Podnikatelia

Finančná pomoc na zabezpečenie likvidity malých, stredných a veľkých podnikov

  • Vydanie: ULC PRO BONO 5/2020

Dňa 13. mája 2020 Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon č. 120/2020 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti“). Cieľom novely je v zmysle dôvodovej správy snaha o rozšírenie finančných opatrení na zmiernenie vplyvov koronakrízy o ďalšie opatrenie, ktorým je finančná pomoc na zabezpečenie likvidity malých, stredných a veľkých podnikov. 

Základným, novelou zavedeným, finančným opatrením je poskytovanie štátnej pomoci v podobe záruk a úverov, poskytovaných úverovými inštitúciami na zabezpečenie likvidity malých, stredných a veľkých podnikov.

Novela tiež v nadväznosti na postupné uvoľňovanie opatrení umožňuje správnym orgánom pokračovať v prerušených konaniach o uložení odvodu, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny.

Novelou sa do ustanovenia § 22 zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti vkladajú nové odseky 5 a 6. Ustanovenie § 22 zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti predstavuje osobitný právny režime poukázania a použitia podielu zaplatenej dane z príjmov v čase pandémie ochorenia COVID – 19.

V zmysle nového ustanovenia § 22 ods. 5 zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti: Správca dane po overení splnenia podmienok podľa osobitného predpisu poukáže podiel zaplatenej dane z príjmov, a to do (A) 31. júla 2020, ak ide o vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov, ktoré je súčasťou daňového priznania k dani z príjmov, pri ktorom posledný deň lehoty na podanie tohto daňového priznania podľa osobitného predpisu uplynul 31. marca 2020 a toto daňové priznanie sa v tejto lehote aj podalo, (B) 31. augusta 2020, ak ide o vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov uvedené na tlačive podľa osobitného predpisu predloženom správcovi dane do 30. apríla 2020, (C) troch mesiacov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov podané ako súčasť daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na jeho podanie podľa osobitného predpisu uplynie počas obdobia pandémie a v tejto lehote sa daňové priznanie aj podá, okrem vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov podľa písmena (A)“.

Podmienky na poukázanie podielu zaplatenej dane z príjmov, ktoré musia oprávnené subjekty spĺňať, upravuje ustanovenie § 50 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov).

Pre získanie komplexného pohľadu na novelou zavedené ustanovenie § 22 ods. 5 zákona o mimoriadnych opatrenia vo finančnej oblasti považujeme za potrebné priblížiť aj ustanovenia § 22 ods. 1 zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti, v zmysle ktorého: „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov daňovníka, ktorému zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykonal ročné zúčtovanie, ktorého lehota na podanie uplynie počas obdobia pandémie, možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.“ (§ 22 ods. 1 zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti)

Zákonodarca teda zákonom o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti predĺžil lehotu na podanie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane (ďalej len „vyhlásenie“), upraveného v zákone o dani z príjmov, a to do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Rovnako sa zákonom o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti predĺžila aj lehota zamestnávateľa na vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely poukázania podielu zaplatenej dane z príjmov, a to najneskôr do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie (§ 22 ods. 2 zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti). Dôvodom na predĺženie uvedených lehôt bola globálna pandémia ochorenia COVID – 19. Ako je z uvedeného zrejmé, predĺženie lehôt sa neviaže na konkrétne určený časový rámec, ale závisí od toho, kedy sa obdobie pandémie skončí.

Obdobím pandémie sa v zmysle ustanovenia § 2 ods. 1 zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti rozumie obdobie od 12. marca 2020 keď vláda Slovenskej republiky vyhlásila mimoriadnu situáciu podľa osobitného predpisu v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda Slovenskej republiky mimoriadnu situáciu odvolá.

V zmysle nového ustanovenia § 22 ods. 6 zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti: Podiel zaplatenej dane z príjmov poukázaný správcom dane podľa § 22 ods. 5 zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti nemožno upravovať, ak sa dodatočne zistí, že daňová povinnosť daňovníka bola iná. Ak daňovníkovi vznikne daňový preplatok na dani z príjmov, o rozdiel medzi sumou poukázanou prijímateľovi podielu zaplatenej dane z príjmov a sumou zodpovedajúcou podielu zaplatenej dane z príjmov z upravenej daňovej povinnosti sa daňovníkovi zníži daňový preplatok na dani z príjmov“.

