Podnikatelia

Daňové priznanie a súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty

  • Vydanie: ULC PRO BONO 4/2009

Ministerstvo financií SR ustanovilo s účinnosťou odo dňa 13. marca 2009 vzor súhrnného výkazu a s účinnosťou odo dňa 1. apríla 2009 nový vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty. S opatreniami vydanými Ministerstvom financií SR Vás v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO zoznámime už s prepojením na ďalšie úpravy Ministerstva financií SR k dani z pridanej hodnoty a taktiež na tie informácie, ktoré Vám dalo do pozornosti novembrové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Dňa 1. apríla 2009 nadobudlo účinnosť opatrenie Ministerstva financií SR č. MF/10415/2009-73 zo dňa 12. marca 2009, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty (ďalej v texte len „opatrenie MF SR“ alebo len „opatrenie“). Opatrenie vydalo MF SR podľa § 38 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

Vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty je uvedený v prílohe k opatreniu MF SR a prvýkrát sa použije pri podávaní daňových priznaní za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začne po 31. marci 2009.

Oznámenie MF SR o vydaní tohto opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov SR pod č. 119/2009 Z. z., jeho znenie bolo uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 6/2009 na stranách 335 až 337 a možno doň nazrieť na internetovej stránke Ministerstva financií SR, na ktorej je pre Vás v kompletnom znení sprístupnené na tomto linku.

Predmetné opatrenie MF SR súčasne zrušuje doterajšie opatrenie Ministerstva financií SR č. MF/18184/2008-73 zo dňa 9. júla 2008, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty, avšak tento sa použije pri podávaní daňových priznaní za zdaňovacie obdobia končiace najneskôr dňa 31. marca 2009, a pri podávaní daňových priznaní podľa § 78 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o dani z pridanej hodnoty“), ak daňová povinnosť vznikla najneskôr dňa 31. marca 2009.

Doterajšie opatrenie Ministerstva financií SR č. MF/18184/2008-73 zo dňa 9. júla 2008 nadobudlo účinnosť dňa 1. januára 2009 a jeho obsah sme Vám dali do pozornosti v novembrovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO spolu so súhrnom informácií o postupe pri nadmernom odpočte, zaokrúhľovaní a pri vyhotovovaní faktúr týkajúcich sa ním ustanoveného vzoru daňového priznania k dani z pridanej hodnoty v spojení s osobitosťami vyplývajúcimi zo zavedenia meny euro na území SR.

V súvislosti s už spomínaným opatrením č. MF/10415/2009-73 zo dňa 12. marca 2009, ktorým bol s účinnosťou odo dňa 1. apríla 2009 ustanovený nový vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty, zverejnilo Ministerstvo financií SR aj ďalšie dve oznámenia, a to (1) oznámenie č. MF/12959/2009-73 o vydaní poučenia na vyplnenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty a (2) oznámenie č. MF/12961/2009-73 o vydaní vzoru potvrdenia o podaní daňového priznania k dani z pridanej hodnoty. Oznámenia Ministerstva financií citované v predchádzajúcej vete boli uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 6/2009 na stranách 338 až 350 a do ich znenia je možné nazrieť na internetovej stránke Ministerstva financií SR, na ktorej sú pre Vás k dispozícii na tomto linku.

Dňa 13. marca 2009 nadobudlo účinnosť opatrenie Ministerstva financií SR zverejnené v Zbierke zákonov SR pod č. 89/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty (ďalej v texte len „opatrenie týkajúce sa vzoru súhrnného výkazu“). Opatrenie týkajúce sa vzoru súhrnného výkazu vydalo Ministerstvo financií SR podľa § 80 ods. 7 zákona o dani z pridanej hodnoty.

Vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty je uvedený v prílohe k opatreniu týkajúceho sa vzoru súhrnného výkazu a prvýkrát sa použije pri podávaní súhrnných výkazov za prvý kalendárny štvrťrok 2009.

Opatrenie týkajúce sa vzoru súhrnného výkazu súčasne zrušuje doterajšie opatrenie Ministerstva financií SR č. 276/2004 Z. z. zo dňa 28. apríla 2004, ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty, avšak tento sa použije pri podávaní súhrnných výkazov za kalendárne štvrťroky, ktoré sa skončili najneskôr dňa 31. marca 2008. Doterajšie opatrenie Ministerstva financií SR č. 276/2004 Z. z. zo dňa 28. apríla 2004 nadobudlo účinnosť dňa 1. mája 2004 a jeho znenie bolo uverejnené v Zbierke zákonov SR.

V súvislosti s opatrením Ministerstva financií SR č. 89/2009 Z. z., ktorým bol s účinnosťou odo dňa 13. marca 2009 ustanovený nový vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty, zverejnilo Ministerstvo financií SR aj ďalšie oznámenie, a to oznámenie č. MF/7669/2009-73 o vydaní poučenia na vyplnenie súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty, ktoré bolo uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 6/2009 na stranách 325 až 334, do znenia ktorého je možné nazrieť na internetovej stránke Ministerstva financií SR, na ktorej je pre Vás k dispozícii na tomto linku.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....