Verejná správa

Ekonomické dopady pandémie a ich vplyv na zmenu štátneho rozpočtu na rok 2020

  • Vydanie: ULC PRO BONO 9/2020

Dňa 14. júla 2020 bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý zákon č. 217/2020 Z. z. (ďalej len „novela“) , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 468/2019 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2020 v znení neskoršieho predpisu (ďalej len „zákon o štátnom rozpočte“). 

Dôvodom prijatia novely je práve celosvetová pandémia ochorenia COVID-19, ktorá sa v dôsledku reštrikčných opatrení dotkla aj ekonomických ukazovateľov Slovenskej republiky. Negatívny ekonomický dopad a zníženie ekonomickej aktivity sa tak podpísali pod nutnosť prehodnotiť už zostavený štátny rozpočet na rok 2020. Pôvodne bol štátny rozpočet na rok 2020 prijatý dňa 03. decembra 2019 zákonom o štátnom rozpočte, ktorý nadobudol účinnosť dňa 01. januára 2020.

Potreba úpravy štátneho rozpočtu na rok 2020 spočíva podľa dôvodovej správy k novele aj v tom, že pri zostavovaní štátneho rozpočtu na rok 2020 sa vychádzalo z údajov a prognóz, ktoré nepredpokladali vznik a negatívne dôsledky pandémie COVID-19. Účelom novely tak má byť prijatie potrebných legislatívnych zmien, reagujúcich na situáciu odrážajúcu výrazný pokles ekonomickej aktivity, vyvolaný pandémiou COVID-19 a najmä zabezpečiť finančné krytie opatrení zameraných na zmiernenie negatívnych následkov pandémie, ako aj zohľadniť výpadok príjmov štátneho rozpočtu v roku 2020.

Zákonodarca ďalej odôvodňuje potrebu prijatia novely aj hotovostným výpadkom daňových a nedaňových príjmov kapitol štátneho rozpočtu v celkovej sume 1,4 miliardy eur a navýšením výdavkov o takmer 7,8 miliardy eur. Z uvedeného navýšenia výdavkov, pripadá suma 4,9 miliardy eur na výdavky priamo súvisiace s pandémiou ochorenia COVID-19 a suma 2,9 miliardy eur zas na výdavky na zabezpečenie v rozpočte nekrytých titulov. Hotovostný schodok sa tak celkovo zvyšuje o 9,2 miliardy eur.

Novela má podľa jej predkladateľov reagovať na súčasnú situáciu vo verejných financiách po zohľadnení aktuálnej prognózy Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorá očakáva historicky najsilnejší prepad slovenskej ekonomiky. Globálna pandémia znamená pre slovenskú ekonomiku v roku 2020 prepad do recesie. Očakávaný prepad hrubého domáceho produktu (ďalej len „HDP“) je na úrovni 9,8 %. Výkon ekonomiky klesne výrazne najmä v druhom štvrťroku, a to naprieč sektormi služieb, priemyslu a stavebníctva. HDP by mal v roku 2020 prepadnúť nielen kvôli poklesu investícií a spomaleniu zahraničného dopytu, ale aj obmedzením domácej spotreby.

Prvou zmenou, ktorú novela do zákona o štátnom rozpočte prináša je zeman súm: (1) celkových príjmov štátneho rozpočtu na rok 2020, (2) celkových výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2020 a (3) schodku štátneho rozpočtu na rok 2020.

(1) Pôvodná suma celkových príjmov štátneho rozpočtu na rok 2020 sa tak znižuje z pôvodných 15 792 695 566 eur na súčasných 14 366 446 802 eur.

(2) Suma celkových výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2020 sa naopak zvyšuje z pôvodných 18 560 877 994 eur na súčasných 26 319 080 528 eur (ustanovenie § 1 ods. 1 zákona o štátnom rozpočte).

(3) Ako z už uvedeného vyplýva novelou dochádza k zvýšeniu schodku štátneho rozpočtu z pôvodných 2 768 182 428 eur na súčasných 11 952 633 726 eur (ustanovenie § 1 ods. 2 zákona o štátnom rozpočte). Podľa osobitnej časti dôvodovej správy k novele sú dôvodom zníženia celkových príjmov štátneho rozpočtu negatívne dôsledky pandémie COVID-19 a dôvodom zvýšenia celkových výdavkov štátneho rozpočtu je zasa zabezpečenie krytia nevyhnutných výdavkov, a to o sumu 7 758 202 534 eur.

Ďalšou zmenou, ktorú novela prináša, je zvýšenie sumy, predstavujúcej objem záväzkov štátu na splátky istín štátneho dlhu v roku 2020, a to z pôvodných 5 400 314 256 eur na súčasných 14 015 510 250 eur (ustanovenie § 4 ods. 1 zákona o štátnom rozpočte). Predmetná legislatívna zmena tak nadväzuje na zmenu schodku štátneho rozpočtu na rok 2020 v zmysle ustanovenia § 1 ods. 2 zákona o štátnom rozpočte.