Ďalšou, z novelou zavedených zmien je doplnenie ustanovenia § 24a zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti o nové odseky 4 až 6, ktoré znejú: „Ak zaplatené preddavky na daň z príjmov splatné od začiatku zdaňovacieho obdobia do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom daňovník podal daňové priznanie k dani z príjmov, alebo do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom uplynie lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov podľa osobitného predpisu, ak daňovník do konca tejto lehoty daňové priznanie k dani z príjmov podá, sú vyššie ako vyplývajú z výpočtu podľa daňového priznania k dani z príjmov podaného v období od 1. januára 2020 do skončenia obdobia pandémie, použijú sa na budúce preddavky na daň z príjmov alebo sa na základe žiadosti daňovníka vrátia. Na postup správcu dane pri vrátení preddavkov na daň z príjmov na základe žiadosti daňovníka podľa prvej vety sa použijú ustanovenia osobitného predpisu s odchýlkami uvedenými v § 24a odseku 5 zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti.“ (§ 24a ods. 4 zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti)

„Ak daňovník podal daňové priznanie k dani z príjmov podľa § 24a odseku 4 zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti do 31. marca 2020, správca dane vráti rozdiel v zaplatených preddavkoch na daň z príjmov podľa § 24a ods. 4 zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti, a to v lehote do (A) 30 dní odo dňa podania žiadosti podľa § 24a ods. 4 zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti, ak túto žiadosť daňovník podal po 30. apríli 2020, (B) 31. mája 2020, ak daňovník podal žiadosť podľa § 24a ods. 4 zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti do konca apríla 2020.“ (§ 24a ods. 5 zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti)

„Rozhodnutie o žiadosti o vrátenie preddavkov na daň z príjmov platených na základe poslednej známej dane z príjmov, ktoré sú vyššie ako vyplývajú z výpočtu podľa daňového priznania k dani z príjmov podaného v období od 1. januára 2020 do skončenia obdobia pandémie, nie je prekážkou opätovného podania žiadosti o vrátenie preddavkov na daň z príjmov.“ (§ 24a ods. 6 zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti)

Účelom samotného ustanovenia § 24a zákona o mimoriadnych opatreniach je zmiernenie následkov pandémie umožnením neplatenia preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby, vypočítaných podľa zákona o dani z príjmov a splatných v období pandémie a rovnako preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vypočítaných podľa zákona o dani z príjmov a splatných v období pandémie, a to za obdobie, ktoré bezprostredne nasleduje po období, v ktorom daňovník vykáže zníženie svojich tržieb najmenej o 40 %. Základňou pre zistenie poklesu tržieb v príslušnom kalendárnom mesiaci alebo štvrťroku je rovnaké obdobie roka 2019 (§ 24a ods. 1 zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti).

Novela tiež dopĺňa zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti o nové ustanovenie § 25a, ktorého názov je „Finančná pomoc na zabezpečovanie likvidity malých podnikov, stredných podnikov alebo veľkých podnikov“.

V zmysle nového ustanovenia § 25a zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti: „Na zabezpečenie likvidity malých podnikov, stredných podnikov alebo veľkých podnikov (ďalej len „podnik“) v súvislosti so zmiernením negatívnych následkov pandémie môžu poskytnúť finančnú pomoc Exportno-importná banka Slovenskej republiky a fondy spravované spoločnosťou Slovak Investment Holding, a. s. (ďalej len „poskytovateľ pomoci“). Finančná pomoc sa poskytuje prostredníctvom bánk a pobočiek zahraničných bánk (ďalej len „banka“) v súlade s Oznámením Komisie Dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19 v platnom znení, na základe a za podmienok ustanovených v § 25a ods. 2, 3 a 5 až 7 zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti a zmluvou medzi poskytovateľom pomoci a bankou.“ (§ 25a ods. 1 zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti)

„Finančnú pomoc podľa § 25a ods. 1 zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti možno poskytnúť vo forme (A) záruky za úver poskytnutý bankou, (B) odpustenia poplatku za záruku za úver poskytnutý bankou.“ (§ 25a ods. 2 zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti)

Záruku za úver poskytnutý bankou na účely podľa § 25a ods. 1 zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej možno poskytnúť, ak pred prvým poskytnutím peňažných prostriedkov pri čerpaní úveru, najneskôr však do 30 dní od uzatvorenia zmluvy o úvere medzi bankou a podnikom, banka spoľahlivo zistí, že (A) nejde o podnik, ktorý je osobou, ktorá má na sprostredkovanie zamestnania za úhradu oprávnenie vydané podľa osobitného predpisu, alebo agentúrou dočasného zamestnávania, (B) voči podniku neeviduje (1) Sociálna poisťovňa pohľadávky na poistnom na sociálne poistenie alebo pohľadávky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie po lehote splatnosti viac ako 90 dní alebo (2) zdravotná poisťovňa pohľadávky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie po lehote splatnosti viac ako 90 dní, (C) voči podniku nebolo začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia a (D) podnik spĺňa ďalšie podmienky určené bankou.“ (§ 25a ods. 3 zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti)

Na účely preukázania splnenia podmienok podľa § 25a ods. 3 zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti je podnik povinný predložiť banke požadované doklady.

Na záruku za úver poskytnutý bankou sa vzťahujú § 313 až 322 a § 762 Obchodného zákonníka.

Poplatok za záruku za úver poskytnutý bankou možno podniku odpustiť, ak podnik v období určenom v zmluve o úvere uzavretej medzi bankou a podnikom udrží úroveň zamestnanosti určenú v zmluve o úvere.

