Podnikatelia

Konkurz a reštrukturalizácia (9. časť) – Účinky vyhlásenia konkurzu

  • Vydanie: ULC PRO BONO 5/2006

Vyhlásením konkurzu sa zo zákona zasahuje do niektorých existujúcich právnych vzťahov úpadcu tak, že sa buď menia, prípadne rušia alebo novo zakladajú. V tomto čísle ULC Čarnogurský Pro Bono Vám tieto účinky priblížime.Vyhlásením konkurzu sa zo zákona zasahuje do niektorých existujúcich právnych vzťahov úpadcu tak, že sa buď menia, prípadne rušia alebo novo zakladajú. Vyhlásenie konkurzu teda spôsobuje, predovšetkým v oblasti majetkových práv a záväzkov, isté zákonné účinky, ktoré pre Vás ULC Čarnogurský Pro Bono zhŕňa v nasledovnom texte. Patria k nim účinky v oblasti (1) úkonov týkajúcich sa nakladania s majetkom úpadcu, (2) likvidácie právnických osôb, (3) zmluvných vzťahov, (4) súdnych konaní, exekúcie a iných konaní, (5) zabezpečenia záväzkov, (6) započítania a postúpenia pohľadávok, (7) jednostranných právnych úkonov, (8) bezpodielového spoluvlastníctva manželov a (9) pracovnoprávnych vzťahov.

NAKLADANIE S MAJETKOM ÚPADCU

Základnou otázkou vždy je, ako nakladať s majetkom úpadcu. Platí, že oprávnenie úpadcu nakladať s majetkom podliehajúcim konkurzu a oprávnenie konať za úpadcu vo veciach týkajúcich sa tohto majetku prechádza hneď po vyhlásení konkurzu na správcu, pričom správca koná v mene a na účet úpadcu. Ak počas konkurzu vykoná úpadca akýkoľvek právny úkon, ktorým dôjde ku kráteniu jeho majetku, považuje zákon tento právny úkon voči veriteľovi za neúčinný. Nie je však dotknutá jeho platnosť, čo znamená, že zákon na jednej strane chráni dobromyseľného nadobúdateľa a na strane druhej chráni i oprávnené záujmy veriteľa.

Dlžníci sú počas konkurzu povinní plniť pohľadávky, ktoré majú voči úpadcovi a ktoré podliehajú konkurzu, osobe správcu. Ak sa stane, že by dlžník splnil svoj záväzok inej osobe ako správcovi, záväzok dlžníka týmto splnením nezaniká, ibaže by sa jeho plnenie nejakým spôsobom dostalo správcovi. Ak dostane úpadca dar, poprípade dedí, dar alebo dedičstvo musí vždy prijať. Odmietnuť ich môže len v prípade, ak s tým správca súhlasí.

KONKURZ VYHLÁSENÝ NA PRÁVNICKÚ OSOBU V LIKVIDÁCII

Ak by bol konkurz vyhlásený na majetok právnickej osoby v likvidácii, vyhlásením konkurzu sa likvidácia právnickej osoby až do zrušenia konkurzu prerušuje. Za svoju činnosť má likvidátor nárok na odmenu, ktorú určí súd na návrh likvidátora a odmena likvidátora sa považuje za pohľadávku proti podstate.

