Export, import

Dohoda o novom cestnom hraničnom priechode s Ukrajinou

  • Vydanie: ULC PRO BONO 6/2008

Dňa 5. júla 2008 nadobudla platnosť Dohoda medzi vládou SR a Kabinetom ministrov Ukrajiny o výstavbe nového cestného hraničného priechodu Čierna – Solomonovo. V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vám radi sprostredkujeme viac informácií a v tejto súvislosti si Vám dovoľujeme dať do pozornosti aj zmenu sídla pobočky advokátskej kancelárie ULC Čarnogurský v Kyjeve.

Dňa 5. júla 2008 nadobudla platnosť Dohoda medzi vládou SR a Kabinetom ministrov Ukrajiny o výstavbe nového cestného hraničného priechodu Čierna – Solomonovo (ďalej v texte len „Dohoda“).

Dohoda má charakter medzivládnej dohody. Dohoda bola podpísaná dňa 11. októbra 2007 v Bratislave a platnosť nadobudla v súlade s článkom 2 ods. 1 Dohody, teda po uplynutí 30 dní odo dňa doručenia neskoršieho písomného oznámenia jednej zo strán o splnení podmienok stanovených vnútroštátnymi právnymi predpismi pre nadobudnutie platnosti tejto dohody. Deň platnosti Dohody tak pripadol na 5. júl 2008.

Nový cestný hraničný priechod na spoločnej slovensko-ukrajinskej štátnej hranici medzi obcami Čierna na území SR a Solomonovo na území Ukrajiny v priestore hraničného znaku 359 bude zabezpečovať nepretržitú prevádzku na vykonávanie kontroly osobnej a nákladnej automobilovej dopravy bez obmedzenia, autobusov, chodcov a cyklistov. Na úseku štátnej hranice s Ukrajinou je v súčasnosti v prevádzke 5 hraničných priechodov, a to dva cestné (Ubľa – Malyj Bereznyj a Vyšné Nemecké – Užhorod), pre peších a cyklistov je určený priechod Veľké Slemence – Malyj Selmenci a ďalej sú to 2 železničné priechody (Maťovské Vojkovce – Pavlovo a Čierna nad Tisou – Čop (Straž)).

V predmetnej bilaterálnej Dohode sa strany zaviazali zabezpečiť investičnú prípravu infraštruktúry v lehote do 3 rokov odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody. Slovensko a Ukrajinu by mal nový cestný hraničný priechod spájať od roku 2011. Termíny vybudovania, otvorenia a zaradenia hraničného priechodu budú dohodnuté diplomatickou cestou.

Návrh Dohody schválila vláda SR svojím uznesením č. 674 zo dňa 15. augusta 2007. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR týkajúce sa Dohody bolo publikované v Zbierke zákonov SR pod č. 261/2008 Z. z.. Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí SR a Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....