Banky, finančné inštitúcie

Dve finančné novely

  • Vydanie: ULC PRO BONO 9/2005

1.8.2005 nadobudol účinnosť zákon č. 336/2005, ktorým sa vykonala rozsiahla novela zákona č. 566/2001 o cenných papieroch.

1. 8. 2005 nadobudol účinnosť zákon č. 336/2005, ktorým sa vykonala rozsiahla novela zákona č. 566/2001 o cenných papieroch.

Novela zákona zavádza do nášho právneho poriadku európske smernice upravujúce verejné ponuky cenných papierov a podrobnú úpravu zostavovania a publikovania prospektov, ktoré sa zverejňujú pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie. Revíziou tiež prešli osobitné ustanovenia o finančných zábezpekách, týkajúce sa najmä vzniku, zmene a zániku záložného práva k cenným papierom a dispozície s nimi. Súčasne sa tiež novelizujú ustanovenia občianskeho práva týkajúce sa pohľadávky z účtu alebo inej formy vkladu.

Novela taktiež umožňuje emitentom využívať nové metódy zverejňovania prospektov a informácií určených investorom prostredníctvom zariadení elektronickej komunikácie, napríklad internetových stránok emitenta alebo regulovaného trhu. Okrem zjednodušenia postupov schvaľovania prospektov cenných papierov zavádza jednorazové povolenie pre emitenta platné v celej EÚ, tzv. európsky pas a zároveň posilňuje ochranu investorov.

S účinnosťou od 1. 9. 2005 zavádza zákon č. 340/2005 Z.z. o sprostredkovaní poistenia a zaistenia na našom území register sprostredkovateľov poistenia a zaistenia, ktorý bude viesť Úrad pre finančný trh.

Zákon upravuje vykonávanie sprostredkovania poistenia a zaistenia, register sprostredkovateľov a dohľad nad sprostredkovaním poistenia a zaistenia.

Registrácia by mala zabezpečiť vykonávanie sprostredkovania týchto činností len osobami, ktoré sú odborne spôsobilé a dôveryhodné. Register bude Úrad pre finančný trh zverejňovať na svojej internetovej stránke. Na základe registrácie budú poisťovací sprostredkovatelia oprávnení vykonávať svoju činnosť aj v iných členských štátoch Európskej únie.

Do zoznamu sprostredkovateľov bude Úrad pre finančný trh zapisovať aj sprostredkovateľov poistenia z iného členského štátu únie, ktorí začnú pôsobiť území SR. Ak sprostredkovateľ poistenia alebo zaistenia nebude registrovaný, môže od Úradu pre finančný trh dostať pokutu až do výšky 5 mil. Sk. Ak poisťovací sprostredkovateľ poskytuje poradenskú činnosť o širšej skupine poistných produktov, bude musieť vykonať objektívnu analýzu poistných produktov dostupných na poistnom trhu.

Od 15. septembra je účinný i vykonávací predpis k zákonu – vyhláška Ministerstva financií SR č. 417/2005, ktorá upravuje obsah návrhu na zápis do registra sprostredkovateľov poistenia a sprostredkovateľov zaistenia, na zmenu zápisu a zrušenie zápisu, maximálny počet osôb, ktorých zápis do registra možno navrhnúť jedným návrhom na zápis do registra, výšku poplatku za návrh zápisu do registra, poplatku za návrh na zmenu zápisu v registri a poplatku za návrh na zrušenie zápisu v registri. Vyhláška tiež obsahuje vzor osvedčenia o zápise do registra a štruktúru registračného čísla, obsah odbornej skúšky pre jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti, spôsob vykonania odbornej skúšky, výšku poplatku za jej vykonanie a ďalšie podrobnosti o odbornej skúške. Súčasťou vyhlášky je i konkretizácia obsahu, členenia a spôsobu predkladania výkazu o sprostredkovaní poistenia a výkazu o sprostredkovaní zaistenia.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....