Podnikatelia

Ďalšie zmeny týkajúce sa minimálnej mzdy

  • Vydanie: ULC PRO BONO 10/2009

Okrem podrobností o novele zákona o minimálnej mzde s prepojením na nové nariadenie vlády SR č. 441/2009 Z. z. Vám v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO prinášame aj informácie o ďalších dvoch novelizáciách, ktoré s inštitútom minimálnej mzdy úzko súvisia. Sú nimi novela zákona o sociálnom poistení a novela zákona o zdravotnom poistení, ktoré Vám dalo do pozornosti už marcové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO, a na základe ktorých dôjde s účinnosťou odo dňa 1. januára 2010 k odpojeniu ekonomických ukazovateľov od minimálnej mzdy ako referenčnej veličiny.

Dňa 1. januára 2010 nadobudnú účinnosť niektoré ustanovenia zákona č. 108/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte len „novela zákona o sociálnom poistení“) s výnimkou tých ustanovení, ktoré nadobudli účinnosť už odo dňa 1. apríla 2009.

Novela zákona o sociálnom poistení vykonala aj sprievodné novelizácie ďalších zákonov, a to prostredníctvom článku II novelizáciu zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a článkom III novelizáciu zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o zdravotnom poistení“).


MINIMÁLNA MZDA AKO REFERENČNÁ VELIČINA

V dôsledku vyššie spomínanej novely zákona o sociálnom poistení a novelizovaním zákona o zdravotnom poistení dôjde s účinnosťou odo dňa 1. januára 2010 k odpojeniu minimálnej mzdy ako referenčnej veličiny a od uvedeného dátumu sa už od minimálnej mzdy nebude odvodzovať vymeriavací základ pre výpočet minimálnych odvodov poistného na sociálne a zdravotné poistenie.

V zákone o sociálnom poistení budú ekonomické ukazovatele vychádzajúce z inštitútu minimálnej mzdy odo dňa 1. januára 2010 odpojené od minimálnej mzdy, pričom tieto budú napojené na pomernú časť jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu, ktorá v súčasnosti v zásade kopíruje výšku minimálnej mzdy a touto pomernou časťou bude 44,2% jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné. Na základe novely zákona o sociálnom poistení sa súčasne predĺžila účinnosť doterajšej právnej úpravy zakotvenej v zákone o sociálnom poistení na nemocenské dávky a dávku v nezamestnanosti, na ktoré nárok vznikne do dňa 31. decembra 2009 a na určenie sumy poistného za mesiac december 2009, ktoré je splatné v januári 2010.

V zákone o zdravotnom poistení je minimálna mzda ako referenčná veličina základom pre výpočet minimálneho vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie, a to u samostatne zárobkovo činných osôb a platiteľov podľa § 11 ods. 2 zákona o zdravotnom poistení (ďalej v texte len „samoplatitelia“). Odo dňa účinnosti vyššie spomínanej novelizácie zákona o zdravotnom poistení, teda odo dňa 1. januára 2010 bude základom pre určenie minimálneho vymeriavacieho základu u samostatne zárobkovo činných osôb a samoplatiteľov 44,2% z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu.

S právnou úpravou obsiahnutou v zákone č. 108/2009 Z. z. vrátane sprievodných novelizácií, ktoré ňou boli vykonané, Vás v súvislosti so znížením odvodov pre živnostníkov už podrobne zoznámilo marcové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.


NOVELA ZÁKONA O MINIMÁLNEJ MZDE

Dňa 1. januára 2009 nadobudla účinnosť novela zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 354/2008 Z. z. (ďalej v texte len „zákon o minimálnej mzde“) vykonaná článkom II zákona č. 460/2008 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v súvislosti so zavedením meny euro v SR (predmetnú časť citovaného zákona označujeme ďalej v texte len „novela zákona o minimálnej mzde“ alebo len „novela“).

V ustanoveniach § 2 ods. 3 až 5 zákona o minimálnej mzde novela slovenskú menu nahradila novou menou euro a súčasne určila spôsob zaokrúhľovania (1) sumy mesačnej minimálnej mzdy v eurách, (2) sumy hodinovej minimálnej mzdy v eurách a (3) sumy minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom predstavujúcej 1/174 zo sumy mesačnej minimálnej mzdy.

Úprava zakotvená novelou v § 3 ods. 2 zákona o minimálnej mzde sa týka výpočtu doplatku k minimálnej mzde.

V § 9 ods. 1 zákona o minimálnej mzde novela ustanovila zaokrúhľovanie sumy mesačnej minimálnej mzdy dohodnutej postupom podľa § 7 zákona o minimálnej mzde alebo sumy mesačnej minimálnej mzdy určenej postupom podľa § 8 zákona o minimálnej mzde.

Obsah a dôsledky zmien zakotvených vyššie spomínanou novelou zákona o minimálnej mzde Vám detailne prezentujeme v rámci výkladu týkajúceho sa zvýšenia jednotlivých súm minimálnej mzdy, ktoré bolo s účinnosťou odo dňa 1. januára 2010 zakotvené nariadením vlády SR č. 441/2009 Z. z., taktiež v tomto vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Okrem zmien zakotvených novelou, o ktorej sme sa zmienili v predchádzajúcom texte, bol zákon o minimálnej mzde novelizovaný len raz. Predchádzajúca novelizácia zákona o minimálnej mzde bola s účinnosťou odo dňa 19. septembra 2008 vykonaná zákonom č. 354/2008 Z. z., obsah ktorého Vám podrobne sprostredkovalo minuloročné júlové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.


MINIMÁLNA MZDA NA ROK 2011

Nariadenie vlády SR č. 441/2009 Z. z. (ďalej v texte len „nariadenie vlády SR“), ktorému sa v tomto vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO venujeme v súvislosti so zvýšením minimálnej mzdy na rok 2010, zakotvuje s účinnosťou odo dňa 1. januára 2010 aj úpravu týkajúcu sa sumy minimálnej mzdy na rok 2011.

Citované nariadenie vlády SR okrem nárastu minimálnej mzdy na rok 2010 o 4,1% ustanovilo, že ak sa suma mesačnej minimálnej mzdy na rok 2011 nedohodne postupom podľa § 7 ods. 2 zákona o minimálnej mzde alebo podľa § 7 ods. 4 zákona o minimálnej mzde, teda v prípade ak sa suma mesačnej minimálnej mzdy na rok 2011 nedohodne na úrovni sociálnych partnerov, suma mesačnej minimálnej mzdy na rok 2011 určená vládou SR postupom podľa § 8 ods. 2 zákona o minimálnej mzde sa zvýši o 4% zo sumy mesačnej minimálnej mzdy ustanovenej na rok 2009. Predmetná úprava je zakotvená priamo v nariadení vlády SR, a jej prostredníctvom tak vláda SR pôvodný návrh Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR predpokladajúci rast spomínanej mzdy podľa zákonného mechanizmu o 8,1% rozdelila na dve obdobia, teda na rok 2010 a na rok 2011.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....