Podnikatelia

Ďalšie úpravy týkajúce sa konverzie podľa generálneho zákona

  • Vydanie: ULC PRO BONO 11/2008

V súvislosti s konverziou, uskutočňovanou podľa pravidiel a postupov ustanovených zákonom o zavedení eura v SR v znení neskorších predpisov a osobitnými predpismi pre účely premeny menovitej hodnoty vkladov do imania a menovitých hodnôt základných imaní zo slovenskej meny na eurá, bol novelizovaný nielen Občiansky súdny poriadok, ale aj zákon o obchodnom registri. K uvedenému spôsobu konverzie zverejnilo usmernenia pre podnikateľov i Ministerstvo spravodlivosti SR. Podrobné informácie o obsahu všetkých troch spomínaných úprav Vám v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO radi sprostredkujeme a nadviažeme tak na tie právne úpravy, ktoré sme Vám dali do pozornosti už v júlovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Dňa 1. decembra 2008 nadobudli účinnosť niektoré ustanovenia zákona č. 477/2008 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti SR v oblasti civilného práva v súvislosti so zavedením meny euro v SR (tento zákon ako celok označujeme ďalej v texte len „právny predpis rezortu spravodlivosti“ alebo len „zákon č. 477/2008 Z. z.“). Medzi 15 novelizovanými zákonmi patriacimi do pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti SR, ktorých znenia sa zákon č. 477/2008 Z. z. dotkol, sú aj (1) zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o obchodnom registri“ alebo len „zákon“) a (2) zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „Občiansky súdny poriadok“ alebo len „OSP“). Novelizácie týchto dvoch zákonov, teda zákona o obchodnom registri a Občianskeho súdneho poriadku, boli vykonané nielen v súvislosti s prechodom SR na menu euro, ale aj v súvislosti s konverziou uskutočňovanou podľa pravidiel a postupov ustanovených zákonom č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „generálny zákon“) a súčasne v súvislosti s konverziou uskutočňovanou udelením súhlasu podľa nového § 12a ods. 3 zákona o obchodnom registri, o ktorej Vás v tomto vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO taktiež podrobne informujeme už s prepojením na novelizovaný zákon o obchodnom registri a Občiansky súdny poriadok.

V júlovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO sme Vám už dali do pozornosti, že na základe § 10 ods. 2 generálneho zákona má každá právnická osoba, v ktorej existujú vklady do imania alebo základné imanie znejúce na slovenskú menu (ďalej v texte „spoločnosť“ alebo len „osoba“), povinnosť vykonať premenu, prepočet a zaokrúhlenie menovitej hodnoty vkladov do imania a základného imania zo slovenskej meny na eurá (ďalej v texte len „konverzia“) postupom podľa príslušných ustanovení generálneho zákona a osobitných predpisov (ďalej v texte len „konverzia podľa generálneho zákona“). Osobitnými predpismi v súvislosti s konverziou podľa generálneho zákona je v tomto prípade potrebné rozumieť (1) vyhlášku Ministerstva spravodlivosti SR č. 246/2008 Z. z. o pravidlách a postupoch pri premene menovitej hodnoty základných imaní a menovitej hodnoty vkladov do imania zo slovenskej meny na eurá (ďalej v texte len „vyhláška MS SR“), ďalej (2) vyhlášku Národnej banky Slovenska č. 240/2008 Z. z., ktorou sa určuje počet desatinných miest pri zaokrúhľovaní pri premene menovitej hodnoty niektorých druhov cenných papierov zo slovenskej meny na eurá (ďalej v texte len „vyhláška NBS“) a taktiež (3) Obchodný zákonník, do štvrtej časti ktorého bolo generálnym zákonom s účinnosťou už odo dňa 1. januára 2008 včlenené prechodné ustanovenie § 768e, podľa ktorého sú spoločnosti a družstvá povinné v rámci prípravy na zavedenie eura v SR a prechodu zo slovenskej meny na euro zabezpečiť a vykonať premenu, prepočet a zaokrúhlenie menovitej hodnoty svojho základného imania a menovitej hodnoty vkladov do svojho základného imania vrátane menovitých hodnôt akcií, ak ide o akciovú spoločnosť, zo slovenskej meny na eurá v súlade s Obchodným zákonníkom a generálnym zákonom a vo väzbe na vyššie uvedené boli do Obchodného zákonníka implementované hodnoty v eurách, ktoré sú nevyhnutné pre spomínané premeny, prepočty a zaokrúhlenia týkajúce sa základných imaní a hodnoty vkladov pri obchodných spoločnostiach a družstvách a pri akciovej spoločnosti aj menovitých hodnôt akcií. Pre úplnosť dodávame, že Ministerstvo spravodlivosti SR zverejnilo na svojej internetovej stránke usmernenia pre podnikateľov k postupu pri uskutočňovaní konverzie podľa generálneho zákona.

