Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /data/e/1/e1de0693-5558-4723-a3b8-0fe32d78a8ce/ulclegal.com/web/wp-content/themes/ulc/template-parts/content-single-bulletin.php on line 4

Dôležité zmeny v platnom konkurznom práve

  • Vydanie: ULC PRO BONO 11/2005

Nová novela zákona o konkurze a vyrovnaní, ktorá podstatne zasiahne všetkých veriteľov, ktorí podali návrh na vyhlásenie konkurzu a do dňa účinnosti tejto novely, t.j. 15. decembra 2005.Od 15. decembra 2005 je účinný zákon č. 520/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

CIELE ZMENENEJ PRÁVNEJ ÚPRAVY

Súčasná úprava konkurzného práva v znení zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní je doplnená o prechodné ustanovenia účinné od 15. decembra 2005 v znení nového § 70e. Tieto prechodné ustanovenia majú usporiadať a riešiť už podané návrhy na vyhlásenie konkurzu, ktoré boli v mnohých prípadoch podané účelovo tak, aby sa spravovali ešte starým konkurzným právom a to smerom k tomu, aby sa chránilo postavenie subjektov, ktoré majú záujem z dôvodu predvídateľnosti práva a jasnejších pravidiel postupovať v konkurznom konaní podľa nového zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Podľa dôvodovej správy má navrhnuté riešenie odbremeniť v značnej miere krajské súdy od terajšej konkurznej agendy.

NOVÉ PRÁVNE POŽIADAVKY V PRÍPADE UŽ PODANÝCH NÁVRHOV NA VYHLÁSENIE KONKURZU, V KTORÝCH EŠTE NEBOLO VYDANÉ UZNESENIE O VYHLÁSENÍ KONKURZU
V znení prechodných ustanovení platí zásada, podľa ktorej konania začaté pred účinnosťou zákona č. 520/2005 Z. z. sa dokončia podľa doterajších predpisov, ak ďalej nie je ustanovené inak. Ak sa teda ešte konanie právoplatne neskončilodo 1. januára 2006, konať sa bude podľa doteraz platného zákona o konkurze a vyrovnaní, ibaže by zákon ustanovil inak. V konkurznom konaní, ktoré začalo na návrh veriteľa do účinnosti tejto novely a v ktorom nebolo vydané uznesenie o vyhlásení konkurzu, súd vydá uznesenie o vyhlásení konkurzu, len ak sa v ňom preukáže (1) pohľadávka navrhovateľa voči dlžníkovi a (2) pohľadávka aspoň jedného ďalšieho dlžníkovho veriteľa, ktorý bol označený v návrhu na vyhlásenie konkurzu, do 40 dní od účinnosti tohto zákona. K preukázaniu pohľadávky súd veriteľa nevyzýva a teda veriteľ – navrhovateľ v takýchto už začatých konkurzných konaniach nebude vyzvaný, aby svoj návrh na vyhlásenie konkurzu doplnil o spoľahlivé preukázanie týchto pohľadávok. Ak navrhovateľ v konkurznom konaní v 40 dňovej lehote odo dňa účinnosti zákona nepreukáže svoju pohľadávku voči dlžníkovi a pohľadávku aspoň jedného ďalšieho dlžníkovho veriteľa, ktorého označil v návrhu na vyhlásenie konkurzu, súd konkurzné konanie uznesením bez zbytočného odkladu zastaví. Pohľadávka sa pritom považuje za preukázanú, ak je uznaná dlžníkom na listine s úradne osvedčeným podpisom dlžníka alebo doložená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu.

NEMOŽNOSŤ USTANOVIŤ OSOBITNÉHO SPRÁVCU ALEBO ZÁSTUPCU SPRÁVCU

V konkurzných konaniach začatých pred účinnosťou tohto zákona ďalej viac nie je možné vydať rozhodnutie o ustanovení osobitného správcu alebo zástupcu správcu. Na osobitných správcov alebo zástupcov správcu ustanovených rozhodnutím, ktoré bolo vydané pred účinnosťou tohto zákona, sa však vzťahujú doterajšie predpisy, ak ďalej nie je ustanovené inak. Osobitný správca a zástupca správcu sú v rozsahu svojej pôsobnosti povinní podľa požiadaviek a pokynov správcu poskytovať pomoc správcovi pri výkone správy.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....