Verejná správa

Konanie o žalobe proti nečinnosti orgánu verejnej správy

  • Vydanie: ULC PRO BONO 4/2017

Keď orgán verejnej správy nekoná, ak konať má, môže účastník správneho konania podať žalobu na súd. Vo veci podanie predmetnej žaloby je nová právna úprava precíznejšia. Správny súdny poriadok po novom upravuje aj napríklad náležitosti žaloby, alebo povinnosť súdu sledovať odstránenie nečinnosti orgánom verejnej správy.

Prvá hlava štvrtej časti zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „Správny súdny poriadok“) upravuje konanie o žalobe proti nečinnosti orgánu verejnej správy. Predchádzajúca právna úprava zakotvovala predmetné konanie v ustanoveniach § 250t a 250u zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok.

Nečinnosť orgánu verejnej správy je definovaná ustanovením § 3 písm. d) Správneho súdneho poriadku ako stav, keď orgán verejnej správy protiprávne nepokračuje v začatom administratívnom konaní, alebo stav, keď orgán verejnej správy protiprávne z úradnej povinnosti nezačal administratívne konanie. Definícia uvedeného pojmu je nóvum, nakoľko predchádzajúca právna úprava explicitne neupravovala pojem nečinnosť orgánu verejnej správy.

Žalobnú legitimáciu v už začatom administratívnom konaní má právnická osoba alebo fyzická osoba. Uvedené osoby sa môžu žalobou domáhať odstránenia nečinnosti orgánu verejnej správy. Podmienkou podania žaloby je neúspešné vyčerpanie sťažnosti podľa osobitného predpisu alebo podnetu na prokuratúre. Ide o alternatívnu úpravu, teda na podanie žaloby stačí neúspešné vyčerpanie jedného z uvedených prostriedkov.

Domáhať sa žalobou odstránenia nečinnosti orgánu verejnej správy spočívajúcej v porušení povinnosti začať administratívne konanie z úradnej povinnosti môže len prokurátor. Prokurátor môže podať žalobu aj v už začatom administratívnom konaní. Podmienkou podania žaloby je podanie upozornenia prokurátora orgánu verejnej správy. Žalobu môže prokurátor podať až po tom, ak orgán verejnej správy zostane nečinný aj po upozornení prokurátora.

Žalobu môže podať aj zainteresovaná verejnosť, ak orgán verejnej správy je nečinný v administratívnom konaní týkajúcom sa vecí životného prostredia podľa osobitného predpisu. Podmienkou podania žaloby je neúspešné vyčerpanie sťažnosti podľa osobitného predpisu alebo podnetu na prokuratúre.

Účastníkmi konania sú žalobca a žalovaný, ktorým je nečinný orgán verejnej správy. Prokurátor je účastníkom konania, ak vstúpi do konania o žalobe proti nečinnosti podanej fyzickou osobou alebo právnickou osobou, respektíve zainteresovanou verejnosťou.

Žaloba musí obsahovať všeobecné náležitosti podľa ustanovenia § 57 Správneho súdneho poriadku, ako aj náležitosti podľa ustanovenia § 246 ods. 1 Správneho súdneho poriadku. Podľa uvedených ustanovení musí žaloba obsahovať (1) ktorému správnemu súdu je určená, (2) kto ju robí, (3) ktorej veci sa týka, (4) čo sa ňou sleduje, (5) podpis, (6) označenie druhu žaloby, (7) označenie žalovaného, (8) označenie konania alebo veci, v ktorej sa žalobca domáha odstránenia nečinnosti, (9) žalobné body, (10) označenie dôkazov, ak sa ich žalobca dovoláva a (11) žalobný návrh. K žalobe fyzickej osoby, právnickej osoby a zainteresovanej verejnosti musí byť pripojené oznámenie o výsledku prešetrenia sťažnosti podľa osobitného predpisu alebo vybavenie podnetu prokurátorom. K žalobe prokurátora musí byť pripojené upozornenie prokurátora.

Žalovaný je na výzvu povinný v určenej lehote predložiť správnemu súdu vyjadrenie k žalobe, a ak ide o žalobu proti nečinnosti orgánu verejnej správy v začatom administratívnom konaní aj administratívny spis. Správny súd si môže vyžiadať vyjadrenie k žalobe aj od orgánu verejnej správy nadriadeného žalovanému.

Správny súd rozhoduje o žalobe uznesením. Ak žalovaný po podaní žaloby odstránil svoju nečinnosť, správny súd konanie uznesením zastaví. Ak správny súd po preskúmaní nezistí nečinnosť žalovaného, uznesením žalobu zamietne. Ak správny súd po preskúmaní zistí dôvodnosť žaloby, uznesením uloží žalovanému, aby v určenej lehote (1) konal a rozhodol, (2) vydal opatrenie, (3) vykonal úkon, alebo (4) začal z úradnej povinnosti administratívne konanie. Ide o alternatívy, teda správny súd určí žalovanému jednu z uvedených povinností.

Vydaním tohto uznesenia sa súdne konanie nekončí a žalovaný je povinný správnemu súdu v určenej lehote doručiť vydané rozhodnutie, opatrenie alebo oznámenie o vykonanom úkone, prípadne o začatí administratívneho konania. Vo výroku uznesenia správny súd uvedie (1) označenie žalovaného, (2) predmet konania, (3) číslo konania, ak ide o žalobu podľa § 242 ods. 1 Správneho súdneho poriadku, (4) uloženú povinnosť a (5) primeranú lehotu na splnenie povinnosti, nie však dlhšiu ako tri mesiace. Správny súd nie je pri určení dĺžky lehoty na odstránenie nečinnosti viazaný návrhom žalobcu. Na návrh žalovaného môže správny súd uznesením predĺžiť lehotu určenú na odstránenie nečinnosti; navrhnutou dĺžkou lehoty správny súd nie je viazaný.

Ak žalovaný svoju nečinnosť v určenej lehote bezdôvodne neodstráni, správny súd mu i bez návrhu môže uznesením uložiť pokutu. Pôvodná právna úprava ustanovením § 250t a § 250u Občianskeho súdneho poriadku vyžadovala ako podmienku na uloženie pokuty opakovaný návrh účastníka konania. Po novom má povinnosť sledovať odstránenie nečinnosti správny súd, a to v tom istom konaní, v ktorom uložil žalovanému konať.

Pri rozhodovaní o pokute správny súd posudzuje relevanciu dôvodov, pre ktoré žalovaný neodstránil nečinnosť, Za týmto účelom si správny súd môže vyžiadať aj stanovisko orgánu verejnej správy nadriadeného žalovanému. Správny súd môže podľa ustanovenia § 80 ods. 1 písm. d) Správneho súdneho poriadku uložiť pokutu do 2000 Eur, a to aj opakovane. Výška pokuty sa po novom znížila, nakoľko podľa predchádzajúcej právnej úpravy ustanovením § 250u Občianskeho súdneho poriadku bolo možné uložiť pokutu do výšky 3280 Eur, a to aj opakovane. Po novom ak rozhoduje správny súd o uložení pokuty na návrh, nie je viazaný v ňom uvedenou výškou pokuty. Ak orgán verejnej správy správnemu súdu preukáže odstránenie nečinnosti, správny súd konanie uznesením zastaví.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....