Iné

Najvýznamnejšie zmeny týkajúce sa pozemkov

  • Vydanie: ULC PRO BONO 9/2008

Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vám prináša podrobnosti o najvýznamnejších právnych úpravách z oblasti pozemkového práva, medzi ktoré paria najmä vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 249/2008 Z. z. upravujúca pravidlá vedenia evidencie prenajatých poľnohospodárskych pozemkov, zákon č. 285/2008 Z. z., ktorý zakotvil nové pravidlá fungovania Slovenského pozemkového fondu a jeho povinnosť zverejňovania zmlúv, ale aj zákonom č. 384/2008 Z. z. vykonaná významná novelizácia katastrálneho zákona.

Dňa 1. augusta 2008 nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 249/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia evidencie pozemkov (ďalej v texte len „vyhláška MP SR“). Ministerstvo pôdohospodárstva SR vydalo citovanú vyhlášku na základe § 14 ods. 2 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon“).

Podľa § 14 ods. 2 zákona je nájomca v prípade nájmu pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku povinný viesť evidenciu pozemkov, ktoré má prenajaté a ktoré sám vlastní a obhospodaruje, a to podľa prenajímateľov a druhu pozemkov. Podrobnosti o spôsobe vedenia tejto evidencie ustanovuje uvedená vyhláška MP SR.

Evidencia sa vyhotovuje podľa jednotlivých katastrálnych území s rozlíšením na pozemky (1) prenajaté na základe nájomných zmlúv, (2) obhospodarované podľa osobitných predpisov (§ 12a zákona, § 22 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, § 42i zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov) a (3) pozemky, ktoré nájomca vlastní a obhospodaruje.

Evidencia obsahuje písomnú časť, mapovú časť a zbierku listín. Písomná časť evidencie sa vyhotovuje podľa vzoru, ktorý je uvedený v prílohe vyhlášky MP SR. Mapovú časť evidencie tvorí kópia katastrálnej mapy, v ktorej sú vyznačené hranice pozemkov podľa určeného operátu a hranice areálov bonitovaných pôdnoekologických jednotiek vrátane ich kódov podľa zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov. Pozemky, členené podľa prílohy časti B tejto vyhlášky MP SR, sa farebne rozlíšia. V katastrálnych územiach, kde nebola vykonaná obnova evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim podľa osobitného predpisu (§ 1 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov) alebo vykonané pozemkové úpravy, sa použijú dostupné mapové podklady, do ktorých sa vyznačia pozemky, ktoré sú predmetom evidencie. Hranice areálov bonitovaných pôdnoekologických jednotiek sa v týchto prípadoch nemusia vyznačiť. Zbierku listín tvoria (1) nájomné zmluvy týkajúce sa prenajatých pozemkov, (2) zoznam vlastníkov a ich pozemkov, ak nájomný vzťah vznikol podľa osobitného predpisu (§ 22 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov), (3) kópie rozhodnutia podľa osobitného predpisu (§ 15 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov), (4) podnájomné zmluvy, (5) výpisy z listov vlastníctva, (6) iné doklady, ktoré preukazujú vlastnícke právo k pozemku v katastrálnych územiach, kde nebola vykonaná obnova evidencie alebo vykonané pozemkové úpravy a nie sú založené listy vlastníctva.

Evidencia sa aktualizuje každoročne k 31. októbru kalendárneho roka formou doplnku. Ak sa ukončí vykonávanie poľnohospodárskej činnosti pri prevádzkovaní podniku, nájomca odovzdá evidenciu príslušnému obvodnému pozemkovému úradu.

Evidencie, ktoré vznikli pred účinnosťou tejto vyhlášky MP SR, sú prevádzkovatelia podniku povinní zosúladiť s ustanoveniami tejto vyhlášky MP SR najneskôr do dňa 31. októbra 2009.

Ďalšou právnou úpravou týkajúcou sa pozemkov, je zákon č. 285/2008 Z. z., ktorým bola vykonaná novelizácia zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť odo dňa 31. júla 2008 (ďalej v texte len „novela zákona“).

Podľa novely zákona má Slovenský pozemkový fond povinnosť na svojej internetovej stránke zverejniť zmluvu uzavretú podľa osobitných predpisov (zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov), ktorej je účastníkom, do piatich pracovných dní od jej podpisu zmluvnými stranami. V súvislosti so zmluvami, ktoré podľa predchádzajúcej vety podliehajú zverejneniu a ktoré boli uzavreté do dňa 1. septembra 2008, novela zákona v prechodných ustanoveniach zakotvila pre Slovenský pozemkový fond povinnosť na svojej internetovej stránke zverejniť tieto zmluvy do dňa 31. marca 2009.

