Podnikatelia

Konkurz a reštrukturalizácia (22. časť) – Schválenie reštrukturalizačného plánu súdom

  • Vydanie: ULC PRO BONO 7/2007

V prípade, že schvaľovacia schôdza reštrukturalizačný plán prijala, zo zákona nasleduje povinnosť predkladateľa plánu navrhnúť súdu schválenie plánu, a to do 10 dní od skončenia schvaľovacej schôdze.

V prípade, že schvaľovacia schôdza reštrukturalizačný plán prijala, zo zákona nasleduje povinnosť predkladateľa plánu navrhnúť súdu schválenie plánu, a to do 10 dní od skončenia schvaľovacej schôdze. Ak by predkladateľ plánu takýto návrh súdu nepodal, správca by musel zo zákona požiadať súd o vyhlásenie konkurzu.  

Ak za prijatie plánu v niektorej zo skupín nehlasovala potrebná väčšina, predkladateľ plánu sa môže v návrhu na potvrdenie plánu domáhať, aby súd prijatie plánu v skupine nahradil svojím rozhodnutím. K takémuto konaniu však môže pristúpiť, len ak (1) účastníci plánu zaradení do skupiny hlasujúcej proti prijatiu plánu nebudú na základe plánu v zjavne horšom postavení, v akom by boli v prípade neprijatia plánu (súd pritom vychádza z ich pravdepodobného uspokojenia v konkurznom konaní), (2) väčšina zo skupín zostavených podľa plánu hlasovala za prijatie plánu potrebnou väčšinou a súčasne (3) za prijatie plánu hlasovali prítomní veritelia s nadpolovičnou väčšinou hlasov počítaných podľa zistenej sumy ich zistených pohľadávok. Ak by bol na prijatie plánu potrebný súhlas dlžníka a dlžník by s prijatím plánu nesúhlasil, predkladateľ plánu sa môže v návrhu na potvrdenie plánu takisto domáhať aj toho, aby súd súhlas dlžníka nahradil svojím rozhodnutím, za predpokladu, že dlžník nebude na základe plánu v zjavne horšom postavení, v akom by bol v prípade neprijatia plánu.  

Súd predložený reštrukturalizačný plán uznesením zamietne vždy, ak (1) boli podstatným spôsobom porušené ustanovenia zákona o náležitostiach plánu, postupe pri príprave plánu, hlasovaní o pláne alebo iné ustanovenia týkajúce sa plánu, ak to malo nepriaznivý vplyv na niektorého z účastníkov plánu, (2) prijatie plánu bolo dosiahnuté podvodným konaním alebo poskytnutím osobitných výhod niektorému účastníkovi plánu, (3) plán nebol prijatý schvaľovacou schôdzou alebo dlžníkom (to neplatí, ak súd nahradil ich súhlas svojím rozhodnutím) alebo ak je (4) plán v podstatnom rozpore so spoločným záujmom veriteľov.   Uznesenie o zamietnutí plánu súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku. Proti uzneseniu sa možno do 15 dní od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku odvolať, avšak urobiť tak môže iba predkladateľ plánu. O odvolaní je povinný odvolací súd rozhodnúť najneskôr do 30 dní od predloženia veci. Následne, len čo uznesenie o zamietnutí plánu nadobudne právoplatnosť, súd v jednom uznesení zastaví reštrukturalizačné konanie, začne konkurzné konanie a vyhlási na majetok dlžníka konkurz. Takéto uznesenie súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku a okamihom zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku zaniknú účinky začatia reštrukturalizačného konania, funkcia veriteľského výboru a funkcia správcu.  

Ak nie sú dôvody na zamietnutie plánu, súd do 15 dní od doručenia návrhu na potvrdenie plánu predložený plán uznesením potvrdí. Prílohu uznesenia tvorí vždy aj plán potvrdený súdom. V uznesení o potvrdení plánu súd rozhodne aj o skončení reštrukturalizácie a následne ho súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku. Samotný plán potvrdený súdom sa však nezverejňuje, okrem prípadu, ak bol v pláne dohodnutý nový úver, kedy sa o tejto skutočnosti zverejnia príslušné ustanovenia plánu. Plán potvrdený súdom tvorí súčasť súdneho spisu. Účastníci plánu a ich zástupcovia majú právo nazerať do súdneho spisu, ako aj plánu potvrdeného súdom a robiť si z neho výpisy, odpisy a fotokópie alebo požiadať súd o vyhotovenie fotokópií za úhradu vecných nákladov.  

Ustanovenia plánu sú momentom zverejnenia uznesenia o potvrdení plánu v Obchodnom vestníku účinné voči všetkým účastníkom plánu. Avšak, ak sa v pláne dohodol nový úver, ustanovenia plánu týkajúce sa nového úveru sú účinné voči každému, teda voči komukoľvek. Zverejnením uznesenia o potvrdení plánu v Obchodnom vestníku zaniká právo veriteľov, ktorí riadne a včas podľa tohto zákona neprihlásili svoje pohľadávky, vymáhať tieto pohľadávky voči dlžníkovi, ako aj riadne a včas neprihlásené zabezpečovacie práva vzťahujúce sa na majetok dlžníka. To platí rovnako aj pre podmienené pohľadávky, ktoré mali byť uplatnené prihláškou.  

Plán potvrdený súdom sa považuje za právny úkon urobený vo forme a spôsobom, ktorý je vyžadovaný osobitnými predpismi pre vznik, zmenu alebo zánik práv alebo záväzkov obsiahnutých v pláne. Ak je pre vznik, zmenu alebo zánik práva alebo záväzku obsiahnutého v pláne potrebné rozhodnutie príslušného orgánu, právo alebo záväzok vznikne, zmení sa alebo zanikne až rozhodnutím príslušného orgánu. Príslušný orgán preto nemôže odmietnuť vydať potrebné rozhodnutie len z dôvodu, že plán ako právny úkon nie je urobený vo forme alebo spôsobom vyžadovaným osobitným predpisom. Súčasne, ak plán neurčuje inak, nebude mať plán žiadne účinky a vplyv na práva veriteľov domáhať sa uspokojenia ich pôvodných pohľadávok voči spoludlžníkom a ručiteľom dlžníka, ako aj práva veriteľov domáhať sa uspokojenia ich pôvodných zabezpečených pohľadávok z majetku tretích osôb.  

Zverejnením uznesenia súdu o skončení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku zanikajú účinky začatia reštrukturalizačného konania a zastavujú sa všetky prerušené konania. Ak zo záväznej časti plánu nevyplýva niečo iné, zaniká tiež funkcia veriteľského výboru a funkcia správcu.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....