O všetkých vyššie spomínaných úpravách sa zmienime v nasledujúcom texte.

Vzhľadom na skutočnosť, že konverzia podľa generálneho zákona je relatívne administratívne náročný proces, Ministerstvo spravodlivosti SR zverejnilo na svojej internetovej stránke usmernenia pre podnikateľov (ďalej v texte len „usmernenia MS SR“). Usmernenia MS SR sa vzťahujú na všetky právne formy obchodných spoločností, družstvá, európske družstvo a štátny podnik.

V júlovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO sme Vás už oboznámili s tým, že rozhodnutie o konverzii podľa generálneho zákona a osobitných predpisov je možné prijať už odo dňa určenia konverzného kurzu (30,1260 SKK/EUR), pričom toto rozhodnutie musí byť prijaté a všetky právne úkony príslušnej spoločnosti, ktoré sú potrebné na uskutočnenie tohto rozhodnutia, musia byť vykonané najneskôr do jedného roka po dni zavedenia eura, teda najneskôr do dňa 31. decembra 2009. Štatutárni zástupcovia osoby povinnej vykonať konverziu majú povinnosť prijať písomné rozhodnutie o premene menovitej hodnoty základného imania a vkladov jednotlivých spoločníkov do spoločnosti, a ak je to potrebné, v rozsahu potrebnom výlučne na premenu sú oprávnení prijať aj rozhodnutie o zmene stanov, spoločenskej zmluvy (zakladateľskej listiny či zakladateľskej zmluvy) spoločnosti s uvedením nových hodnôt základného imania a vkladov spoločníkov v eurách.

Usmernenia MS SR k rozhodnutiu o vykonaní konverzie podľa generálneho zákona uvádzajú pravidlá a podmienky, ktorých splnenie a dodržanie vyžaduje generálny zákon a osobitné predpisy (napríklad spôsob zaokrúhľovania alebo zachovanie vzájomného pomeru veľkosti podielov na základnom imaní), s ktorými sme Vás už taktiež oboznámili v júlovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Generálny zákon upravuje konverziu v ustanoveniach § 10 až 12, v ktorých pre konverziu zakotvuje aj metódu premeny menovitých hodnôt, a to metódu „zdola nahor“, ktorá určuje, že najprv je nutné prepočítať jednotlivé vklady konverzným kurzom (30,1260 SKK/EUR) na eurá, tieto sa následne zaokrúhlia, a to buď smerom nahor alebo smerom nadol, a až následne sa jednoduchým súčtom takto prepočítaných menovitých hodnôt vkladov získa hodnota základného imania v eurách, ktorá sa už nezaokrúhľuje. Ako sme Vás už oboznámili v júlovom bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO, pri premene menovitej hodnoty vkladov platí pravidlo, že v rámci jednej spoločnosti sa musí vždy použiť rovnaký spôsob zaokrúhľovania, pričom základné imanie ani jednotlivé vklady spoločníkov nesmú po uvedenom prepočte klesnúť pod minimálnu zákonnú hranicu stanovenú osobitným predpisom (napríklad v § 108 ods. 1 alebo § 109 ods. 1 Obchodného zákonníka).

Júlový bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vám už dal do pozornosti aj to, že v súvislosti s premenou menovitých hodnôt vkladov sú možné dva spôsoby zaokrúhlenia, a to (1) zaokrúhlenie smerom nahor, teda s maximálnou presnosťou na šesť desatinných miest, avšak vklad možno zaokrúhliť smerom nahor najviac na celé číslo k najbližšiemu euru pri rešpektovaní pravidiel a podmienok ustanovených generálnym zákonom a osobitnými predpismi, pričom na hradenie rozdielu, ktorý vznikne takto vykonaným zaokrúhlením, môžu byť použité prostriedky z nerozdeleného zisku predchádzajúcich účtovných období alebo iné vlastné zdroje financovania tvoriace vlastné imanie, a (2) zaokrúhlenie smerom nadol, teda najmenej na dve desatinné miesta k najbližšiemu eurocentu, pričom prostriedky, ktoré zvýšia v dôsledku rozdielu zo zaokrúhlenia, je nutné odviesť do rezervného fondu alebo nedeliteľného fondu. Tento rozdiel nebude patriť medzi výnosy ani príjmy dosiahnuté z podnikateľskej činnosti alebo z nakladania s majetkom.

