Iné

Inštitút ochranných známok

  • Vydanie: ULC PRO BONO 2/2015

Ochranná známka je jedným zo spôsobov komunikácie podnikateľa so spotrebiteľom. Funkciou ochrannej známky je zjednodušenie komunikácie podnikateľa so spotrebiteľom. Dôveryhodná ochranná známka umožňuje spotrebiteľovi vybrať si výrobok alebo službu od konkrétneho podnikateľa. Ochranná známka okrem zjednodušenia výberu spotrebiteľa zároveň mnohokrát zlepšuje postavenie konkrétneho podnikateľa oproti konkurencii.

Inštitút ochranných známok je upravený zákonom č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len „zákon“ alebo „zákon o ochranných známkach“) a vyhláškou Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Ochrannou známkou je akékoľvek označenie, ktoré (1) možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, (2) je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby a (3) je zaevidované ako ochranná známka v registri ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „register“). Označenie, ktoré nespĺňa uvedené podmienky, je síce možné používať, avšak takéto označenie nespadá pod ochranu zákona o ochranných známkach.

O zápis do registra možno požiadať prihláškou podanou na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“). Prihláška musí obsahovať (1) žiadosť o zápis označenia ako ochrannej známky, (2) identifikačné údaje prihlasovateľa, (3) identifikačné údaje zástupcu prihlasovateľa, ak je prihlasovateľ zastúpený, (4) znenie alebo zreteľné a reprodukciu umožňujúce vyobrazenie prihlasovaného označenia, v prípade trojrozmerného označenia jeho plošné vyobrazenie, (5) zoznam tovarov alebo služieb, pre ktoré má byť označenie zapísané ako ochranná známka a (6) podpis prihlasovateľa alebo jeho zástupcu. Podaním prihlášky vzniká prihlasovateľovi právo prednosti pred každým, kto podá neskôr prihlášku obsahujúcu zhodné alebo podobné označenie.

Úrad v konaní o zápise ochrannej známky do registra preskúma, či prihláška spĺňa podmienky ustanovené zákonom o ochranných známkach. Ak prihláška nespĺňa ustanovené náležitosti, úrad vyzve prihlasovateľa, aby nedostatky v určenej lehote odstránil, pričom ho poučí, že ak v určenej lehote nedostatky neodstráni, konanie bude zastavené. Ak nedostatky v určenej lehote neodstráni, úrad konanie o prihláške zastaví.

Ak označenie nespĺňa podmienky upravené ust. § 5 alebo 6, úrad prihlášku zamietne. Úrad zamietne prihlášku z dôvodov upravených ust. § 5 napríklad, ak je označenie tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach, ak môže klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite, zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb, alebo obsahuje znak vysokej symbolickej hodnoty, najmä náboženský symbol.

Podľa ust. § 6 sa do registra nezapíše označenie, ak je zhodné so staršou ochrannou známkou iného prihlasovateľa alebo majiteľa pre zhodné tovary alebo služby. To však neplatí ak prihlasovateľ alebo majiteľ zhodnej staršej ochrannej známky udelí písomný súhlas na zápis označenia ako ochrannej známky. Ak úrad konanie o prihláške nezastaví alebo prihlášku nezamietne, zverejní ju vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „vestník“). Proti zápisu označenia do registra môže každý podať písomné pripomienky podľa ust. § 5 alebo 6. Úrad pripomienky zohľadní pri rozhodovaní.

Osoba uvedená v ust. § 7 zákona môže po zverejnení prihlášky vo vestníku podať námietky v lehote troch mesiacov od tohto zverejnenia. Ustanovenie § 7 upravuje tiež z akých dôvodom možno námietky podať. Dôvodom je napríklad, že použitím označenia by sa mohlo zasiahnuť do práv fyzickej osoby na ochranu osobnosti, alebo použitím označenia by mohli byť dotknuté práva majiteľa skoršieho práva priemyselného vlastníctva. Ak námietky neboli podané riadne a včas podľa ust. § 30, úrad konanie o námietkach zastaví. Ak úrad konanie o námietkach nezastaví, upovedomí o námietkach prihlasovateľa a vyzve ho, aby sa k nim v určenej lehote vyjadril. Vo výzve musí úrad prihlasovateľa upozorniť, že ak sa v určenej lehote nevyjadrí, tak konanie zastaví. Ak sa prihlasovateľ nevyjadrí v stanovenej lehote, úrad konanie zastavíAk úrad uzná námietky, prihlášku zamietne.

Ak sú splnené podmienky na zápis označenia do registra, úrad označenie zapíše do registra. Dňom zápisu označenia do registra sa prihlasovateľ stáva majiteľom ochrannej známky. Úrad vydá majiteľovi osvedčenie o zápise ochrannej známky do registra. Zápis ochrannej známky do registra oznámi úrad vo vestníku.

