Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /data/e/1/e1de0693-5558-4723-a3b8-0fe32d78a8ce/ulclegal.com/web/wp-content/themes/ulc/template-parts/content-single-bulletin.php on line 4

Daň z pridanej hodnoty a možnosť registrácie skupiny

  • Vydanie: ULC PRO BONO 4/2009

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorá nadobudla účinnosť dňa 1. apríla 2009, prináša okrem iných zmien aj zavedenie možnosti skupinovej registrácie na účely uplatňovania tejto dane. Členovia zaregistrovanej daňovej skupiny sa budú považovať za jednu zdaniteľnú osobu navonok vystupujúcu pod jedným prideleným identifikačným číslom pre túto daň. Registrácia skupiny okrem zjednodušenia uplatňovania dane z pridanej hodnoty, či zníženia administratívnych nákladov spoločností, ktoré sú súčasťou skupiny, môže pozitívne ovplyvniť aj peňažné toky týchto spoločností, nakoľko transakcie v rámci skupiny nebudú považované za zdaniteľné transakcie. Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vás s úpravou tohto inštitútu podrobne oboznámi.

Dňa 1. apríla 2009 nadobudol účinnosť zákon č. 83/2009 Z. z., ktorým bola vykonaná novelizácia zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o dani z pridanej hodnoty“ alebo len „zákon“).

Zákon č. 83/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „novela zákona o dani z pridanej hodnoty“ alebo len „novela“), zakotvil inštitút umožňujúci na Slovensku vytvorenie daňovej skupiny na účely dane z pridanej hodnoty (ďalej v texte len „daňová skupina na účely DPH“ alebo len „DPH skupina“ alebo len „skupina“). Na základe novely bude v praxi možné prvé DPH skupiny na Slovensku vytvárať najskôr k 1. januáru 2010, ak žiadosť o registráciu DPH skupiny bude podaná na príslušný daňový úrad do dňa 31. októbra 2009.

Okrem úpravy samotného inštitútu DPH skupiny, ktorá je novelou zakotvená v nových ustanoveniach § 4a a § 4b zákona o dani z pridanej hodnoty, novela v súvislosti s inštitútom DPH skupiny upravila aj ďalšie ustanovenia zákona o dani z pridanej hodnoty, a to znenie § 70 ods. 1 zákona o dani z pridanej hodnoty, ustanovenia § 71, § 72 a § 73 zákona boli novelou rozšírené o ďalší nový odsek a do zákona o dani z pridanej hodnoty bolo novelou včlenené nové ustanovenie § 81a zákona.

Možnosť vytvorenia daňovej skupiny na účely DPH zakotvila novela do zákona o dani z pridanej hodnoty na základe smernice Rady 2006/112/ES zo dňa 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (ďalej v texte len „smernica Rady 2006/112/ES“), táto vytvorenie DPH skupiny umožňuje prostredníctvom svojho článku 11, podľa ktorého môže členský štát považovať za jednu zdaniteľnú osobu osoby usadené na území členského štátu, ktoré sú právne nezávislé, ale sú vzájomne úzko prepojené finančnými, ekonomickými a organizačnými väzbami. Na účely dane z pridanej hodnoty (ďalej v texte len „daň“ alebo len „DPH“) inštitút DPH skupiny umožňuje skupinovú registráciu viacerých zdaniteľných osôb pod jedným identifikačným číslom pre daň z pridanej hodnoty, pričom podmienkou pre takúto registráciu je kumulatívne splnenie troch základných podmienok, ktorými sú (1) finančná prepojenosť, (2) ekonomická prepojenosť a (3) organizačná prepojenosť zdaniteľných osôb. Súčasťou skupiny registrovanej podľa zákona o dani z pridanej hodnoty nemôže byť osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, ani akákoľvek zložka, resp. časť zdaniteľnej osoby v zahraničí. DPH skupina musí mať svojho zástupcu, ten koná za všetkých členov skupiny, pričom konanie zástupcu je obmedzené len na účely uplatňovania zákona o dani z pridanej hodnoty.

