Iné

Dve novely Občianskeho zákonníka

  • Vydanie: ULC PRO BONO 8/2008

Dňa 1. novembra 2008 nadobudne účinnosť novela Občianskeho zákonníka, ktorej návrh sme Vám dali do pozornosti v aprílovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO. S obsahom tejto novely Občianskeho zákonníka Vás radi oboznámime a nadviažeme tak na predchádzajúce zmeny v Občianskom zákonníku, o ktorých sme Vás informovali v minuloročnom októbrovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO. O ďalšej novele Občianskeho zákonníka, ktorá nadobudne účinnosť odo dňa 1. januára 2009, Vám v tomto vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO taktiež prinášame podrobnosti.

Dňa 1. novembra 2008 nadobudne účinnosť zákon č. 379/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „novela Občianskeho zákonníka“ alebo len „novela“).

Novela Občianskeho zákonníka sa s účinnosťou odo dňa 1. novembra 2008 dotkne predovšetkým ustanovení týkajúcich sa spotrebiteľských zmlúv v súvislosti s úpravou primeranosti odplaty, zmenou súvisiacou s využitím inštitútu zabezpečovacieho prevodu práva k nehnuteľnosti, či úpravou podmienok tzv. straty výhody splátok v spotrebiteľských veciach. Novela prináša zjednodušenie majetkových vzťahov po zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov v tých prípadoch, ak sa po vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov objaví ďalší majetok, ktorý nebol zahrnutý v rámci vyporiadania.

Novela spresňuje ustanovenie § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka o označenie osoby spotrebiteľa ako fyzickej osoby. Od účinnosti novely bude teda osoba spotrebiteľa ustanovením § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka jednoznačne definovaná ako fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. S prihliadnutím na definíciu účastníkov spotrebiteľskej zmluvy prináša novela terminologické spresnenie aj v ustanovení § 53 ods. 4 písm. m) a o) Občianskeho zákonníka spočívajúce v nahradení slova predávajúci za slovo dodávateľ.

V súvislosti s poslednou novelou Občianskeho zákonníka, účinnou odo dňa 1. januára 2008, ktorá bola vykonaná prostredníctvom zákona č. 567/2007 Z. z., bol novelizovaný aj zákon o spotrebiteľských úveroch. O oboch týchto právnych úpravách sme Vás podrobne informovali v minuloročnom novembrovom bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO. Spomínanou poslednou novelizáciou Občianskeho zákonníka bolo v súvislosti so spotrebiteľskými zmluvami ustanovenie § 53 doplnené o nové odseky 5 a 6 Občianskeho zákonníka. Ustanovenie § 53 ods. 6 Občianskeho zákonníka tak v súčasnosti upravuje v súvislosti so spotrebiteľskými zmluvami tzv. moderačné právo súdu znížiť neprimeranú odplatu za poskytnuté peňažné prostriedky. Znenia § 53 ods. 6 sa dotkne aj táto novela Občianskeho zákonníka. V zmysle zmeneného ustanovenia § 53 ods. 6 Občianskeho zákonníka tak po novom bude platiť, že ak je predmetom spotrebiteľskej zmluvy poskytnutie peňažných prostriedkov a nejde o spotrebiteľský úver podľa zákona o spotrebiteľských úveroch, nesmie odplata podstatne prevyšovať odplatu obvykle požadovanú bankami za spotrebné úvery v mieste bydliska spotrebiteľa a v čase uzavretia zmluvy.

Novela ďalej dopĺňa Občiansky zákonník v § 53 o nový odsek 7, na základe ktorého bude zabezpečenie splnenia záväzku zo spotrebiteľskej zmluvy prostredníctvom zabezpečovacieho prevodu práva k nehnuteľnosti pri spotrebiteľskej zmluve neprípustné.

Na základe pozmeňujúcich návrhov poslancov NR SR sa v už spomínanom ustanovení § 53 Občianskeho zákonníka novelou dopĺňa ďalší odsek 8, ktorý stanoví, že ak ide o plnenie zo spotrebiteľskej zmluvy, ktoré sa má vykonať v splátkach, môže dodávateľ uplatniť právo podľa § 565 Občianskeho zákonníka najskôr po uplynutí troch mesiacov od omeškania so zaplatením splátky, ak súčasne upozornil spotrebiteľa v lehote nie kratšej ako 15 dní na uplatnenie tohto práva. Novou úpravou tak budú zakotvené podmienky pre tzv. stratu výhody splátok v spotrebiteľských veciach a predĺži sa lehota na vysporiadanie dlhu. Pre uplatnenie tzv. straty výhody splátok bude teda nutné kumulatívne splnenie dvoch podmienok, a to (1) upozornenie spotrebiteľa, že dodávateľ (veriteľ) bude žiadať zaplatiť celú pohľadávku a (2) uplynutie lehoty troch mesiacov od omeškania so zaplatením splátky.

