Verejná správa

Niektoré opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR – hromadné podujatia a prevádzky

  • Vydanie: ULC PRO BONO 10/2020

Pokračujúca situácia, spôsobená pandémiou ochorenia COVID -19 sa výrazným spôsobom neustále podpisuje aj na možnostiach organizovania a účasti na podujatiach hromadného charakteru, ale aj na pozícii a otvorenosti prevádzok rôzneho druhu. Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „UVZ“) stanovujú všobecné, odporúčané, špeciálne a osobitné opatrenia. 

Opatrenia upravujú širokú škálu hygienických opatrení pre prevádzky, ktoré môžeme rozdeliť do nasledovných skupín (A) všeobecné hygienické opatrenia (napr. ● pri vchode do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice, ● vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, ● na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom, ● zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 m, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti…), (B) odporúčané opatrenia na zabezpečenie kvality a neškodnosti ovzdušia v budovách (napr. ● pri zabezpečovaní vetrania vzduchotechnickým zariadením sa odporúča zvýšiť výmenu vzduchu vo všetkých priestoroch a zabezpečiť trvalý chod vzduchotechnického zariadenia, ● vyhnúť sa otváraniu okien na toaletách, ak sú odvetrávané núteným vetraním, ● nepoužívať čističky vzduchu, ktoré nemajú HEPA filter, ● využívať všetky možnosti podtlakového odvetrávania (ventilátory) v sále, na toaletách aj v kuchynských priestoroch…), (C) špeciálne opatrenia pre prevádzky verejného stravovania (napr. ● otváracie hodiny obmedziť do 22:00 hod. s výnimkou donáškových služieb alebo výdaja pokrmov cez okienko, ● pokrmy a nápoje podávať zabalené pre odber so sebou, s výnimkou podávania pokrmov a nápojov v exteriérových častiach prevádzky, ● príbor nesmie byť voľne dostupný pre zákazníkov na stoloch, ale musí byť prinesený personálom k pokrmu zabalený do papierovej servítky, ● konzumáciu pokrmov alebo nápojov umožniť vykonávať výlučne posediačky, s cieľom zabezpečiť kontrolovaný rozostup osôb…), (D) osobitné opatrenia pre prevádzky taxislužieb (napr. ● vodič musí mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, respirátor bez výdychového ventilu šál, šatka), ● cestujúcim sa odporúča sedieť na zadných sedadlách…), (E) osobitné opatrenia pre prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo (napr. ● upraviť časový harmonogram prevádzky tak, aby medzi jednotlivými zákazníkmi bol vždy priestor na upratanie a dezinfekciu pracovného miesta (pracovné stoly, kreslá, umývadlá, vanička na nohy), ● po každom zákazníkovi vykonávať dezinfekciu dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom…), (F) osobitné opatrenia pre prevádzky autoškôl a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku (napr. ● vodič a inštruktor musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka, ● po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, musí byť interiér vozidla, najmä volant a rýchlostná páka, vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom…), (G) osobitné opatrenia pre obchodné domy (napr. ● vybaviť hygienické zariadenia prevádzky tekutým mydlom a papierovými utierkami, ● do priestorov obchodného domu umožniť vstup iba osobe s telesnou teplotou najviac 37 °C…).

Platí, že každá prevádzka, na ktorú sa vzťahujú osobitné opatrenia, je povinná plniť aj opatrenia všeobecné.

Ďalším čiastkovým opatrením je povinnosť prevádzkovateľov predajní potravín a predajní drogérií umožniť v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov.

S účinnosťou od 15. októbra 2020 do odvolania sa zakázalo všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb. Výnimku z týchto zákazov majú však hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie, na ochorenie Covid19 nie starším ako 12 hodín. Uvedené hromadné podujatia musia byť ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania. Za dodržania týchto podmienok je na uvedenom podujatí možné podávať pokrmy alebo nápoje.

Existujú povinností, ktoré je potrebné v prípad, ak je možné organizovať hromadné podujatie, pri jeho organizovaní dodržiavať (napr. (A) vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál šatka), (B) hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, (C) v prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť sedenie tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel sa odporúča v radoch alternovať, alebo tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade, uvedené sa nevzťahuje na osoby žijúce v spoločnej domácnosti, (D) organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí…).

Vyššie uvedený zákaz organizovať hromadné podujatia sa nevzťahuje na výkon obradu krstu, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií. Pri týchto podujatiach je však potrebné dodržiavať viacero povinností (napr. (A) vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon obradov umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka), (B) pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice, (C) dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky), (D) dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu…).

Ďalšou výnimkou zo zákazu konania hromadných podujatí sú zasadnutia schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov, zasadnutia (schôdze) a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona alebo na voľby. V prípade týchto zasadnutí Opatrenie rovnako ako aj pri ostatných výnimkách upravuje povinnosti, ktoré je potrebné dodržiavať (napr. (A) zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk, (B) zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov hromadného podujatia, (C) zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových plôch (napr.: kľučky, zábradlia, výťahy) a všetkých kontaktných predmetov (napr.: pracovný stôl, klávesnica, telefóny, prenosné média, myš) dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom…).

Poslednou výnimkou zo zákazu organizovať hromadné podujatia je výkon hromadných podujatí nevyhnutných s priebehom nasledovných súťaží: (A) hokej: TIPOS extraliga (hokej – muži), ICE HOCKEY LEAGUE (hokej – muži), (B) futbal: FORTUNA Liga (futbal – muži), (C) hádzaná: SLOVNAFT Handball Extraliga (hádzaná – muži), MOL Liga (hádzaná – ženy), (D) volejbal: Extraliga muži (volejbal), Extraliga ženy (volejbal), (E) basketbal: Slovenská basketbalová liga (muži – basketbal), Extraliga ženy (basketbal – ženy).

Nerešpektovanie Opatrením uložených povinností sa považuje za správny delikt, za ktorý môže príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uložiť pokutu až do výšky 20 000 eur.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....