Podnikatelia

Konkurz a reštrukturalizácia (20. časť) – Reštrukturalizačný plán

  • Vydanie: ULC PRO BONO 4/2007

Reštrukturalizačný plán je osobitným druhom zmluvy medzi dlžníkmi a veriteľmi, prípadne tretími osobami, ktorých práva a povinnosti sú plánom dotknuté. Plán, ktorý vypracúva predkladateľ, je preto len návrhom zmluvy, ktorý musí byť schválený. Schvaľovací proces prebieha v dvojstupňovej forme, keďže reštrukturalizačný plán najprv podlieha schváleniu veriteľmi a následne aj schváleniu súdom. Až schválenie reštrukturalizačného plánu súdom potom spôsobuje právne účinky.Reštrukturalizačný plán je osobitným druhom zmluvy medzi dlžníkmi a veriteľmi, prípadne tretími osobami, ktorých práva a povinnosti sú plánom dotknuté. Plán, ktorý vypracúva predkladateľ, je preto len návrhom zmluvy, ktorý musí byť schválený. Schvaľovací proces prebieha v dvojstupňovej forme, keďže reštrukturalizačný plán najprv podlieha schváleniu veriteľmi a následne aj schváleniu súdom. Až schválenie reštrukturalizačného plánu súdom potom spôsobuje právne účinky.

Záverečný návrh plánu sa musí na predbežné schválenie veriteľskému výboru predložiť do 90 dní od povolenia reštrukturalizácie. Túto lehotu je možné predĺžiť, ak o to predkladateľ plánu veriteľský výbor požiada a jeho žiadosť bude dôvodná. Ak k predĺženiu lehoty dôjde, informáciu o ňom je správca spolu s odôvodnením veriteľského výboru povinný bezodkladne po doručení zápisnice zo zasadnutia veriteľského výboru zverejniť v Obchodnom vestníku. Ak by predkladateľ plánu v zákonnej lehote návrh plánu veriteľskému výboru vôbec nepredložil, správca je povinný bezodkladne požiadať súd o vyhlásenie konkurzu.

Pri schvaľovaní a tvorbe plánu patrí významné miesto veriteľskému výboru. Popri kompetencii predĺžiť lehotu na predloženie plánu predkladateľovi plánu mu patrí i povinnosť schváliť už predložený návrh plánu, a to v lehote 15 dní od jeho predloženia. Ak by mal veriteľský výbor k návrhu plánu výhrady, môže určiť predkladateľovi plánu lehotu nie dlhšiu ako 15 dní, v ktorej môže plán prepracovať. O schválení alebo zamietnutí plánu potom v takomto prípade veriteľský výbor rozhodne do 15 dní od predloženia prepracovaného plánu. Neschválenie predloženého plánu veriteľským výborom zákon sankcionuje v takomto prípade povinnosťou správcu bezodkladne požiadať súd o vyhlásenie konkurzu.

Ak veriteľský výbor predložený návrh plánu schváli, je povinný bezodkladne požiadať správcu o zvolanie schvaľovacej schôdze veriteľov. Platí, že po schválení plánu veriteľským výborom zákon umožňuje opravovať z podnetu predkladateľa plánu len zjavné chyby v písaní alebo počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti. Akékoľvek iné zmeny plánu z podnetu jeho predkladateľa sú zo zákona zakázané.

Reštrukturalizačný plán však napriek tomu možno meniť aj v tejto etape, a to v prípade, ak zmenu plánu navrhne účastník plánu. Zo zákona má totiž každý účastník plánu právo najneskôr siedmy deň pred konaním schvaľovacej schôdze písomne, prostredníctvom správcu, požiadať predkladateľa plánu o (1) podrobnejšie vysvetlenie ustanovení plánu, (2) opravu zjavnej chyby v písaní alebo počítaní alebo inej zrejmej nesprávnosti plánu, (3) zaradenie svojej pohľadávky do inej skupiny, ako bola zaradená predkladateľom plánu, (4) zaradenie svojho majetkového práva akcionára do inej skupiny, ako bolo zaradené predkladateľom plánu, alebo o (5) zaradenie svojej zabezpečenej pohľadávky do skupiny pre nezabezpečené pohľadávky v inom rozsahu ako v rozsahu určenom predkladateľom plánu. Doručené žiadosti účastníkov plánu je správca povinný priebežne usporadúvať do prehľadného zoznamu, v ktorom sa uvádza deň doručenia žiadosti, označenie žiadateľa a obsah žiadosti. Správca je tiež povinný zabezpečiť, aby účastníci plánu mohli do priebežného zoznamu žiadostí, ako aj úplného zoznamu žiadostí nahliadať v jeho kancelárii. Každú žiadosť účastníka plánu je predkladateľ povinný posúdiť s odbornou starostlivosťou. Ak dospeje k záveru, že je žiadosť odôvodnená, je predkladateľ povinný upraviť plán podľa žiadosti. V prípade, ak by bol predkladateľom plánu dlžník, správca mu musí vždy doručiť zoznam žiadostí na účely ich posúdenia, a to najneskôr piaty deň pred konaním schvaľovacej schôdze.

