Iné

Materská a rodičovská dovolenka

  • Vydanie: ULC PRO BONO 6/2014

S materskou dovolenkou a rodičovskou dovolenkou nie sú spojené len práva, ale aj povinnosti. Právnu úpravu uvedenej oblasti zakotvuje pracovné právo, ako aj právo sociálneho zabezpečenia. Náš článok sa zameriava na práva a povinnosti matiek pri nastúpení, čerpaní a ukončení materskej a rodičovskej dovolenky.

Právna úprava materskej a rodičovskej dovolenky je zakotvená najmä v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení (ďalej len „Zákonník práce“).

Materská dovolenka je upravená v ust. § 166 až 169 Zákonníka práce. Podľa uvedených ustanovení patrí žene materská dovolenka v trvaní 34 týždňovOsamelej žene patrí materská dovolenka v trvaní 37 týždňov a žene, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí, patrí materská dovolenka v trvaní 43 týždňov. V rovnakom rozsahu patrí rodičovská dovolenka mužovi, ak sa stará o narodené dieťa.

Najmenej jeden mesiac pred nástupom na materskú dovolenku je žena povinná písomne oznámiť zamestnávateľovi predpokladaný deň nástupu na materskú dovolenku, predpokladaný deň prerušenia, skončenia materskej dovolenky a zmeny týkajúce sa nástupu, prerušenia a skončenia materskej dovolenky. Na materskú dovolenku žena nastupuje spravidla od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, najskôr však od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom. Na matku počas materskej dovolenky sa vzťahuje ochranná doba, počas ktorej nesmie dostať výpoveď zo zamestnania a zamestnávateľ s ňou nesmie okamžite skončiť pracovný pomer. Súčasne je obdobie materskej dovolenky považované za obdobie výkonu práce a preto počas neho vzniká matke nárok na riadnu dovolenku, ktorú si môže vyčerpať po návrate do zamestnania.

Na materskú dovolenku žena nastúpi najskôr od ôsmeho týždňa a najneskôr od šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu. Ak je žena evidovaná na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad práce“) musí pred nástupom na materskú dovolenku odovzdať na úrade práce tlačivo potvrdené lekárom. Ak je žena zamestnaná, odovzdá tlačivo potvrdené lekárom zamestnávateľovi. Zamestnávateľ je následne podľa ust. § 231 ods. 1 písm. d) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) povinný do ôsmich dní od začiatku čerpania materskej dovolenky oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne začiatok čerpania materskej dovolenky. Žena tiež musí nahlásiť materskú dovolenku aj na zdravotnej poisťovni. Ak je žena zamestnaná, vykoná túto povinnosť zamestnávateľ, v ostatných prípadoch tak musí vykonať sama.

Pri narodení dieťaťa vzniká matke nárok na príspevok pri narodení dieťaťa. Poskytovanie príspevku upravuje zákon č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a o príspevku na viac súčasne narodených detí. Nárok na uvedený príspevok vzniká matke dieťaťa alebo otcovi dieťaťa, ak mu bolo dieťa zvedené do starostlivosti súdom alebo ak matka zomrela. Podmienkou vzniku nároku je narodenie dieťaťa a trvalý pobyt oprávnenej osoby na území Slovenskej republiky. Suma príspevku je (1) 829,86 Eur, ak ide o dieťa narodené z prvého pôrodu až tretieho pôrodu, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní, (2) 151,37 Eur, ak ide o dieťa narodené zo štvrtého pôrodu a ďalšieho pôrodu alebo ak ide o dieťa z prvého pôrodu až tretieho pôrodu, ktoré sa nedožilo 28 dní, (3) ak sa súčasne narodili dve deti alebo sa súčasne narodilo viac detí a najmenej dve z nich sa dožili 28 dní, suma podľa bodu 1 je zvýšená o 75,69 Eur na každé dieťa, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní, alebo (4) na viac súčasne narodených detí 110,36 Eur.

Okrem uvedených príspevkov má rodič nárok aj na prídavok na dieťa podľa zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa, a to vo výške 23,52 Eur, prípadne aj príplatok k prídavku na dieťa vo výške 11,02 Eur. Nárok na prídavok na dieťa má predovšetkým rodič, ktorý sa o stará o nezaopatrené dieťa. Výška príjmu rodiča nie je dôležitá. V prípade, ak sa o dieťa nestará rodič, zákon presne stanoví, kto má naň nárok. Prvou podmienkou však je, že rodič či iná osoba sa musí o dieťa starať. Rodič aj dieťa musia mať na Slovensku trvalý alebo aspoň prechodný pobyt. Na možnosť požiadať ešte o príplatok, je potrebné navyše spĺňať podmienky(1) byť poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%,  výsluhového dôchodku, či iného dôchodku uvádzaného v zákone, (2) nevykonávať zárobkovú činnosť, a ani iná fyzická osoba, ktorá by si na to dieťa mohla uplatniť daňový bonus, (3) v prípade uplatnenia nároku na prídavok a žiadosti o príplatok, tak na to dieťa nemožno priznať daňový bonus.

Počas materskej dovolenky má matka nárok na materské upravené ust. § 48 až 53 zákona o sociálnom poistení. Na materské má nárok, ak je v čase vzniku nároku nemocensky poistená a v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní. Nárok na materské vzniká od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, najskôr od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom, a ak porodila skôr, odo dňa pôrodu. Nárok na materské má matka 34 týždňov, ak sa stará o dve a viac detí 43 týždňov a ak je osamelá, tak 37 týždňov. Ak matke nevznikne nárok na materské, má nárok na rodičovský príspevok.