Novela Občianskeho zákonníka upraví taktiež majetkové vzťahy po zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov v tých prípadoch, ak sa po vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov rozhodnutím súdu alebo dohodou objaví ďalší majetok, ktorý nebol zahrnutý v rámci vyporiadania a doplnením § 149 o nový odsek 5 Občianskeho zákonníka ustanovuje, že v tomto prípade pre takýto majetok platí domnienka uvedená v § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka. Ustanovenie § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka určuje, že ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník používa. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné. Aplikáciu nového ustanovenia v § 149 ods. 5 Občianskeho zákonníka novela upravuje v rámci prechodných ustanovení v novom § 879k Občianskeho zákonníka, podľa ktorého sa ustanovenia § 149 ods. 5 použijú na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ak rozhodnutie súdu nadobudlo právoplatnosť alebo dohoda medzi manželmi bola uzavretá po 31. októbri 2008.

Podľa § 672 Občianskeho zákonníka má prenajímateľ nehnuteľnosti na zabezpečenie nájomného záložné právo k hnuteľným veciam, ktoré sú na prenajatej veci a patria nájomcovi alebo osobám, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti, s výnimkou vecí vylúčených z výkonu rozhodnutia, pričom toto záložné právo zanikne, ak sú veci odstránené skôr, než boli spísané osobou poverenou súdom, ibaže by boli odstránené na úradný príkaz a prenajímateľ ohlási svoje práva na súde do ôsmich dní po výkone. Ak sa nájomca sťahuje alebo ak sa odstraňujú veci, napriek tomu, že nájomné nie je zaplatené alebo zabezpečené, môže prenajímateľ zadržať veci na vlastné nebezpečenstvo, do ôsmich dní však musí žiadať o súpis osobou poverenou súdom, alebo musí veci vydať. Novelou sa ustanovenie § 672 ods. 2 Občianskeho zákonníka dopĺňa o úpravu, v zmysle ktorej osobou poverenou súdom vykonať súpis podľa predchádzajúceho textu môže byť aj súdny exekútor.

Pôvodný návrh tejto novely Občianskeho zákonníka, o ktorej sme Vás podrobne informovali už v aprílovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO, sa mal dotknúť okrem iného aj inštitútu zmlúv o prevode nehnuteľností, zákona o advokácii a Notárskeho poriadku. Pri prerokúvaní novely Občianskeho zákonníka v NR SR však poslanci zmeny, ktoré sa mali týkať inštitútu zmlúv o prevode nehnuteľností a spomínaných dvoch právnych predpisov, nepodporili a tieto boli z novely vypustené, preto zmluvy o prevode nehnuteľností nemusia mať formu notárskej zápisnice a nie je nevyhnutná ani ich autorizácia advokátom. Vzhľadom na neschválenie tejto časti návrhu novely Občianskeho zákonníka nie sú s jej účinnosťou spojené ani novelizácie Notárskeho poriadku a zákona o advokácii. Návrh tejto novely Občianskeho zákonníka pôvodne predpokladal, že novela nadobudne účinnosť už odo dňa 1. októbra 2008, teda v porovnaní so schváleným znením novely Občianskeho zákonníka sa v jej návrhu predpokladalo nadobudnutie účinnosti o mesiac skôr.

Dňa 1. januára 2009 nadobudne účinnosť ďalšia novelizácia Občianskeho zákonníka, ktorá bola vykonaná prostredníctvom článku II zákona č. 214/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „ďalšia novelizácia“ alebo len „druhá novela Občianskeho zákonníka“). Ďalšia novelizácia dopĺňa Občiansky zákonník v časti upravujúcej právne úkony, a to doplnením § 40 o nový odsek 5, pričom ustanovuje, že na právne úkony uskutočnené elektronickými prostriedkami, podpísané zaručeným elektronickým podpisom a opatrené časovou pečiatkou sa nevyžaduje osvedčenie pravosti podpisu.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....