V prípade akciových spoločností bude postup premeny menovitej hodnoty základného imania odlišný, nakoľko sa bude odvíjať od premeny menovitej hodnoty jednotlivých akcií ako cenných papierov. Postup premeny menovitých hodnôt cenných papierov má svoje špecifiká, preto je osobitne upravený v generálnom zákone v ustanoveniach § 13 až 16, pričom ďalšie podrobnosti týkajúce sa premeny menovitej hodnoty niektorých druhov cenných papierov zo slovenskej meny na menu euro ustanovuje vyhláška NBS, s ktorou sme Vás už taktiež oboznámili v júlovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Okrem prepočtu menovitých hodnôt vkladov a základného imania sú štatutárni zástupcovia spoločnosti povinní zabezpečiť aj zápis nových hodnôt základného imania a vkladov spoločníkov do zoznamu spoločníkov (akcionárov) spoločnosti a podať návrh na zápis týchto zmien do obchodného registra. Bez splnenia tejto zákonnej povinnosti nebude mať spoločnosť možnosť po 1. januári 2009 podať návrh na zápis zmeny iných údajov (napríklad zmeny sídla, zmeny v osobe spoločníka k dátumu, ktorý navrhne), ak najneskôr pri podaní návrhu na zápis tejto inej zmeny nepodá aj návrh na zápis konverzie. Už sme sa zmienili, že premenu menovitej hodnoty základného imania a vkladov jednotlivých spoločníkov vrátane zápisu do obchodného registra je potrebné vykonať najneskôr do dňa 31. decembra 2009, pričom informáciu o vykonaní premeny menovitej hodnoty vkladov do imania a základného imania spoločnosti zo slovenskej meny na menu euro je štatutárny orgán tejto spoločnosti povinný zaslať jej spoločníkom, členom alebo iným príslušným osobám alebo uverejniť (rovnako ako zasiela alebo uverejňuje informácie pri zmene základného imania, informácie o zvolaní valného zhromaždenia, členskej schôdze alebo iného najvyššieho orgánu príslušnej osoby), a to najneskôr do 30 kalendárnych dní po účinnosti tejto premeny. Spoločníci by si vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti mali vo vlastnom záujme preveriť, či konverziou nedošlo k nedovolenej zmene ich účasti na spoločnosti. Z generálneho zákona vyplývajú aj ďalšie povinnosti a úlohy súvisiace napríklad s povinnosťou zabezpečiť nerušený a plynulý prechod na novú menu, povinnosť spolupracovať so štátnymi orgánmi pri výkone kontroly, či povinnosť znášať náklady súvisiace s prechodom na novú menu.

Alternatívou k vyššie popísanej konverzii podľa generálneho zákona je nový, administratívne jednoduchší spôsob vykonania konverzie, ktorú je možné vykonať aj udelením súhlasu a podstatou ktorej je doručenie písomného súhlasu bez výhrad s metódou prepočtu vykonanou v súlade s novým znením zákona o obchodnom registri príslušným registrovým súdom. Tento súhlas podpisujú štatutárni zástupcovia spoločnosti, pričom súhlas môže vyvolať právne účinky konverzie len v takom prípade, ak má náležitosti ustanovené v zákone o obchodnom registri po jeho novelizácii vykonanej prostredníctvom zákona č. 477/2008 Z. z.. O tomto ďalšom možnom spôsobe vykonania konverzie Vám prinášame podrobné informácie taktiež v tomto vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Pri zápise konverzie podľa pravidiel ustanovených generálnym zákonom je možné rozlišovať rôzne procesné postupy v závislosti od časového obdobia, v ktorom sa návrh na zápis premeny menovitých hodnôt vkladov a menovitej hodnoty základného imania podá príslušnému registrovému súdu, pričom možno odlíšiť postup (1) keď sa v období odo dňa účinnosti vyhlášky MS SR, teda odo dňa 8. júla 2008 do jedného roka odo dňa zavedenia meny euro v SR, teda do dňa 31. decembra 2009, navrhuje vykonať len zápis konverzie, (2) keď sa v rovnakom období, teda v období uvedenom v bode (1), navrhuje vykonať okrem zápisu konverzie aj zápis zmeny iných údajov a ďalej postup (3) pri návrhoch na zápis konverzie podaných v období po uplynutí jedného roku odo dňa zavedenia eura v SR, teda odo dňa 1. januára 2010. S rozdielnymi procesnými postupmi, o ktorých sa zmienime v ďalšom texte, je logicky spojená aj rozdielna účinnosť zápisov konverzie vykonaných registrovým súdom, ktorým sa taktiež budeme venovať podrobnejšie v ďalšom texte.

