Iné

Medzinárodná pomoc pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok

  • Vydanie: ULC PRO BONO 5/2010

S účinnosťou odo dňa 15. decembra 2009 bol prijatím nového zákona o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok upravený postup a podmienky poskytovania, požadovania a prijímania medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok v súlade so smernicou Rady 2008/55/ES.

Dňa 15. decembra 2009 nadobudol účinnosť zákon č. 466/2009 Z. z. o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o medzinárodnej pomoci“ alebo „nový zákon“), ktorý nahradil pôvodný zákon č. 446/2002 Z. z. o vzájomnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok v znení neskorších predpisov (ďalej len „pôvodný zákon“). Pôvodný zákon upravoval postupy a podmienky medzinárodnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok podľa smernice Rady 76/308/EHS a smernice Komisie 200/94/ES. Smernica Rady bola niekoľkokrát novelizovaná a z uvedeného dôvodu Rada prijala jej kodifikované znenie pod č. 2008/55/ES. Smernica Komisie bola zrušená a nahradená nariadením Komisie ES č. 1179/2008. Reakciou na uvedené zmeny bolo práve prijatie nového zákona.

Zákon o medzinárodnej pomoci upravuje postup a podmienky poskytovania, požadovania a prijímania medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok v súlade so smernicou Rady 2008/55/ES. Jedná sa o nástroj, ktorý má pomôcť v boji proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa zaplateniu finančných pohľadávok dlžníkmi, ktorí sa zdržiavajú v zahraničí. Mal by významnou mierou prispieť k ochrane príjmov rozpočtu Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) a rozpočtov iných členských štátov Európskej únie alebo zmluvných štátov príslušných medzinárodných zmlúv.


VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV

Medzinárodnou pomocou pri vymáhaní pohľadávky (ďalej len „medzinárodná pomoc“) sa podľa § 2 písm. a) nového zákona rozumie výmena informácií potrebných na vymáhanie pohľadávky, doručovanie písomností súvisiacich s vymáhaním pohľadávky, vymáhanie pohľadávky, zabezpečovanie pohľadávky alebo iné úkony súvisiace s vymáhaním pohľadávky na základe vzájomnosti medzi príslušným orgánom SR a príslušným orgánom členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“) alebo príslušným orgánom zmluvného štátu na základe medzinárodnej zmluvy, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom.

Príslušným orgánom členského štátu je orgán, ktorý podľa práva členského štátu je oprávnený poskytovať, požadovať alebo prijímať medzinárodnú pomoc pri vymáhaní pohľadávky v súlade s osobitným predpisom, napr. nariadením Komisie (ES) č. 1179/2008. Príslušným orgánom zmluvného štátu je orgán, ktorý je podľa medzinárodnej zmluvy oprávnený medzinárodnú pomoc pri vymáhaní pohľadávky poskytovať, požadovať alebo prijímať. Príslušným orgánom SR je buď Ministerstvo financií SR (ďalej len „ministerstvo financií“) alebo ním určený colný orgán, prípadne Ministerstvo pôdohospodárstva SR (ďalej len „ministerstvo pôdohospodárstva“) alebo ním určený orgán v závislosti od druhu pohľadávky. Vymáhajúcim orgánom rozumieme daňový úrad, colný úrad, ministerstvo pôdohospodárstva alebo ním určený orgán.

P redmetom nového zákona je poskytovanie medzinárodnej pomoci len pre niektoré druhy pohľadávok taxatívne vymedzené v ust. § 3. Medzinárodná pomoc sa vo vzťahu k členským štátom vzťahuje na pohľadávky týkajúce sa:

(1) dane z príjmov,
(2) dane z nehnuteľností,
(3) dane z dedičstva, dane z darovania, dane z prevodu a prechodu nehnuteľností,
(4) dane z pridanej hodnoty,
(5) spotrebnej dane z liehu, spotrebnej dane z vína, spotrebnej dane z piva, spotrebnej dane z tabakových výrobkov, spotrebnej dane z minerálneho oleja,
(6) daní ustanovených v členskom štáte, ktoré majú rovnaký alebo podobný charakter ako dane uvedené v prvom až piatom bode,
(7) dane z poistného,
(8) rovnakých alebo obdobných daní ako je daň z poistného,
(9) dovozného cla,
(10) vývozného cla,
(11) úroku, sankčného úroku, pokuty, penále alebo nákladov súvisiacich s pohľadávkami na daniach uvedených v prvom až ôsmom bode a úroku, kompenzačného úroku, úroku z omeškania, pokuty alebo nákladov súvisiacich s pohľadávkami na cle uvedených v deviatom a desiatom bode, okrem sankcií podľa osobitných predpisov,
(12) náhrad, intervencií a iných opatrení tvoriacich súčasť systému celkového alebo čiastkového financovania Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka vrátane súm inkasovaných v súvislosti s týmito činnosťami,
(13) odvodov a iných poplatkov upravených podľa spoločnej organizácie trhu pre sektor cukru,
(14) úroku, pokuty, penále a nákladov súvisiacich s pohľadávkami podľa bodov 12 a 13, okrem sankcií podľa osobitných predpisov.

Vo vzťahu k zmluvným štátom sa vzťahuje na pohľadávky týkajúce sa daní, cla alebo iných platieb dohodnutých medzinárodnou zmluvou.

Na poskytovanie, požadovanie alebo prijímanie medzinárodnej pomoci pre pohľadávky podľa § 3 písm. a) bod 1 – 11 a pre pohľadávky podľa písm. b) je príslušné ministerstvo financií, ktoré môže určiť daňový alebo colný orgán na uskutočňovanie uvedenej činnosti. Pri poskytovaní medzinárodnej pomoci pri vymáhaní pohľadávky týkajúcej sa dane z nehnuteľnosti alebo dane z poistného vymáha pohľadávku miestne príslušný daňový úrad podľa trvalého pobytu osoby, ktorá neuhradila pohľadávku členského štátu alebo pohľadávku zmluvného štátu (ďalej len „dlžník„) alebo podľa trvalého pobytu osoby zodpovednej za úhradu pohľadávky dlžníka podľa právnych predpisov platných v členskom štáte alebo zmluvnom štáte (ďalej len „ďalší dlžník„), ak ide o fyzickú osobu alebo podľa sídla dlžníka alebo ďalšieho dlžníka, ak ide o právnickú osobu. Pokiaľ nie je možné miestnu príslušnosť určiť podľa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby, je miestne príslušný Daňový úrad Bratislava I.

Správca dane, ktorým je obec, môže požiadať o zabezpečenie medzinárodnej pomoci pri vymáhaní pohľadávky na dani z nehnuteľnosti Daňové riaditeľstvo SR; na tento účel je správca dane, ktorým je obec, povinný poskytnúť daňovému riaditeľstvu informácie a písomnosti potrebné na požadovanie medzinárodnej pomoci pri vymáhaní pohľadávky.

Na poskytovanie, požadovanie alebo prijímanie medzinárodnej pomoci pre ostatné pohľadávky, t.j. podľa § 3 písm. a) body 12 – 14, je príslušné ministerstvo pôdohospodárstva, ktoré na uvedenú činnosť môže určiť iný orgán. Ministerstvo pôdohospodárstva alebo ním určený orgán postupujú pri vymáhaní pohľadávok podľa osobitných predpisov, napr. podľa zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „exekučný poriadok“) alebo zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“).

Príslušný orgán členského štátu môže požiadať príslušný orgán SR o poskytnutie informácií potrebných na vymáhanie pohľadávky. Uvedené informácie príslušný orgán SR poskytne, ak žiadosť príslušného orgánu členského štátu obsahuje (1) meno, priezvisko a adresu dlžníka, ďalšieho dlžníka alebo tretej osoby, ak sa jedná o fyzickú osobu, alebo obchodné meno alebo názov a adresu sídla dlžníka, ďalšieho dlžníka alebo tretej osoby, ak sa jedná o právnickú osobu a ďalšie údaje potrebné na identifikáciu uvedenej osoby, ku ktorým má príslušný orgán členského štátu prístup, (2) identifikáciu pohľadávky a jej výšku a (3) ďalšie údaje a informácie podľa čl. 3a prílohy I nariadenia Komisie (ES) č. 1179/2008. Príslušný orgán SR môže za rovnakých podmienok požadovať informácie potrebné na vymáhanie finančnej pohľadávky od príslušného orgánu členského štátu.

