Podnikatelia

Konkurz a reštrukturalizácia (12. časť) – Vylúčenie majetku zo súpisu majetku

  • Vydanie: ULC PRO BONO 8/2006

Dozviete sa základné pravidlá a podmienky stanovené novým zákonom o konkurze a reštrukturalizácii, ktoré potrebujete poznať v prípade, ak bol Váš majetok neoprávnene zahrnutý do súpisu majetku.
Ako sme spomínali v predchádzajúcom čísle ULC Čarnogurský Pro Bono, správca je povinný vyhotoviť súpis majetku do 30 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu, pričom súd môže túto lehotu, a to aj opakovane, predĺžiť. Okamihom spísania súpisu vznikajú právne následky, ku ktorým patrí najmä zákonný zákaz, v zmysle ktorého len čo je majetok zapísaný do súpisu, iná osoba ako správca nesmie majetok previesť, dlhodobo prenajať, zriadiť na ňom právo k cudzej veci alebo inak zmenšiť hodnotu či likviditu majetku.

Počas spisovania majetku sa správca môže dozvedieť skutočnosti, nasvedčujúce tomu, že práva k spisovanému majetku sú sporné. Za sporný majetok možno považovať najmä majetok (1) nachádzajúci sa u 3. osoby, ktorý správca zahrnul do súpisu, pretože z účtovnej evidencie úpadcu alebo inej evidencie, prípadne z údajov zabezpečeného veriteľa v prihláške zabezpečenej pohľadávky vyplýva, že takýto majetok je vo vlastníctve úpadcu, i keď sa nachádza u tretej osoby (napr. z titulu nájmu či neoprávneného nadobudnutia veci) a majetok, (2) na ktorý si tretia osoba uplatňuje právo, ktoré vylučuje zapísanie majetku do súpisu, pričom tretia osoba si svoje právo uplatní u dlžníka alebo na súde ešte pred vyhlásením konkurzu alebo u správcu ešte pred spísaním majetku.

Majetok je správca povinný do súpisu zahrnúť i vtedy, ak má za to, že je jeho povaha sporná. Správca má majetok uvedený v súpise s poznámkou zakázané speňažiť. K speňaženiu takéhoto majetku smie pristúpiť len vtedy, ak by bol majetok bezprostredne ohrozený skazou, zničením alebo iným podstatným znehodnotením. Pri spornom zápise správca vždy v súpise poznamenáva dôvody sporného zápisu. Správca je tiež povinný v poznámke uviesť osobu, v ktorej prospech pochybnosti sporného zápisu svedčia. Ak by správca ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol osobu, v ktorej prospech pochybnosti sporného zápisu svedčia zistiť, poznámku o spornom zápise zo súpisu je povinný po uplynutí 30 dní od zverejnenia sporného zápisu v Obchodnom vestníku vymazať. Po vymazaní poznámky následne môže správca pôvodne sporný majetok speňažiť.

Ak však správca zistí osobu, v ktorej prospech pochybnosti sporného zápisu svedčia, je povinný ju bezodkladne po zverejnení sporného zápisu v Obchodnom vestníku vyzvať, aby do 30 dní od doručenia výzvy uviedla dôvody a predložila dôkazy, ktoré zapísanie majetku do súpisu vylučujú. Následne tieto dôvody a dôkazy správca posudzuje. Ak by zistil, že vyzvaná osoba má právo vylučujúce zapísanie majetku do súpisu, je povinný majetok zapísaný do súpisu bezodkladne po súhlase príslušného orgánu zo súpisu vylúčiť. Ak však na základe uvedených dôvodov a predložených dôkazov s odbornou starostlivosťou nezistí, že vyzvaná osoba má právo vylučujúce zapísanie majetku do súpisu, vyzvanú osobu bezodkladne opätovne písomne vyzve, aby do 30 dní od doručenia výzvy uplatnila svoje právo na súde žalobou podanou proti nemu s poučením o následkoch zmeškania tejto lehoty.