Ministerstvo financií ručí za záväzky poskytovateľa pomoci vzniknuté z poskytovania záruk za úvery podľa § 25a ods. 2 písm. a) zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti bezpodmienečne a neodvolateľne; právne vzťahy medzi ministerstvom financií a poskytovateľom pomoci v súvislosti s takýmto ručením upraví písomná zmluva medzi ministerstvom financií a poskytovateľom pomoci.

Predmetné, novelou zavedené ustanovenie § 25a zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti predstavuje právny základ pre poskytovanie štátnej pomoci v podobe záruk a úverov prostredníctvom úverových inštitúcií na zabezpečenie likvidity malých, stredných a veľkých podnikov, ktorá vychádza z Dočasného rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19, schváleného Európskou komisiou (ďalej len „Dočasný rámec“).

Táto finančná pomoc sa bude poskytovať vo forme záruky za úver a vo forme odpustenia poplatku za záruku.

Dočasný rámec umožňuje poskytnúť finančnú pomoc v obidvoch formách najneskôr do 31. decembra 2020.

Komplexné pravidlá poskytovania finančnej pomoci budú upravené v schéme štátnej pomoci tak, ako to vyplýva zo zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov; táto schéma musí byť notifikovaná Európskou komisiou. V schéme štátnej pomoci tak bude upravená aj platnosť schémy v súlade s Dočasným rámcom. Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) bude ručiť ex lege za záväzky poskytovateľov pomoci vzniknuté z poskytovania záruk za úvery. Právne vzťahy medzi ministerstvom financií a poskytovateľom pomoci v súvislosti s takýmto ručením upraví písomná zmluva medzi ministerstvom financií a poskytovateľom pomoci, pričom sa primerane použijú ustanovenia § 303 a nasl. zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Ďalšou, novelou zavedenou zmenou je vypustenie slovného spojenia „alebo pobočka zahraničnej banky“ z ustanovení § 30b ods. 1 a § 30j ods. 1 a 2 zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti. Uvedená zmena predstavuje legislatívno – technickú úpravu z dôvodu zavedenia spoločnej legálnej skratky „banka“ pre pojmy „banka a pobočka zahraničnej banky“ v ustanovení § 25a ods. 1 zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti.

Poslednou zmenou, ktorú prináša novela do zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti, je úprava ustanovenia § 35 ods. 1 a 2 zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti.

V zmysle pôvodného znenia predmetných ustanovení:„Počas obdobia pandémie sa konania o uložení odvodu, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny, ktoré začali pred obdobím pandémie, prerušujú; právne účinky úkonov vykonaných do dňa účinnosti tohto zákona zostávajú zachované. Konania o uložení odvodu, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny, ktoré boli prerušené pred začatím obdobia pandémie, zostávajú prerušené až do skončenia obdobia pandémie, a to aj, ak počas obdobia pandémie pominuli dôvody, pre ktoré sa konanie prerušilo.“ (§ 35 ods. 1 zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti, v znení účinnom do 19. mája 2020)

„Ak konania o uložení odvodu, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny začnú počas obdobia pandémie, konania sa prerušujú odo dňa nasledujúceho po dni začatia takéhoto konania.“ (§ 35 ods. 2 zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti, v znení účinnom do 19. mája 2020)

Novela mení citované ustanovenia nasledovne:

„Počas obdobia pandémie sa konania o uložení odvodu, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny, ktoré začali pred obdobím pandémie, prerušujú; právne účinky úkonov vykonaných do dňa účinnosti tohto zákona zostávajú zachované. Ak sa obdobie pandémie neskončí do 20. mája 2020, v konaniach podľa prvej vety sa pokračuje od 21. mája 2020. V konaniach o uložení odvodu, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny, ktoré sa prerušili pred začatím obdobia pandémie a prerušenie trvalo ku dňu začatia obdobia pandémie, sa pokračuje od 21. mája 2020, ak netrvajú dôvody, pre ktoré sa takéto konanie prerušilo.“ (§ 35 ods. 1 zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v znení účinnom od 20. mája 2020)

„Ak konania o uložení odvodu, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny začnú počas obdobia pandémie, konania sa prerušujú odo dňa nasledujúceho po dni začatia takéhoto konania a zostávajú prerušené do 20. mája 2020.“ (§ 35 ods. 2 zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti, v znení účinnom od 20. mája 2020)

Novela uvedenými zmenami ustanovení § 35 ods. 1 a 2 zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti reaguje na vykonané opatrenia a ich postupné uvoľňovanie, ktoré umožňujú správnym orgánom pokračovanie v prerušených konaniach. Navrhuje sa pokračovať v prerušených konaniach o uložení odvodu, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny v dopredu ustanovenom termíne, čím sa umožní pripraviť správne orgány na pokračovanie v prerušených konaniach o uložení sankcií za porušenie finančnej disciplíny.

Novela nadobudla účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, teda dňa 20. mája 2020.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....