Iné

Ministerstvo spravodlivosti SR pripravuje – Novela Občianskeho zákonníka

  • Vydanie: ULC PRO BONO 7/2009

Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým by mala byť vykonaná novelizácia Občianskeho zákonníka ako aj zmena a doplnenie ďalších zákonov. Dôvodom pripravovanej právnej úpravy je chrániť ekonomické záujmy spotrebiteľov a bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vás s jej obsahom podrobne zoznámi.

Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo do legislatívneho procesu návrh zákona, ktorým by sa mal zmeniť a doplniť zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte len „návrh novely“ alebo len „návrh“). Článok IV návrhu novely, predloženého v tomto období do medzirezortného pripomienkového konania, predpokladá, že táto právna úprava predložená do legislatívneho procesu Ministerstvom spravodlivosti SR nadobudne účinnosť odo dňa 1. marca 2010.

Návrh novely sa týka neprijateľných podmienok v spotrebiteľských zmluvách a jeho cieľom je (1) dosiahnuť plošné odstránenie používania neprijateľných (nekalých) podmienok v spotrebiteľských zmluvách, (2) doplniť nesprávnu transpozíciu smernice Rady č. 93/13/EHS zo dňa 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (ďalej v texte len „smernica“), ktorá členským štátom v bode 1 článku 7 ukladá, že v záujme spotrebiteľov a subjektov hospodárskej súťaže majú zabezpečiť existenciu primeraných a účinných prostriedkov, ktoré by zabránili súvislému uplatňovaniu nekalých podmienok v zmluvách uzatvorených so spotrebiteľmi zo strany predajcov alebo dodávateľov a (3) dosiahnuť právnu úpravu o záväznosti súdneho rozhodnutia týkajúceho sa neplatnosti formulárovej zmluvy pre všetkých spotrebiteľov, a tým dosiahnuť vyššiu ochranu účastníkov občianskoprávnych vzťahov (napríklad pri rôznych katalógových ponukách).

SPRIEVODNÉ NOVELIZÁCIE

Návrh novely pripravený Ministerstvom spravodlivosti SR (ďalej v texte len „MS SR“) obsahuje okrem novelizácie zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „Občiansky zákonník“) aj novelizácie ďalších právnych predpisovČlánok II návrhu predpokladá, že ním bude novelizovaný zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „Občiansky súdny poriadok“ alebo len „OSP“) a článok III návrhu predpokladá novelizovanie zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o ochrane spotrebiteľa“ alebo len „zákon“). V ďalšom texte sa budeme zaoberať aj obsahom navrhovaných sprievodných novelizácií.

NOVELA OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA

Prijatím predloženého návrhu novely by sa ustanovenie § 43a Občianskeho zákonníka rozšírilo o nový odsek 5, na základe ktorého by platilo, že návrh na uzavretie zmluvy urobený výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku ako je najmä adresovaný list, adresovaná tlačovina, neadresovaná tlačovina, ponukový katalóg, inzercia v tlači s formulárom objednávky, automatické telefónne zariadenie, telefón, videofón, fax, videotex (mikropočítač a televízna obrazovka) s klávesnicou alebo obrazovkou reagujúcou na dotyk, rozhlas, televízia pri predaji cez telefón alebo elektronická pošta, musí byť zreteľne označený ako návrh na uzavretie zmluvy, pričom ak ide o odplatný právny úkon, musí byť zreteľne označená aj odplata. Ak by návrh tieto náležitosti neobsahoval, potom je v zmysle predloženého návrhu zmluva neplatná.

V súvislosti s doplnením ustanovenia § 43a Občianskeho zákonníka by sa upravilo aj znenie § 40a Občianskeho zákonníka, a to doplnením o odkaz na nové ustanovenie § 43a ods. 5 Občianskeho zákonníka.

S ambíciou odstrániť nedostatky v transpozícii smernice do Občianskeho zákonníka sa navrhuje úprava ustanovenia § 53 ods. 1 Občianskeho zákonníka, pričom táto úprava transponuje bod 2 článku 4 smernice, ktorý určuje, že hodnotenie nekalej povahy podmienok sa nevzťahuje ani k definícii hlavného predmetu zmluvy ani na primeranú cenu a úhradu na jednej strane, ako aj tovar alebo služby dodávané výmenným spôsobom na druhej strane, pokiaľ tieto podmienky sú zrozumiteľné. Ochrana bude rozšírená aj na hlavný predmet a primeranú cenu, ak nebudú vyjadrené v jednoduchom zrozumiteľnom jazyku.

Druhá veta ustanovenia § 53 ods. 1 Občianskeho zákonníka by v zmysle návrhu mala byť upravená, pričom aj z nového znenia tohto ustanovenia by malo naďalej vyplývať, že spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa (neprijateľná podmienka). Uvedené by však po novom neplatilo, ak by sa jednalo o zmluvné podmienky predstavujúce hlavný predmet plnenia, primeranú cenu, ak tieto zmluvné podmienky sú v jednoduchom zrozumiteľnom jazyku alebo ak boli neprijateľné podmienky individuálne dojednané.

