Iné

Dane, poplatky a odvody

  • Vydanie: ULC PRO BONO 2/2012

Dane, poplatky a odvody tvoria dôležitú časť príjmov štátneho rozpočtu. Zavedenie zvýšenej dane z pridanej hodnoty, zmeny sadzieb daní alebo zrušenie koncesionárskych poplatkov a kolkových známok je len niekoľko zmien, ktoré boli prijaté počas volebného obdobia prechádzajúcej vlády Slovenskej republiky.

Podľa Programového vyhlásenie vlády na obdobie rokov 2010 – 2014 bolo prioritou vlády udržanie efektívneho, jednoduchého a neutrálneho daňového systému. Na základe Programového vyhlásenia vlády bol vypracovaný Legislatívny plán vlády na roky 2010 a 2011. Uvedené dokumenty tvorili základnú kostru na vypracovávanie vládnych návrhov právnych predpisov.

Vládny program bývalej vlády v oblasti daní a odvodov upravovovalo Programové vyhlásenie vlády v časti 2. Prosperujúci štát 2.1 Hospodárska politika. Prioritou vlády v uvedenej oblasti bolo zachovať rovnú daň a zreformovať daňovo-odvodový systém. Rovnú daň sa podarilo zachovať, ale reformu daňového a odvodového systému sa vzhľadom na predčasný pád vlády nepodarilo zrealizovať. Vláda po ročnej príprave predložila do NR SR návrh zákona o úprave príjmu zo závislej činnosti, ktorý však bol predkladateľom vzhľadom na predčasné ukončenie volebného obdobia stiahnutý z rokovania NR SR. Predmetný návrh mal v nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády a na Koncepciu reformy daňovo-odvodového systému výrazným spôsobom zmeniť parametre daňového systému, systému verejného zdravotného poistenia a systému sociálneho poistenia. Jeho prijatím sa mala zaviesť tzv. „superhrubá mzda“, ktorá sa mala stať základom pre výpočet daní a odvodov. Malo ísť o hrubú mzdu zamestnanca zvýšenú o odvody zamestnávateľa s výnimkou poistného na úrazové poistenie. Zákon mal zaviesť jeden zdravotný a jeden sociálny odvod a zjednotený vymeriavací základ pre platenie odvodov a daní. Poistné na verejné zdravotné poistenie by podľa návrhu zákona malo sadzbu 9 % a sadzbu 4,5 % pre osoby so zdravotným postihnutím. Sadzba poisteného na sociálne poistenie mala byť vo výške 19 % a pre fyzické osoby pracujúce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru vo výške 10 %. Návrh zákona obsahoval tiež presunutie povinnosti platiť poistné na verejné zdravotné poistenie a poistné na sociálne poistenie zo zamestnávateľa na zamestnanca.

Napriek nepresadeniu uvedeného návrhu sa vláde podarilo prijatím zákona č. 331/2011 Z. z. o finančnej správe a novely zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) presadiť krok k zjednoteniu daní, cla a odvodov, s ktorými sme Vás oboznámili v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO 06/2011 a 10/2011. Zákon č. 331/2011 Z. z. o finančnej správe s účinnosťou odo dňa 1. januára 2012 zaviedol novú sústavu štátnych orgánov v oblasti daní, poplatkov a colníctva zriadením Finančného riaditeľstva SR, finančných úradov a Kriminálneho úradu finančnej správy. Novela zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) vymedzila, kto môže byť zástupcom daňového subjektu na základe substitučného plnomocenstva, upravila elektronické doručovanie a precizovala vykonávanie daňovej kontroly. Novela sa dotkla aj iných zákonov napr. zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, v ktorom zaviedla samozdanenie. Zmeny zavedené zákonom o finančnej správe a novelou zákona o správe daní by podľa vlády mali prispieť k zefektívneniu daňovej a colnej správy. Za účelom zjednotenia daní a odvodov na jednotné miesta boli prijaté aj novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení.

Ďalšou zmenou, ktorú vláda presadila, je zrušenie niektorých výnimiek zo zdanenia. Jedná sa napr. o zrušenie oslobodenia príjmov z predaja nehnuteľností, v ktorej mal predávajúci trvalý pobyt najmenej 2 roky alebo možnosť uplatnenia výdavkov živnostníkom vo výške 60 %. Vláda tiež presadila zrušenie nezdaniteľnej časti základu dane na účelové sporenie, životné poistenie a doplnkové dôchodkové sporenie. S ďalšími oslobodeniami zavedenými novelou zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sme Vás oboznámili v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO 12/2010. Sľubovaný odvodový bonus sa vláde nepodaril zaviesť.

Daň z pridanej hodnoty sa s účinnosťou odo dňa 1. januára 2011 zvýšila z pôvodných 19% na 20 %. Novelou zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty sa tiež zrušila znížená sadzba DPH vo výške 6 % na tzv. predaj z dvora. Uvedené zmeny boli prijaté v rámci vládnych opatrení na zníženie deficitu verejných financií. Novelou zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa strop možného navýšenia dane z pozemkov znížil z 20-násobku najnižšej sadzby dane na 5-násobok.

Spotrebné dane sú ďalšou oblasťou, v ktorej prebehli zmeny sadzieb. Novelou zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov sa sadzba dane z tabakových výrobkov zvýšila v dvoch etapách, a to s účinnosťou od 1. februára 2011 do 28. februára 2013 a v druhej etape sa zvýši s účinnosťou od 1. marca 2013. Zvýšenie dane zasiahlo aj vykurovaciu naftu a mazacie a ostatné oleje. Zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína, zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva nahradil zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov. Uvedený zákon upravil jednotnú sadzbu spotrebnej dane na alkoholický nápoj 1080 Eur, pričom sadzba dane na jednotlivé druhy alkoholických nápojov t. j. víno, lieh a pivo, zohľadňuje obsah alkoholu v konečnom výrobku.

Zrušenie koncesionárskych poplatkov a kolkových známok je ďalším bodom Programového vyhlásenia vlády, ktorý vláda presadila. Koncesionárske poplatky a štátne príspevky poskytované na základe zmluvy so Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom sú s účinnosťou odo dňa 1. januára 2013 zrušené zákonom č. 397/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska. Uvedené príjmy Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie budú nahradené priamymi dotáciami zo štátneho rozpočtu. Kolkové známky sa v zmysle zákona č. 381/2011 Z. z. o zrušení kolkových známok vyrábali len do 31.decembra 2011. Kolkové známky je možné predávať do 31. decembra 2012 a používať ich možno do 31. septembra 2013. Od uvedeného dňa nebude možné uhrádzať poplatky kolkovými známkami. Príslušné orgány budú povinné prijímať platby do výšky 300 Eur v hotovosti, ak bude poplatok v jednotlivom prípade prevyšovať 100 Eur, bude príslušný orgán povinný prijať platbu aj platobnou kartou.

Podmienky na získanie hypotekárneho úveru žiadateľmi do 35 rokov sa zvýhodnili určením spoločnej hranice minimálneho príjmu, umožnil sa tiež odklad splátok hypotekárneho úveru alebo zníženie mesačnej splátky až na polovicu jej výšky počas 2 rokov po narodení dieťaťa. Uvedené zmeny boli zavedené novelou zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách, s ktorou sme Vás oboznámili v bulletine Čarnogurský ULC PRO BONO 2/2011.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....