Iné

Nová úprava Fondu národného majetku

  • Vydanie: ULC PRO BONO 7/2010

Pôvodný účel zákona o prevode majetku štátu na iné osoby spočíval v zabezpečení privatizácie majetku štátu. Nakoľko sa uvedená úloha ukázala z väčšej časti ako prekonaná, bola prijatá novela, ktorá štrukturálne zmenila Fond národného majetku Slovenskej republiky tak, aby jeho organizačná štruktúra zohľadňovala úlohy, ktoré Fond národného majetku Slovenskej republiky v skutočnosti plní.

Dňa 1. júla 2010 nadobudol účinnosť zákon č. 38/2010 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorým sa zmenil zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. (ďalej len „zákon o podmienkach prevodu majetku“ alebo „zákon“). Účelom novely je zabezpečiť reštrukturalizáciu Fondu národného majetku Slovenskej republiky (ďalej len „FNM“), ktorá spočíva v reorganizácii vnútornej štruktúry FNM, najmä jeho personálnych a organizačných zložiek.

Zákon o podmienkach prevodu majetku vymedzil ako základné okruhy činností FNM (1) činnosti v oblasti privatizácie, (2) činnosti v oblasti reštitúcií a (3) činnosti v oblasti správy majetkových účastí FNM. V súčasnosti však FNM nevykonáva všetky tieto činnosti, ale vykonáva najmä činnosti súvisiace s ukončením uspokojovania reštitučných nárokov, prebiehajúcimi súdnymi spormi, splnením privatizačných zmlúv vrátane vysporiadania súvisiacich záväzkov, resp. pohľadávok. Cieľom novely je vzhľadom k zúženej potrebe vykonávania niektorých činností prispôsobiť tejto skutočnosti organizačný a personálny aparát.


ORGÁNY FONDU NÁRODNÉHO MAJETKU

Pôvodné ustanovenie § 27 ods. 4 zákona ustanovovalo ako orgány FNM prezídium, výkonný výbor a dozornú radu. Novelou sa z uvedeného ustanovenia vypustilo prezídium, následkom čoho ostali orgánmi FNM len výkonný výbor a dozorná rada. Ustanovenia týkajúce sa prezídia boli novelou zo zákona vypustené, pričom väčšina právomocí prezídia prešla na výkonný výbor.

Výkonný výbor je podľa nového znenia § 34 zákona najvyšším orgánom FNM. Výkonný výbor koná v mene FNM v rozsahu ustanovenom zákonom a štatútom FNM. Právne úkony výkonného výboru, ktoré majú písomnú formu, musia byť opatrené podpismi dvoch členov výkonného výboru, inak sú neplatné. Kedy a v akom rozsahu členovia výkonného výboru konajú v mene fondu a udeľujú splnomocnenie konať v mene fondu, musí byť určené štatútom FNM, pričom členovia výkonného výboru oprávnení konať za FNM musia byť zapísaní do obchodného registra.

Do pôsobnosti výkonného výboru patrí najmä (1) schvaľovanie zásad odmeňovania zamestnancov FNM a (2) schvaľovanie rokovacieho poriadku výkonného výboru. Výkonný výbor je tiež oprávnený v prípade nesplnenia niektorej z povinností nadobúdateľa majetku, ako napr. povinnosti strpieť kontrolu stavu a nakladania s privatizovaným majetkom až do splatenia kúpnej ceny, uložiť nadobúdateľovi peňažnú pokutu až do výšky 331 939,19 Eur, pričom úhrn uložených peňažných pokút v jednotlivom prípade nesmie presiahnuť 995 817,57 EurPeňažnú pokutu môže výkonný výbor uložiť do troch rokov od nesplnenia niektorej z povinností nadobúdateľom majetku. Výkonný výbor tiež rozhoduje o spôsobe, akým FNM naloží so svojím majetkom alebo so svojimi majetkovými účasťami na podnikaní iných právnických osôb, a to v prípade, ak vláda zruší alebo zmení rozhodnutie o privatizácii alebo zruší alebo zmení schválený privatizačný projekt. Na platnosť rozhodnutia výkonného výboru o spôsobe naloženia s majetkom alebo s majetkovými účasťami sa však vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky.

Výkonný výbor zodpovedá najmä za vypracovanie (1) návrhu na použitie majetku FNM v súlade s rozhodnutím vlády Slovenskej republiky, (2) návrhu rozpočtu FNM, (3) ročnej účtovnej závierky FNM, (4) výročnej správy o činnosti fondu za predchádzajúci rok, (5) návrhu štatútu FNM a (6) informácií a údajov o činnosti FNM, a to na účely kontroly určenými orgánmi, napr. Národnou radou Slovenskej republiky, alebo o výsledku vnútornej kontroly zmlúv o predaji privatizovaného majetku.

Po novom sa výkonný výbor skladá z piatich členov namiesto pôvodných jedenásť. Predsedu výkonného výboru a ďalších štyroch členov vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky. Vláda Slovenskej republiky odvolá predsedu výkonného výboru alebo člena výkonného výboru, ak (1) vykonáva funkciu alebo činnosť, ktorá nie je zlučiteľná s výkonom funkcie predsedu alebo člena výkonného výboru, (2) neplní povinnosti ustanovené zákonom o prevode majetku štátu, alebo (3) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.

Členovia výkonného výboru sú zamestnancami FNM. Výkonný výbor je uznášaniaschopný, ak sa na jeho rokovaní zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov výkonného výboru, pričom na prijatie rozhodnutia sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov výkonného výboru. Dokumenty podpisuje v mene výkonného výboru predseda výkonného výboru a počas jeho neprítomnosti predsedom poverený člen výkonného výboru. Výkonný výbor ustanovený podľa predpisov účinných do 30. júna 2010 vykonáva svoju pôsobnosť do dňa vymenovania nového výkonného výboru vládou Slovenskej republiky.

Okrem počtu členov výkonného výboru sa novelou tiež zmenil počet členov dozornej rady, a to zo siedmich členov na troch.

Zmeny nastali aj v schvaľovaní štatútu FNM. Predchádzajúca právna úprava ustanovovala, že štatút FNM schvaľuje Národná rada Slovenskej republiky po predchádzajúcom prerokovaní vo vláde Slovenskej republiky. Terajšia právna úprava ustanovuje, že štatút FNM schvaľuje vláda Slovenskej republiky na návrh FNM.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....