Služby

Koncesionárske poplatky nahradené úhradou za služby verejnosti

  • Vydanie: ULC PRO BONO 12/2007

Na základe nového zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom č. 68/2008 Z. z. bol s účinnosťou odo dňa 1. apríla 2008 zrušený doteraz platný zákon o koncesionárskych poplatkoch. Koncesionárske poplatky nahradil osobitný druh úhrady a jej platiteľom vznikli nové povinnosti, ktoré je potrebné splniť do dňa 30. apríla 2008. O podstatných zmenách vyplývajúcich z tejto právnej úpravy Vám bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO sprostredkuje podrobnejšie informácie.
S účinnosťou odo dňa 1. apríla 2008 boli koncesionárske poplatky za používanie rozhlasových a televíznych prijímačov nahradené novým inštitútom, a to úhradou za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom (ďalej v texte len „úhrada“). Platenie, vyberanie a vymáhanie tejto úhrady je po novom predmetom úpravy nového právneho predpisu, ktorým je zákon č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte len „zákon“).

Platiteľ úhrady je (1) fyzická osoba, ktorá je koncovým odberateľom elektriny v odbernom mieste, z ktorého sa odoberá elektrina pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome (ďalej v texte len „fyzická osoba“) a (2) zamestnávateľ, ktorý v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu zamestnáva aspoň troch zamestnancov (ďalej v texte len „zamestnávateľ“). Vymedzenie pojmu zamestnávateľ obsahuje § 7 ods. 1 Zákonníka práce, podľa ktorého zamestnávateľ je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu, a ak to ustanovuje osobitný predpis, aj v obdobných pracovných vzťahoch. Status platiteľa úhrady sa teda už neodvíja od vlastníctva rozhlasového alebo televízneho prijímača či od počtu rozhlasových alebo televíznych prijímačov vedených v účtovníctve právnickej alebo samostatne zárobkovo činnej (fyzickej) osoby. Cieľom tejto novej konštrukcie bolo zohľadniť princíp solidarity a tiež skutočnosť, že tam, kde dochádza k odberu elektriny, je možný aj priamy príjem služby verejnosti poskytovanej Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom. Pre úplnosť je treba dodať, že úhrady nebudú obsiahnuté vo faktúrach za elektrickú energiu.

Príjemca úhrady je Slovenská televízia a Slovenský rozhlas (ďalej v texte len „STV“ a „SRo“), pričom z každej platby patrí 70% STV a 30% SRo. Toto percentuálne rozdelenie vyplýva zo skutočnosti, že po novom sa už neuhrádza zvlášť poplatok za rozhlas a televíziu, ale úhrada sa platí jednou sumou. Príjmy z týchto úhrad ako aj príjmy z pokút budú použité na zabezpečenie služieb verejnosti v oblasti televízneho a rozhlasového vysielania a na zabezpečenie činnosti vyberateľa úhrady.

Vyberateľ úhrady je spoločnosť založená STV a SRo pod názvom RTVS, s.r.o. pre účely výberu úhrady, vedenia evidencie platiteľov, kontroly platenia úhrady a vymáhania úhrady a pokút. Pre účely vedenia evidencie platiteľov sú vyberateľovi úhrady povinné poskytnúť súčinnosť Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Sociálna poisťovňa a katastrálne úrady. Dodávateľovi elektriny bola v tejto súvislosti uložená oznamovacia povinnosť a tiež povinnosť viesť evidenciu koncových odberateľov elektriny s určením údajov, ktoré táto evidencia musí obsahovať.

Oslobodenie od povinnosti platiť úhradu môže vzniknúť len pri fyzických osobách. Od povinnosti platiť úhradu je oslobodená fyzická osoba, ak žije v domácnosti s osobou s ťažkým zdravotným postihnutím alebo je sama osobou s ťažkým zdravotným postihnutím (vymedzenie pojmu obsahuje § 51 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, ktorý za občana s ťažkým zdravotným postihnutím považuje občana, ktorého miera funkčnej poruchy je najmenej 50%).