VYPOVEDANIE ALEBO ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Ak úpadca pred vyhlásením konkurzu uzatvoril zmluvu o vzájomnom plnení, ktorú úpadca už splnil, avšak druhá zmluvná strana zmluvu v čase vyhlásenia konkurzu ešte nesplnila alebo zmluvu splnila len čiastočne, správca môže požadovať splnenie zmluvy alebo môže od zmluvy odstúpiť. Ak druhá zmluvná strana zmluvu o vzájomnom plnení už čiastočne splnila, správca môže od zmluvy odstúpiť len v rozsahu, v akom druhá strana ešte nesplnila svoje záväzky. Ak úpadca pred vyhlásením konkurzu uzatvoril zmluvu o vzájomnom plnení, ktorú druhá zmluvná strana už splnila, avšak úpadca v čase vyhlásenia konkurzu zmluvu ešte nesplnil alebo zmluvu splnil len čiastočne, druhá zmluvná strana môže od zmluvy v rozsahu úpadcom nesplnených záväzkov odstúpiť. Nároky druhej zmluvnej strany z odstúpenia od zmluvy však možno v konkurze uplatniť len prihláškou ako podmienenú pohľadávku. Ak úpadca pred vyhlásením konkurzu uzatvoril zmluvu o vzájomnom plnení, ktorú úpadca ani druhá zmluvná strana v čase vyhlásenia konkurzu ešte nesplnili, alebo ktorú si navzájom splnili len čiastočne, správca, ako aj druhá zmluvná strana môže od zmluvy v rozsahu ešte navzájom nesplnených záväzkov odstúpiť. Nároky druhej zmluvnej strany z odstúpenia od zmluvy však možno v konkurze uplatniť len prihláškou ako podmienenú pohľadávku.

Ak úpadca pred vyhlásením konkurzu uzatvoril zmluvu, ktorej predmetom je záväzok na nepretržitú alebo opakovanú činnosť, alebo záväzok zdržať sa určitej činnosti alebo strpieť určitú činnosť, správca môže zmluvu vypovedať v dvojmesačnej výpovednej lehote, ak mu zo zákona alebo zo zmluvy nevyplýva kratšia lehota na vypovedanie tejto zmluvy. Zmluvu môže správca vypovedať aj v prípade, že bola dohodnutá na určitý čas. Zmluvu o nájme bytu však môže správca vypovedať vždy len za podmienok ustanovených Občianskym zákonníkom.

Druhá strana je chránená v zmluvných vzťahoch tak, že ak je druhá zmluvná strana povinná plniť zo zmluvy, ktorú uzatvorila s úpadcom pred vyhlásením konkurzu vopred, môže svoje plnenie odoprieť až do času, keď sa jej poskytne alebo zabezpečí vzájomné plnenie. Nároky, ktoré vznikli druhej zmluvnej strane zo zmluvy, ktorú uzatvorila s úpadcom pred vyhlásením konkurzu, ohľadom plnenia, ktoré poskytla správcovi po vyhlásení konkurzu, sú pohľadávkou proti podstate. Iné nároky, ktoré vznikli druhej zmluvnej strane po vyhlásení konkurzu zo zmluvy, ktorú uzatvorila s úpadcom pred vyhlásením konkurzu, možno v konkurze uplatniť len prihláškou ako podmienenú pohľadávku.

SPLATNOSŤ ZÁVÄZKOV

Nesplatné pohľadávky a záväzky úpadcu, ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu, a ktoré sa týkajú majetku podliehajúceho konkurzu, sa od vyhlásenia konkurzu až do jeho zrušenia stávajú splatnými. To platí i pre podmienené pohľadávky, ktoré sa v konkurze uplatňujú prihláškou.

SÚDNE A INÉ KONANIA

Vyhlásením konkurzu sa prerušujú všetky súdne a iné konania, ktoré sa týkajú majetku podliehajúceho konkurzu patriaceho úpadcovi. V prerušených konaniach možno pokračovať len ak tak navrhne správca, pričom sa návrhom správcu tento stáva účastníkom konania namiesto úpadcu. Na účastníkov konania, ktorí vystupujú na strane úpadcu, prerušenie konania pôsobí, len ak ide o nerozlučné spoločenstvo alebo o vedľajšie účastníctvo. Vyhlásením konkurzu sa však neprerušujú: (1) daňové konanie, (2) colné konanie, (3) konanie o výživnom pre maloleté deti a (4) trestné konanie, v ktorom však nemožno rozhodnúť o náhrade škody.

