Iné

Dopady ochorenia COVID-19 na dopravu, výstavbu, bytovú politiku a cestovný ruch

  • Vydanie: ULC PRO BONO 6/2020

Účelom novely zákona, ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID – 19, je zavedenie legislatívnych opatrení v oblasti pôsobnosti ministerstva tak, aby bolo možné vhodným spôsobom znížiť riziko ohrozenia verejného zdravia a zmierniť negatívne dopady na oblasti cestnej, železničnej, vodnej a leteckej dopravy, výstavby, bytovej politiky a cestovného ruchu. 

Dňa 22. apríla 2020 bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý zákon č. 90/2020 Z. z. (ďalej len „novela“) , ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v súvislosti s ochorením COVID – 19.

Novela dopĺňa (1) zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), (2) zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „letecký zákon“), (3) zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vnútrozemskej plavbe“), (4) zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o autoškolách“), (5) zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetickej hospodárnosti budov“), (6) zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o povinnej základnej kvalifikácii“), (7) zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dráhach“), (8) zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o doprave na dráhach“), (9) zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o podpore cestovného ruchu“), (10) zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách na rozvoj bývania“), (11) zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestnej doprave“), (12) zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o Štátnom fonde“), (13) zákon č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb“), (14) zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o prevádzke vozidiel“) a (15) zákon č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odplatách v letectve“).

Vzhľadom na obsahovú rozsiahlosť novely a množstvo právnych predpisov, ktoré dopĺňa, sa v tomto článku venujeme len najdôležitejším zmenám, ktoré novela do zákonov v pôsobnosti ministerstva prináša. Plné znenie novely je dostupné na webovej stránke Národnej rady Slovenskej republiky. Novela vkladá do každého z vyššie uvedených zákonov ustanovenie pod názvom „Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID – 19“.

Účelom novely je zavedenie legislatívnych opatrení v oblasti pôsobnosti ministerstva tak, aby bolo možné vhodným spôsobom znížiť riziko ohrozenia verejného zdravia a zmierniť negatívne dopady na oblasti cestnej, železničnej, vodnej a leteckej dopravy, výstavby, bytovej politiky a cestovného ruchu.

Prvým zákonom, ktorý novela dopĺňa je stavebný zákon (§ 142h).

Zamestnanci stavebných úradov pri vykonávaní spoločných prerokovaní vecí, miestnych ohliadok a štátnych stavebných dohľadov na stavbách, pri nahliadaní účastníkov konania do podkladov rozhodnutí a pod., vykonávajú tieto úkony osobne a vystavujú sa vysokému riziku nákazy a prenosu vírusu, preto sa budú v zmysle novely v čase mimoriadnej situácie, výnimočného alebo núdzového stavu v dôsledku ochorenia COVID – 19 (ďalej len „krízová situácia“) vykonávať len v nevyhnutnom rozsahu.

Stavebný úrad môže predĺžiť lehotu na vykonanie úkonu a vydanie rozhodnutia vzhľadom na skutočnosť, že vo veci z uvedených objektívnych dôvodov nie je možné rozhodnúť v zákonnej lehote. Stavebný úrad je povinný o predĺžení lehoty s uvedením dôvodu upovedomiť všetkých účastníkov konania. Podanie, ktoré možno vybaviť na základe písomne predloženého návrhu, vybaví stavebný úrad bez zbytočného odkladu.

Novela ďalej dopĺňa letecký zákon (§ 57g).

Vzhľadom na aktuálnu situáciu týkajúcu sa výskytu prenosného ochorenia COVID-19 sa novelou umožňuje orgánom štátnej správy v civilnom letectve pristúpiť k obmedzeniu podávania žiadostí o prijímanie žiadostí o schválenie, vydanie alebo udelenie dokladov (§ 57g ods. 1 leteckého zákona).

Z dôvodu obmedzených možností absolvovať napríklad teoretické a praktické odborné prípravy, školenia, výcviky a pod. počas krízovej situácie sa v ustanovení § 57g ods. 2 leteckého zákona navrhuje predĺžiť platnosť dokladov, až do uplynutia 4 mesiacov od odvolania krízovej situácie. V zmysle novely ďalej nebudú počas krízovej situácie plynúť lehoty na vydávanie dokladov. Prerušenie týchto lehôt je v prospech žiadateľov o schválenie, vydanie alebo udelenie dokladu (§ 57g ods. 3 a 4 leteckého zákona).

