Služby

Cestovanie – strata batožiny

  • Vydanie: ULC PRO BONO 6/2012

Stratená batožina pri cestovaní vlakom, autobusom alebo lietadlom je síce nepríjemným, no pomerne bežným javom. Ak cestujúci svoju batožinu, resp. jej časť, stratí sám, napr. ponechaním v dopravnom prostriedku, sám za to nesie zodpovednosť. Situácia je však iná, ak jeho batožina bola naložená do nesprávneho lietadla.

K strate batožiny pri cestovaní dopravnými prostriedkami dochádza pomerne bežne. Ak vezmeme do úvahy množstvo batožiny, ktoré prevážajú letecké spoločnosti, vychádza nám, že najčastejšie dochádza k jej strate práve využitím uvedeného druhu dopravy. Stratou batožiny vzniká cestujúcemu škoda, s čím súvisí otázka, kto za jej vznik nesie zodpovednosť. Odpoveď na danú otázku nám poskytuje pre všetky druhy dopravy zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), pričom ako vyplýva z ust. § 763 ods. 1 Občianskeho zákonníka, aké práva má cestujúci voči dopravcovi určujú pri pravidelnej preprave prepravné poriadky.

Kto a akým spôsobom, najmä v akom rozsahu zodpovedá za stratu a poškodenie batožiny, závisí od skutočnosti, či bola batožina prepravovaná spoločne s cestujúcim, alebo oddelene.

V prípade batožiny prepravovanej spoločne s cestujúcim, tzv. príručnej batožiny, bude za škodu na nej spôsobenej zodpovedať dopravca podľa ust. § 427 a nasl. Občianskeho zákonníka o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov. V prípade, ak dôjde k jej strate alebo odcudzeniu, bude niesť zodpovednosť za škodu dopravca, avšak len v tom prípade, ak poškodený (cestujúci) stratil možnosť vec opatrovať (napr. musel opustiť miesto dopravnej nehody, v dôsledku zranenia a pod.). Pri dopravnej nehode môže vzniknúť škoda odcudzením veci nie ako priamy následok nehody, avšak poškodený jej práve vzhľadom na nehodu nemohol zabrániť.

V prípadoch poškodenia, resp. zničenia veci dopravca zodpovedá za škodu na batožine prepravovanej spoločne s cestujúcim alebo na veciach, ktoré mal cestujúci u seba len vtedy, ak bola škoda spôsobená osobitnou povahou prevádzky dopravného prostriedku. Dopravca preto nebude zodpovedať za odcudzenie predmetných vecí napr. z kupé železničného vozňa počas bežnej prepravy.

Práva vyplývajúce cestujúcemu zo zodpovednosti dopravcu za škodu spôsobenú na batožine prepravovanej spoločne s cestujúcim je potrebné uplatniť u dopravcu bez zbytočného odkladu, najneskôr však v prekluzívnej 6 mesačnej lehote, inak zaniknú.

Za škodu spôsobenú na batožinách prepravovaných oddelene od cestujúcich zodpovedá dopravca podľa ust. § 769 a nasl. Občianskeho zákonníka o zodpovednosti pri nákladnej preprave. Ak sa v rámci osobnej dopravy prepravuje batožina cestujúceho oddelene od neho, je dopravca povinný dbať, aby sa prepravila do miesta určenia najneskôr v rovnakom čase s cestujúcim. Dopravca bude zodpovedať za škodu, ktorá vznikla na prepravovanej batožine v čase od prevzatia na prepravu, a to vrátane škody spôsobenej jej stratou alebo zničením, do jej vydania cestujúcemu.

Uvedené neplatí v prípade, ak škodu spôsobí cestujúci, a to vadnosťou batožiny, jej obalu alebo balenia, osobitnou povahou zásielky alebo okolnosťou, ktorú dopravca nemohol odvrátiť. Osobitné podmienky, za ktorých sa predpokladá, že škoda na batožine bola spôsobená niektorou z uvedených príčin, môžu upravovať prepravné poriadky dopravcu.

Pri strate alebo zničení batožiny je dopravca povinný nahradiť cestujúcemu cenu, ktorú mala stratená alebo zničená batožina v čase, keď bola prevzatá na prepravu. Okrem toho je povinný znášať účelne vynaložené náklady vzniknuté v súvislosti s prepravou stratenej alebo zničenej batožiny. Pri poškodení alebo čiastočnej strate batožiny uhrádza dopravca sumu, o ktorú bola znehodnotená. V prípade, ak bude účelné vykonať opravu batožiny, náklady s ňou spojené bude znášať dopravca.

Právo na náhradu škody si poškodený môže podobne ako pri batožine prepravovanej spoločne s cestujúcim i v tomto prípade uplatniť u dopravcu do šiestich mesiacov od prevzatia batožiny na prepravu, inak právo zanikne.

Predovšetkým pri cestovaní autobusom má cestujúci možnosť skontrolovať, či jeho batožina bola naložená do autobusu, ktorým cestuje aj on sám. Takúto možnosť nemá pri cestovaní lietadlom. Ak po prílete zistí, že jeho batožina bola stratená alebo poškodená, mal by sa obrátiť na príslušné reklamačné stredisko (často nazývané aj Lost and Found alebo Baggage Claim Office) na danom letisku, kde spíše tlačivo Property Irregularity Report (ďalej len „PIR“). Zodpovednosť za stratu, poškodenie, resp. vykradnutie batožiny má letecká spoločnosť. Rovnako je letecký prepravca zodpovedný aj za jej vyhľadanie a následné doručenie batožiny cestujúcemu na adresu, ktorú uvedie pri spísaní PIR. Ak letecká spoločnosť nemá na danom letisku zastúpenie, väčšinou si na túto službu najmä handlingovú spoločnosť.

V prípade straty batožiny sa výška poskytovanej náhrady pri jednotlivých leteckých spoločnostiach líši. Záleží tiež na skutočnosti, či má cestujúci v cieľovej destinácii trvalý pobyt. Ak nie, spravidla dostane tzv. balíček prvej pomoci s hygienickými potrebami. Býva zvykom poskytnúť cestujúcemu i určitú hotovosť spravidla vo výške 100 Eur. Niektoré letecké spoločnosti preplácajú i veci zakúpené do času navrátenia stratenej batožiny na základe predložených pokladničných bločkov.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....