Novela ďalej do ustanovenia § 4 zákona o štátnom rozpočte vkladá nové ustanovenia odsekov 5 a 6, v zmysle ktorých: „Ministerstvo financií Slovenskej republiky je po súhlase vlády oprávnené v roku 2020 poskytnúť záruku skupine Európskej investičnej banky na operácie v rámci Paneurópskeho záručného fondu v reakcii na COVID-19 do výšky 76 000 000 eur.“ (ustanovenie § 4 ods. 5 zákona o štátnom rozpočte). 

„Vláda je oprávnená v roku 2020 prostredníctvom Európskeho nástroja dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti prevziať rámcový úver od Európskej únie na účely financovania výdavkov rozpočtovaných v štátnom rozpočte na roky 2020 až 2022 v rámci jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu do výšky 650 000 000 eur.“ (ustanovenie § 4 ods. 6 zákona o štátnom rozpočte).

Z vyššie citovaných ustanovení zákona o štátnom rozpočte vyplýva, že novelou sa vytvára možnosť poskytnúť záruku do Paneurópskeho záručného fondu v reakcii na COVID-19, z ktorého Európska investičná banka a Európsky investičný fond budú môcť poskytnúť záruky na financovanie a úvery priamo konečným príjemcom zo súkromného a verejného sektora alebo prostredníctvom finančných sprostredkovateľov. Poskytnutie záruky zo strany Slovenskej republiky je nevyhnutnou podmienkou pre prístup k nástrojom financovania poskytnutých zo záručného fondu. Zároveň sa vytvára aj možnosť čerpania úverovej pomoci z Európskeho nástroja dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti (SURE).

V dôsledku vyššie uvedených legislatívnych zmien dochádza novelou aj k úprave príloh zákona o štátnom rozpočte. Prílohu č. 1 zákona o štátnom rozpočte predstavuje „Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2020“, ktorá sa mení v nadväznosti na úpravu jednotlivých položiek príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu a s tým súvisiacu zmenu schodku. Daňové príjmy štátneho rozpočtu na hotovostnej báze v roku 2020 poklesnú v porovnaní so schváleným rozpočtom na roky 2020 až 2022 o 1 270,8 miliónov eur. Dane zaznamenajú pokles z titulu prepadu ekonomiky spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19. Najväčšie zníženie výnosu dane zaznamenajú daň z pridanej hodnoty (-514,6 miliónov eur), daň z príjmov právnickej osoby (-313,7 miliónov eur) a spotrebné dane (-194,5 miliónov eur). Za poklesom je aj nezapočítanie vplyvu zavedenia eKasy a nanomarkerov do aktuálnej daňovej prognózy (-180,0 miliónov eur). Pokles nedaňových príjmov v sume 155,4 miliónov eur súvisí s nižším plnením príjmov z administratívnych poplatkov a iných poplatkov a platieb, výpadkom očakávaných príjmov z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier, ako aj nižším plnením kapitálových príjmov súvisiacich predovšetkým s predajom prebytočného majetku štátu.

Príloha č. 2 zákona o štátnom rozpočte – „Príjmy kapitol za rok 2020“ sa mení v tom zmysle, že jednotlivé položky príjmov štátneho rozpočtu sa upravujú v súvislosti s ich očakávaným nižším plnením v dôsledku poklesu ekonomickej aktivity fyzických a právnických osôb, ako aj nižším počtom úkonov štátnych orgánov. V nadväznosti na uvedené sa upravujú a znižujú aj záväzné ukazovatele  príjmov v niektorých kapitolách štátneho rozpočtu.

Ďalšou, z novelou zavedených zmien, je aj úprava Prílohy č. 3 zákona o štátnom rozpočte – „Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2020“, v ktorej sa celkové výdavky štátneho rozpočtu v súvislosti s úpravou sumy v kapitole Všeobecná pokladničná správa upravujú v riadku Spolu.

Z osobitnej časti dôvodovej správy k zmene Prílohy č. 3 zákona o štátnom rozpočte vyplýva, že celkové výdavky štátneho rozpočtu sa zvyšujú o takmer 7,8 miliardy eur. Dôvody predmetného zvýšenia rozdeľuje zákonodarca do dvoch okruhov: (1) výdavky priamo súvisiace s pandémiou COVID-19 (4,9 miliardy eur), (2) výdavky na zabezpečenie v rozpočte nekrytých titulov (2,9 miliardy eur).

Uvedené zvýšenie celkových výdavkov sa alokuje v kapitole Všeobecná pokladničná správa z dôvodov, že nie je definitívna detailná štruktúra a použitie výdavkov v jednotlivých kapitolách štátneho rozpočtu a zároveň niektoré výdavky môžu byť refundované z realokovaných prostriedkov EÚ, pričom v súčasnosti nie sú zrejmé termíny vypísania výziev ani ich finančné objemy. Týmto spôsobom sa zabezpečí hospodárne a efektívne použitie výdavkov štátneho rozpočtu.