S prihliadnutím na skutočnosť, že dodávky vo vnútri DPH skupiny, teda dodávky medzi zdaniteľnými osobami v DPH skupine, sa podľa novely nepovažujú za zdaniteľné obchody, nový inštitút DPH skupiny by mal pozitívne ovplyvniť peňažné toky („cash flow“) spoločností v tejto skupine. Na dodávky tovarov a služieb voči tretím osobám ako aj na dodávky tovarov a služieb prijatých od tretích osôb sa DPH uplatňovať bude.

Vytvorenie DPH skupiny bude súčasne znamenať, že za celú DPH skupinu sa bude podávať iba jedno priznanie k DPH a súhrnný výkaz namiesto priznania a výkazu, ktoré by inak bolo nutné podávať osobitne za každého člena DPH skupiny, takže vytvorenie DPH skupiny by malo napomôcť znížiť administratívne náklady spoločností v tejto DPH skupine.

Vymedzenie DPH skupiny vyplýva zo znenia nového ustanovenia § 4a zákona o dani z pridanej hodnoty, podľa ktorého platí, že viac zdaniteľných osôb so sídlom, miestom podnikania alebo prevádzkarňou na území SR (ďalej v texte len „tuzemsko“), ktoré sú spojené finančne, ekonomicky a organizačne (ďalej v texte len „člen skupiny“), sa môžu považovať za jednu zdaniteľnú osobu. Finančne spojenými zdaniteľnými osobami sú osoby, z ktorých jedna alebo viac osôb je ovládaných ovládajúcou osobou. V tejto súvislosti si Vám dovoľujeme dať do pozornosti, že podľa § 66a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „Obchodný zákonník“) je ovládanou osobou spoločnosť, v ktorej má určitá osoba väčšinový podiel na hlasovacích právach preto, že má podiel na spoločnosti alebo akcie spoločnosti, s ktorými je spojená väčšina hlasovacích práv alebo preto, že na základe dohody s inými oprávnenými osobami môže vykonávať väčšinu hlasovacích práv bez ohľadu na platnosť alebo na neplatnosť takejto dohody. Ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má v ovládanej osobe postavenie podľa vyššie citovaného znenia § 66a ods. 1 Obchodného zákonníka. Vymedzenie takých dohôd, ktoré sú zakázané, upravuje § 186a Obchodného zákonníka. Ekonomicky spojenými zdaniteľnými osobami sú osoby, ktorých hlavné činnosti sú vzájomne závislé, alebo majú spoločný ekonomický cieľ, alebo z ktorých jedna osoba uskutočňuje celkom alebo z časti činnosti v prospech jedného alebo viacerých členov skupiny. Organizačne spojenými zdaniteľnými osobami sú osoby, na ktorých riadení alebo kontrole sa podieľa aspoň jedna zhodná osoba.

Zdaniteľná osoba môže byť členom len jednej skupiny. V prípade, ak je členom skupiny daňový nerezident SR, teda zdaniteľná osoba, ktorá je členom skupiny a má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň mimo územia SR (mimo tuzemska), nemôžu byť tieto jej časti mimo územia SR súčasťou skupiny. Člen skupiny nemôže byť účastníkom zmluvy o združení definovanej v § 4 ods. 2 zákona. Členom skupiny nemôže byť zdaniteľná osoba, na ktorú je vyhlásený konkurz, alebo ktorej je povolená reštrukturalizácia.

Na základe § 4b zákona o dani z pridanej hodnoty platí, že členovia skupiny môžu požiadať o registráciu skupiny pre daň (ďalej v texte len „registrácia skupiny“). Žiadosť o registráciu skupiny musí obsahovať (1) obchodné meno a adresu sídla, miesta podnikania alebo prevádzkarne každého člena skupiny, (2) identifikačné číslo pre DPH každého člena skupiny, ak je mu pridelené v tuzemsku, (3) miestne príslušný daňový úrad každého člena skupiny, (4) obchodné meno a adresu sídla, miesta podnikania alebo prevádzkarne člena skupiny, ktorý bol určený členmi skupiny na zastupovanie skupiny na účely uplatňovania DPH (ďalej v texte len „zástupca skupiny“), (5) podpisy štatutárnych zástupcov všetkých členov skupiny.