Reštrukturalizačný plán sa následne schvaľuje na schvaľovacej schôdzi. Tú zvoláva správca do troch dní od doručenia žiadosti veriteľského výboru tak, aby sa konala najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti. Miesto a čas konania schvaľovacej schôdze musí správca určiť tak, aby čo najmenej obmedzovali účastníkov plánu v možnosti zúčastniť sa na zasadnutí schvaľovacej schôdze. Schôdza sa zvoláva uverejnením oznámenia o zvolaní schvaľovacej schôdze v Obchodnom vestníku, pričom lehota medzi jej zvolaním a jej konaním nesmie byť kratšia ako 15 dní. Oznámenie o zvolaní schvaľovacej schôdze musí vždy obsahovať (1) miesto a čas konania schvaľovacej schôdze, (2) oznámenie o schválení plánu veriteľským výborom spolu s odporučením veriteľského výboru, aby účastníci plánu oprávnení o schválení plánu hlasovať za jeho prijatie hlasovali a (3) informáciu, ako a kedy sa môžu účastníci plánu oboznámiť s obsahom plánu v kancelárii správcu.

Schvaľovacej schôdzi predsedá správca pod dohľadom sudcu alebo ním povereného vyššieho súdneho úradníka. Právo zúčastniť sa na nej má každý účastník plánu a ak je dlžníkom akciová spoločnosť, aj jej akcionár, bez ohľadu na to, či on sám je alebo nie je účastníkom plánu. Účasť dlžníka alebo štatutárnych orgánov alebo členov štatutárneho orgánu dlžníka na schvaľovacej schôdzi je povinná. Čo sa týka zastúpenia, zákon účastníkovi plánu umožňuje zúčastniť sa na schvaľovacej schôdzi aj prostredníctvom písomne splnomocneného zástupcu, za podmienky, že bude pravosť podpisu účastníka plánu na plnomocenstve úradne osvedčená.

Schvaľovacia schôdza bude uznášaniaschopná, ak bude prítomný aspoň jeden veriteľ oprávnený hlasovaťPrávo hlasovať má pritom každý účastník plánu zaradený do niektorej zo skupín a nemajú ho (1) účastníci plánu zaradení do skupiny pre plánom nedotknuté pohľadávky v rozsahu týchto pohľadávok a (2) veritelia pohľadávok popretých čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, poradia zabezpečovacieho práva alebo zabezpečenia zabezpečovacím právom v rozsahu týchto pohľadávok. Počet hlasov sa vyrátava podľa sumy zistenej pohľadávky tak, že na každú jednu slovenskú korunu zistenej sumy zistenej pohľadávky má účastník plánu jeden hlas. Podmienený veriteľ môže na schvaľovacej schôdzi hlasovať len vtedy, ak vznik ním prihlásenej a zistenej podmienenej pohľadávky závisí od splnenia záväzku podmieneným veriteľom za dlžníka a veriteľ oprávnený požadovať splnenie záväzku od podmieneného veriteľa na schvaľovacej schôdzi v rozsahu podmienenej pohľadávky svoje hlasovacie právo neuplatní alebo si svoju pohľadávku v rozsahu podmienenej pohľadávky v reštrukturalizácii neprihlási. Toto právo podmienenému veriteľovi zanikne, ak sa vznik ním prihlásenej podmienenej pohľadávky stane nemožným. Ak je podmienených veriteľov, ktorí sú povinní plniť za dlžníka tomu istému veriteľovi pre tú istú pohľadávku viac, môžu vykonávať hlasovacie práva spojené s ich prihlásenými podmienenými pohľadávkami, len ak si zvolia spoločného zástupcu a tieto hlasovacie práva pritom môžu vykonávať len v rozsahu, v akom sú povinní plniť za dlžníka. Na účely hlasovania akcionárov dlžníka zaradených do niektorej zo skupín sa počet ich hlasov určí podľa osobitného predpisu.