S ochrannou známkou sú spojené práva, ktoré požíva majiteľ ochrannej známky. Majiteľ ochrannej známky má právo používať ochrannú známku v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná. Je oprávnený používať ochrannú známku spolu s označením ®. Uvedený symbol znamená, že ochranná známka je registrovaná. Iné osoby nemajú právo používať registrovanú ochrannú známku, ani nemôžu používať označenia zhodné alebo podobné s registrovanou ochrannou známkou. Majiteľ ochrannej známky má právo domáhať sa, aby porušenie alebo ohrozenie jeho práva bolo zakázané (negatórna žaloba), následky tohto zásahu boli odstránené (reštitučná žaloba) a môže sa tiež domáhať primeraného zadosťučinenia (satisfakčná žaloba).

Majiteľ ochrannej známky má tiež právo previesť ochrannú známku na inú osobu a má tiež právo licenčnou zmluvou udeliť inej osobe oprávnenie na používanie ochrannej známky pre tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná. Ďalším z práv viazaných na ochrannú známku, je právo majiteľa ochrannej známky dať ochrannú známku do zálohu.

Platnosť zápisu ochrannej známky v registri je desať rokov odo dňa podania prihlášky, platnosť možno obnoviť na ďalších desať rokov. Ochranná známka počas zápisu v registri podlieha ochrane a sú s ňou spojené už uvedené práva majiteľa ochrannej známky.

Špecifickým druhom ochrannej známky je kolektívna ochranná známka. Prihlasovateľom tejto ochrannej známky môže byť len združenie fyzických alebo právnických osôb, pričom len členovia dotknutého združenia majú právo používať ochrannú známku. Na kolektívnu ochrannú známku sa vzťahujú ustanovenia zákona o ochranných známkach upravujúce ochranné známky. Na rozdiel od ochranných známok však kolektívnu ochrannú známku nemožno previesť na iného majiteľa, nemôže byť predmetom licencie ani záložného práva.

Okrem právnej úpravy ochranných známok vnútroštátnym právnym poriadkom je ochrana známok upravená aj na medzinárodnej a európskej úrovni. Na medzinárodnej úrovni je to predovšetkým Madridská dohoda o medzinárodnom zápise ochranných známok z roku 1891. Prihláška o zápis medzinárodnej ochrannej známky do medzinárodného registra sa podáva prostredníctvom úradu. Odo dňa zápisu medzinárodnej ochrannej známky, v ktorom je vyznačená Slovenská republika, do medzinárodného registra alebo odo dňa územného rozšírenia zápisu medzinárodnej ochrannej známky pre Slovenskú republiku v medzinárodnom registri má zápis medzinárodnej ochrannej známky ten istý účinok ako národná prihláška.

Okrem medzinárodnej ochrannej známky možno označenie zaregistrovať aj ako ochrannú známku Spoločenstva. Prihlášku ochrannej známky Spoločenstva možno podať na úrade, ktorý na nej vyznačí deň podania a do dvoch týždňov ju odošle Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu, ktorý bol zriadený nariadením Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva. Zápis ochrannej známky Spoločenstva v registri Spoločenstva má na území Slovenskej republiky rovnaké účinky ako zápis ochrannej známky zapísanej v registri.

Prihlášku ochrannej známky Spoločenstva alebo ochrannú známku Spoločenstva je možné premeniť na národnú prihlášku. Žiadosť o premenu ochrannej známky Spoločenstva alebo ochrannú známku Spoločenstva na národnú prihlášku (ďalej len „žiadosť o premenu“) sa podáva na Úrade pre harmonizáciu vnútorného trhu, ktorý preskúma splnenie podmienok upravených nariadením Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva.

Ak žiadosť o premenu spĺňa ustanovené podmienky, Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu postúpi žiadosť o premenu úradu. Úrad preskúma, či žiadosť o premenu obsahuje (1) preklad žiadosti do slovenského jazyka, (2) adresu na doručovanie na území Slovenskej republiky a (3) zreteľné a reprodukciu umožňujúce vyobrazenie prihlasovaného označenia.

Ak žiadosť o premenu nespĺňa uvedené podmienky, úrad vyzve žiadateľa, aby v lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako dva mesiace, nedostatky odstránil. Ak žiadateľ v určenej lehote nedostatky neodstráni, úrad konanie zastaví. Na tento následok musí úrad žiadateľa vo výzve upozorniť. O prihláške, ktorá vznikla premenou na národnú prihlášku podlieha konaniu ako národná prihláška. Národnej prihláške, ktorá vznikla premenou prihlášky ochrannej známky Spoločenstva alebo premenou ochrannej známky Spoločenstva, sa prizná dátum podania a dátum práva prednosti z tejto prihlášky alebo ochrannej známky, prípadne aj právo seniority.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....