V rámci výdavkov súvisiacich s pandémiou COVID-19 (4,9 miliardy eur) sú zahrnuté predovšetkým tituly, ktoré kapitoly štátneho rozpočtu oznámili Ministerstvu financií Slovenskej republiky ako aktuálny priamy dosah súvisiaci s pandémiou spolu s ich očakávaným vplyvom do konca roka 2020.

V nasledujúcom texte uvádzame jednotlivé kapitoly štátneho rozpočtu, v ktorých dochádza k navýšeniu rozpočtu aj so sumou a dôvodom navýšenia: (A) Sociálna poisťovňa – zvyšuje sa transfer pre Sociálnu poisťovňu v sume 1 122 miliónov eur na zabezpečenie jej platobnej schopnosti (v dôsledku vplyvu pandémie dochádza k výpadku príjmov Sociálnej poisťovne a zároveň na výdavkovej strane je potrebné financovať opatrenia, v dôsledku ktorých má Sociálna poisťovňa zvýšené výdavky na ošetrovné a nemocenské, rovnako sa zvyšujú výdavky poistenia v nezamestnanosti, (B) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky – pre kapitolu Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky dochádza k zvýšeniu výdavkov o 1 067 miliónov eur (v rámci rozpočtu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  je potrebné vykryť najmä opatrenia schválené vládou v rámci „prvej pomoci“ na udržanie zamestnanosti, a na podporu udržania zamestnanosti v predškolských zariadeniach, (C) verejné zdravotné poistenie – aj v prípade verejného zdravotného poistenia rovnako ako v prípade Sociálnej poisťovne dochádza vplyvom pandémie k zníženiu príjmov za ekonomicky aktívne obyvateľstvo; zároveň je potrebné vykryť zvýšené výdavky verejného zdravotného poistenia, zdravotníckych zariadení, ako aj rozpočtových a príspevkových organizácií rezortu (celkový predpokladaný vplyv predstavuje 358 miliónov eur, (D) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky – zavedenie opatrenia na kompenzáciu nákladov na nájomné predpokladá potrebu navýšenia výdavkov kapitoly Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v sume 200 miliónov eur,  (E) Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky – vplyv na kapitolu Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v sume 195 miliónov eur sa predpokladá najmä z dôvodu kompenzácie výpadku príjmov z tržieb dopravných spoločností ŽSR, ZSSK, NDS, SAD, MHD a Letových prevádzkových služieb SR, š. p., (F) Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky – na zabezpečenie nákupu ochranných pomôcok a zdravotníckeho materiálu bolo potrebné zabezpečiť pre kapitolu Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky dodatočné výdavky v sume 123 miliónov eur, (G) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – v prípade kapitoly Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky sa vplyv pandémie prejavil na zvýšenom výkone služby príslušníkov Policajného zboru ako aj Hasičského a záchranného zboru, rovnako bolo potrebné zabezpečiť ochranné a zdravotnícke pomôcky ako aj krytie nákladov na prevádzku karanténnych centier (celkový vplyv predstavuje 84 miliónov eur), (H) Iné – ostatné výdavky predstavujú vplyv naprieč kapitolami štátneho rozpočtu najmä v súvislosti s nákupom a realizáciou dezinfekcie, materiálu, zdravotníckych a ochranných pomôcok, ako aj prostriedky na podporu ekonomiky.

Druhým okruhom výdavkov sú výdavky na zabezpečenie v rozpočte nekrytých titulov (2,9 miliardy eur). Predkladatelia novely predmetný okruh odôvodňujú tým, že štátny rozpočet na rok 2020 bol schválený s istou mierou rizík, ktoré sa už v priebehu roka materializujú, a to výraznejšie aj v dôsledku súčasnej ekonomickej situácie ovplyvnenej pandémiou. Zároveň predpokladaný vývoj v najbližších budúcich mesiacoch vytvára tlak na potrebu financovania dodatočných titulov nad rámec schváleného rozpočtu.

Novela na záver mení aj Prílohu č. 4 zákona o štátnom rozpočte – „Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2020“. V Prílohe č. 4 zákona o štátnom rozpočte sa v dôsledku zmeny výdavkov v kapitole Všeobecná pokladničná správa (v Prílohe č. 3 zákona o štátnom rozpočte) mení suma výdavkov spolu za kapitolu.

Doslovné znenie Prílohy č. 1,  Prílohy č. 2, Prílohy č. 3 a Prílohy č. 4 zákona o štátnom rozpočte je dostupné na webovom sídle Národnej rady Slovenskej republiky a Zbierky zákonov Slovenskej republiky.

Novela nadobudla účinnosť vyhlásením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky dňa 05. augusta 2020.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....