Iné

Katastrálny zákon a správne poplatky po novele

  • Vydanie: ULC PRO BONO 10/2009

Odo dňa 1. septembra 2009 bola zakotvená elektronizácia katastrálneho konania, s ktorou je spojená aj zmena v úprave správnych poplatkov. Novelou boli upravené aj procesné pravidlá týkajúce sa povolenia vkladu do katastra nehnuteľností, náležitosti návrhu na vklad, nahliadanie do zbierky listín, pôsobnosť katastrálnej inšpekcie, či konanie o námietkach. Zmeny katastrálneho zákona spolu s novelou zákona o správnych poplatkoch Vám v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO podrobne priblížime a nadviažeme tak na ostatnú novelu katastrálneho zákona, ktorú Vám predstavilo mimoriadne vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO Špeciál venované zmenám Občianskeho súdneho poriadku.

Dňa 1. septembra 2009 nadobudla účinnosť novela zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „katastrálny zákon“ alebo len „zákon“). Novela katastrálneho zákona bola vykonaná článkom III zákona č. 304/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (predmetnú časť citovaného zákona označujeme ďalej v texte len „novela katastrálneho zákona“ alebo len „novela“). S novelou katastrálneho zákona je spojená aj novelizácia zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o správnych poplatkoch“), ktorá bola vykonaná s rovnakou účinnosťou, teda s účinnosťou odo dňa 1. septembra 2009 článkom IV zákona č. 304/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (predmetnú časť citovaného zákona označujeme ďalej v texte len „novela zákona o správnych poplatkoch“).


SÚHRN NAJDÔLEŽITEJŠÍCH ZMIEN

Novela zakotvila v katastrálnom zákone mnohé významné zmeny, tou najvýznamnejšou je, že umožňuje katastrálne konanie vykonať aj elektronicky pri použití zaručeného elektronického podpisu a časovej pečiatky, v súvislosti s touto úpravou novela pre účastníkov konania zaviedla napríklad novú možnosť podať oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností (ďalej v texte len „vklad“) v elektronickej podobe. Novela zakotvila aj nové procesné pravidlá týkajúce sa povolenia vkladu do katastra nehnuteľností (ďalej v texte len „kataster“), predovšetkým novú 20-dňovú lehotu spolu s novým spôsobom posudzovania zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, ktoré boli vyhotovené notárom vo forme notárskej zápisnice, alebo ktoré boli autorizované advokátom, pričom v prípade rozhodovania o vklade na základe takejto zmluvy správa katastra posudzuje túto zmluvu už len z pohľadu, či je v súlade s katastrálnym operátom a či sú splnené procesné podmienky na povolenie vkladu. Katastrálny operát sa po novom vedie v papierovej podobe alebo v elektronickej podobe, pričom katastrálnym operátom treba rozumieť súbor dokumentačných materiálov obsahujúcich údaje katastra nehnuteľností z jedného katastrálneho územia. Okruh osôb, pre ktoré je prístupná zbierka listín, novela rozšírila o právnych predchodcov aktuálnych vlastníkov nehnuteľnosti, teda o jej predchádzajúcich vlastníkov. Novela po novom upravila náležitosti návrhu na vklad a jeho prílohy, svojou úpravou sa však dotkla aj pôsobnosti katastrálnej inšpekcie, ďalej konania o zmene hranice katastrálneho územia i konania o námietkach a tiež vyhlásenia platnosti obnoveného katastrálneho operátu.


VKLAD, ZÁZNAM A POZNÁMKA

Katastrálny zákon po novele naďalej ustanovuje, že práva k nehnuteľnostiam sa do katastra zapisujú vkladom práv k nehnuteľnostiam do katastra (ďalej v texte len „vklad“), záznamom práv k nehnuteľnostiam do katastra (ďalej v texte len „záznam“) a poznámkou o právach k nehnuteľnostiam v katastri (ďalej v texte len „poznámka“), pričom zápisom práv k nehnuteľnostiam sa rozumie vklad, záznam a poznámka a tieto zápisy práv k nehnuteľnostiam majú právotvorné, evidenčné alebo predbežné účinky podľa tohto zákona. Vklad je úkon správy katastra, pričom vkladom vzniká, mení sa alebo zaniká právo k nehnuteľnostiam. Záznam je úkon správy katastra plniaci evidenčné funkcie, ktoré nemajú vplyv na vznik, zmenu ani na zánik práv k nehnuteľnostiam. Poznámka je úkon správy katastra, ktorý je určený na vyznačenie skutočností alebo pomeru vzťahujúceho sa na nehnuteľnosti alebo na osobu a ktorý nemá vplyv na vznik, zmenu ani na zánik práv k nehnuteľnostiam.


