Iné

Nariadenie Vlády SR o výkone niektorých ustanovení Občianskeho zákonníka

  • Vydanie: ULC PRO BONO 6/2014

Dovoľte, aby sme Vám v našom článku predstavili nariadenie Vlády SR, prostredníctvom ktorého dochádza k zmenám v doteraz platnom nariadení upravujúcom niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka vo vzťahu k spotrebiteľským zmluvám, predmetom ktorých je poskytovanie peňažných prostriedkov; a vo vzťahu k veľkosti písma v spotrebiteľských zmluvách.

Ustanovenie § 53 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) upravuje viaceré skutočnosti týkajúce sa spotrebiteľských zmlúv. Špecifikovane odsek 6 predmetného ustanovenia upravuje situácie, kedy je predmetom spotrebiteľskej zmluvy poskytnutie peňažných prostriedkov. V takom prípade nesmie odplata prevyšovať najvyššiu prípustnú odplatu, ktorú možno od spotrebiteľa pri poskytnutí peňažných prostriedkov požadovať. Odplatu, podrobnosti o stanovení odplaty, kritériách jej stanovenia a najvyššiu prípustnú výšku odplaty ustanovuje vykonávací predpis. Uvedené skutočnosti Vám prezentujeme v nasledujúcom texte.

Vykonávacím predpisom je v tomto smere predpis č. 87/1995 Z. z., teda Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka. Vláda SR prijala nariadenie, ktoré mení a dopĺňa uvedený vykonávací predpis (ďalej len „nariadenie“). Účinnosť zmien, ktoré nariadenie prináša, je viazaná dňom 1. jún 2014, pričom na osobitné dni nadobudnutia účinnosti Vás upozorníme.

Hneď úvodné ust. § 1 nariadenia špecifikuje problematiku odplaty, ktorú možno od spotrebiteľa požadovať pri poskytnutí peňažných prostriedkov vo vzťahu k spotrebiteľskej zmluve podľa ust. § 53 ods. 6 Občianskeho zákonníka.

Pojem odplata je potrebné chápať širšie. Odplatu pri poskytnutí peňažných prostriedkov spotrebiteľovi v rámci spotrebiteľskej zmluvy tvoria úrok, poplatky a akékoľvek iné odplatné plnenia alebo iné náklady, ktoré sú dohodnuté pri podpise spotrebiteľskej zmluvy, a ktoré sú spojené s poskytnutím peňažných prostriedkov alebo vyžadované pri poskytnutí peňažných prostriedkov.

Pri výpočte odplaty sa vychádza z predpokladu, že spotrebiteľská zmluva zostane platná dohodnutý čas a že dodávateľ a spotrebiteľ si budú plniť svoje povinnosti za podmienok a v lehotách dohodnutých v spotrebiteľskej zmluve. Uvedená odplata sa vyjadruje v percentách zo sumy zmluvne dohodnutých peňažných prostriedkov za rok a vypočíta sa ako súčet plnení za jeden rok, ktoré uvádzame v nasledovnom odseku.

Ide o plnenia vo forme percent zo sumy zmluvne dohodnutých peňažných prostriedkov tak, že (1) opakujúce sa plnenie v percentách za iné obdobie ako jeden rok sa prepočíta na obdobie jedného roka, (2) jednorazové plnenie v percentách sa považuje za plnenie za rok a (3) opakujúce sa plnenie v percentách za rok sa považuje za plnenie za rok.

Ďalej ide o plnenia peňažnej formy prepočítavanej na percentá zo sumy zmluvne dohodnutých peňažných prostriedkov tak, že (1) opakujúce sa plnenie v peniazoch za iné obdobie ako jeden rok sa prepočíta na obdobie jedného roka, vydelí sa sumou zmluvne dohodnutých peňažných prostriedkov a vynásobí sa číslom 100, (2) jednorazové plnenie v peniazoch sa vydelí sumou zmluvne dohodnutých peňažných prostriedkov a vynásobí sa číslom 100, a (3) opakujúce sa plnenie v peniazoch za rok sa vydelí sumou zmluvne dohodnutých peňažných prostriedkov a vynásobí sa číslom 100.

Napokon ide o plnenia vo forme percent z inej sumy ako je suma zmluvne dohodnutých peňažných prostriedkov tak, že (1) opakujúce sa plnenie v percentách za iné obdobie ako jeden rok sa prepočíta na obdobie jedného roka a vynásobí sa podielom sumy, z ktorej sa vypočítava plnenie a sumy zmluvne dohodnutých peňažných prostriedkov, (2) jednorazové plnenie v percentách sa vynásobí podielom sumy, z ktorej sa vypočítava plnenie a sumy zmluvne dohodnutých peňažných prostriedkov, a (3) opakujúce sa plnenie v percentách za rok sa vynásobí podielom sumy, z ktorej sa vypočítava plnenie a sumy zmluvne dohodnutých peňažných prostriedkov.

