Iné

Licenčná zmluva

  • Vydanie: ULC PRO BONO 1/2013

Licenčná zmluva predstavuje špecifický inštitút, ktorým autor neprenecháva nadobúdateľovi dielo ako také, ale poskytuje mu len licenciu. Jej úpravu definuje zákon č. 618/2003 Z. z. autorský zákon, prípadne napr. na predmety priemyselného vlastníctva aj zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Zákon č. 618/2003 Z. z. autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“) v ust. § 40 a nasl definuje pojem licenčnej zmluvy. Predstavuje druh kontraktu, ktorým autor nadobúdateľovi udeľuje súhlas na použitie jeho diela, čiže mu udeľuje licenciu.

S licenčnými zmluvami sa stretávame v bežnom živote pravidelne, napr. pri počítačových programoch a rôznych ich „updatoch“, pri ktorých si nekupujeme program ako taký, ale len právo jeho užívania.

Licenčná zmluva musí obsahovať (1) spôsob použitia diela, (2) rozsah licencie, (3) čas, na ktorý autor licenciu udeľuje, alebo spôsob jeho určenia a (4) odmenu alebo spôsob jej určenia, ak sa autor s nadobúdateľom nedohodol na bezodplatnom poskytnutí licencie. Podmienkou jej platnosti je písomná forma.

Autor v licenčnej zmluve dohodne s nadobúdateľom spôsob, resp. jednotlivé spôsoby použitia diela. Nemožno pritom udeliť licenciu na spôsob použitia diela, ktorý v čase uzatvorenia licenčnej zmluvy nie je známy.

Licenciu je možné udeliť v neobmedzenom rozsahu alebo v obmedzenom rozsahu. V druhom prípade tak v zmluve musí byť uvedené, aký je vecný alebo územný rozsah licencie. Rovnako sa autor môže rozhodnúť, či udelí licenciu výhradnú alebo nevýhradnú.

Výhradná licencia je poskytovaná len príslušnému nadobúdateľovi. Autor tak nesmie udeliť tretej osobe licenciu na spôsob použitia diela udelený výhradnou licenciou a je povinný, ak nie je v zmluve dohodnuté inak, sám sa zdržať použitia diela spôsobom, na ktorý udelil výhradnú licenciu. Udelením nevýhradnej licencie nie je dotknuté právo autora použiť dielo spôsobom, na ktorý nevýhradnú licenciu udelil, a takisto nie je dotknuté právo autora udeliť licenciu tretej osobe. V prípade, ak v zmluve nie je uvedené, o aký druh licencie sa jedná, platí, že je udelená nevyhradná licencia.

Nadobúdateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela v rozsahu udelenej licencie len so súhlasom autora. Súhlas na udelenie sublicencie môže autor udeliť pri uzatvorení licenčnej zmluvy alebo neskôr.

Postúpenie licencie nadobúdateľom je taktiež možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom autora. Autor musí byť bez zbytočného odkladu informovaný nielen o postúpení licencie, ale aj o osobe postupníka. Pokiaľ sa v zmluve strany nedohodnú inak, súhlas autora sa nevyžaduje na predaj podniku, ktorého súčasťou je licencia a rovnako tak v prípade organizačnej zložky podniku, ktorej súčasťou je licencia.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....