V období odo dňa účinnosti vyhlášky MS SR, teda odo dňa 8. júla 2008 do jedného roka odo dňa zavedenia meny euro v SR, teda do dňa 31. decembra 2009, sa procesný postup odlišuje podľa toho, či sa okrem konverzie navrhuje aj zápis zmeny iných údajov zapísaných v obchodnom registri (napríklad zápis zmeny sídla spoločnosti, zmeny v osobe spoločníka). V prípade, ak sa navrhuje vykonať len zápis konverzie vkladov a základného imania, je potrebné použiť tlačivo, ktorého vzor tvorí prílohu vyhlášky MS SR, ktoré je univerzálne použiteľné pre všetky obchodné spoločnosti, pre nadnárodné formy spoločnosti (napríklad pre Európske družstvo), družstvo a štátny podnik. Vyplnený vzor tohto tlačiva nájdete na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

Návrh na tlačive uvedenom v predchádzajúcej vete je možné podať len do dňa 31. decembra 2009. V júlovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO sme sa už zmienili, že konanie o takomto návrhu nepodlieha v SR poplatkovej povinnosti. Registrový súd v tomto konaní nemá ustanovenú konkrétnu lehotu na vykonanie tohto zápisu. Podpisy osôb oprávnených konať v mene spoločnosti na tomto návrhu musia byť úradne osvedčené. Prílohu k návrhu na vyplnenom tlačive pre takýto zápis tvoria (1) rozhodnutie o premene menovitej hodnoty vkladov do imania a základného imania zo slovenskej meny na eurá a o zmene spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny, zakladateľskej zmluvy alebo stanov, (2) úplné znenie spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny, zakladateľskej zmluvy a stanov (ak ich spoločnosť vydala) so zapracovanou premenou menovitých hodnôt vkladov a základného imania a (3) splnomocnenie, ak sa návrh podáva prostredníctvom splnomocnenej osoby.

V prípade, ak sa v rovnakom období, teda v období odo dňa 8. júla 2008 do dňa 31. decembra 2009, navrhuje vykonať okrem zápisu konverzie aj zápis zmeny iných údajov, je potrebné použiť tlačivo v zmysle ustanovení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov, na základe ktorej sa pri každej právnej forme spoločnosti použije pre zápis samostatné tlačivo (ďalej v texte len „zmenový formulár“). Vzory príslušných zmenových formulárov sú k dispozícii aj na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR vrátane vzorov vyplnených zmenových formulárov, ktoré nájdete v sekcii Formuláre pre vypĺňanie obchodného registra. Konanie o tomto type návrhu na zápis je spoplatnené, nakoľko sa nejedná len o zápis konverzie.

Registrový súd v konaní popísanom v predchádzajúcom odseku v súčasnosti nemá ustanovenú lehotu na vybavenie návrhu. Na základe nového ustanovenia § 15c ods. 3 včleneného do zákona o obchodnom registri s účinnosťou odo dňa 1. januára 2009 článkom XI zákona č. 477/2008 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti SR v oblasti civilného práva v súvislosti so zavedením meny euro v SR (uvedenú časť zákona označujeme ďalej v texte len „novela zákona o obchodnom registri“ alebo len „novela“), však po novom bude platiť, že ak registrovému súdu dôjde návrh na zápis zmeny, v ktorom bude zároveň navrhovaný zápis premeny menovitej hodnoty základného imania a menovitej hodnoty vkladov do základného imania, registrový súd vykoná zápis zmeny spolu so zápisom premeny menovitej hodnoty základného imania a menovitej hodnoty vkladov do základného imania v lehote 30 dní od podania návrhu na zápis zmeny. Podpisy osôb oprávnených konať v mene spoločnosti na tomto návrhu musia byť úradne osvedčené. Prílohu k návrhu na vyplnenom tlačive pre takýto zápis tvoria (1) rozhodnutie o premene menovitej hodnoty vkladov do imania a základného imania zo slovenskej meny na eurá a o zmene spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny, zakladateľskej zmluvy alebo stanov, (2) úplné znenie spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny, zakladateľskej zmluvy a stanov (ak ich spoločnosť vydala) so zapracovaním všetkých navrhovaných zmien, (3) splnomocnenie, ak sa návrh podáva prostredníctvom splnomocnenej osoby, (4) listiny, ktorých predloženie pre zmenu zápisu konkrétnych údajov určuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov.

