Podnikatelia

Čo priniesla novela obchodného zákonníka?

  • Vydanie: ULC PRO BONO 9/2005

Zákonom 315/2005 sa uskutočnilo niekoľko korektúr zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ktoré nadobudli účinnosť 1.8.2005.Najviac zmien sa týka statusu zahraničnýchosôb. Pri konaní podnikateľa sa mení § 13 ods. 5 tak, že vedúci organizačnej zložky podniku alebo vedúci podniku zahraničnej osoby, ktorý je zapísaný do obchodného registra, je splnomocnený za podnikateľa robiť všetky právne úkony týkajúce sa tejto organizačnej zložky alebo podniku, pričom za podnik za hraničnej osoby alebo jej organizačnú zložku je oprávnený konať už i štatutárny orgán zahraničnej osoby zapísaný v obchodnom registri. § 21 popri vzniku oprávnenia zahraničnej osoby podnikať na území Slovenskej republiky výslovne upravuje i podmienky zániku tohto oprávnenia, a to tak, že toto oprávnenie zaniká ku dňu výmazu podniku tejto osoby alebo jej organizačnej zložky z obchodného registra (návrh na výmaz podáva oprávnená osoba). Doplnili a pozmenili sa ustanovenia týkajúce sa podmienenia výmazu spoločnosti z obchodného registra súhlasom správcu dane. Podľa súčasnej úpravy platí, že súhlas správcu dane nie je povinná doložiť tá spoločnosť, ktorá sa zrušuje bez likvidácie. Do 1.8.2005 sa tento súhlas nevyžadoval v prípadoch, ak súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku úpadcu alebo ak bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo ak po ukončení konkurzného konania nezostal spoločnosti žiaden majetok.

V § 135 ods. 2 sa špecifikuje povinnosť konateľov spoločnosti s ručením obmedzeným predkladať valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu i mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát v súlade so spoločenskou zmluvou a stanovami.

Novela tiež obsahuje úpravu jedného z dôvodov, pre ktorý súd rozhodne o zrušení spoločnosti aj bez návrhu. Podľa doterajšieho znenia súd musel rozhodnúť o zrušení spoločnosti, ak spoločnosť za najmenej dve účtovné obdobia nesplnila povinnosť uložiť do zbierky listín individuálnu účtovnú závierku. Nebolo rozhodujúce, či táto povinnosť nebola splnená v dvoch po sebe nasledujúcich obdobiach alebo v dvoch rôznych obdobiach. Nová úprava vraví, že dôvod na zrušenie nastane len vtedy, ak sa táto povinnosť nesplní v dvoch po sebe nasledujúcich obdobiach. Ak si teda spoločnosť nesplní svoju povinnosť každé druhé obdobie, nie je právny dôvod na rozhodnutie o jej zrušení.

V prípade orgánov malého družstva sa už ďalej na ne podľa poslednej úpravy nevzťahuje povinnosť podľa § 243 ods. 3, ktorý hovorí, že ak zo stanov nevyplýva niečo iné, za predstavenstvo koná navonok predseda alebo podpredseda, pričom ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.

Ak dôjde k porušeniu zmluvných povinností omeškaním dlžníka, treba prihliadnuť na drobnú, ale podstatnú korektúru v § 369 ods. 1, podľa ktorej ak je dlžník v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je povinný platiť z nezaplatenej sumy úroky z omeškania určené v zmluve, inak o 10% vyššie, než je základná úroková sadzba Národnej banky Slovenska uplatňovaná pred prvým kalendárnym dňom kalendárneho polroka. Výška základnej úrokovej sadzby sa tak už nemusí nevyhnutne určovať podľa základnej úrokovej sadzby NBS v roku, v ktorom došlo k omeškaniu.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....