Nové ustanovenie § 53a Občianskeho zákonníka by v prvom odseku určovalo, že ak súd určil niektorú zmluvnú podmienku vo vopred dodávateľom naformulovanej zmluve (formulárová zmluva) alebo všeobecných zmluvných podmienkach za neplatnú z dôvodu neprijateľnosti takejto podmienky, alebo nepriznal plnenie dodávateľovi z dôvodu takejto podmienky, dodávateľ je povinný zdržať sa používania takejto podmienky alebo podmienky s podobným významom v zmluvách so všetkými spotrebiteľmi a odstrániť protizákonný stav. Dodávateľ by ďalej mal rovnakú povinnosť aj vtedy, ak by mu na základe takejto podmienky súd uložil vydať spotrebiteľovi bezdôvodné obohatenie, nahradiť škodu alebo zaplatiť primerané finančné zadosťučinenie. Rovnakú povinnosť by mal mať tiež aj právny nástupca dodávateľa. Podľa nového § 53a ods. 2 Občianskeho zákonníka by ďalej platilo, že ak by sa rozhodnutie súdu podľa predchádzajúceho odseku týkalo len časti zmluvnej podmienky dodávateľ by bol povinný splniť povinnosť uvedenú v § 53a ods. 1 Občianskeho zákonníka v rozsahu tejto časti.

Pod pojmom formulárová zmluva je v kontexte návrhu potrebné rozumieť zmluvu, ktorú používa dodávateľ v dvoch a viacerých prípadoch a zväčša je vopred pripravená. Všeobecné zmluvné podmienky sú všetky zmluvné podmienky formulované pre množstvo zmlúv, ktoré poskytuje jedna zmluvná strana (používateľ) druhej zmluvnej strane pri uzatvorení zmluvy.

Návrh novely taktiež predpokladá aj rozšírenie Občianskeho zákonníka o novú 15. hlavu, ktorej obsahom by mali byť prechodné ustanovenia, tieto by v novovčlenenej 15. hlave boli obsiahnuté v novom § 879l Občianskeho zákonníka, ktorý by režim pôsobenia navrhovanej úpravy a doterajšej úpravy v Občianskom zákonníku mal upraviť tak, že právne vzťahy vzniknuté pred 1. marcom 2010, teda pred predpokladanou účinnosťou návrhu, by sa spravovali podľa novej úpravy v návrhu, teda so spätnou účinnosťou, avšak vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 1. marcom 2010 by sa posudzovali podľa doterajších predpisov.

NOVELA OBČIANSKEHO SÚDNEHO PORIADKU

V úvode sme sa už zmienili, že v obsahu článku II návrhu sa predpokladá aj zakotvenie zmien v Občianskom súdnom poriadku.

Navrhované hmotnoprávne úpravy by sa mali premietnuť aj do procesnoprávnej oblasti, pričom návrh v súvislosti s úpravami, ktoré by mali byť zakotvené v Občianskom zákonníku, predpokladá aj doplnenie § 153 OSP o nový odsek 4, podľa ktorého by malo platiť, že ak súd určil niektorú zmluvnú podmienku vo vopred dodávateľom naformulovanej zmluve (formulárová zmluva) alebo všeobecných zmluvných podmienkach za neplatnú z dôvodu neprijateľnosti takejto podmienky, nepriznal plnenie dodávateľovi z dôvodu takejto podmienky alebo mu na základe takejto podmienky súd uložil povinnosť vydať spotrebiteľovi bezdôvodné obohatenie, nahradiť škodu alebo zaplatiť primerané finančné zadosťučinenie, súd aj bez návrhu určí vo výroku aj neplatnosť takejto zmluvnej podmienky.

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným odo dňa účinnosti návrhu predpokladanej odo dňa 1. marca 2010 by malo byť obsiahnuté v novom ustanovení § 372s OSP, ktorý by zakotvil vykonanie novelizácie so spätnou účinnosťou, takže na konania začaté pred 1. marcom 2010 by sa už použili predpisy účinné odo dňa 1. marca 2010.

NOVELA ZÁKONA O OCHRANE SPOTREBITEĽA

Ďalším zákonom, ktorého novelizáciu predpokladá článok III návrhu, je zákon o ochrane spotrebiteľa, v ktorom sa navrhuje definovať osobitne závažné porušenie povinnosti predávajúceho (v súlade s terminológiou používanou v Občianskom zákonníku dodávateľa) pre prípad, ak tento naďalej porušuje povinnosť uloženú súdom na základe žaloby združenia na ochranu spotrebiteľa alebo zákonnú povinnosť vymedzenú návrhom novely v § 53a Občianskeho zákonníka. Vymedzenie osobitne závažného porušenia povinnosti sa navrhuje pre účely možného uloženia sankcie podľa § 58 ods. 1 písm. d) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, ktoré miestne príslušný živnostenský úrad oprávňuje zrušiť živnostenské oprávnenie, ak podnikateľ pri prevádzkovaní živnosti poruší podmienky alebo povinnosti určené zákonom ako osobitne závažné.

Ustanovenie § 4 zákona o ochrane spotrebiteľa by malo byť na základe návrhu novely rozšírené o nový odsek 10, ktorého znenie by určovalo, že ak napriek upozorneniu združenia predávajúci porušuje povinnosť uloženú súdom alebo osobitným zákonom, teda ustanovením § 53a Občianskeho zákonníka, zdržať sa používania neprijateľnej zmluvnej podmienky, považuje sa takéto konanie za osobitne závažné porušenie povinnosti predávajúceho.

Právny režim pôsobenia novej právnej úpravy by bol zakotvený v novom prechodnom ustanovení včlenenom do § 29a zákona o ochrane spotrebiteľa, na základe ktorého by platilo, že vyššie spomínané ustanovenie § 4 ods. 10 zákona o ochrane spotrebiteľa sa použije vo veciach, v ktorých súd uloží povinnosť zdržať sa používania neprijateľnej zmluvnej podmienky po 28. februári 2010.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....