Ďalšou zo zmien leteckého zákona je, že s ohľadom na požiadavky v oblasti bezpečnostnejochrany, najmä na letiskách najmä vo vzťahu k členom personálu bezpečnostnej ochrany aj v krízovej situácii a zohľadňujúc potenciálnu možnosť nariadenia karantény alebo izolácie z dôvodu podozrenia na ochorenie COVID-19, sa novelou zavádza v nevyhnutných prípadoch možnosť upustiť od splnenia podmienky preukázať teoretické znalosti a praktické schopnosti na výkon činnosti člena bezpečnostného personálu skúškou odbornej spôsobilosti podľa § 34a ods. 7 leteckého zákona (§ 57g ods. 5 leteckého zákona).

Ďalším z novelou doplnených zákonov je zákon o vnútrozemskej plavbe (§ 43f).

Najdôležitejšími zmenami zákona o vnútrozemskej plavbe je (1) neplynutie niektorých lehôt (napr. lehota ministerstva uskutočniť skúšku na dopravcu, ktorý vykonáva verejnú vodnú dopravu, do 30 dní odo dňa podania žiadosti uchádzača; lehota držiteľa osvedčenia o odbornej spôsobilosti dopravcu oznámiť ministerstvu všetky zmeny týkajúce sa údajov uvedených v osvedčení do 15 pracovných dní od vzniku týchto zmien a pod.) (§ 43f ods. 1 zákona o vnútrozemskej plavbe, (2) počas krízovej situácie je možné vykonávať iba obnovovacie školenia odborníka na prepravu nebezpečného tovaru podľa Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách on-line formou, ak je na to poverená osoba podľa § 5a ods. 5 zákona o vnútrozemskej plavbe technicky vybavená (§43f ods. 2 zákona o vnútrozemskej plavbe), (3) predĺženie platnosti niektorých lodných listín vydávaných Dopravným úradom (lodné osvedčenie Únie, lodné osvedčenie malého plavidla, ciachový preukaz a povolenie na státie plávajúceho zariadenia) a osvedčenia o príslušnosti k plavbe na Rýne, ktoré je potrebné pre prevádzkovanie plavidla na rýnskej plavebnej oblasti a vydáva ho ministerstvo, a to do troch mesiacov od odvolania krízovej situácie (§ 43f ods. 3 zákona o vnútrozemskej plavbe), (4) pozastavenie plynutia lehôt na vydanie rozhodnutí  v tých konaniach, v ktorých sa vyžaduje miestna ohliadka, ústne pojednávanie alebo nazeranie do spisov, pričom tieto úkony budú vykonané po zrušení mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu (§ 43f ods. 4 zákona o vnútrozemskej plavbe).

Novela tiež dopĺňa zákon o autoškolách (§ 22d).

Najdôležitejšími zmenami zákona o autoškolách sú (1) platnosť inštruktorského preukazu, ktorá uplynie alebo uplynula počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu sa predlžuje  až do uplynutia štyroch mesiacov od odvolania krízovej situácie (§ 22d ods. 1 zákona o autoškolách), (2) lehota na vykonanie doškoľovacieho kurzu inštruktora autoškoly, ktorá uplynie alebo uplynula  počas krízovej situácie sa predlžuje až do uplynutia  štyroch mesiacov od odvolania krízovej situácie (§ 22d ods. 2 zákona o autoškolách), (3) neuplatňuje sa ustanovenie § 9a zákona o autoškolách, upravujúce skúšobného komisára komory, a to až do uplynutia troch mesiacov od odvolania krízovej situácie (§ 22d ods. 3 zákona o autoškolách).

V zákone o energetickej hospodárnosti budov novela ustanovuje termín na predloženie chýbajúcich príloh žiadateľom v konaní o poskytnutí príspevku na zateplenie rodinného domu, začatom na základe výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok vyhlásenej ministerstvom podľa § 9g ods. 2 písm. (B) zákona o energetickej hospodárnosti budov v roku 2019 (§ 14ad zákona o energetickej hospodárnosti budov).

Novela dopĺňa aj zákon o povinnej základnej kvalifikácii, a to v tom zmysle, že vodiči nákladných vozidiel a autobusov sú povinní podrobiť sa základnej kvalifikácii a následne v päť ročných lehotách pravidelnému výcviku. Bez tejto kvalifikácie nemôžu vodiči vykonávať povolanie vodiča nákladného vozidla alebo autobusu. Osvedčenie vodiča ako aj kvalifikačná karta vodiča sú viazané na absolvovanie týchto kurzov a vydávajú sa na dobu piatich rokov (§ 13e zákona o povinnej základnej kvalifikácii).

