Podnikatelia

Ministerstvo zdravotníctva SR pripravuje – Ročné zúčtovanie poistného prvýkrát do 31. marca 2010

  • Vydanie: ULC PRO BONO 12/2009

Na základe pripravovanej vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR, upravujúcej podrobnosti k ročnému zúčtovaniu poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2009, by sa termín na vykonanie a podanie ročného zúčtovania tento raz nemal predĺžiť do konca júna. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi bude teda ročné zúčtovanie prvýkrát potrebné podať v lehote vyplývajúcej zo zákona o zdravotnom poistení, teda už do dňa 31. marca 2010. Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vás oboznámi s podrobnosťami týkajúcimi sa pripravovanej právnej úpravy rezortu práce ako aj s ďalšími termínmi súvisiacimi s ročným zúčtovaním poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2009.

Ministerstvo zdravotníctva SR predložilo do legislatívneho procesu návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 239/2006 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzoroch tlačív ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „návrh novely“ alebo len „nová vyhláška MZ SR“).

Nová vyhláška MZ SR je vykonávacím predpisom k ustanoveniam § 19 ods. 22 a § 20 ods. 4 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o zdravotnom poistení“). Návrh novely predložilo Ministerstvo zdravotníctva SR v skrátenej lehote s tým zámerom, aby znenie novej vyhlášky MZ SR bolo publikované v Zbierke zákonov SR ešte v januári 2010, v samotnom návrhu novely však ustanovenie o jej účinnosti absentuje.

Návrh novely v porovnaní s minulým rokom obsahuje len minimálne zmeny v tlačivách ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2009 (ďalej v texte len „ročné zúčtovanie“), a to konkrétne rok 2008 by sa mal zmeniť na rok 2009, vypustený by mal byť riadok o prepočítaní slovenskej meny na menu euro a ďalej by malo ísť o zmeny súvisiace so zmenou hodnôt, resp. súm, ktoré sa viažu k roku 2009 (sú nimi napríklad minimálna mzda, vymeriavací základ pre poistencov štátu a podobne).

Od zavedenia ročného zúčtovania sa termín pre splnenie povinnosti vykonať a podať ročné zúčtovanie vždy presúval na mesiac jún, z tohto dôvodu by najväčšou zmenou oproti minulým rokom mal byť práve termín na vykonanie a podanie ročného zúčtovania za rok 2009. Termín na vykonanie a podanie ročného zúčtovania ustanovuje § 19 ods. 1 zákona o zdravotnom poistení, podľa ktorého je poistenec povinný vykonať ročné zúčtovanie za predchádzajúci kalendárny rok a podať ho v príslušnej zdravotnej poisťovni do konca marca nasledujúceho kalendárneho roka. Každoročne sa tento termín presúval na mesiac jún, tentoraz je však zámerom Ministerstva zdravotníctva SR uvedený termín nepresúvať a prvýkrát za smerodajnú považovať lehotu ustanovenú citovaným § 19 ods. 1 zákona o zdravotnom poistení. V prípade ročného zúčtovania za rok 2009 by tak týmto hraničným termínom mal byť 31. marec 2010.

Uvedená skutočnosť ovplyvní aj ďalšie termíny súvisiace s ročným zúčtovaním za rok 2009, preto si Vám v súvislosti s návrhom novely dovoľujeme dať do pozornosti aj najdôležitejšie termíny týkajúce sa poistencov a zamestnávateľov v súvislosti s ročným zúčtovaním poistného za rok 2009, ktoré vyplývajú zo znenia ustanovenia § 19 zákona o zdravotnom poistení.

Do dňa 7. februára 2010 je zamestnávateľ povinný vystaviť a doručiť zamestnancovi, ktorý ho o to požiada, alebo ak bude žiadosť zamestnanca doručená zamestnávateľovi po 7. februári 2010, najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia, doklad o príjmoch a zaplatených preddavkoch.

