Banky, finančné inštitúcie

Maximálna výška odplaty za poskytnutie spotrebiteľského úveru

  • Vydanie: ULC PRO BONO 5/2008

Nariadenie vlády SR č. 238/2008 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška, ktorú nesmie prevýšiť odplata za poskytnutie spotrebiteľského úveru, nadobudlo účinnosť dňa 1. júla 2008. Bližšie podrobnosti o tejto právnej úprave Vám v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO radi sprostredkujeme a nadviažeme tak na tie zmeny v oblasti spotrebiteľských úverov, ktoré sme Vám dali do pozornosti už vo februárovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Dňa 1. júla 2008 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády SR č. 238/2008 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška, ktorú nesmie prevýšiť odplata za poskytnutie spotrebiteľského úveru (ďalej v texte len „nariadenie vlády SR“ alebo len „nová právna úprava“). V zmysle § 3 ods. 10 zákona o spotrebiteľských úveroch odplata za poskytnutie spotrebiteľského úveru nesmie prevýšiť výšku ustanovenú nariadením vlády SR. Novou právnou úpravou vláda SR v súlade s citovaným § 3 ods. 10 zákona o spotrebiteľských úveroch (ďalej v texte len „zákon“) nariaďuje, že výška odplaty za poskytnutie spotrebiteľského úveru nesmie prevýšiť sumu, ktorá zodpovedá dvojnásobku priemernej hodnoty ročnej percentuálnej miery nákladov pre príslušný typ spotrebiteľského úveru platnej ku dňu podpisu zmluvy o spotrebiteľskom úvere a zverejnenej podľa § 7a ods. 2 zákona, a súčasne nesmie prevýšiť sumu, ktorá zodpovedá štvornásobku hodnoty váženého priemeru priemerných hodnôt ročnej percentuálnej miery nákladov a priemernej úrokovej miery za všetky typy spotrebiteľských úverov platnej ku dňu podpisu zmluvy o spotrebiteľskom úvere a zverejnenej podľa § 7a ods. 2 zákona.

Nariadenie vlády SR obsahuje osobitnú úpravu pre ustanovenie maximálnej výšky odplaty za poskytnutie spotrebiteľského úveru na kreditnú kartu, ktorá nesmie prevýšiť sumu, ktorá zodpovedá dvojnásobku priemernej úrokovej miery pre kreditné karty platnej ku dňu podpisu zmluvy o spotrebiteľskom úvere a zverejnenej podľa § 7a ods. 2 zákona.

Hodnoty  maximálnej výšky odplaty za poskytnutie spotrebiteľského úveru vypočítané zo súhrnných údajov o novoposkytnutých spotrebiteľských úveroch veriteľmi za 2. štvrťrok 2008  podľa tohto nariadenia vlády SR, platné pre zmluvy o spotrebiteľskom úvere uzatvorené v období odo dňa 16. augusta 2008 do dňa 15. novembra 2008, sú zverejnené na internetovej  stránke MF SR, na ktorej ich nájdete na tomto linku.

S novelizáciami zákona o spotrebiteľských úveroch sme Vás podrobne oboznámili vo februárovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO, kde sme Vám dali do pozornosti aj ustanovenie § 7a zákona upravujúce povinnosti veriteľov, podľa ktorého sú veritelia povinní poskytovať MF SR a NBS údaje o novoposkytnutých spotrebiteľských úveroch, pričom MF SR, NBS alebo nimi určená osoba zverejňujú informácie z týchto údajov v súlade s vyhláškami MF SR, ktoré ustanovujú rozsah údajov o novoposkytnutých spotrebiteľských úveroch a ich štruktúru, lehoty a spôsob predkladania týchto údajov, obsah informácií o týchto údajoch, spôsob a lehoty zverejňovania týchto informácií. V minuloročnom novembrovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO sme Vás už informovali, že uvedené otázky boli upravené vyhláškou MF SR č. 660/2007 Z. z. o predkladaní údajov veriteľmi poskytujúcimi spotrebiteľské úvery a ďalej vyhláškou MF SR č. 620/2007 Z. z., ktorou bol ustanovený vzor formulára o zmluvných podmienkach zmluvy o spotrebiteľskom úvere a taktiež o tom, že citované vyhlášky nadobudli účinnosť odo dňa 1. januára 2008. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa citovaných právnych úprav MF SR taktiež zverejňuje na svojej internetovej stránke, na ktorej ich máte možnosť nájsť na tomto linku.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....