Pre návrhy na zápis konverzie podané v období po uplynutí jedného roku odo dňa zavedenia meny euro v SR, teda odo dňa 1. januára 2010, bude potrebné použiť zmenový formulár určený na zápis zmeny údajov zapísaných v obchodnom registri, ktorého vzor ustanovujú prílohy k vyhláške Ministerstva spravodlivosti SR č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov ustanovuje vzory príslušných zmenových formulárov aj pre prípady, ak je návrh na zápis konverzie spojený zároveň s návrhom na zápis iných údajov do obchodného registra. Obdobne ako v predchádzajúcom prípade, vzory príslušných zmenových formulárov sú k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR na rovnakom linku spomínanom v predchádzajúcom texte, a to v sekcii Formuláre pre vypĺňanie obchodného registra. Odo dňa 1. januára 2010 bude možné vykonať konverziu už len jediným procesným postupom, a to prostredníctvom zmenového formulára ustanoveného špeciálne pre jednotlivé obchodné spoločnosti. Konanie o takomto návrhu bude spoplatnené, pretože oslobodenie od poplatkovej povinnosti sa vzťahuje len na obdobie do dňa 31. decembra 2009, a to v prípade, ak sa navrhuje len zápis konverzie bez zápisu zmeny iných údajov. Registrový súd v tomto konaní bude postupovať podľa zákona o obchodnom registri, ktorý registrovému súdu na vybavenie tohto typu návrhu v súčasnosti ustanovuje lehotu 5 dní.

Pri návrhoch na zápis konverzie podaných pred dňom zavedenia meny euro, teda do dňa 1. januára 2009, nadobudnú tieto zápisy účinnosť najskôr dňom zavedenia meny euro, teda najskôr odo dňa 1. januára 2009.

Pri návrhoch na zápis konverzie podaných odo dňa 1. januára 2009, nadobudnú tieto zápisy účinnosť (1) v prípade, ak navrhovateľ podá tento návrh na tlačive podľa vyhlášky MS SR odo dňa vykonania zápisu registrovým súdom a (2) v prípade, ak bude návrh podaný na niektorom zo zmenových formulárov podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov, tieto zápisy nadobudnú účinnosť odo dňa, ktorý určí navrhovateľ v návrhu, a ak tak neurobí, potom odo dňa vykonania zápisu registrovým súdom.

V predchádzajúcom texte sme sa už zmienili, že zákon č. 477/2008 Z. z. v súvislosti s konverziou článkom XI novelizuje niektoré ustanovenia zákona o obchodnom registri s účinnosťou odo dňa 1. januára 2009 a niektoré ustanovenia zákona o obchodnom registri so skoršou účinnosťou, a to s účinnosťou odo dňa 1. decembra 2008, pričom tieto úpravy vykonané v zákone o obchodnom registri súvisia s ďalším spôsobom, akým je možné uskutočniť konverziu, ktorým sa venujeme v tomto vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO v rámci konverzie vykonanej udelením súhlasu podľa nového § 12a ods. 3 zákona o obchodnom registri.

O zmenách, ktoré sa v zákone o obchodnom registri vykonajú článkom XI zákona č. 477/2008 Z. z. s účinnosťou odo dňa 1. januára 2009, sme sa čiastočne zmienili už v predchádzajúcom texte v súvislosti s novým ustanovením § 15c ods. 3 včleneného do zákona o obchodnom registri.

Novela zákona o obchodnom registri v novom § 15c s názvom „Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009“, zakotvuje ďalšie procesné ustanovenia, na základe ktorých platí, že súd odmietne vykonať zápis podľa zákona o obchodnom registri, ak navrhovateľ najneskôr pri podaní návrhu na zápis zmeny nepodá aj náležitý návrh na zápis konverzie v zmysle § 12 ods. 6 generálneho zákona.