Žiadosť o registráciu skupiny sa podáva daňovému úradu, ktorý je miestne príslušný pre zástupcu skupiny. V prípade, ak zdaniteľné osoby preukážu splnenie podmienok podľa § 4a zákona, daňový úrad zaregistruje skupinu, pridelí jej identifikačné číslo pre DPH a každému členovi skupiny vydá osvedčenie o registrácii pre DPH. Dňom registrácie skupiny sa skupina stáva platiteľom, zaniká platnosť osvedčení o registrácii pre DPH a identifikačných čísiel pre DPH jednotlivých členov skupiny. Členovia skupiny sú povinní do 10 dní odo dňa registrácie skupiny odovzdať daňovému úradu osvedčenia o registrácii pre DPH. Pre skupinu bude miestne príslušný daňový úrad, v ktorého územnom obvode má zástupca skupiny sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň.

Registráciu skupiny vykoná daňový úrad k 1. januáru kalendárneho roka nasledujúceho po podaní žiadosti o registráciu skupiny. V prípade, ak je žiadosť o registráciu skupiny podaná po 31. októbri kalendárneho roka, daňový úrad vykoná registráciu skupiny až k 1. januáru druhého kalendárneho roka nasledujúceho po podaní žiadosti.

Za skupinu koná zvolený zástupca skupiny, je ním ten člen skupiny, ktorý bol v žiadosti o registráciu skupiny určený členmi skupiny na zastupovanie skupiny na účely uplatňovania DPH. Práva a povinnosti jednotlivých členov skupiny vyplývajúce zo zákona o dani z pridanej hodnoty prechádzajú na skupinu dňom registrácie skupiny. Členovia skupiny zodpovedajú spoločne a nerozdielne za povinnosti skupiny vyplývajúce zo zákona o dani z pridanej hodnoty a zo zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o správe daní a poplatkov“), a to aj po zrušení skupiny alebo po vystúpení člena skupiny zo skupiny, za obdobie, v ktorom boli členmi skupiny. Daňový úrad môže požadovať platenie dlžnej sumy dane a sankcií týkajúcich sa porušenia povinností skupiny vyplývajúcich zo zákona o dani z pridanej hodnoty a zo zákona o správe daní a poplatkov od ktoréhokoľvek člena skupiny.

