Iné

Nárok na dávku v nezamestnanosti

  • Vydanie: ULC PRO BONO 8/2014

Každý z nás sa stretol so situáciou, že stratil zamestnanie a stal sa nezamestnaným. Obdobie nezamestnanosti so sebou prináša negatívne pocity a stratu príjmu. Preto je potrebné poznať svoje práva a nároky počas tohto obdobia.

Nárok na dávku v nezamestnanosti je upravený ust. § 104 až 108 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“). Na dávku v nezamestnanosti má nárok len osoba, ktorá spĺňa podmienky upravené ust. § 104 zákona o sociálnom poistení.

Nárok na dávku v nezamestnanosti má fyzická osoba, ktorá je poistená v nezamestnanosti podľa zákona o sociálnom poistení (ďalej len „poistenec“). Poistenec má podľa ust. § 104 ods. 1 nárok na dávku v nezamestnanosti, ak v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie (ďalej len „evidencia nezamestnaných“) bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky, ak tento zákon neustanovuje inak. Rok poistenia v nezamestnanosti definuje ust. § 104 ods. 7 ako 365 dní poistenia v nezamestnanosti. Poistenec má teda nárok na dávku v nezamestnanosti, ak bol v posledných troch rokoch poistený v nezamestnanosti najmenej 730 dní. Do obdobia poistenia v nezamestnanosti sa pre účely vzniku nároku na dávku v nezamestnanosti započítava aj obdobie prerušenia povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky.

Rozhodným obdobím pre vznik nároku na dávku v nezamestnanosti je za určitých podmienok aj obdobie dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti. Obdobie dobrovoľného poistenia sa podľa ust. § 104 ods. 6 započítava na vznik nároku na dávku v nezamestnanosti vtedy, ak za toto obdobie poistenec zaplatil poistné na poistenie v nezamestnanosti najneskôr v posledný deň splatnosti poistného na poistenie v nezamestnanosti. Ak je suma dlžného poistného v úhrne nižšia ako 5 Eur, považuje sa za zaplatenú.

Nárok na dávku v nezamestnanosti má tiež poistenec, ktorý po skončení výkonu činnosti zamestnanca v pracovnom pomere na určitú dobu bol zaradený do evidencie nezamestnaných, ak v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných (1) bol poistený v nezamestnanosti z výkonu činnosti zamestnanca v pracovnom pomere na určitú dobu alebo bol dobrovoľne poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky a (2) nebol povinne poistený v nezamestnanosti z iného výkonu činnosti zamestnanca.

Ďalšou osobou, ktorá má nárok na dávku v nezamestnanosti je fyzická osoba, ktorá po skončení výkonu služby policajta alebo profesionálneho vojaka (1) bola zaradená do evidencie nezamestnaných občanov, (2) splnila podmienky podľa ust. § 104 ods. 1, (3) nesplnila podmienky na vznik nároku na výsluhový príspevok alebo výsluhový dôchodok a (4) nesplnila podmienky nároku na invalidný výsluhový dôchodok. Nárok uvedenej osobe vzniká podľa ust. § 104 ods. 3 zákona o sociálnom poistení. Obdobie poistenia na výsluhový príspevok sa považuje za obdobie poistenia v nezamestnanosti.

Doteraz sme sa zaoberali obdobiami, ktoré sa započítavajú do obdobia rozhodného pre vznik nároku na dávku v nezamestnanosti. Podľa ust. § 104 ods. 5 sa, naopak, do rozhodného obdobia nezapočítava obdobie poistenia v nezamestnanosti, ktoré bolo získané ku dňu vzniku predchádzajúceho nároku na dávku v nezamestnanosti.

Poistencovi, ktorý splnil vyššie uvedené podmienky vzniku nároku na dávku v nezamestnanosti vzniká nárok odo dňa zaradenia do evidencie nezamestnaných, ak zákon o sociálnom poistení neupravuje inak. Na zaradenie do evidencie nezamestnaných musí fyzická osoba splniť podmienky ust. § 34 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“). Musí osobne podať písomnú žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úradnom tlačive na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode má trvalý pobyt. K žiadosti je povinnosťou pripojiť prílohy upravené v prílohe č. 2 zákona o sociálnom poistení. Ide napríklad o fotokópiu potvrdenia o zamestnaní, fotokópiu dokladu o skončení alebo pozastavení prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, alebo potvrdenie o ukončení školy.