Od povinnosti platiť úhradu sú na základe zákona oslobodení aj (1) vyberateľ úhrady, Telekomunikačný úrad SR, Rada pre vysielanie a retransmisiu, STV a SRo, (2) zariadenia Zboru väzenskej a justičnej stráže, (3) predškolské zariadenia a školy, (4) nemocnice a liečebne, (5) zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a (6) osoby, ktoré požívajú diplomatické výsady a imunity podľa medzinárodného práva, ak je zaručená vzájomnosť.

Fyzická osoba platí úhradu 140 Sk za každý aj začatý kalendárny mesiac. V prípade, ak je fyzická osoba koncovým odberateľom elektriny vo viacerých odberných miestach, platí úhradu len za jedno odberné miesto.

Výška úhrady sa znižuje na polovicu, teda na 70 Sk za mesiac (1) pre poberateľa dôchodku, ktorý nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti, (2) pre poberateľa dávky v hmotnej núdzi alebo (3) pre osobu spoločne posudzovanú s poberateľom dávky v hmotnej núdzi.

Zamestnávateľ platí úhradu za každý aj začatý kalendárny mesiac vo výške 140 Sk (ak zamestnáva od 3 do 9 zamestnancov), 560 Sk (ak zamestnáva od 10 do 49 zamestnancov), 2 400 Sk (ak zamestnáva od 50 do 249 zamestnancov), 6 000 Sk (ak zamestnáva od 250 do 999 zamestnancov), 14 000 Sk (ak zamestnáva 1 000 a viac zamestnancov), pričom rozhodujúci je počet zamestnancov v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu v prvý deň kalendárneho mesiaca, za ktorý sa úhrada platí. Ak sa úhrada platí vopred za štvrťrok, polrok alebo rok, pre určenie jej výšky je rozhodujúci počet zamestnancov v prvý deň prvého kalendárneho mesiaca obdobia, za ktoré sa táto úhrada platí.

Povinnosť platiť úhradu vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa osoba stala platiteľom a zaniká posledný deň mesiaca, v ktorom osoba prestala byť platiteľom. Úhrada sa platí mesačne, pričom úhradu za príslušný mesiac je platiteľ povinný zaplatiť do posledného dňa príslušného mesiaca. Úhradu možno zaplatiť vopred za štvrťrok, polrok alebo rok, v tomto prípade je platiteľ povinný zaplatiť úhradu do posledného dňa prvého kalendárneho mesiaca obdobia, za ktoré sa úhrada platí, splatnosť ročných úhrad je teda do dňa 31. januára (pričom v roku 2008 pri voľbe ročnej periodicity platiteľ zaplatí za 9 mesiacov), splatnosť polročných úhrad je do dňa 31. januára a do dňa 31. júla (pričom v roku 2008 pri voľbe polročnej periodicity platiteľ zaplatí 3 mesiace za prvý polrok a 6 mesiacov za druhý polrok) a splatnosť štvrťročných úhrad je do dňa 31. januára, do dňa 30. apríla, do dňa 31. júla a do dňa 31. októbra. Úhrada sa platí prevodom z účtu alebo prostredníctvom poskytovateľa univerzálnej poštovej služby na účet vyberateľa úhrady, pričom spôsob platby si možno určiť či zmeniť na príslušnom formulári.

