Podnikatelia

Daňové priznania k dani z príjmov

  • Vydanie: ULC PRO BONO 1/2009

Ministerstvo financií SR ustanovilo s účinnosťou odo dňa 1. januára 2009 vzory daňových priznaní k dani z príjmov pre fyzické osoby a právnické osoby, ktoré sa použijú za zdaňovacie obdobie roku 2009. Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vám okrem podrobností k novým vzorom daňových priznaní prináša aj informácie týkajúce sa osobitostí podávania daňových priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2008 spojených s prechodom SR zo slovenskej meny na novú menu euro.

Dňa 1. januára 2009 nadobudlo účinnosť opatrenie Ministerstva financií SR č. MF/025737/2008-72 zo dňa 18. decembra 2008, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z príjmov (ďalej v texte len „opatrenie MF SR“ alebo len „opatrenie“). Opatrenie vydalo MF SR podľa § 38 ods. 3 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

Vzor daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby pre daňovníka, ktorý má príjmy len zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o dani z príjmov“ alebo len „zákon“), tvorí prílohe č. 1 k opatreniu MF SR. Vzor daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby pre daňovníka, ktorý má príjmy podľa § 5 až 8 zákona, je uvedený v prílohe č. 2 opatrenia MF SR a vzor daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby je obsiahnutý v opatrení v jeho prílohe č. 3. Vzory daňových priznaní k dani z príjmov pre fyzické osoby a právnické osoby uvedené v prílohách č. 1 až 3 opatrenia MF SR sa prvýkrát použijú pri podávaní daňových priznaní za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začne po 31. decembri 2008.

Oznámenie MF SR o vydaní predmetného opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov SR pod č. 633/2008 Z. z., uverejnené bolo vo Finančnom spravodajcovi č. 13/2008 na strane 944 a možno doň nazrieť na internetovej stránke Ministerstva financií SR, na ktorej je pre Vás k dispozícii na linku: http://www.finance.gov.sk/…/FS_13_2008.pdf.

V súvislosti s opatrením č. MF/025737/2008-72 zo dňa 18. decembra 2008, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začne po 31. decembri 2008, zverejnilo Ministerstvo financií SR aj ďalšie dve oznámenia, a to (1) oznámenie č. MF/32649/2008-72 o vydaní vzorov potvrdení o podaní daňového priznania k dani z príjmov a (2) oznámenie č. MF/32648/2008-72 o vydaní poučení na vyplnenie daňových priznaní k dani z príjmov, ktoré boli uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 13/2008 na stranách 970 až 1004, do znenia ktorých je možné nazrieť na internetovej stránke Ministerstva financií SR, na ktorej je pre Vás k dispozícii na linku uvedenom v predchádzajúcom texte.

Opatrením MF SR sa zrušuje opatrenie Ministerstva financií SR č. MF/029093/2007-72 zo dňa 13. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z príjmov, avšak tieto sa použijú pri podávaní daňových priznaní za zdaňovacie obdobie končiace najneskôr dňa 31. decembra 2008. Pri podávaní daňových priznaní za zdaňovacie obdobie roku 2008 sa teda použijú rovnaké vzory daňových priznaní, aké boli opatrením Ministerstva financií SR č. MF/029093/2007-72 zo dňa 13. decembra 2007 ustanovené pre zdaňovacie obdobie roku 2007. Vzor daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby pre daňovníka, ktorý má príjmy len zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov, je obsiahnutý v prílohe č. 1 opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/029093/2007-72 zo dňa 13. decembra 2007, vzor daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby pre daňovníka, ktorý má príjmy podľa § 5 až 8 zákona, tvorí prílohu č. 2 opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/029093/2007-72 zo dňa 13. decembra 2007 a vzor daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby, je uvedený v prílohe č. 3 opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/029093/2007-72 zo dňa 13. decembra 2007.

V daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roku 2008, podávanom v roku 2009, sa údaje uvádzajú v slovenských korunách, pričom pre podanie daňového priznania platí štandardná lehota, teda lehota do dňa 31. marca 2009. V daňovom priznaní sa suma daňového nedoplatku prepočíta konverzným kurzom (30,1260 SKK/EUR) na menu euro a zaokrúhli sa na eurocenty nadol (teda v neprospech štátu), a to na dve desatinné miesta. Suma daňového preplatku sa prepočíta konverzným kurzom (30,1260 SKK/EUR) na menu euro a zaokrúhli sa na eurocenty nahor. Obdobne sa postupuje aj pri prípadnom podaní opravného daňového priznania alebo dodatočného daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2008. Žiadosť o vyplatenie sumy daňového bonusu u daňovníka, ktorý si tento daňový bonus žiada prostredníctvom daňového priznania od správcu dane, sa taktiež podáva v slovenských korunách.

V súvislosti s odlišnosťami, vyplývajúcimi pre podávanie daňových priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie končiace 31. decembra 2008 vzhľadom na zavedenie eura v SR, zverejnilo Ministerstvo financií SR oznámenie o vydaní poučení na vyplnenie daňových priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie končiace 31. decembra 2008, ktoré bolo uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 9/2008 na strane 602, do obsahu týchto poučení možno nazrieť na internetovej stránke Ministerstva financií SR, na ktorej jeho znenie nájdete na linku: http://www.finance.gov.sk/…/FS_09_2008.pdf.

Opatrenie Ministerstva financií SR č. MF/029093/2007-72 zo dňa 13. decembra 2007 nadobudlo účinnosť dňa 1. januára 2008. Oznámenie Ministerstva financií SR o vydaní opatrenia č. MF/029093/2007-72 zo dňa 13. decembra 2007 bolo publikované v Zbierke zákonov SR pod č. 633/2007 Z. z., uverejnené bolo vo Finančnom spravodajcovi č. 13/2007 na strane 774 a možno doň nazrieť na internetovej stránke Ministerstva financií SR, na ktorej je pre Vás sprístupnené na tomto linku: http://www.finance.gov.sk/…/FS_13_2007.pdf.

Na linku uvedenom v predchádzajúcej vete je pre Vás k dispozícii aj oznámenie Ministerstva financií SR č. MF/30676/2007-72 o vydaní vzorov potvrdení o podaní daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie končiace 31. decembra 2008, ktoré bolo uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 13/2007 na strane 800.

Pre úplnosť si Vám dovoľujeme dať do pozornosti, že v rámci práve prebiehajúceho legislatívneho procesu bola v NR SR schválená novela zákona o dani z príjmov, v ktorej znení sa pôvodne navrhovalo posunutie termínov pre podanie daňových priznaní za zdaňovacie obdobie končiace najneskôr dňa 31. decembra 2008, pričom podľa tohto znenia sa mal termín pre podávanie daňových priznaní pre fyzické osoby – podnikateľov posunúť na termín 30. apríla 2009 a pre právnické osoby až na termín 30. júna 2009. Takýto posun termínov by súčasne znamenal aj posun lehoty na zaplatenie daňových nedoplatkov o jeden, resp. tri mesiace. Z návrhu novely zákona o dani z príjmov, ktorý bol dňa 17. februára 2009 schválený v NR SR, bol tento pôvodne navrhovaný posun termínov vypustený a pre podanie daňových priznaní za zdaňovacie obdobie končiace najneskôr dňa 31. decembra 2008 tak naďalej zostane zachovaná štandardná lehota, teda lehota do dňa 31. marca 2009.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....