LIST VLASTNÍCTVA

Nehnuteľnosti a práva k nehnuteľnostiam sa evidujú v súbore popisných informácií katastrálneho operátu na liste vlastníctva. O vymedzení katastrálneho operátu, ktorý sa po novele vedie v papierovej alebo v elektronickej podobe, sme sa už zmienili. List vlastníctva je verejná listina, ktorá preukazuje vlastnícke a iné vecné práva k nehnuteľnostiam. Do listu vlastníctva sa zapisujú predovšetkým vybrané údaje o nehnuteľnostiach, údaje o vlastníkoch alebo iných oprávnených osobách, pričom údaje, ktoré obsahuje list vlastníctva vrátane častí, z ktorých sa skladá, zakotvila novela v novom bode 2 ustanovenia § 8 ods. 1 písm. b) zákona. Listy vlastníctva sa po novele vydávajú len ako verejné listiny použiteľné na právne úkony. O ďalších podrobnostiach sa ešte zmienime pri úpravách týkajúcich sa poskytovania údajov z katastra nehnuteľností.


MIESTNA PRÍSLUŠNOSŤ

V katastrálnom konaní sa zapisujú práva k nehnuteľnostiam, v katastrálnom konaní sa rozhoduje (1) o zmenách hraníc katastrálnych území, (2) o prešetrovaní zmien údajov katastra, (3) o oprave chýb v katastrálnom operáte a (4) o obnove katastrálneho operátu. Na katastrálne konanie je príslušná správa katastra, v ktorej územnom obvode sa nachádza nehnuteľnosť. Ustanovenie § 22 ods. 3 zákona po novele určuje, že ak sa zápis práv k nehnuteľnostiam vkladom týka nehnuteľností nachádzajúcich sa vo viacerých územných obvodoch správ katastra, teda je daná miestna príslušnosť viacerých správ katastra, je príslušná konať o celom návrhu ktorákoľvek z príslušných správ katastra, pričom tá správa katastra, ktorá o návrhu koná, bezodkladne upovedomí o začatí konania dotknutú správu katastra. Správa katastra, ktorá o povolení vkladu rozhodla, zašle dotknutej správe katastra jedno vyhotovenie zmluvy s vyznačením rozhodnutia o povolení vkladu. V tomto prípade je potrebné, aby účastník konania zaslal súčasne s návrhom na vklad zmluvu v počte, ktorý zodpovedá počtu dotknutých správ katastra a okrem toho ešte dve vyhotovenia zmluvy pre konajúcu správu katastra. V súvislosti s miestnou príslušnosťou viacerých správ katastra novela rozšírila § 31b zákona o nové písmeno g) zakotvujúce nový dôvod zastavenia konania v prípade, ak vo veci koná iná príslušná správa katastra.


KATASTRÁLNE KONANIE PO NOVELE

Medzi najvýznamnejšie zmeny zakotvené novelou katastrálneho zákona patrí elektronizácia katastrálneho konania. Podľa § 22 ods. 4 zákona je po novele katastrálne konanie možné vykonať aj elektronicky, pričom z novelou upraveného znenia § 23 zákona vyplýva, že náležitosti elektronického podania sú rovnaké ako pri písomnom podaní. Pri elektronickom podaní sa podáva jeden rovnopis návrhu a jeden rovnopis príloh. Ak sa v písomnom podaní vyžaduje osvedčený podpis, v elektronickom podaní mu zodpovedá zaručený elektronický podpis. Pri elektronickom podaní musia byť všetky prílohy podané v elektronickej podobe a opatrené zaručeným elektronickým podpisom a časovou pečiatkou.


SPRÁVNE POPLATKY

Z novely zákona o správnych poplatkoch je zrejmé, že jednou z výhod elektronického podania je v prípade návrhu na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností polovičná sadzba správneho poplatkuZa návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti je ustanovený správny poplatok v sume 66 eur (1 988 Sk), v prípade elektronického podania je správny poplatok vo výške 33 eur (994 Sk). Pri elektronicky podanom návrhu na vklad sa teda správny poplatok zníži zo sumy 66 eur (1 988 Sk) na 33 eur (994 Sk) a pri zrýchlenom konaní o návrhu na vklad v lehote do 15 dní, o ktorom sa ešte zmienime, sa správny poplatok vo výške 265,50 eura (7 998,50 Sk) zníži na sumu 130 eur (3 916,40 Sk).