Ak podmienky na priznanie dávky nie sú splnené, pobočka Sociálnej poisťovne vydá rozhodnutie, ktorým nárok na dávku v nezamestnanosti neprizná. Proti uvedenému rozhodnutiu je možné podľa ust. § 214 zákona o sociálnom poistení podať odvolanie do 30 dní, odvolanie má odkladný účinok.

Nárok na dávku v nezamestnanosti zaniká uplynutím podporného obdobia. Podporné obdobie je v zákone o službách zamestnanosti upravené lehotami 4 mesiace a 6 mesiacov. Poistenec má nárok na dávku v nezamestnanosti počas podporného obdobia 4 mesiacov, ak ide o poistenca podľa ust. § 104 ods. 2 zákona o sociálnom poistení. Uvedené ustanovenie upravuje nasledovné podmienky(1) po skončení výkonu činnosti zamestnanca v pracovnom pomere na určitú dobu bol zaradený do evidencie nezamestnaných, (2) v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných bol poistený v nezamestnanosti z výkonu činnosti zamestnanca v pracovnom pomere na určitú dobu alebo bol dobrovoľne poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky a (3) v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných nebol povinne poistený v nezamestnanosti z iného výkonu činnosti zamestnanca. V uvedenom prípade vzniká nárok len ak poistenec skončí pracovný pomer na dobu určitú a následne bol zaradený do evidencie nezamestnaných. Nevzťahuje sa preto na osoby, ktoré boli zaradené do evidencie nezamestnaných z iného ako pracovného pomeru na dobu určitú.

Podporné obdobie na nárok na dávku v nezamestnanosti v dĺžke 6 mesiacov sa uplatňuje pri poistencoch upravených v ust. § 104 ods. 1 a ods. 3. Ide o (1) poistenca, ktorý v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky, ak tento zákon neustanovuje inak a (2) fyzickú osobu, ktorá po skončení výkonu služby policajta alebo profesionálneho vojaka bola zaradená do evidencie nezamestnaných, splnila podmienky podľa ustanovenia § 104 ods. 1, nesplnila podmienky na vznik nároku na výsluhový príspevok a nesplnila podmienku trvania služobného pomeru na vznik nároku na výsluhový dôchodok alebo nesplnila podmienky nároku na invalidný výsluhový dôchodok.

Opätovný nárok na dávku v nezamestnanosti má poistenec pri vyradení a opätovnom zaradení do evidencie nezamestnaných. Musí však splniť nasledovné podmienky: (1) bol vyradený z evidencie nezamestnaných počas poberania dávky v nezamestnanosti a (2) v období kratšom ako dva roky bol opätovne zaradený do evidencie nezamestnaných. Uvedené podmienky musia byť splnené kumulatívne, pričom nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká poistencovi odo dňa opätovného zaradenia do evidencie nezamestnaných v sume, v akej mu bola vyplácaná predchádzajúca dávka v nezamestnanosti. Nárok na dávku v nezamestnanosti mu zaniká uplynutím zostávajúcej časti podporného obdobia v nezamestnanosti.

Ak bol poistenec vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie počas poberania dávky v nezamestnanosti a obdobie poberania dávky v nezamestnanosti trvalo najmenej tri mesiace, má nárok na jednorazové vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia. Podmienkou jej vyplatenia je písomná žiadosť poistenca, pričom vyplatením uvedenej dávky v nezamestnanosti poistencovi zaniká nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti podľa predchádzajúceho odseku.

Poistenec nemá nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti za dni, počas ktorých (1) má nárok na výplatu nemocenského, (2) má nárok na výplatu ošetrovného, (3) má nárok na výplatu materského a (4) vypláca sa mu rodičovský príspevok.

Dávka v nezamestnanosti sa poskytuje za dni vo výške 50 % denného vymeriavacieho základu. Poberateľ dávky je podľa ust. § 227 ods. 3 zákona o sociálnom poistení povinný príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik nároku na dávku, trvanie nároku na dávku, zánik nároku na dávku, nároku na jej výplatu a jej sumu do 8 dní od vzniku uvedených skutočností. Ak je príjemca dávky písomne vyzvaný pobočkou Sociálnej poisťovne, aby preukázal tieto skutočnosti, je povinný výzve vyhovieť v lehote do ôsmich dní odo dňa doručenia výzvy, ak nebola pobočkou Sociálnej poisťovne určená iná lehota.

Nárok na dávku v nezamestnanosti zaniká (1) dňom vyradenia z evidencie nezamestnaných, (2) dňom smrti poistenca, (3) dňom uplynutia podporného obdobia, (4) vyplatením 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia pri opätovnom nároku a (5) dňom priznania starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....