Podnikatelia

Ďalšie úpravy k daňovému priznaniu k dani z motorových vozidiel

  • Vydanie: ULC PRO BONO 11/2008

Ministerstvo financií SR v súvislosti s jeho Opatrením č. MF/019260/2008-72, ktorým s účinnosťou odo dňa 1. januára 2009 ustanovilo vzor daňového priznania k dani z motorových vozidiel pre fyzické osoby a právnické osoby, zverejnilo opravu textu citovaného opatrenia.  Ministerstvo financií SR ďalej vydalo vzor potvrdenia o podaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel. S obsahom uvedených úprav Vás v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO oboznámime.

Dňa 1. januára 2009 nadobudne účinnosť Opatrenie Ministerstva financií SR č. MF/019260/2008-72, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z motorových vozidiel pre fyzické osoby a právnické osoby (ďalej v texte len „opatrenie MF SR“ alebo len „opatrenie“). Oznámenie MF SR o vydaní predmetného opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov SR pod č. 269/2008 Z. z. a znenie opatrenia bolo uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 7/2008 na strane 421.
 
K predmetnému opatreniu, s obsahom ktorého sme Vás podrobne oboznámili už v augustovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO, vydalo Ministerstvo financií SR Oznámenie o oprave textu v opatrení MF SR (ďalej v texte len „oprava textu opatrenia MF SR“).

Oprava textu opatrenia MF SR sa týka vzoru daňového priznania k dani z motorových vozidiel, uvedeného v prílohe opatrenia MF SR, konkrétne jeho časti „Postup pri vypĺňaní daňového priznania“, v ktorej mali byť v druhom odseku správne uvedené slová „… konverzným kurzom – 30,1260 SKK/EUR a zaokrúhli na eurocent nadol…“.

Zo vzoru daňového priznania k dani z motorových vozidiel uvedeného v prílohe tohto opatrenia MF SR tak má správne vyplývať, že daň, pomerná časť dane, preddavky na daň, zníženie dane za rok 2008 sa uvádzajú v slovenských korunách. Daňovník prepočíta daň na úhradu z riadku 50 daňového priznania, z opravného daňového priznania a z riadku 56 dodatočného daňového priznania za rok 2008 konverzným kurzom (30,126 SKK/EUR) a zaokrúhli na eurocent smerom nadol (v Oddiele VII – pomocné výpočty).

Aj napriek tomu, že v augustovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO sme pre Vás konverzný kurz (30,1260 SKK/EUR) v citovanej časti textu vzoru daňového priznania k dani z motorových vozidiel uvedeného v prílohe tohto opatrenia MF SR uviedli správne, dovoľujeme si dať Vám predmetnú opravu textu opatrenia MF SR do pozornosti, nakoľko táto oprava textu opatrenia MF SR nebola publikovaná v Zbierke zákonov SR.

Oznámenie o oprave textu v opatrení MF SR bolo uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 9/2008 na strane 591.

K spomínanému opatreniu MF SR, konkrétne k vzoru daňového priznania k dani z motorových vozidiel pre fyzické osoby a právnické osoby ustanoveného Opatrením Ministerstva financií SR č. MF/019260/2008-72, vydalo Ministerstvo financií SR aj ďalšie oznámenie, a to Oznámenie o vydaní vzoru potvrdenia o podaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel (ďalej v texte len „oznámenie MF SR o vzore potvrdenia“).

Oznámenie MF SR o vzore potvrdenia vydalo Ministerstvo financií SR pre účely zabezpečenia jednotného postupu pri uplatňovaní § 20 ods. 6 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, pričom Ministerstvo financií SR jeho prostredníctvom odporúča daňovníkom dane z motorových vozidiel, aby pri podávaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel využili odporúčaný vzor tlačiva potvrdenia o podaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel, ktorý je obsiahnutý v prílohe tohto Oznámenia MF SR o vzore potvrdenia.

Oznámenie MF SR o vzore potvrdenia bolo uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 9/2008 na strane 589.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....