V prípade, ak podaniu návrhu na vklad do katastra nehnuteľností bude predchádzať podanie oznámenia o zamýšľanom návrhu na vklad v elektronickej podobe tlačiva, ktoré bude elektronicky podané príslušnej správe katastra, novela zákona o správnych poplatkoch umožňuje ďalšie zníženie správneho poplatku, o ktorom sa zmienime pri oznámení o zamýšľanom návrhu na vklad v elektronickej podobe tlačiva.

V prípade návrhu na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti so žiadosťou o urýchlené rozhodnutie do 15 dní je správny poplatok stanovený vo výške 265,50 eur (7 998,50 Sk). Novela zákona o správnych poplatkoch obsahuje aj ustanovenie, ktoré zakotvuje správny poplatok vo výške 130 eur (3 916,40 Sk) v prípade elektronického podania, z novely zákona o správnych poplatkoch však nie je zrejmé, či ide o správny poplatok pri každom elektronickom podaní, no ten by bol v rozpore s už spomínaným ustanovením novely zákona o správnych poplatkoch, ktoré pri elektronickom podaní zaviedlo poplatok v sume 33 eur (994 Sk), najpravdepodobnejšou možnosťou preto je, že novela zákona o správnych poplatkoch v danom prípade ustanovuje správny poplatok v prípade elektronického podania so žiadosťou o urýchlené rozhodnutie.


OZNÁMENIE O ZAMÝŠĽANOM NÁVRHU NA VKLAD

§ 30 ods. 3 zákona po novele vyplýva, že pred podaním návrhu na vklad práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností môžu účastníci konania alebo iná oprávnená osoba z práva k nehnuteľnosti (ďalej v texte len „oprávnená osoba“) elektronicky podať oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad v elektronickej podobe tlačiva, ktoré je zverejnené na internetovej stránke Úradu geodézie, kartografie a katastra SR v ľavej lište menu.

Oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad v elektronickej podobe tlačiva (ďalej v texte len „oznámenie“) je potrebné elektronicky odoslať na príslušnú správu katastra. V prípade, ak v lehote do 90 dní odo dňa doručenia oznámenia účastník konania nepodá návrh na vklad, správa katastra oznámenie vymaže z evidencie. V prípade, že v uvedenej lehote, teda v lehote do 90 dní odo dňa doručenia oznámenia príslušnej správe katastra, účastník konania návrh na už avizovaný vklad podá, správny poplatok za návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra sa zníži o 15 eur (452 Sk). Po odoslaní oznámenia (elektronického formuláru) má teda účastník konania 90 dní na to, aby podal elektronicky oznámený návrh na vklad už v papierovej podobe na príslušnú správu katastra, na základe čoho môže byť zvýhodnený výškou správneho poplatku, pretože na základe popísaného postupu bude mať poplatkovú povinnosť vo výške 51 eur (1 536 Sk) namiesto 66 eur (1 988 Sk). Súčasne spolu s riadnym návrhom na vklad je však potrebné priniesť aj vytlačenú verziu elektronického oznámenia o zamýšľanom návrhu na vklad.

Pri kombinácii elektronického oznámenia o zamýšľanom návrhu za vklad a elektronicky podaného návrhu na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti sa správny poplatok zníži z pôvodnej výšky 66 eur (1 988 Sk) na sumu 18 eur (542 Sk).

Podanie oznámenia o zamýšľanom návrhu na vklad v elektronickej podobe tlačiva je v zmysle novely len dobrovoľné, je koncipované ako fakultatívna možnosť, a teda nie je obligatórnou súčasťou procesu povolenia vkladu. Pri jeho spracúvaní má takto každý možnosť skontrolovať údaje vo formulári podľa aktuálneho stavu katastrálneho operátu, doplniť chýbajúce údaje, či upraviť nepresnosti. Pôvod novinky v podobe oznámenia o zamýšľanom návrhu na vklad v elektronickej podobe tlačiva možno z istej časti hľadať v inštitúte poznámky prednosti, ktorú v minulosti poznal aj pozemkovoknižný poriadok, jej význam bol však závažnejší, nakoľko poznámka prednosti zabezpečovala poradie vkladu, čomu zodpovedala aj jej špecifická úprava, ktorú v súčasnosti naďalej zakotvuje napríklad rakúske právo.

Oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad v elektronickej podobe tlačiva je však na rozdiel od spomínanej poznámky prednosti len administratívnym zjednodušením, malo by sa podávať až po podpise zmluvy o prevode nehnuteľnosti, aj keď túto skutočnosť novela neupravuje. Oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad v elektronickej podobe tlačiva nemá charakter obmedzujúcej poznámky, a teda nebráni realizácii iného než avizovanému úkonu.

Elektronické oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad si nemožno zamieňať ani s elektronickým podaním návrhu na vklad, tento možno s právnou relevanciou podať elektronicky len s využitím zaručeného elektronického podpisu a časovej pečiatky, ktoré pri oznámení o zamýšľanom návrhu na vklad nie sú potrebné. Návrh na vklad možno v elektronickej podobe podať cez Ústredný portál verejnej správy prostredníctvom elektronickej služby Všeobecné podanie. Ústredný portál verejnej správy plní pre kataster nehnuteľností funkciu elektronickej podateľne.


OZNÁMENIE O ZAMÝŠĽANOM ZÁPISE ZÁZNAMOM

Nové ustanovenie § 35 ods. 3 zákona umožňuje po novom zaslať oznámenie v elektronickej podobe tlačiva aj v prípade zápisu záznamom, a to pred doručením príslušnej verejnej alebo inej listiny na zápis záznamom. Oznámenie o zamýšľanom zápise záznamom sa zasiela elektronicky na príslušnú správu katastra prostredníctvom elektronickej podoby tlačiva zverejneného na internetovej stránke Úradu geodézie, kartografie a katastra SR. Oznámenia o zamýšľanom zápise záznamom sa týka aj § 37 zákona, ktorý po novele správe katastra ukladá povinnosť oznámiť tým osobám, ktorých právo k nehnuteľnosti bolo zápisom dotknuté, že vykonala zápis do katastra záznamom, a to v lehote do 15 dní odo dňa zápisu práva do katastra.


NÁLEŽITOSTI NÁVRHU NA VKLAD

Podľa § 30 ods. 4 zákona po novele platí, že návrh na vklad sa podáva písomne a obsahuje (1) ak ide o účastníka konania fyzickú osobu meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu, a ak ide o účastníka konania právnickú osobu obchodné meno, názov a sídlo, (2) označenie správy katastra, ktorej je návrh adresovaný, (3) označenie právneho úkonu, na ktorého základe má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti, pričom ak sú predmetom návrhu na vklad právne vzťahy z viacerých právnych úkonov, označia sa všetky právne úkony. Ustanovenie § 30 ods. 6 zákona po novele ustanovuje, že správa katastra na návrhu na vklad vyznačí dátum, hodinu a minútu doručenia návrhu na vklad.

Z obsahových náležitostí návrhu na vklad boli teda novelou vypustené náležitosti zakotvené do účinnosti novely v § 30 ods. 3 písm. d) a e) zákona, ktorými boli číslo listu vlastníctva a názov katastrálneho územia, ak je právo k nehnuteľnosti, ktoré má byť vkladom dotknuté, zapísané v katastri, a ďalšou náležitosťou bolo určenie dňa, ku ktorému majú vzniknúť právne účinky vkladu pri prevode majetku štátu na iné osoby podľa osobitného predpisu.

Na základe § 30 ods. 5 katastrálneho zákona je prílohou k návrhu na vklad zmluva, na ktorej základe má byť zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra, a to v dvoch vyhotoveniach, teda v menšom počte ako podľa doterajšej právnej úpravy.

Novela upravila aj ďalšie prílohy k návrhu na vklad, tieto boli v minulosti v zákone upravené len príkladmo, novela ich po novom vymedzuje taxatívne, pričom ďalšími prílohami návrhu na vklad po novom sú (1) verejná listina alebo iná listina, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, ak toto právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva, (2) identifikácia parciel, ak vlastnícke právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva, (3) geometrický plán, ak sa pozemok rozdeľuje alebo zlučuje alebo pri zriadení vecného bremena k pozemku(4) dohoda o splnomocnení, ak je účastník konania zastúpený splnomocnencom, pričom podpis splnomocniteľa musí byť osvedčený, ak sa osvedčenie podpisu vyžaduje podľa § 42 ods. 3 zákona, teda ak zákon vyžaduje osvedčenie podpisu aj na zmluve, (5) oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad, o ktorom sme sa už zmienili v predchádzajúcom texte, v papierovej podobe.