Ďalšími, novelou doplnenými právnymi predpismi sú zákon o dráhach (§ 112g) a zákon o doprave na dráhach (§ 46g). Uvedené právne predpisy sa novelou dopĺňajú tak, že v čase krízovej situácie je znemožnené vydávanie niektorých rozhodnutí a to z dôvodu, že nebude možné v prípade potreby vykonať kontrolu podmienok žiadosti na mieste, ktoré sú v týchto prípadoch potrebné. Zároveň nie je možné vykonať skúšku uchádzačov, keďže sa vykonáva osobne na ministerstve. V krízovej situácií tiež môže dôjsť zo strany žiadateľov k znemožneniu podania žiadosti na predĺženie predmetných poverení, rozhodnutí, preukazov a osvedčení a to z dôvodu, že jednou z podmienok je mať odborne spôsobilé osoby. Keďže hromadné združovanie je v krízovej situácií zakázané prípadne sa neodporúča, nebudú sa môcť zúčastniť požadovaného školenia prípadne preškolenia.

Novela ďalej dopĺňa zákon o podpore cestovného ruchu (§ 31e), v ktorom došlo k úprave lehoty na schválenie dotácie v zmysle ustanovenia § 31 ods. 2 zákona o cestovnom ruchu a to do 30. júna 2020.

Novela sa dotkla aj zákona o dotáciách na rozvoj bývania (§ 24c). Najdôležitejšou zmenou je presunutie povinnosti predložiť následnú kúpnu zmluvu o jeden rok, a to pri žiadateľoch, ktorým bola poskytnutá dotácia podľa § 10 ods. 8 zákona o dotáciách na rozvoj bývania v roku 2018, resp. 2019. Splnenie tejto povinnosti môže byť totiž sťažené nemožnosťou obstarať stavebný materiál, vykonávať stavebné práce na stavbe či nedostupnosťou pracovných síl, spôsobujúce výrazné omeškanie s plnením termínov realizácie začatých a podporených projektov nájomných bytov.

Zákon o cestnej doprave sa novelou dopĺňa o nové ustanovenie § 56h, ktorým sa v čase krízovej situácie predlžuje platnosť niektorých dokladov (napr. povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, koncesia na výkon taxislužby, povolenie na prevádzkovanie dispečingu a pod.) ak platnosť uvedených dokladov uplynie v čase krízovej situácie.

Novela ďalej dopĺňa zákon o Štátnom fonde (§ 23g). Najdôležitejšou zmenou je presunutie povinnosti predložiť následnú kúpnu zmluvu o jeden rok, a to pri žiadateľoch, ktorým bola priznaná podpora na obstaranie nájomných bytov podľa § 10 ods. 17 zákona o Štátnom fonde v roku 2018, resp. 2019. Obdobná úprava sa novelou zavádza aj v prípade žiadateľov, ktorým bola v rokoch 2018 a 2019 priznaná podpora postupom podľa § 14a ods. 7 zákona o Štátnom fonde na obstaranie technickej vybavenosti.

Ďalším novelou doplneným zákonom, je zákon o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb, do ktorého sa novelou vkladá nové ustanovenie § 19a. Zmenou, ktorú novela do zákona o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb prináša, je postup, pri ktorom vyvlastňovacie orgány vykonávajú ústne pojednávania len v nevyhnutnom rozsahu a v odôvodnených prípadoch predĺžia lehotu na vykonanie úkonov a následné vydanie rozhodnutia; v prípadoch, kedy vyvlastňovacie orgány môžu vykonať úkony vo vyvlastňovacom konaní na základe predloženého návrhu na vyvlastnenie, sú povinné tieto vykonať bezodkladne.

Novelou dochádza aj k doplneniu zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke (§ 170b). Najdôležitejšími novelou zavedenými zmenami v zákone o prevádzke vozidiel v cestnej premávke sú napr. (1) možnosť ministerstva obmedziť v čase krízovej situácie prijímanie návrhov v konaniach schvaľovacích orgánov (okresných úradov odborov cestnej dopravy a pozemných komunikácií) o jednotlivom vozidle (§ 170b ods. 1 zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, (2) neuplatňovanie 30 dňovej lehoty na prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel, a to v čase krízovej situácie (§ 170b ods. 3 zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke) či (3) predĺženie platnosti technickej a emisnej kontroly z dôvodu, že stanice technickej kontroly a pracoviská emisnej kontroly boli zatvorené od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 a je potrebné jednotlivé kontroly rozložiť v čase, aby nedošlo k zahlteniu jednotlivých pracovísk (§ 170b ods. 4 a 5 zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke) a pod.

Posledným, z novelou doplnených právnych predpisov, je zákon o odplatách v letectve (§ 25a). Novelou sa vo vzťahu k zákonu o odplatách realizujú napr. nasledovné zmeny: (1) pozastavuje sa plynutie lehôt vo vzťahu k uloženiu pokút, (2) k overeniu splnenia podmienky vysporiadania finančných vzťahov voči daňovému úradu a colnému úradu v čase krízovej situácie dôjde v informačnom systéme finančnej správy podľa poslednej aktualizácie pred vyhlásením krízovej situácie a pod.

Novela nadobudla účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, dňa 25. apríla 2020.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....