Ako sme spomenuli, na schvaľovacej schôdzi možno hlasovať osobne alebo prostredníctvom zástupcu. Ak bolo hlasovanie schvaľovacej schôdze o prijatí plánu odročené, za prijatie plánu možno hlasovať aj písomne. Písomné hlasovanie je platné, ak je doručené správcovi najneskôr deň pred hlasovaním o prijatí plánu, pravosť podpisu písomne hlasujúceho je úradne osvedčená a z obsahu písomného hlasovania je nepochybné, či hlasujúci hlasoval za prijatie plánu alebo proti prijatiu plánu. Výsledky písomného hlasovania spracuje správca do zápisnice o písomnom hlasovaní.

Pred hlasovaním o prijatí plánu predsedajúci na schvaľovacej schôdzi otvorí rozpravu. V rozprave predkladateľ plánu odpovie na všetky žiadosti zapísané do zoznamu žiadostí a vysvetlí každú opravu alebo zmenu urobenú v pláne po jeho schválení veriteľským výborom. Po zodpovedaní každej žiadosti má prítomný žiadateľ právo na vyjadrenie svojho stanoviska v rozsahu troch minút. Predsedajúci môže určiť žiadateľovi na jeho žiadosť väčší časový priestor na prednesenie jeho stanoviska. Rozprava zo schvaľovacej schôdze sa zaznamená. O prijatí plánu sa hlasuje hneď po skončení rozpravy. Ak z rozpravy vyplynie potreba urobiť v pláne zmeny, predsedajúci môže hlasovanie o prijatí plánu o 15 dní odročiť, prípadne, ak nastanú pochybnosti, môže navrhnúť, aby sa o odročení hlasovalo. Ak došlo k odročeniu hlasovania o prijatí plánu, predsedajúci musí do dvoch dní zverejniť v Obchodnom vestníku deň a miesto pokračovania schvaľovacej schôdze, dôvody odročenia hlasovania o prijatí plánu a informáciu, kde a kedy možno nahliadnuť do plánu v znení zmien urobených podľa pripomienok schvaľovacej schôdze.

Účastníci plánu prítomní na schvaľovacej schôdzi sa zapisujú do listiny prítomných. Ak sa hlasovanie o prijatí plánu odročilo, listina prítomných sa vyhotovuje osobitne pre každú časť schvaľovacej schôdze. Správnosť listiny prítomných potvrdzujú svojimi podpismi správca a sudca alebo ním poverený vyšší súdny úradník prítomný na schvaľovacej schôdzi.

Na prijatie plánu schvaľovacou schôdzou sa vyžaduje, aby (1) v každej skupine pre zabezpečené pohľadávky hlasovala za prijatie plánu nadpolovičná väčšina hlasujúcich veriteľov so zistenou sumou zistených pohľadávok vyššou ako 1% zistenej sumy všetkých zistených zabezpečených pohľadávok danej skupiny, ak ich hlasy v danej skupine súčasne presahujú dvojtretinovú väčšinu hlasov hlasujúcich veriteľov počítanú podľa zistenej sumy ich zistených pohľadávok, (2) v každej skupine pre nezabezpečené pohľadávky hlasovala za prijatie plánu nadpolovičná väčšina hlasujúcich veriteľov so zistenou sumou zistených pohľadávok vyššou ako 1% zistenej sumy všetkých zistených nezabezpečených pohľadávok danej skupiny, ak ich hlasy v danej skupine súčasne presahujú väčšinu hlasov hlasujúcich veriteľov počítanú podľa zistenej sumy ich zistených pohľadávok, (3) v každej skupine pre majetkové práva akcionárov hlasovala za prijatie plánu nadpolovičná väčšina hlasov hlasujúcich akcionárov v danej skupine počítaná podľa počtu ich hlasov a (4) za prijatie plánu hlasovali prítomní veritelia s nadpolovičnou väčšinou hlasov počítaných podľa zistenej sumy ich zistených pohľadávok. Súhlas dlžníka s prijatím plánu sa vyžaduje, len ak je fyzickou osobou a plán predkladá správca. Zákon tiež pozná domnienku súhlasu dlžníka, keďže v prípade, ak dlžník do piatich dní pred konaním schvaľovacej schôdze nepodá na súde proti predloženému plánu písomne námietky, zákon prezumuje, že je súhlas dlžníka daný. Ak dlžník námietky podá, o jeho námietkach musí súd vždy a bezodkladne upovedomiť predkladateľa plánu.

Po prijatí plánu schvaľovacou schôdzou bude nasledovať potvrdenie plánu súdom.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....