Po novele už teda katastrálny zákon medzi prílohami k návrhu na vklad nevyžaduje predložiť (1) ocenenie nehnuteľností, (2) výpis z obchodného registra alebo z iného registra, ak je účastníkom konania právnická osoba ani (3) potvrdenie o zaplatení odvodu, ak nadobúdateľ má povinnosť zaplatiť odvod podľa § 22 ods. 2 zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov, ktoré boli ako prílohy do účinnosti novely zakotvené v § 30 ods. 4 písm. e), f) a h) zákona.


POSUDZOVANIE ZMLÚV SPRÁVOU KATASTRA

Novela upravila znenie § 31 ods. 1 zákona, na základe ktorého má správa katastra naďalej povinnosť preskúmať zmluvu z hľadísk, ktoré bola povinná preskúmavať aj doteraz, teda z hľadiska, či (1) je úkon urobený v predpísanej forme, (2) je prevodca oprávnený nakladať s nehnuteľnosťou, (3) sú prejavy vôle dostatočne určité a zrozumiteľné, (4) zmluvná voľnosť alebo právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené, a po novele tiež z hľadiska, či (5) obsahuje podstatné náležitosti zmluvy, a po novom aj z hľadiska, či (6) zmluva neodporuje zákonu, či zákon neobchádza a či sa neprieči dobrým mravom. Pri rozhodovaní o vklade má správa katastra naďalej povinnosť prihliadať aj na skutkové a právne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na povolenie vkladu.

V ustanovení § 31 ods. 2 zákona novela zaviedla ďalšiu podstatnú zmenu týkajúcu sa zmluvy o prevode nehnuteľnosti, ktorá bola vyhotovená vo forme notárskej zápisnice alebo ak bola autorizovaná advokátom, túto správa katastra posudzuje iba z pohľadu, či je súladná s katastrálnym operátom a či sú splnené procesné podmienky na povolenie vkladu.


ROZHODNUTIE O VKLADE

V prípade, ak sú podmienky na vklad splnené, správa katastra vklad povolí, inak návrh zamietne, pričom podľa § 32 zákona naďalej platí, že správa katastra rozhodne o návrhu na vklad v lehote do 30 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad, pričom na základe žiadosti o urýchlené konanie o návrhu na vklad a po zaplatení správneho poplatku môže správa katastra rozhodnúť do 15 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad a v prípade, ak v tejto lehote nerozhodne, rozhodne v už spomínanej lehote do 30 dní.

Uvedené doterajšie lehoty novela doplnila o novú lehotu, táto je po novele zakotvená v ustanovení § 32 ods. 2 zákona, ktoré určuje, že ak zmluva o prevode nehnuteľnosti bola vyhotovená vo forme notárskej zápisnice alebo bola autorizovaná advokátom, nie je v rozpore s katastrálnym operátom a sú splnené procesné podmienky na povolenie vkladu, správa katastra rozhodne o návrhu na povolenie vkladu do 20 dní, samozrejme s výnimkou prípadu, ak účastník nepožiadal o urýchlené rozhodnutie v lehote do 15 dní.

V prípade zmlúv o prevode nehnuteľnosti vyhotovených vo forme notárskej zápisnice alebo autorizovaných advokátom sa nebudú vyžadovať osvedčené podpisy účastníkov zmluvy ani ich prípadných zástupcov, nakoľko notári a advokáti majú povinnosť dostatočne zistiť totožnosť všetkých účastníkov zmluvy.

Rozhodnutie, ktorým sa vklad povoľuje, obsahuje (1) označenie správy katastra, ktorá o vklade rozhodla, (2) číslo vkladu, (3) označenie účastníkov konania, (4) označenie právneho úkonu a nehnuteľností, ktorých sa právny úkon týka, (5) deň, keď správa katastra o vklade rozhodla, (6) deň, keď nastali právne účinky vkladu, (7) meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vklad povolila a (8) odtlačok okrúhlej pečiatky správy katastra.

Rozhodnutie o povolení vkladu nadobúda právoplatnosť dňom vydania rozhodnutia. Proti rozhodnutiu, ktorým sa vklad povoľuje, nemožno podať odvolanie, návrh na obnovu konania a ani ho nemožno preskúmať mimo odvolacieho konania. Rovnopis rozhodnutia o povolení vkladu správa katastra zašle účastníkom konania do 15 dní odo dňa rozhodnutia.

