Podnikatelia

Druhá oprava v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel

  • Vydanie: ULC PRO BONO 12/2008

Ministerstvo financií SR v súvislosti s jeho Opatrením č. MF/019260/2008-72, ktorým s účinnosťou odo dňa 1. januára 2009 ustanovilo vzor daňového priznania k dani z motorových vozidiel pre fyzické osoby a právnické osoby, zverejnilo už druhú opravu k jeho textu. S predmetným opatrením MF SR sme Vás oboznámili už v augustovom bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO a prvú opravu jeho textu, zverejnenú Ministerstvom financií SR, sme Vám dali do pozornosti v novembrovom vydaní bulletinu  ULC Čarnogurský PRO BONO.

Dňa 1. januára 2009 nadobudlo účinnosť Opatrenie Ministerstva financií SR č. MF/019260/2008-72 zo dňa 9. júla 2008, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z motorových vozidiel pre fyzické osoby a právnické osoby (ďalej v texte len „opatrenie MF SR“ alebo len „opatrenie“). Oznámenie MF SR o vydaní predmetného opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov SR pod č. 269/2008 Z. z., znenie opatrenia je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 7/2008 na strane 416

S obsahom predmetného opatrenia MF SR sme Vás oboznámili už v augustovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

K Opatreniu Ministerstva financií SR č. MF/019260/2008-72 zo dňa 9. júla 2008, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z motorových vozidiel, vydalo Ministerstvo financií SR Oznámenie o oprave textu v opatrení MF SR – bolo uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 9/2008 na strane 591 a jeho obsahu sa venoval aj novembrový bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO.

Citovaného opatrenia sa týka aj ďalšie Oznámenie o oprave textu v opatrení MF SR, ktoré bolo uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 10/2008 na strane 670 (ďalej v texte len „druhá oprava opatrenia MF SR“).

Druhá oprava opatrenia MF SR sa týka vzoru daňového priznania k dani z motorových vozidiel, uvedeného v prílohe opatrenia MF SR, konkrétne Poučenia na vyplnenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel v časti VII. Oddiel – Pomocné výpočty, v ktorej majú byť správne uvedené slová „…konverzným kurzom na euro – 30,1260 SKK/EUR a výsledná suma sa zaokrúhli na eurocent nadol.“, nachádzajúce sa vo Finančnom spravodajcovi č. 7/2008 na strane 425.

Vzhľadom na skutočnosť, že obdobne ako prvá, tak ani druhá oprava opatrenia MF SR, nebola publikovaná v Zbierke zákonov SR, dovoľujeme si dať Vám aj túto úpravu do pozornosti a pre úplnosť uvádzame, že v augustovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO sme pre Vás v texte, týkajúcom sa predmetného vzoru daňového priznania k dani z motorových vozidiel uvedeného v prílohe tohto opatrenia MF SR, konverzný kurz (30,1260 SKK/EUR) uviedli správne (konverzný kurz musí mať pre každú pôvodnú národnú menu vždy celkovo šesť platných číslic a tak je potrebné ho aj uvádzať).

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....