Novela v ustanoveniach § 4b ods. 5 až 7 zákona o dani z pridanej hodnoty upravuje postup v prípade zmeny registrácie DPH skupiny, ktorá môže byť vyvolaná viacerými skutočnosťami, a to (1) pristúpením ďalšieho člena do DPH skupiny, v tomto prípade žiadosť o zmenu registrácie podáva zástupca skupiny, pričom dňom zmeny registrácie skupiny zaniká platnosť osvedčenia o registrácii pre DPH a identifikačného čísla pre DPH člena skupiny, ktorý do skupiny pristúpil a týmto dňom na skupinu prechádzajú práva a povinnosti vyplývajúce zo zákona o dani z pridanej hodnoty pre zdaniteľnú osobu, ktorá pristúpila do skupiny, (2) vystúpením člena zo skupiny, a to buď z dôvodu, že sa člen skupiny rozhodne vystúpiť zo skupiny alebo zo skupiny musí vystúpiť z dôvodu neplnenia podmienok podľa § 4a zákona, v prípade takejto zmeny daňový úrad, ktorý je miestne príslušný pre vystupujúceho člena skupiny, vydá ku dňu zmeny registrácie skupiny vystupujúcemu členovi skupiny osvedčenie o registrácii pre DPH a pridelí mu identifikačné číslo pre DPH, pričom práva a povinnosti skupiny vyplývajúce zo zákona o dani z pridanej hodnoty prechádzajú na zdaniteľnú osobu, ktorá vystúpila zo skupiny, dňom zmeny registrácie skupiny, a to v rozsahu, v akom sa vzťahujú na plnenia uskutočnené a prijaté touto zdaniteľnou osobou, (3) ak niektorý z členov skupiny zanikne bez likvidácie a na právneho nástupcu prechádza majetok zanikajúceho člena skupiny, v danom prípade je zástupca skupiny povinný bezodkladne podať žiadosť o zmenu registrácie skupiny, pričom v prípade, ak právny nástupca spĺňa podmienky podľa § 4a zákona, daňový úrad vykoná zmenu registrácie skupiny ku dňu zápisu právneho nástupcu do obchodného registra, v opačnom prípade, teda ak právny nástupca nespĺňa podmienky podľa § 4a zákona, prechádzajú práva a povinnosti vyplývajúce zo zákona o dani z pridanej hodnoty z člena skupiny, ktorý zanikol bez likvidácie, na jeho právneho nástupcu v rozsahu, v akom sa vzťahujú na plnenia uskutočnené a prijaté zaniknutým členom skupiny, a to ku dňu zániku člena skupiny bez likvidácie, pričom daňový úrad ku dňu zmeny registrácie skupiny vydá právnemu nástupcovi osvedčenie o registrácii pre DPH a pridelí mu identifikačné číslo pre DPH.

Doplnením § 70 ods. 1 zákona o dani z pridanej hodnoty novela pre členov DPH skupiny zakotvila povinnosť viesť osobitne záznamy o dodávkach tovarov a služieb medzi jednotlivými členmi skupiny, aj keď tieto dodávky nepodliehajú dani z pridanej hodnoty.

V súvislosti so zavedením inštitútu DPH skupiny novela znenie zákona o dani z pridanej hodnoty doplnila aj o nové ustanovenia, a to § 71 zákona doplnila o nový odsek 10, ustanovenie § 72 zákona o nový odsek 5 a § 73 zákona doplnila o nový odsek 3. Spomínané novodoplnené ustanovenia zákona sa týkajú vyhotovovania faktúr za dodávky tovarov a služieb, a na ich základe sa ako údaje o platiteľovi DPH, ktorý dodáva tovar alebo službu, budú vo faktúre uvádzať údaje člena skupiny, ktorý konkrétny obchod realizuje spolu s identifikačným číslom pre DPH, ktoré bolo pridelené skupine.

Novým ustanovením § 81a zákona o dani z pridanej hodnoty novela upravuje postup pre tie prípady, ak sa ďalej neplnia podmienky na registráciu DPH skupiny pre daň. Daňový úrad v týchto prípadoch zruší registráciu DPH skupiny, a to (1) na základe žiadosti zástupcu DPH skupiny alebo (2) registráciu DPH skupiny zruší z úradnej moci, ak nie sú splnené podmienky podľa § 4a zákona. Platnosť osvedčenia o registrácii skupiny pre DPH a jej identifikačného čísla pre DPH zaniká ku dňu zrušenia registrácie skupiny a členovia skupiny sú povinní do 10 dní od zrušenia registrácie DPH skupiny odovzdať daňovému úradu osvedčenia o registrácii pre DPH. V deň nasledujúci po dni zrušenia registrácie skupiny prechádzajú práva a povinnosti skupiny vyplývajúce zo zákona o dani z pridanej hodnoty na jednotlivých členov skupiny v rozsahu, v akom sa vzťahujú na plnenia uskutočnené a prijaté členmi skupiny, členovia skupiny sa stávajú samostatnými platiteľmi, teda samostatnými zdaniteľnými osobami, ktorým daňový úrad vydá osvedčenia o registrácii pre DPH a pridelí identifikačné čísla pre DPH.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....