Podnikatelia

Konkurz a reštrukturalizácia (4. časť)

  • Vydanie: ULC PRO BONO 12/2005

Pristavíme sa pri právnej úprave zastavenia konkurzného konania a rôznych situáciách, v ktorých k tomuto zastaveniu môže dôjsť.Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii upravuje niekoľko situácií, na základe ktorých dôjde k zastaveniu konkurzného konania. Zastavenie konania je pritom inštitút využívaný v spravidla prípade, že existuje nedostatok právneho dôvodu smerujúceho k nutnosti riešeniu úpadku dlžníka týmto spôsobom.

ZASTAVENIE KONKURZNÉHO KONANIA PRE SPÄŤVZATIE NÁVRHU

Konkurzné konanie je predovšetkým ovládané dispozitívnou zásadou. Ak nejde o povinnosť dlžníka podať na súd návrh na vyhlásenie konkurzu, iné osoby, teda najmä veritelia majú ako navrhovatelia konkurzu vždy zákonnú možnosť vziať svoj návrh na začatie konania späť, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu. Zákon umožňuje navrhovateľovi konkurzu vziať svoj návrh na vyhlásenie konkurzu späť až do vydania uznesenia o vyhlásení konkurzu. Po začatí konkurzného konania je však na späťvzatie návrhu na vyhlásenie konkurzu potrebný súhlas všetkých účastníkov konkurzného konania. V prípade, ak sa návrh na začatie konania vezme späť a konkurzné konanie sa už začalo, súd jednoducho konkurzné konanie bezodkladne uznesením zastaví.

ZASTAVENIE KONKURZNÉHO KONANIA PRE OSVEDČENIE PLATOBNEJ SCHOPNOSTI DĹŽNIKA

Súd po podaní návrhu na začatie konkurzného konania vždy preskúmava, či je takýto návrh dôvodný. Ak sa osvedčí platobná schopnosť dlžníka, súd konkurzné konanie zastaví. V tomto prípade navyše veriteľ zodpovedá dlžníkovi, ako aj iným osobám za škodu, ktorá im v súvislosti s účinkami začatia konkurzného konania vznikla, ibaže preukáže, že pri podávaní návrhu na vyhlásenie konkurzu postupoval s odbornou starostlivosťou. Táto zodpovednosť sa rovnako vzťahuje aj na štatutárny orgán alebo člena štatutárneho orgánu, ktorý rozhodol v mene veriteľa o podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu.

ZASTAVENIE KONKURZNÉHO KONANIA PRE REŠTRUKTURALIZÁCIU

Iná situácia nastane, ak súd počas konkurzného konania začne reštrukturalizačné konanie, ktoré sa týka toho istého dlžníka. V tom prípade súd prebiehajúce konkurzné konanie až do zastavenia reštrukturalizačného konania alebo do povolenia reštrukturalizácie preruší (počas prerušenia konkurzného konania z dôvodu prebiehajúceho reštrukturalizačného konania nepôsobia účinky začatia konkurzného konania) a v prípade, že reštrukturalizáciu dlžníka napokon povolí, prerušené konkurzné konanie bezodkladne uznesením zastaví. To isté platí, ak už prebieha reštrukturalizačné konanie a súd ohľadom toho istého dlžníka začne konkurzné konanie. V prípade, ak ešte nebolo vydané uznesenie o vyhlásení konkurzu, dlžník v konaní preukáže, že ním poverený správca pripravuje reštrukturalizačný posudok a navrhne, aby súd prerušil konkurzné konanie, na 30 dní dôjde k prerušeniu konania, po uplynutí tejto lehoty sa však v konaní pokračuje a konanie sa nezastaví, ak v lehote nedošlo k začatiu reštrukturalizácie. Na opakovaný návrh dlžníka na prerušenie konania v tomto prípade súd neprihliada.

ZASTAVENIE KONKURZNÉHO KONANIA PRE UHRADENIE SPLATNÝCH POHĽADÁVOK DLŽNÍKOM

Konkurzné konanie možno zastaviť i tak, že dlžník do vydania uznesenia o vyhlásení konkurzu preukáže, že zaplatil všetky splatné pohľadávky veriteľov, ktorí sú účastníkmi konkurzného konania. Súd v tomto prípade konanie bezodkladne zastaví a uznesenie o zastavení konania doručí všetkým účastníkom konania. Zaplatenie pohľadávok veriteľom sa však musí uskutočniť ešte pred vydaním uznesenia o vyhlásení konkurzu, inak sa naň neprihliadne a súd v konaní pokračuje.

ZASTAVENIE KONKURZNÉHO KONANIA ODVOLACÍM SÚDOM

Ak už došlo k vydaniu uznesenia o vyhlásení konkurzu, ale proti tomuto uzneseniu sa dlžník, v prípade že nebol navrhovateľom, odvolal, odvolací súd zmení rozhodnutie súdu prvého stupňa tak, že zastaví konkurzné konanie, ak odvolací súd zistí, že súd prvého stupňa rozhodol o vyhlásení konkurzu nesprávne. Rozhodnúť o odvolaní musí odvolací súd najneskôr do 30 dní od predloženia veci a pri svojom rozhodovaní o správnosti alebo nesprávnosti rozhodnutia súdu prvého stupňa je súd viazaný stavom, aký existoval v čase rozhodnutia súdu prvého stupňa.

ZASTAVENIE KONKURZNÉHO KONANIA PRE NEDOSTATOK MAJETKU

Veľmi častým prípadom zastavenia konkurzného konania i v minulom konkurzneprávnom režime bol fakt, že sa u dlžníka zistil nedostatok majetku. I podľa právnej úpravy účinnej od 1. januára 2006, ak súd v konaní po tom, čo ustanovil dlžníkovi predbežného správcu, zistí, že majetok dlžníka nebude postačovať ani na úhradu nákladov konkurzu, konkurzné konanie pre nedostatok majetku zastaví. Zastaveniu konania zo strany veriteľov potom možno zabrániť len tak, že sa na účet súdu zloží preddavok na úhradu nákladov konkurzu. Ak k zloženiu preddavku nedôjde, uznesenie o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku súd doručí účastníkom konkurzného konania. Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka, pričom ak takýto veriteľ ešte nie je účastníkom konkurzného konania, na akt podania odvolania sa súčasne hľadí i ako na jeho pristúpenie do konkurzného konania. Ak odvolací súd zistí, že súd prvého stupňa rozhodol o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku nesprávne, rozhodnutie súdu prvého stupňa zmení tak, že vyhlási na majetok dlžníka konkurz. Ak však rozhodnutie súdu prvého stupňa potvrdí, konkurzné konanie ostáva zastavené. V prípade, že súd zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku, účinky začatia konkurzného konania zanikajú až zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku v Obchodnom vestníku. Súd zverejní oznam o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku bezodkladne po tom, čo uznesenie nadobudne právoplatnosť. Ak je dlžník zapísaný do obchodného registra, súd právoplatné uznesenie o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku doručí príslušnému registrovému súdu.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....