V ustanovení § 31 zákona novela upravila náležitosti rozhodnutia o povolení vkladu, pre správu katastra zakotvila lehotu na odoslanie rovnopisu rozhodnutia o povolení vkladu všetkým účastníkom konania, aby mali vlastníci možnosť splniť si ich ohlasovaciu povinnosť, ktorá im vyplýva zo zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, ktorý im ukladá povinnosť nahlásiť v lehote do 30 dní správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti. Rozhodnutie o povolení vkladu po novom nemožno napadnúť žiadnym opravným prostriedkom.

Rozhodnutie o zamietnutí vkladu správa katastra doručí všetkým účastníkom konania. Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie, pričom odvolanie sa podáva na správe katastra, ktorá rozhodnutie vydala, v lehote 30 dní odo dňa jeho doručenia. V prípade, ak správa katastra podanému odvolaniu nevyhovie v celom rozsahu, o odvolaní rozhodne súd.


SPÔSOBILOSŤ LISTÍN NA ZÁPIS DO KATASTRA

Novela sa dotkla aj § 42 zákona upravujúceho spôsobilosť zmlúv, verejných listín a iných listín na zápis do katastra. Na zápis práva k nehnuteľnosti do katastra je podľa § 42 ods. 1 a 2 zákona spôsobilá v štátnom jazyku, českom jazyku alebo v úradne osvedčenom preklade písomne vyhotovená zmluva, verejná listina alebo iná listina bez chýb v písaní a počítaní a bez iných zrejmých nesprávností, táto musí okrem iného obsahovať označenie nehnuteľnosti podľa (1) katastrálneho územia, (2) pozemku podľa parcelného čísla evidovaného v súbore popisných informácií, (3) druhu pozemku, (4) súpisného čísla stavby a parcelného čísla pozemku, na ktorom je stavba postavená, (5) čísla bytu alebo nebytového priestoru(6) čísla poschodia, čísla vchodu a (7) spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku, súpisného čísla stavby a parcelného čísla pozemku, na ktorom je dom postavený, pričom ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, tak sa uvádza i podiel vyjadrený zlomkom k celku. Po novele sa teda pri vyššie spomínanej špecifikácii nehnuteľnosti už nevyžaduje uvádzať výmery a v prípade zápisu spoluvlastníckych podielov menších než celok i výmeru pripadajúcu na spoluvlastnícky podiel.

Na základe § 42 ods. 5 a 6 zákona po novom platí, že ak zmluva obsahuje chyby v písaní alebo počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti po podaní návrhu na vklad, vykoná sa jej oprava doložkou pod skončeným textom, ak s tým účastníci súhlasia. V doložke sa uvedie nesprávnosť, správne znenie s vyznačením dátumu vykonania opravy, podpisy účastníkov zmluvy, ako aj podpis konajúceho zamestnanca a odtlačok okrúhlej pečiatky. V prípade, ak verejná listina alebo iná listina obsahuje chyby v písaní alebo počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti, alebo ak neobsahuje náležitosti podľa § 42 ods. 1 až 3 zákona, správa katastra ju vráti vyhotoviteľovi alebo tomu, kto podal návrh na záznam, a určí lehotu na vykonanie opravy.


POSKYTOVANIE ÚDAJOV KATASTRA

Pred novelou ustanovenie § 69 zákona umožňovalo poskytovanie údajov katastra v dvojakej forme, a to (1) formou verejných listín alebo (2) formou neverejných listín.

Ustanovenie § 69 po novele upravuje vydávanie výpisov alebo kópií zo súboru geodetických informácií alebo zo súboru popisných informácií len formou verejnej listiny.

Z novely zákona o správnych poplatkoch vyplýva, že napríklad za vydanie výpisu z katastra nehnuteľností či kópie z katastrálnej mapy sa uhrádza správny poplatok vo výške 8 eur (241 Sk).