Výška materského sa vypočíta z príjmu matky v kalendárnom roku predchádzajúcom roku, v ktorom je vznikol nárok na materské. Je určený ako 65 % vymeriavacieho základu určeného podľa ust. § 55 alebo 57 zákona o sociálnom poistení. Maximálny denný vymeriavací základ je 39,6987 Eur. 

Ak sa matka rozhodne počas materskej dovolenky pracovať, vznikne jej nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa. Právna úprava uvedeného príspevku je zakotvená v zákone č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa. Vypláca sa do 3. roku dieťaťa alebo do 6. roku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Ak matka preukáže výdavky na starostlivosť o dieťa, poskytne sa jej príspevok vo výške výdavkov, a to až do výšky 230 Eur, alebo ak nepreukáže výšku výdavkov, tak vo výške 41,10 Eur.

Po ukončení materskej dovolenky môže matka nastúpiť do zamestnania alebo čerpať rodičovskú dovolenku. Rodičovská dovolenka je upravená ust. § 166 až 169 Zákonníka práce. Rodičovská dovolenka patrí matke až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku. V súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa patrí aj mužovi od narodenia dieťaťa rodičovská dovolenka v rovnakom rozsahu ako materská dovolenka, ak sa stará o narodené dieťa. Ak ide o dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa vyžadujúci osobitnú starostlivosť, je zamestnávateľ povinný poskytnúť matke rodičovskú dovolenku až do šiestich rokov veku dieťaťa. Uvedená dovolenka sa poskytne v rozsahu, o aký rodič žiada, najmenej však na jednej mesiac. Podmienkou poskytnutia rodičovskej dovolenky je žiadosť adresovaná zamestnávateľovi. Zákon síce neustanovuje, že žiadosť musí byť písomná, avšak z dôvodu právnej istoty pri prípadných neskorších sporoch je vhodné podať žiadosť písomne.

Rodič má tiež obdobne ako pri materskej dovolenke povinnosť najmenej jeden mesiac pred nástupom na rodičovskú dovolenku písomne oznámiť zamestnávateľovi predpokladaný deň nástupu na rodičovskú dovolenku, predpokladaný deň prerušenia a skončenia rodičovskej dovolenky a zmeny týkajúce sa nástupu, prerušenia a skončenia rodičovskej dovolenky. Nakoľko rodičovský príspevok vypláca príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, matka musí pred skončením materskej dovolenky vyplniť príslušné tlačivá a dať si ich potvrdiť na pobočke Sociálnej poisťovne a následne ich spolu s kópiou rodného listu dieťaťa doručiť na príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Okrem toho je matka povinná nahlásiť zmenu súvisiacu s nástupom na rodičovskú dovolenku aj zdravotnej poisťovni.

Na matku sa počas rodičovskej dovolenky, obdobne ako pri materskej dovolenke, vzťahuje ochranná doba, počas ktorej nesmie dostať výpoveď zo zamestnania a zamestnávateľ s ňou nesmie okamžite skončiť pracovný pomer. Súčasne je obdobie rodičovskej dovolenky považované za obdobie výkonu práce a preto počas neho vzniká matke nárok na riadnu dovolenku, ktorú si môže vyčerpať po návrate do zamestnania.

Počas rodičovskej dovolenky má matka nárok na rodičovský príspevok vo výške (1) 203,20 Eur, (2) 203,20 Eur zvýšený o 50,80 Eur, ak sú súčasne narodené dve a viac detí a to na každé ďalšie súčasne narodené dieťa, alebo (3) 203,20 Eur, znížený o 50 % v prípade starostlivosti o dieťa, ktoré zanedbáva plnenie povinnej školskej dochádzky.

Po skončení rodičovskej dovolenky má matka viacero možností, a to (1) vráti sa do zamestnania, (2) dohodne si so zamestnávateľom neplatené voľno, (3) zostane nezamestnaná, alebo (4) bude samostatne zárobkovo činná osoba. V prvom prípade musí matka nahlásiť zamestnávateľovi ukončenie rodičovskej dovolenky, a tiež nahlásiť zmenu na Sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni. Ak si matka dohodne so zamestnávateľom neplatené voľno, musí počítať s tým, že nebude dostávať žiadne sociálne dávky. V prípade, ak sa rozhodne, že ukončí pracovný pomer so zamestnávateľom, musí sa do 7 dní prihlásiť na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Ak sa stane samostatne zárobkovo činnou osobou, bude povinná nahlásiť zmenu na Sociálnu poisťovňu a zdravotnú poisťovňu.

Môže nastať aj prípad, že matka otehotnie počas rodičovskej dovolenky a po ukončení rodičovskej dovolenky prechádza na materskú dovolenku. V takom prípade bude mať nárok na materské len v prípade, ak bola v posledných dvoch rokoch pred pôrodom nemocensky poistená najmenej 270 dní. Nakoľko obdobie materskej dovolenky aj rodičovskej dovolenky sa na účely výpočtu materského považuje za obdobie, počas ktorého je matka nemocensky poistená, v takom prípade matke vznikne nárok na materské. Prechod na materskú dovolenku je matka povinná nahlásiť zamestnávateľovi.

Novou povinnosťou zavedenou odo dňa 1. februára 2014 je povinnosť rodičov po dovŕšení troch rokov veku nezaopatreného dieťaťa do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky oznámiť Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny písomne alebo elektronickými prostriedkami so zaručeným elektronickým podpisom, akým spôsobom a kde bude zabezpečovaná starostlivosť o nezaopatrené dieťa. Oznámenie musí byť podané najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo tri roky veku. Rodič je tiež povinný oznámiť každú podstatnú zmenu spôsobu a miesta výkonu starostlivosti o dieťa. Uvedená oznamovacia povinnosť vyplýva z ust. § 14 ods. 2 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....