Podnikatelia

Nezabudnite na povinnosť predložiť valnému zhromaždeniu účtovnú závierku

  • Vydanie: ULC PRO BONO 5/2007

Do uplynutia lehoty na splnenie povinnosti predložiť valnému zhromaždeniu na schválenie účtovnú závierku ostáva už len mesiac.Do uplynutia lehoty na splnenie povinnosti predložiť valnému zhromaždeniu na schválenie účtovnú závierku ostáva už len mesiac.

V zmysle § 40 Obchodného zákonníka sú totiž akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, družstvo a štátny podnik povinní ukladať riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku do zbierky listín po jej schválení príslušným orgánom do šiestich mesiacov od uplynutia účtovného obdobia, teda ak je účtovný rok spoločnosti zhodný s kalendárnym rokom, do konca júna 2007.

Iná zapísaná osoba má túto povinnosť, len ak jej to ukladá osobitný zákon. Ak osobitný zákon zapísanej osobe ukladá povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom, ukladá sa do zbierky listín účtovná závierka, ktorá bola overená audítorom, a to spolu s audítorskou správou, menom, bydliskom fyzickej osoby alebo obchodným menom, sídlom a identifikačným číslom právnickej osoby a s evidenčným číslom zápisu overujúceho audítora v zozname audítorov. Ak je audítorom právnická osoba, uvádza sa aj meno a bydlisko fyzických osôb, ktoré za audítora vykonali audit. Ak osobitný zákon zapísanej osobe ukladá povinnosť vyhotoviť výročnú správu a táto výročná správa obsahuje účtovnú závierku overenú audítorom, účtovná závierka môže byť uložená ako súčasť výročnej správy.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....