Výpisy alebo kópie z listov vlastníctva, na ktorých je vyznačená plomba o zmene práva k nehnuteľnosti ako aj výpisy z listu vlastníctva na informatívne účely, sa po novom nebudú vydávať vôbec, teda ani vlastníkovi dotknutej nehnuteľnosti či inej oprávnenej osobe. Každá fyzická osoba alebo právnická osoba môže požiadať o informáciu z katastra nehnuteľností z celého územia Slovenska, teda o vyhotovenie výpisu alebo kópie môže požiadať každý od ktorejkoľvek správy katastra, pričom tieto údaje majú len informatívny charakter. Informatívny charakter majú aj údaje katastra poskytnuté prostredníctvom internetovej siete.

Novela umožnila vedenie katastrálneho operátu v elektronickej podobe a v tejto súvislosti zaviedla možnosť elektronického poskytovania stanovených údajov, pokiaľ správa katastra bude mať požadované údaje v elektronickej forme.


KATASTRÁLNA INŠPEKCIA

V ustanoveniach § 13 ods. 2 a § 14 zákona je po novele zakotvená pôsobnosť katastrálnej inšpekcie, ktorej úlohou je zabezpečiť štátny dozor a kontrolu štátu nad úrovňou spracovania katastra nehnuteľností. Katastrálnu inšpekciu, ktorá je súčasťou Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, vykonávajú katastrálni inšpektori, ktorým novela vymedzuje práva a povinnosti pri výkone inšpekcie. Katastrálna inšpekcia vykonáva kontrolu na miestnych orgánoch štátnej správy na úseku katastra ako aj u fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú geodetické a kartografické činnosti, ktoré sa preberajú do katastra nehnuteľností.


ZMENA HRANICE KATASTRÁLNEHO ÚZEMIA

Zmena hranice katastrálneho územia bola doteraz upravená len vo vykonávacom predpise. Konanie o zmene hranice katastrálneho územia je však druhom katastrálneho konania, na ktoré sa nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „správny poriadok“). Novela začlenila úpravu konania o zmene hranice katastrálneho územia priamo do katastrálneho zákona, v ktorom je jeho úprava po novom zakotvená v § 58 zákona.


OBNOVENÝ KATASTRÁLNY OPERÁT

Ustanovenie § 63 zákona upravuje konanie o námietkach a v § 64 zákona je upravené vyhlásenie platnosti obnoveného katastrálneho operátu, ktoré predstavujú záverečné etapy obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním. Tieto činnosti vykonáva správa katastra v katastrálnom konaní, na ktoré sa vzťahuje správny poriadok s osobitnou úpravou postupu pri podávaní námietok. Platnosť katastrálneho operátu novým mapovaním sa vyhlasuje aj v Spravodajcovi Úradu geodézie, kartografie a katastra SR.


ZBIERKA LISTÍN

Do zbierky listín sa v súlade s § 8 ods. 1 písm. c) zákona ukladajú zmluvy, verejné listiny a iné listiny, na základe ktorých bolo právo zapísané do katastra nehnuteľností. Z § 68 ods. 5 zákona vyplýva, že verejnosť predmetnej zbierky listín je obmedzená a umožňuje sa len zákonom ustanovenému okruhu osôb. Okrem aktuálneho vlastníka nehnuteľnosti má po novom toto právo aj každý predchádzajúci vlastník konkrétnej nehnuteľnosti. Zákonom ustanovený okruh osôb, ktoré môžu nahliadať do zbierky listín, novela rozšírila o právnych predchodcov aktuálnych vlastníkov nehnuteľnosti.


INTERTEMPORÁLNE USTANOVENIE

V znení prechodného ustanovenia k úpravám účinným odo dňa 1. septembra 2009, ktoré je novelou zakotvené v § 79i zákona, je zrejmá nesprávnosť, po odstránení ktorej by z citovaného ustanovenia malo správne vyplývať, že na konanie o návrhu na vklad na základe zmluvy o prevode nehnuteľností uzavretej do dňa 31. augusta 2009, teda pred nadobudnutím účinnosti novely, sa vzťahujú ustanovenia zákona v znení účinnom do dňa 31. augusta 2009, teda v znení účinnom do novely.


VYKONÁVACÍ PREDPIS

Na základe splnomocňovacieho ustanovenia zakotveného novelou v § 80 ods. 1 písm. i) zákona vydal Úrad geodézie, kartografie a katastra SR vyhlášku č. 461/2009 Z. z., prostredníctvom ktorej určil s účinnosťou odo dňa 1. decembra 2009 okrem iného aj podrobnosti o vedení, postupe, spôsobe a uskutočňovaní elektronickej formy katastra nehnuteľností a povinností z nich vyplývajúcich.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....