Do dňa 15. februára 2010 môže zamestnanec písomne požiadať posledného zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2009, resp. o vystavenie dokladu o príjmoch a preddavkoch pre prípad, že si ročné zúčtovanie vykoná a podá sám, resp. požiada o vykonanie ročného zúčtovania iného zamestnávateľa. Zamestnanec môže písomne požiadať posledného zamestnávateľa najneskôr do dňa 15. februára 2010 o vykonanie ročného zúčtovania, ak je v čase podania žiadosti stále jeho zamestnancom. Ak mal zamestnanec v roku 2009 súčasne viacerých posledných zamestnávateľov, môže o vykonanie ročného zúčtovania požiadať ktoréhokoľvek z nich, ak je v čase podania žiadosti stále jeho zamestnancom. V tomto prípade je za zamestnanca ročné zúčtovanie povinný vykonať i podať, a prípadný nedoplatok z ročného zúčtovania uhradiť, tento zamestnávateľ.

Ak poistenec nie je v čase podania žiadosti zamestnancom ani u jedného z posledných zamestnávateľov, má povinnosť vykonať a podať ročné zúčtovanie poistného sám.

Do dňa 31. marca 2010 je ustanovená lehota, do uplynutia ktorej je poistenec povinný vykonať a podať ročné zúčtovanie v príslušnej zdravotnej poisťovni, teda v tej, ktorá bola príslušnou zdravotnou poisťovňou poistenca v roku 2009. Zamestnávateľ, ktorý vykoná ročné zúčtovanie poistného za zamestnanca, je v tejto lehote, teda v lehote do dňa 31. marca 2010, povinný oznámiť zamestnancovi výšku jeho nedoplatku alebo preplatku.

Do dňa 30. apríla 2010 je určená lehota, do uplynutia ktorej je poistenec alebo zamestnávateľ, ktorý vykoná ročné zúčtovanie za zamestnanca, povinný písomne oznámiť ostatným platiteľom poistného za poistenca výšku ich preplatku, resp. nedoplatku z ročného zúčtovania za rok 2009, ak tento presiahol sumu najmenej 3 eurá (90,38 Sk).

Do dňa 31. mája 2010 má zamestnávateľ povinnosť zaslať príslušnej zdravotnej poisťovni oznámenie o preplatkoch a nedoplatkoch za jednotlivých zamestnancov konkrétnej zdravotnej poisťovne.

Do dňa 30. júna 2010 je ustanovená lehota, do uplynutia ktorej sú platitelia poistného povinní odviesť príslušnej zdravotnej poisťovni nedoplatok z ročného zúčtovania presahujúci sumu najmenej 3 eurá (90,38 Sk), pričom nedoplatok zamestnanca, za ktorého vykonal ročné zúčtovanie poistného zamestnávateľ, je povinný odviesť tento zamestnávateľ okrem prípadu, ak nedoplatok nepresiahol sumu najmenej 3 eurá (90,38 Sk). V tejto lehote vráti príslušná zdravotná poisťovňa platiteľom prípadné preplatky z ročného zúčtovania, ak výška preplatku dosiahla najmenej 3 eurá (90,38 Sk). Zamestnávateľ, ktorý vykoná ročné zúčtovanie poistného za zamestnanca, je povinný v lehote do dňa 31. marca 2010 oznámiť zamestnancovi výšku jeho nedoplatku alebo preplatku a zúčtovať ho zamestnancovi najneskôr v lehote do dňa 30. júna 2010 okrem prípadu, ak výška nedoplatku alebo preplatku nedosiahne najmenej 3 eurá (90,38 Sk).

Okruh osôb, ktoré sú povinné podať ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2009, tvoria (1) v prvom rade všetky samostatne zárobkovo činné osoby (živnostníci), ktoré vykonávali samostatnú zárobkovú činnosť čo i len jeden deň v roku 2009, ďalej (2) zamestnanci, ak v priebehu roku 2009 mali tzv. kolísavé príjmy, teda príjmy, ktoré sa v jednotlivých mesiacoch roku 2009 pohybovali do sumy, ale aj nad sumou 2 006,16 eur (60 437,60 Sk), ale i (3) samoplatitelia, ak ich príjem bol vyšší ako úhrn minimálnych základov, teda presiahol sumu 2 292,48 eur (69 063,25 Sk) a mesačne čiastku 191,04 eur (5 755,27 Sk) a (4) poistenci štátu, ak ich príjem bol vyšší ako úhrn minimálnych základov, teda presiahol sumu 2 292,48 eur (69 063,25 Sk), pričom pre rok 2009 sa berie do úvahy príjem v období odo dňa 1. januára 2009 do dňa 31. decembra 2009.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....