Slovenský pozemkový fond má v zmysle novely zákona taktiež povinnosť zverejňovať na svojej internetovej stránke údaje o pozemkoch, ktoré sú vhodné ako náhradné pozemky podľa osobitných predpisov týkajúcich sa reštitučných nárokov (§ 11 ods. 2 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 2 zákona č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov) podľa katastrálnych území, pričom územný organizačný útvar Slovenského pozemkového fondu údaje o takýchto pozemkoch zverejní aj iným vhodným spôsobom.

Kreovaním jedenásťčlennej Rady pozemkového fondu (ďalej v texte len „rada“) novela zákona priniesla zmenu aj v pravidlách fungovania Slovenského pozemkového fondu. Členov rady volí a odvoláva NR SR, a to 6 členov na návrh vlády SR a 5 členov na základe princípu pomerného zastúpenia politických strán a politických hnutí, za ktoré boli poslanci zvolení do NR SR, na návrh výboru. Funkčné obdobie členov rady je tri roky. Rada kontroluje činnosť a hospodárenie Slovenského pozemkového fondu, pričom je oprávnená od generálneho riaditeľa vyžadovať akékoľvek informácie a nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti Slovenského pozemkového fondu. Možnosť kontroly Slovenského pozemkového fondu tak po novom patrí zástupcom všetkých politických strán zastúpených v NR SR. Novela zákona sa v súvislosti s kreovaním rady dotkla aj ustanovení týkajúcich sa štatutárnych orgánov Slovenského pozemkového fondu, ktorými sú generálny riaditeľ a námestník generálneho riaditeľa.

Prostredníctvom článku IV zákona č. 384/2008 Z. z., ktorým bola vykonaná novelizácia Občianskeho súdneho poriadku, bol s účinnosťou odo dňa 15. októbra 2008 novelizovaný aj zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „novela katastrálneho zákona“ alebo len „novela“). Novela rozšírila dôvody na prerušenie vkladového konania upravené v § 31a katastrálneho zákona a novým spôsobom upravila znenie § 34 ods. 2 katastrálneho zákona, podľa ktorého po novele platí, že ak súd rozhodol o neplatnosti právneho úkonu alebo neplatnosti dobrovoľnej dražby (zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov), správa katastra vyznačí (záznamom) stav pred týmto právnym úkonom alebo pred dobrovoľnou dražbou, pričom uvedené platí aj vtedy, ak právo k nehnuteľnosti bolo dotknuté ďalšou právnou zmenou a ak je rozhodnutie súdu záväzné pre osoby, ktorých sa táto právna zmena týka. S ďalšími podrobnosťami týkajúcimi sa tejto novely katastrálneho zákona Vás aktuálne oboznámi mimoriadne vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO Špeciál.

Nehnuteľností, a teda i pozemkov, sa môžu týkať i dve novelizácie Občianskeho zákonníka, vykonané zákonom č. 379/2008 Z. z. s účinnosťou odo dňa 1. novembra 2008 a prostredníctvom článku II zákona č. 214/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s účinnosťou odo dňa 1. januára 2009, ktorým sme sa venovali v predchádzajúcom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Dňa 1. januára 2009 nadobudne účinnosť zákon č. 219/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „novela zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy“). Novela zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy sprísňuje podmienky pre odňatie poľnohospodárskej pôdy pre stavebné a iné nepoľnohospodárske zámery prostredníctvom inštitútu odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy. Novela zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy tak znovu zavádza odvody za odňatie poľnohospodárskej pôdy, zrušené v roku 2004, ktoré možno považovať za tzv. selektívnu daň. O predmetnej právnej úprave sme Vás podrobne informovali už v júnovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO vrátane jej vykonávacieho predpisu, vydaného na základe splnomocňovacieho ustanovenia obsiahnutého v § 27a novely zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Týmto vykonávacím predpisom je nariadenie vlády SR č. 376/2008 Z. z., ktorým sa s účinnosťou odo dňa 1. januára 2009 ustanovila výška odvodu a spôsob platenia odvodu za odňatie poľnohospodárskej pôdy.

Prostredníctvom článku II novely zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy bola s účinnosťou odo dňa 1. júla 2008 vykonaná novelizácia zákona č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v znení neskorších predpisov, o ktorej sme sa taktiež zmienili v júnovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....