Príslušný orgán SR žiadosť príslušného orgánu členského štátu o poskytnutie informácií zamietne, ak (1) nie je oprávnený požadovanú informáciu získať na vymáhanie obdobnej pohľadávky v SR, (2) by poskytnutie požadovanej informácie viedlo k (a) porušeniu obchodného tajomstva, (b) porušeniu povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších predpisov, (c) ohrozeniu bezpečnosti štátu, (d) neoprávnenej manipulácii s utajovanými skutočnosťami alebo (e) ak by bolo inak v rozpore s verejným poriadkom. Zamietnutie žiadosti sa oznámi príslušnému orgánu členského štátu spoločne s uvedením dôvodov jej zamietnutia.

Na žiadosť príslušného orgánu členského štátu zabezpečí príslušný orgán SR doručenie písomností súvisiacich s pohľadávkou alebo s vymáhaním pohľadávky (ďalej len „predmetných písomností“) dlžníkovi, ďalšiemu dlžníkovi alebo tretej osobe. Žiadosť o doručenie predmetných písomností musí obsahovať náležitosti podľa ust. § 7 ods. 2 nového zákona. Rovnako príslušný orgán SR môže požiadať príslušný orgán členského štátu o doručenie predmetných písomností. Žiadosť slovenského príslušného orgánu musí taktiež obsahovať náležitosti podľa ust. § 7 ods. 2 nového zákona. V prípade žiadosti o doručenie predmetných písomností od príslušného orgánu členského štátu príslušný orgán SR bez zbytočného odkladu oznámi príslušnému orgánu členského štátu, akým spôsobom bola jeho žiadosť vybavená, najmä mu oznámi dátum doručenia písomností adresátovi a spôsob ich doručenia.

Podľa § 8 zákona o medzinárodnej pomoci môže príslušný orgán členského štátu prostredníctvom žiadosti obsahujúcej náležitosti podľa ust. § 8 ods. 2 nového zákona požiadať príslušný orgán SR, aby zabezpečil vymáhanie pohľadávky členského štátu. Pohľadávka členského štátu sa vymáha rovnako ako pohľadávka SR a vymáha sa v eurách. Vymáhanie uvedenej pohľadávky nemá prednosť pred vymáhaním pohľadávky SR. V zmysle ust. § 9 ods. 3 nového zákona sa na účely vymáhania pohľadávky exekučný titul členského štátu považuje odo dňa doručenia úplnej žiadosti príslušného orgánu členského štátu na vymáhanie pohľadávky za exekučný titul vydaný podľa zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správe daní a poplatkov“), zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „colný zákon“) a správneho poriadku. Ak sa jedná o vymáhanie pohľadávky podľa Exekučného poriadku, vykonateľnosť exekučného titulu uznáva súd podľa exekučného poriadku.

Informácie a písomnosti súvisiace s vymáhaním pohľadávky príslušný orgán SR bezodkladne doručí vymáhajúcemu orgánu. Vymáhajúci orgán je oprávnený požadovať dodatočné informácie a písomnosti prostredníctvom príslušného orgánu SR. Príslušný orgán SR bezodkladne informuje príslušný orgán členského štátu o úkonoch vykonaných na vymáhanie pohľadávky; vymáhajúci orgán je na základe žiadosti príslušného orgánu SR povinný bezodkladne informovať tento orgán o úkonoch vykonaných na vymáhanie pohľadávky.

Vymáhajúci orgán môže povoliť dlžníkovi alebo ďalšiemu dlžníkovi odklad platenia pohľadávky alebo jej platenie v splátkach len so súhlasom príslušného orgánu členského štátu.

