Podnikatelia

Daň z nehnuteľností a nové daňové priznania

  • Vydanie: ULC PRO BONO 12/2008

Ministerstvo financií SR ustanovilo s účinnosťou odo dňa 1. januára 2009 vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľností pre fyzické osoby a právnické osoby, ktoré sa použijú na zdaňovacie obdobie roku 2009 pre výpočet dane z pozemkov, dane zo stavieb slúžiacich na jeden alebo na viaceré účely a dane z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome. Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vám prináša všetky dôležité odpovede na otázky týkajúce sa podávania daňových priznaní k dani z nehnuteľností v spojení so zavedením meny euro na území SR.

Dňa 1. januára 2009 nadobudlo účinnosť Opatrenie Ministerstva financií SR č. MF/020094/2008-72 zo dňa 1. októbra 2008, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľností (ďalej v texte len „opatrenie MF SR“ alebo len „opatrenie“).

Opatrenie vydalo MF SR podľa § 38 ods. 3 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov. V prílohe č. 1 tohto opatrenia je uvedený vzor daňového priznania k dani z nehnuteľností pre fyzické osoby a v prílohe č. 2 tohto opatrenia sa nachádza vzor daňového priznania k dani z nehnuteľností pre právnické osoby, pričom tieto vzory daňových priznaní sa prvýkrát použijú na zdaňovacie obdobie roku 2009. Súčasťou spomínaných príloh tohto opatrenia je aj vzor potvrdenia o podaní daňového priznania k dani z nehnuteľností.

Vzory daňových priznaní ustanovené opatrením sa použijú pre výpočet dane z pozemkov (II oddiel daňového priznania), ktorej podliehajú podľa § 6 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon“) pozemky na území SR. Na uvedenie výmery, druhu a lokalizácie pozemku sú smerodajné údaje v katastri nehnuteľností. Pri „zastavanej ploche a nádvorí“ podlieha dani z pozemkov tá časť, ktorá nie je zastavaná stavbou podliehajúcou dani zo stavieb. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení. Pri väčšom počte pozemkov rôzneho druhu treba údaje o jednotlivých druhoch pozemkov uvádzať na samostatných prílohách. Dani z pozemkov nepodliehajú porasty na pozemkoch.

Vzory daňových priznaní určené opatrením MF SR sa použijú aj pre výpočet dane zo stavieb slúžiacich na jeden účel alebo dane zo stavieb slúžiacich na viaceré účely (III oddiel daňového priznania) nachádzajúcich sa na území SR. Údaje k dani zo stavieb sa uvedú samostatne za každú stavbu podľa druhu stavby v súlade s § 10 ods. 1 zákona. Pri väčšom počte stavieb pod jedným súpisným číslom alebo pri väčšom počte stavieb s rôznymi súpisnými číslami, avšak rovnakého druhu (napríklad v prípade bytových domov vo vlastníctve bytového družstva), možno uviesť údaje k dani zo stavieb za súhrn stavieb, pokiaľ sa bude jednať o stavby s rovnakým počtom podlaží. Pri väčšom počte stavieb s rôznym počtom podlaží, ktoré nemožno uviesť v súhrne stavieb, treba údaje pre výpočet dane za tieto stavby uvádzať na samostatnej prílohe.

Vzory daňových priznaní ustanovené týmto opatrením sa použijú taktiež pre výpočet dane z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (IV oddiel daňového priznania), ktorej podliehajú byty a nebytové priestory v bytovom dome nachádzajúce sa na území SR. Bytovým domom sa pre účely podania daňového priznania k dani z nehnuteľností rozumie budova, v ktorej je viac ako polovica podlahovej plochy určená na bývanie a má viac ako tri byty, a v ktorej byty a nebytové priestory sú vo vlastníctve alebo v spoluvlastníctve jednotlivých vlastníkov a spoločné časti domu ako aj spoločné zariadenia tohto domu sú súčasne v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Bytom sa v danom prípade rozumie miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu trvalo určené na bývanie a môžu na tento účel slúžiť ako samostatné bytové jednotky. Nebytovým priestorom v bytovom dome sa v tomto prípade rozumie miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie, pričom nebytovým priestorom nie je príslušenstvo bytu ani spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu.