Vylučovaciu žalobu (tzv. excindačnú) môžu podať popri vyššie spomenutej osobe i osoby, ktoré nie sú v súpise uvedené, a to bez ohľadu na to, či správca zapísal vec s poznámkou alebo nie. Určenia vlastníckeho práva a vylúčenia majetku zo súpisu sa môže domáhať aj úpadca. Žaloba sa podáva proti správcovi. Na prejednanie sporu o určenie vlastníctva k hnuteľným a nehnuteľným veciam, ktoré sú zapísané v konkurznej podstate úpadcu, je vecne príslušný okresný súd, a to bez ohľadu na to, či je žalovaným správca alebo úpadca. Miestne príslušný je všeobecný súd odporcu a ak ide o nehnuteľnosť, potom súd, v obvode ktorého je nehnuteľnosť, ak sa konanie týka práva k nej.

Pri podávaní vylučovacej žaloby musia byť dodržané zákonné lehoty. Ten, v koho prospech právo svedčí, avšak správca ho vyzval, aby uplatnil svoje právo na súde, musí tak urobiť do 30 dní od doručenia výzvy. Pri lehotách ustanovených osobám, ktoré chcú rozporovať práva úpadcu k majetku, pretože si naň uplatňujú svoje práva, si ustanovenia zákona odporujú. Na jednej strane zákon podľa zákona platí, že ak nie je k spornému majetku zapísaná poznámka, musia oprávnení svoje právo na súde žalobou podanou proti správcovi uplatniť najneskôr do 30 dní od zverejnenia zápisu tohto majetku do súpisu v Obchodnom vestníku. Rovnaký zákon však tiež vraví, že neskôr než v lehote podľa predchádzajúcej vety môže právo vylučujúce zapísanie majetku do súpisu uplatniť len ten, koho majetok bol zapísaný do súpisu s poznámkou v prospech iného alebo nikoho alebo bez poznámky, ak mal byť zapísaný s poznámkou v prospech neho. Ak sa právo vylučujúce zapísanie majetku do súpisu včas neuplatní, zanikne, a to najneskôr rozvrhnutím výťažku zo speňaženia dotknutého majetku. Preto je potrebné snažiť sa dodržať zákonom predpísanú lehotu, ale v prípade jej zmeškania argumentovať práve rozpornými ustanoveniami v zákone, aby sa predišlo zániku práva.

Ak súd rozhodne o vylúčení majetku zo súpisu, správca majetok zapísaný do súpisu bezodkladne zo súpisu vylúči. Trovy konania o vylúčení majetku zo súpisu sú podľa rozhodnutia súdu pohľadávkou proti dotknutej podstate.

Popri vylúčeniu majetku zo súpisu majetku na základe úspešného uplatnenia práva 3. osôb dáva konkurzné právo správcovi možnosť vylúčiť zo súpisu majetku aj taký majetok, ktorý nie je možné speňažiť alebo taký majetok, pri ktorom by náklady na jeho speňaženie pravdepodobne prevýšili možný výťažok z jeho speňaženia. Správca tiež môže majetok zo súpisu vylúčiť, ak by bolo vymáhanie majetku neúčelné alebo náklady na jeho vymoženie a následné speňaženie by pravdepodobne prevýšili možný výťažok.

K vylúčeniu môže správca pristúpiť až potom, ako pre vylúčenie získal súhlas príslušného orgánu. Vylúčenie vykoná zápisom tejto skutočnosti, pričom v zápise je povinný uviesť deň a dôvod vylúčenia. Správca je ďalej povinný vylúčenie majetku zo súpisu oznámiť veriteľskému výboru alebo dotknutým zabezpečeným veriteľom.

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii zaviedol do konkurzného práva nový inštitútprevodu vylúčeného majetku na veriteľa za predpokladu, že o to veriteľ požiada. O prevod môže veriteľ požiadať len v lehote 60 dní od zverejnenia oznámenia správcu o vylúčení majetku v  Obchodnom vestníku. Ak o prevod takéhoto majetku požiada viacero veriteľov, správca prevedie majetok na toho z nich, ktorý ponúkne najlepšie podmienky, pričom prednosť zo zákona patrí zabezpečenému veriteľovi. Ak o prevod požiada súčasne viacero zabezpečených veriteľov, o tom, komu sa majetok prevedie, rozhodne poradie vzniku práva na uspokojenie.

Majetok, ktorý je vylúčený zo zápisu a o ktorý neprejavil záujem žiaden z veriteľov, prestáva po uplynutí doby 60 dní od zverejnenia vylúčenia majetku v Obchodnom vestníku podliehať konkurzu. To však nebráni tomu, aby bol ďalej predmetom exekúcie.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....