Odo dňa doručenia úplnej žiadosti podľa § 8 je dlžník alebo ďalší dlžník povinný zaplatiť sankčný úrok alebo úrok z omeškania za oneskorenú úhradu pohľadávky uvedenej v § 3 písm. a) v prvom až desiatom bode. Pri vyrubení sankčného úroku alebo vymeraní úroku z omeškania za oneskorenú úhradu pohľadávky sa postupuje podľa osobitných predpisov. Vymoženú sumu pohľadávky vrátane úroku pri povolení odkladu platenia pohľadávky, sankčného úroku alebo úroku z omeškania podľa § 9 odsek 10 poukáže vymáhajúci orgán príslušnému orgánu členského štátu v eurách.

Úprava sankčného úroku pri poskytovaní alebo požadovaní medzinárodnej pomoci pri vymáhaní pohľadávky bola novým zákonom zakotvená do ust. §35c a §35d zákona o správe daní a poplatkov. V zmysle § 35c zákona o správe daní a poplatkov, ak osoba podľa § 4 ods. 4 zákona o medzinárodnej pomoci nezaplatila najneskôr v deň predchádzajúci dňu doručenia úplnej žiadosti o vymáhanie pohľadávky pohľadávku členského štátu uvedenú v § 3 písm. a) prvom až ôsmom bode zákona o medzinárodnej pomoci, správca dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, uvedenej osobe vyrubí sankčný úrok. Sankčný úrok sa vyrubuje z dlžnej sumy pohľadávky členského štátu Európskej únie vo výške štvornásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň doručenia úplnej žiadosti o vymáhanie pohľadávky príslušnému orgánu SR. Ak štvornásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 15%, pri výpočte sankčného úroku sa namiesto štvornásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky použije ročná úroková sadzba 15%. Sankčný úrok sa nevyrubuje zo sankčného úroku, úroku a pokuty. Podobným spôsobom nový zákon novelizoval aj colný zákon, do ktorého boli vložené § 59a a § 59b upravujúce úrok z omeškania pri poskytovaní a pri požadovaní medzinárodnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok.

Podľa § 10 nového zákona môže príslušný členský štát požiadať vymáhajúci orgán o zabezpečenie pohľadávky. Vymáhajúci orgán zabezpečí vymáhanú pohľadávku aj bez uvedenej žiadosti, ak je odôvodnená obava, že pohľadávka nebude vymožiteľná. Žiadosť o zabezpečenie vymáhanej pohľadávky podľa § 10 nového zákona alebo žiadosť o vymáhanie pohľadávky podľa § 8 nového zákona príslušný orgán SR zamietne, ak sa pri vymáhaní pohľadávky preukáže, že vymáhanie pohľadávky by mohlo mať pre dlžníka alebo ďalšieho dlžníka, ktorým je fyzická osoba, alebo príslušníkov jeho rodiny nepriaznivé následky.

Žiadosti podľa § 6, § 8 a § 10 zákona o medzinárodnej pomoci sa v zmysle § 15 uvedeného zákona zasielajú elektronickými prostriedkami prostredníctvom komunikačnej siete Európskeho spoločenstva CCN/CSISieť CCN/CSI predstavuje spoločnú platformu, založenú na Spoločnej komunikačnej sieti a Spoločnom systémovom rozhraní, ktorú vyvinulo spoločenstvo na zabezpečenie všetkých prenosov medzi príslušnými orgánmi v oblasti colného a daňového systému pomocou elektronických prostriedkov. Ak nebude možné postupovať uvedeným spôsobom, príslušný orgán SR zašle svoju žiadosť prostredníctvom pošty.

Pri poskytovaní, požadovaní alebo prijímaní medzinárodnej pomoci pri vymáhaní pohľadávky podľa § 3 písm. b) nového zákona na základe medzinárodnej zmluvy sa postupuje primerane podľa zákona o medzinárodnej pomoci a osobitných predpisov, ak v medzinárodnej zmluve nie je dohodnuté inak.

Ako sme spomenuli v úvode, nový zákon nadobudol účinnosť dňa 14. decembra 2009. V zmysle § 19 sa podľa jeho ustanovení postupuje aj v prípade, ak bola príslušným orgánom členského štátu alebo zmluvného štátu doručená žiadosť do dňa 14. decembra 2009 a poskytovanie, požadovanie a prijímanie medzinárodnej pomoci malo prebiehať až po 14. decembri 2009.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....