Vložením ust. § 1a až 1c sa nariadením zakotvili tri pomerne významné skutočnosti. Ustanovením § 1a sa nariadením určila najvyššia prípustná výška odplaty pri spotrebiteľských zmluvách, ktorých predmetom je poskytnutie peňažných prostriedkov. Odplata pri poskytnutí peňažných prostriedkov spotrebiteľovi nesmie prevýšiť dvojnásobok priemernej ročnej percentuálnej miery nákladov podľa ust. § 1 ods. 4 pri obdobnom úvere alebo pôžičke ročne. Odsek 4 hovorí, že na účely stanovenia najvyššej prípustnej výšky odplaty sa použije priemerná hodnota ročnej percentuálnej miery nákladov bánk a pobočiek zahraničných bánk pre jednotlivé typy novoposkytnutých spotrebiteľských úverov zverejnená podľa osobitného predpisu, naposledy v čase predchádzajúcom uzavretiu spotrebiteľskej zmluvy.

Ak ide o poskytnutie peňažných prostriedkov spotrebiteľovi na obdobie kratšie ako tri mesiace alebo o poskytnutie peňažných prostriedkov spotrebiteľovi, ktorých výška nepresiahne 100 Eur, je najvyššia prípustná výška odplaty zo sumy zmluvne dohodnutých peňažných prostriedkov 30 % ročne.

Ak ide o poskytnutie peňažných prostriedkov spotrebiteľovi na nájom a kúpu veci, ktorú spotrebiteľ užíva s právom jej kúpy po uplynutí dojednaného času užívania (lízing) a súčasťou odplaty je aj havarijné poistenie, je najvyššia prípustná výška odplaty 2,5 násobok priemernej ročnej percentuálnej miery nákladov podľa horeuvedeného odseku 4, ročne. Táto zmena nadobudne účinnosť dňa 1. septembra 2014.

Najvyššia prípustná výška odplaty sa posudzuje podľa uvedených pravidiel ku dňu uzavretia spotrebiteľskej zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie peňažných prostriedkov spotrebiteľovi. Sumy alebo percentá vypočítané podľa tohto nariadenia sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta nahor.

Ak záväzkový vzťah vznikol pred 1. júnom 2014, odplata za poskytnutie peňažných prostriedkov spotrebiteľovi sa riadi podľa predpisov účinných do 31. mája 2014.

Ustanovením § 1b v nariadení sa definovala veľkosť písma v spotrebiteľskej zmluve a súvisiacich dokumentoch v prípade písomnej formy spotrebiteľskej zmluvy. Ustanovenia spotrebiteľskej zmluvy, ako aj ustanovenia obsiahnuté vo všeobecných obchodných podmienkach alebo v akýchkoľvek iných zmluvných dokumentoch súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou musí dodávateľ uviesť písmom, ktorého výška je najmenej 1,9 mm. Uvedená zmena nadobudne účinnosť dňa 1. januára 2015.

Napokon, ustanovením § 1c v nariadení sa určilo, že zodpovednosť za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach vo vzťahu k zákonnej úprave Občianskeho zákonníka v ust. § 434 ods. 1, je za klenoty, peniaze a iné cennosti limitovaná do výšky 332 Eur.

Sprievodne si dovolíme uviesť právnu úpravu nariadenia, ktorá nebola predmetom novelizácie zo dňa 1. júna, avšak s problematikou spotrebiteľských zmlúv priamo súvisí, čím sa opäť k spotrebiteľských zmluvám vraciame. Ustanovenie § 3a upravuje sankcie v prípade omeškania spotrebiteľa so splácaním peňažných prostriedkov. Pokiaľ je poskytnutie peňažných prostriedkov spotrebiteľovi predmetom spotrebiteľskej zmluvy, sankcie za omeškanie spotrebiteľa so splácaním peňažných prostriedkov nesmú spolu prevýšiť priemernú hodnotu ročnej percentuálnej miery nákladov naposledy zverejnenú podľa ust. § 21 ods. 2 zákona č. 129/2010 o spotrebiteľských úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov, pred vznikom omeškania o viac ako 10 percentuálnych bodov ročne a súčasne nesmú prevýšiť trojnásobok úrokov z omeškania podľa tohto nariadenia vlády, pričom výška úrokov z omeškania je o päť percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu; za rozhodujúcu sa považuje ročná percentuálna miera nákladov pre obdobný typ spotrebiteľského úveru. 

Za sankcie možno považovať úroky z omeškania, zmluvné pokuty a akékoľvek iné plnenia za omeškanie spotrebiteľa so splácaním peňažných prostriedkov.

V prípade, že sankcie dosiahnu výšku poskytnutých peňažných prostriedkov, následné sankcie za omeškanie spotrebiteľa so splácaním peňažných prostriedkov nesmú prevýšiť úroky z omeškania podľa tohto nariadenia vlády.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....