Pokiaľ platiteľ úhradu nezaplatí, vyberateľ úhrady má zákonnú povinnosť ho písomne vyzvať na zaplatenie tejto úhrady a na zaplatenie poštovného v lehote do 60 dní od zistenia tejto skutočnosti. Platiteľ má povinnosť v lehote do 30 dní odo dňa doručenia výzvy zaplatiť úhradu a poštovné, v prípade ich neuhradenia mu vzniká povinnosť uhradiť naviac aj pokutu. Fyzická osoba, ktorá úhradu a poštovné nezaplatí do 30 dní od doručenia výzvy, je povinná zaplatiť vyberateľovi aj pokutu 500 Sk. Pri zamestnávateľoch je výška pokuty v závislosti od počtu zamestnancov stanovená od sumy 1 000 Sk (pri sadzbe úhrady vo výške 140 Sk) až do sumy 5 000 Sk (pri sadzbe úhrady vo výške 14 000 Sk). Zákon osobitne upravuje doručovanie výzvy platiteľovi, pričom stanovuje, že výzva sa považuje za doručenú (1) po jej prevzatí platiteľom, (2) vrátením výzvy vyberateľovi úhrady po uplynutí odbernej lehoty, (3) vrátením výzvy vyberateľovi úhrady ako nedoručiteľnej alebo (4) bezdôvodným odmietnutím prevzatia výzvy platiteľom. Nárok na zaplatenie úhrady, poštovného a pokuty je vyberateľ úhrady zo zákona povinný uplatniť na súde okrem prípadov, ak o upustení od vymáhania rozhodne generálny riaditeľ STV alebo SRo a súčasne ide o prípad spĺňajúci podmienky predpokladané týmto zákonom. Pri omeškaní platiteľa koncesionárskeho poplatku je možné od neho vymáhať okrem neuhradeného poplatku aj úrok z omeškania, ktorého výšku určuje priamo zákon o koncesionárskych poplatkoch. Aj keď nový zákon pri vymáhaní úhrady úrok z omeškania priamo neupravuje, možnosť vymáhať okrem nezaplatenej úhrady aj úrok z omeškania vyplýva z platných právnych predpisov, a teda zostáva zachovaná.

Platiteľ je povinný písomne oznámiť vyberateľovi úhrady do 30 dní (1) vznik, zmenu alebo zánik povinnosti platiť úhradu, (2) vznik alebo zánik oslobodenia od povinnosti platiť úhradu a zároveň túto skutočnosť preukázať a (3) vznik, zmenu alebo zánik skutočnosti rozhodujúcej pre zníženie sadzby úhrady na polovicu a zároveň túto skutočnosť preukázať.

Vzhľadom na skutočnosť, že táto úprava je nová, splniť vyššie uvedené povinnosti je prvýkrát potrebné do dňa 30. apríla 2008, pričom zákon pre účely oznamovania uvedených skutočností stanovuje aj údaje, ktoré je v oznámení platiteľ povinný uviesť. Vyberateľ úhrady má zo zákona povinnosť vzor tohto oznámenia zverejniť na internetovej stránke www.rtvs.sk. Vzor oznámenia a bankové spojenie je zverejnené aj na internetových stránkach STV a SRo.

Fyzickým osobám, ktoré boli platiteľmi koncesionárskych poplatkov podľa zákona o koncesionárskych poplatkoch, vzniká povinnosť platiť úhradu podľa nového zákona odo dňa 1. apríla 2008, pričom vznik tejto povinnosti nie sú povinné oznámiť vyberateľovi úhrady. Zamestnávateľom, ktorí ku dňu 1. apríl 2008 zamestnávajú aspoň 3 zamestnancov v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, vzniká povinnosť platiť úhradu odo dňa 1. apríla 2008. Platiteľ, ktorý bol oslobodený od povinnosti platiť koncesionárske poplatky a ku dňu 1. apríl 2008 spĺňa podmienky pre oslobodenie od platenia úhrady, nie je povinný oznámiť vyberateľovi úhrady vznik oslobodenia od povinnosti platiť úhradu. Platiteľ, ktorý je poberateľom dôchodku, ktorý nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti a bol platiteľom znížených koncesionárskych poplatkov, nie je povinný oznámiť túto skutočnosť vyberateľovi úhrady, ak ku dňu 1. apríl 2008 spĺňa podmienky pre zníženie sadzby úhrady na polovicu.

Na vyberanie a vymáhanie koncesionárskych poplatkov, ako aj úrokov z omeškania, ktoré bol platiteľ povinný zaplatiť do dňa 31. marca 2008, sa použije zákon o koncesionárskych poplatkoch, čo neovplyvňuje skutočnosť, že zákon o koncesionárskych poplatkoch sa týmto zákonom zrušuje.

Prostredníctvom článkov II až IV zákona sú vykonané sprievodné novelizácie zákonov o STV, o SRo a o energetike, s ktorými súvisí aj delená účinnosť, ktorú tento zákon nadobudol generálne odo dňa 1. apríla 2008 s tým, že ustanovenia, ktoré súvisia so zriadením vyberateľa úhrady, nadobudli účinnosť odo dňa 1. marca 2008.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....