Vzhľadom na všeobecné ustanovenie § 9 ods. 7 generálneho zákona novela podrobnejšie ustanovuje postup v prípade, ak sa má konanie o návrhu na zápis údajov vyjadrených v slovenskej mene prerušiť podľa citovaného ustanovenia generálneho zákona. Na základe § 9 ods. 7 generálneho zákona platí, že konanie o návrhu na vykonanie zápisu údajov vyjadrených v slovenskej mene, ktoré sa začalo a neskončilo pred dňom zavedenia meny euro, sa preruší so zaslaním výzvy navrhovateľovi na zmenu alebo doplnenie podaného návrhu tak, aby navrhovaný zápis údajov bol vyjadrený už v mene euro. Novela ustanovuje, že v prípade uvedenom v predchádzajúcej vete, teda v prípade, ak sa má konanie o návrhu na vykonanie zápisu údajov vyjadrených v slovenskej mene prerušiť, súd bezodkladne zašle navrhovateľovi výzvu na zmenu alebo doplnenie návrhu, v ktorej určí 30 dňovú lehotu na vykonanie zmeny alebo doplnenie návrhu. Ak súdu nedôjde v určenej lehote zmenený alebo doplnený návrh na zápis, súd pokračuje v konaní a do piatich pracovných dní odmietne návrh na zápis, pričom o tomto následku musí byť navrhovateľ vo výzve poučený.

Novela ďalej určuje, že ak po začatí konania o návrhu na zápis konverzie dôjde súdu návrh na zápis inej zmeny, lehota na vybavenie návrhu na zápis inej zmeny začína plynúť dňom právoplatného skončenia konania o návrhu na zápis konverzie. Ak dôjde súdu návrh na zápis zmeny, v ktorom bude zároveň navrhovaný zápis konverzie, registrový súd vykoná zápis zmeny spolu so zápisom konverzie v lehote 30 dní od podania návrhu na zápis zmeny.

Zákon č. 477/2008 Z. z. v súvislosti s konverziou vykonal aj novelizáciu ďalšieho zákona, s účinnosťou odo dňa 1. decembra 2008 novelizuje článkom III Občiansky súdny poriadok, do znenia ktorého dopĺňa úpravu v § 200f OSP pod názvom „Konanie o premene menovitej hodnoty vkladov zo slovenskej meny na eurá“ a ustanovenie § 202 ods. 3 OSP dopĺňa o nové písmeno p).

Na základe nového znenia § 200f OSP platí, že uznesenie a potvrdenie o vykonaní zápisu konverzie vydané v konaní podľa § 2 a § 3 vyhlášky MS SR, ktorým sa úplne vyhovelo návrhu o konverzii, sa nedoručuje. Výpis z obchodného registra sa pri konverzii zverejňuje v Obchodnom vestníku po nadobudnutí účinnosti konverzie. Uvedená zmena OSP sa týka konaní o zápise konverzie, v ktorých sa návrhy podávajú v zmysle § 2 vyhlášky MS SR na novom tlačive (pôjde o návrhy na zápis konverzie doručené do jedného roku po zavedení meny euro v SR) alebo podľa § 3 vyhlášky MS SR na zmenovom formulári, avšak samostatne pre každú právnu formu spoločnosti (pôjde o návrhy na zápis konverzie doručené po uplynutí jedného roku po zavedení meny euro v SR), pričom návrhy na zápisy konverzie nebudú spojené s iným návrhom na zmeny, takže jediným predmetom konania bude vykonanie zápisu konverzie. Ak osoba zapísaná v obchodnom registri spojí konverziu s iným návrhom na zmenu, nové ustanovenie § 200f OSP, sa na takéto konanie nebude vzťahovať. Ustanovenie § 200f OSP sa v súvislosti s uznesením nevzťahuje ani na konverziu vykonanú udelením súhlasu podľa nového ustanovenia § 12a ods. 3 zákona o obchodnom registri, nakoľko v tomto osobitnom konaní sa uznesenie nevydáva.

S novou úpravou v § 200f OSP súvisí aj doplnenie § 202 ods. 3 OSP, ktorý zákon č. 477/2008 Z. z. dopĺňa o nové písmeno p), podľa ktorého odvolanie nie je prípustné proti uzneseniu, ktorým súd úplne vyhovel návrhu o zápise konverzie podľa § 2 a § 3 vyhlášky MS SR.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....