VÝKON ROZHODNUTIA A EXEKÚCIA

Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začaťkonanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie. Ak by sa už konanie začalo, vyhlásením konkurzu sa musí zastaviť. Ak v takomto konaní už došlo k speňaženiu majetku podliehajúceho konkurzu, avšak výťažok ešte nebol vyplatený oprávnenému, výťažok sa stáva súčasťou príslušnej podstaty a trovy konania sú pohľadávkou proti príslušnej podstate. Ak je oprávneným veriteľ zabezpečenej pohľadávky, výťažok sa vyplatí veriteľovi zabezpečenej pohľadávky do výšky jeho zabezpečenej pohľadávky, ako keby konkurz nebol vyhlásený.

Ak bol pri exekúcii predajom nehnuteľnosti udelený príklep ešte pred vyhlásením konkurzu a udelenie príklepu podlieha schváleniu súdom, súd rozhodne o príklepe na návrh správcu alebo vydražiteľa podľa tohto zákona. Ak súd udelenie príklepu schváli, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Po schválení príklepu súdom sa vydá podstata správcovi. Súd príklep neschváli, ak najneskôr ku dňu schválenia príklepu vydražiteľ nezaplatil najvyššie podanie. V tomto prípade je vydražiteľ je povinný (1) vrátiť nehnuteľnosť úpadcovi, (2) vydať mu úžitky z držby nehnuteľnosti a (3) nahradiť škodu, ktorú spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou, pričom sa tento majetok stáva súčasťou príslušnej podstaty. Súčasťou podstaty sú aj sumy, ktoré sa rovnajú záväzkom vydražiteľa, ktorý nezaplatil najvyššie podanie. Vydražiteľovi sa vráti suma rovnajúca sa najvyššiemu zaplatenému podaniu a úrokom z neho.

DOBROVOĽNÉ DRAŽBY

Ak bol pred vyhlásením konkurzu podľa zákona o dobrovoľných dražbách udelený príklep k predmetu dražby, ktorý podlieha konkurzu a vydražiteľ dražobníkovi zaplatil cenu dosiahnutú vydražením, vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa. Výťažok dražby sa pritom stáva súčasťou príslušnej podstaty a náklady dražby sú pohľadávkou proti príslušnej podstate. Ak je navrhovateľom dražby veriteľ zabezpečenej pohľadávky, výťažok sa vyplatí veriteľovi zabezpečenej pohľadávky do výšky jeho zabezpečenej pohľadávky, ako keby konkurz nebol vyhlásený.

ZABEZPEČOVACIE PRÁVA

Na majetku, ktorý podlieha konkurzu, nemôže počas konkurzu vzniknúť iné zabezpečovacie právo než záložné právo, ktoré sa vzťahuje na budúci majetok, a to za podmienky, že bolo zriadené a zaregistrované v Notárskom centrálnom registri záložných práv, katastri nehnuteľností alebo osobitnom registri pred vyhlásením konkurzu. Na výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu nemôže vzniknúť zabezpečovacie právo ani ako na budúcom majetku. Akýkoľvek zabezpečovací prevod práva na zabezpečeného veriteľa sa v konkurze považuje za neúčinný a zabezpečený veriteľ, ak zabezpečovací prevod práva spôsobom ustanoveným zákonom prihlásil, má v konkurze postavenie zabezpečeného veriteľa so záložným právom k predmetu zabezpečovacieho prevodu práva. Čo sa poradia tohto zabezpečovacieho práva týka, rozhodujúci je čas prevodu práva na zabezpečeného veriteľa.

