Podnikatelia

Konkurz a reštrukturalizácia (15. časť) – Malý konkurz

  • Vydanie: ULC PRO BONO 11/2006

Predstavíme Vám zákonnú úpravu malého konkurzu, ktorý umožňuje oddlžiť sa i malým podnikateľom – živnostníkom a fyzickým osobám, ktoré nepodnikajú.Účelom malého konkurzu je zrýchliť a zjednodušiť inak zložité konkurzné konanie. Vo všeobecnosti majú ustanovenia o malom konkurze umožniť najmä živnostníkom, ale aj fyzickým osobám, ktoré nie sú podnikateľmi, za predpokladu, že ich dlhy prevyšujú majetok, vyriešiť svoje dlhy týmto spôsobom a oddlžiť sa.

Malý konkurz prebehne vždy, ak je konkurz vyhlásený na fyzickú osobu, ktorá nie je podnikateľom. Môže tiež prebehnúť aj v prípade, ak sa nejedná o fyzickú osobu, ktorá nie je podnikateľom, ale sú splnené aspoň dve z troch podmienok, teda ak (1) majetok podliehajúci konkurzu pravdepodobne neprevyšuje 5 000 000 Sk, (2) obrat úpadcu dosiahnutý v poslednom uzatvorenom účtovnom období pred vyhlásením konkurzu neprevýšil 10 000 000 Sk, a/alebo (3) úpadca pravdepodobne nemá viac ako 50 veriteľov. O otvorení malého konkurzu rozhodne súd vždy už pri vyhlásení konkurzu. Ak už prebieha konkurz, a tento nebol za malý vyhlásený, súd môže takýto konkurz uznať za malý len vtedy, ak možno od toho očakávať značné výhody pre jeho rýchlosť, úspornosť alebo efektívnosť.

To, či možno vyhlásiť konkurz za malý, nie je pri vyhlasovaní konkurzu vždy jednoznačné. Zákon preto oprávňuje súd v prípade, že zistí, že podmienky pre malý konkurz nie sú dané, zrušiť uznesenie o vyhlásení malého konkurzu, a to aj bez návrhu. Takéto rozhodnutie môže dané samostatne, ale aj ako súčasť uznesenia o vyhlásení „štandardného“ konkurzu.

Od štandardného konkurzu sa malý konkurz líši tým, že zákon v malom konkurze oprávňuje súd skrátiť lehoty platné pre riadny konkurz alebo rozhodnúť o iných opatreniach v záujme čo najrýchlejšieho, najúspornejšieho a najefektívnejšieho vedenia konkurzného konania. O takýchto iných opatreniach súd tiež rozhoduje formou uznesenia. V malom konkurze takisto volí schôdza veriteľov namiesto veriteľského výboru iba jedného zástupcu veriteľov, ktorý má inak oprávnenia veriteľského výboru.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....