V prípade, ak bola hodnota pozemkov určená znaleckým posudkom predo dňom zavedenia eura, teda pred 1. januárom 2009, daňové priznanie na zdaňovacie obdobie roku 2009 sa nepodáva a daň z nehnuteľností (ďalej v texte len „daň“) sa vyrubí platobným výmerom, pričom pri určení základu dane z pozemkov sa hodnota pozemku uvedená v slovenských korunách prepočíta konverzným kurzom (30,1260 SKK/EUR) na menu euro.

Ak sa vyrubená daň z nehnuteľností na rok 2008 platí v roku 2009, vydaný platobný výmer sa nemení a nevydáva sa ani nový platobný výmer, ale daň vyrubená v slovenských korunách sa prepočíta na menu euro konverzným kurzom (30,1260 SKK/EUR) a daň z nehnuteľností sa zaplatí v roku 2009 v mene euro.

V prípade, ak sa splátka dane z nehnuteľností na rok 2008 na základe výzvy platí v roku 2009, dlžná splátka dane v slovenských korunách sa prepočíta konverzným kurzom (30,1260 SKK/EUR) na menu euro. Ak sa splátka dane z nehnuteľností platí bez výzvy, za prepočet sumy splátky v slovenských korunách na menu euro je zodpovedný daňový subjekt.

Pri vzniku nedoplatku na dani z nehnuteľností na rok 2008 a vyzvaní na jeho úhradu v roku 2008, je vo výzve uvedený nedoplatok v slovenských korunách a ak sa na úhradu nedoplatku vyzýva v roku 2009, vo výzve už bude uvedený nedoplatok prepočítaný konverzným kurzom (30,1260 SKK/EUR) na menu euro. Za úhradu nedoplatku na dani v roku 2009 (vyčíslenom v slovenských korunách) prepočítanom na menu euro je zodpovedný daňový subjekt.

V prípade, ak sa preplatok na dani z nehnuteľností za rok 2008 vyčíslený v slovenských korunách vracal v roku 2008, vrátila sa suma v slovenských korunách. Ak sa preplatok vracia v roku 2009, preplatok na dani z nehnuteľností za rok 2008 sa prepočíta konverzným kurzom (30,1260 SKK/EUR) na menu euro.

V prípade, ak sa sankcie za oneskorene podané daňové priznanie na rok 2008 alebo za zaplatenie dane z nehnuteľností na rok 2008 vyrubia po dátume splatnosti, vypočítajú sa v slovenských korunách, a ak sa rozhodnutie vydáva po zavedení eura, teda po 1. januári 2009, prepočíta sa suma v slovenských korunách konverzným kurzom (30,1260 SKK/EUR) na menu euro.

Oznámenie MF SR o vydaní predmetného opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov SR pod č. 388/2008 Z. z., uverejnené bolo vo Finančnom spravodajcovi č. 10/2008 na strane 641 a možno doň nazrieť na internetovej stránke Ministerstva financií SR, na ktorej je pre Vás k dispozícii na tomto linku.

Opatrením MF SR sa zrušuje Opatrenie Ministerstva financií SR č. MF/012116/2004-72 zo dňa 16. decembra 2004, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľností, avšak tieto sa použijú pri podávaní daňových priznaní, ak daňová povinnosť k dani z nehnuteľností vznikla v období odo dňa 1. januára 2005 do dňa 31. decembra 2008. Opatrenie Ministerstva financií SR č. MF/012116/2004-72 zo dňa 16. decembra 2004, nadobudlo účinnosť dňa 1. januára 2005. Oznámenie Ministerstva financií SR o vydaní opatrenia č. MF/012116/2004-72 zo dňa 16. decembra 2004 bolo publikované v Zbierke zákonov SR pod č. 750/2004 Z. z., uverejnené bolo vo Finančnom spravodajcovi č. 15/2004 na strane 1110 a možno doň nazrieť na internetovej stránke Ministerstva financií SR, na ktorej je pre Vás k dispozícii na tomto linku.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....