ZÁNIK JEDNOSTRANNÝCH PRÁVNYCH ÚKONOV

Vyhlásením konkurzu zanikajú úpadcove jednostranné právne úkony, ak sa týkajú majetku podliehajúceho konkurzu, najmä jeho príkazy, poverenia, plnomocenstvá a prokúry. Ten, komu boli príkazy, poverenia, plnomocenstvá alebo prokúry udelené, je povinný po ich zániku urobiť ešte všetko, čo neznesie odklad tak, aby úpadca neutrpel ujmu na svojich právach. Takto urobené úkony majú rovnaké právne účinky, akoby príkaz, poverenie, plnomocenstvo alebo prokúra trvali aj po vyhlásení konkurzu. Náklady týchto úkonov sú pohľadávkou proti podstate. Vyhlásením konkurzu zanikajú aj dovtedy neprijaté úpadcove návrhy na uzavretie zmluvy, ak sa týkajú majetku podliehajúceho konkurzu. Návrhy na uzavretie zmluvy, ktoré úpadca do vyhlásenia konkurzu neprijal, môže prijať len správca.

ZÁNIK BEZPODIELOVÉHO SPOLUVLASTNÍCTVA MANŽELOV

Vyhlásením konkurzu, ak je úpadca v manželskom vzťahu, zaniká jeho BSM. Ak došlo vyhlásením konkurzu k zániku BSM alebo ak sa do vyhlásenia konkurzu už zaniknuté úpadcovo BSM nevyporiadalo, treba vykonať jeho vyporiadanie. Správca môže vykonať vyporiadanie BSM namiesto úpadcu, vrátane podania návrhu na vyporiadanie BSM príslušným súdom. Môže uzavrieť i dohodu o vyporiadaní BSM, ale len vo forme zmieru schváleného príslušným súdom, ktoré je potrebné na to, aby takáto dohoda nadobudla účinnosť. Ak úpadcovo BSM zaniklo ešte pred vyhlásením konkurzu, považujú sa všetky dohody o vyporiadaní BSM, ktoré sa uzavreli v posledných 6 mesiacoch pred vyhlásením konkurzu, za neplatné. Ak sa už začalo konanie o vyporiadaní BSM, ale toto ešte právoplatne neskončilo, vstupuje dňom vyhlásenia konkurzu správca do konania namiesto úpadcu. Dohody o úprave bezpodielového spoluvlastníctva úpadcu, ktoré rozširujú rozsah bezpodielového spoluvlastníctva úpadcu aj na majetok pôvodne patriaci len úpadcovi alebo zužujú rozsah bezpodielového spoluvlastníctva úpadcu v prospech jeho manžela, sú neplatné, ak boli uzatvorené 6 mesiacov pred vyhlásením konkurzu.

V prípade, ak by úpadca uzavrel manželstvo v priebehu konkurzu, zákon ustanovuje, že BSM vzniká až zrušením konkurzu.

ZAPOČÍTANIE A POSTÚPENIE POHĽADÁVOK

Proti pohľadávke, ktorá vznikla úpadcovi po vyhlásení konkurzu, nie je možné započítať pohľadávku, ktorá vznikla voči úpadcovi pred vyhlásením konkurzu. To isté platí i pre podmienené pohľadávky, ktoré sa v konkurze uplatňujú prihláškou. Proti žiadnej úpadcovej pohľadávke nie je možné započítať (1) pohľadávku neprihlásenú zákonom predpísaným spôsobom, (2) prihlásenú pohľadávku nadobudnutú prevodom alebo prechodom po vyhlásení konkurzu a (3) pohľadávku nadobudnutú na základe odporovateľného právneho úkonu. Zmluvy, ktoré by úpadcovi zakazovali postúpenie jeho pohľadávok alebo postúpenie pohľadávok, ktoré vznikli voči úpadcovi pred vyhlásením konkurzu, sú počas konkurzu neúčinné a správca, ako aj veriteľ môžu tieto pohľadávky postúpiť na iné osoby.

PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY

Vyhlásením konkurzu prechádza na správcu oprávnenie konať za úpadcu v pracovnoprávnych vzťahoch vo vzťahu k zamestnancom úpadcu a teda počas konkurzu miesto zamestnávateľa koná v správca.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....