Iné

Nová vyhláška o posudzovaní zdravotnej a psychickej spôsobilosti na držanie a nosenie zbraní a streliva

  • Vydanie: ULC PRO BONO 9/2011

V súvislosti s novelou zákona o zbraniach a strelive bola vydaná nová vyhláška č. 229/2011 Z. z. Ministerstva zdravotníctva SR, ktorá upravuje postup pri posudzovaní zdravotnej a psychickej spôsobilosti na držanie a nosenie zbraní a streliva a náležitosti lekárskeho a psychologického posudku. Oproti doterajšej vyhláške je postup posudzovania spôsobilosti upravený podrobnejšie, pričom je osobitne upravené posudzovanie osôb so zdravotným postihnutím.

Dňa 1. augusta 2011 nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 229/2011 Z. z. o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku a psychologického posudku (ďalej len „vyhláška“), ktorá nahradila vyhlášku Ministerstva zdravotníctva SR č. 85/2009 Z. z. o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku. Vyhláška bola prijatá v súvislosti s poslednou novelou zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive, s ktorou sme Vás oboznámili v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO č. 04/2011.

Predmetom úpravy je postup pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelnej zbrane a streliva (ďalej len „zdravotná spôsobilosť“) a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelnej zbrane a streliva (ďalej len „psychická spôsobilosť“) a náležitosti lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti (ďalej len „lekársky posudok“) a psychologického posudku o psychickej spôsobilosti (ďalej len „psychologický posudok“).

Zdravotná spôsobilosť žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu alebo držiteľa zbrojného preukazu (ďalej len „žiadateľ“) sa podľa ustanovenia § 2 ods.1 vyhlášky posudzuje lekárskou prehliadkou. Lekársku prehliadku vykonáva pre dospelých lekár so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo, pre deti lekár so špecializáciou v odbore pediatria (ďalej len „posudzujúci lekár“). Posudzujúci lekár musí byť vlastníkom platnej licencie Slovenskej lekárenskej komory a musí mať so žiadateľom uzatvorenú platnú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Pred vykonaním lekárskej prehliadky musí žiadateľ predložiť posudzujúcemu lekárovi čestné vyhlásenie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2 vyhlášky, v ktorom okrem iného prehlási, že sa cíti zdravý a najmenej 3 roky pred vyšetrením nadmerne nepožíval alkoholické nápoje alebo iné návykové látky. Po vykonaní lekárskej prehliadky lekár vypracuje lekársky posudok v dvoch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie založí do zdravotnej dokumentácie žiadateľa a druhé vyhotovenie odovzdá žiadateľovi. Lekársky posudok musí obsahovať (1) meno a priezvisko posudzujúceho lekára a miesto zdravotníckeho zariadenia alebo názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo (môže byť aj vo forme odtlačku pečiatky), (2) evidenčné číslo lekárskeho posudku, (3) meno, priezvisko a rodné číslo žiadateľa, (4) záver lekárskej prehliadky, (5) miesto a dátum vyhotovenia lekárskeho posudku a (6) odtlačok pečiatky a podpis posudzujúceho lekára. Vzor lekárskeho posudku je upravený v prílohe č. 3 vyhlášky.

Ak posudzujúci lekár nezistí kontraindikácie zdravotnej spôsobilosti, vydá lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti. Ak zistí, že žiadateľ trpí chorobou uvedenou v prílohe č. 1 časti I vyhlášky, uvedie v lekárskom posudku, že žiadateľ je zdravotne nespôsobilý na držanie alebo nosenie strelnej zbrane a streliva. Príloha č. 1 časť I obsahuje kontraindikácie zdravotnej spôsobilosti, ako napr. schizofrénia, mentálna retardácia alebo organické duševné choroby.

Kontraindikácie zdravotnej spôsobilosti, pri ktorých za určitých okolností môže byť vydaný posudok o zdravotnej spôsobilosti sú uvedené v prílohe č. 1 časti II vyhlášky. Do uvedenej časti sú zaradené choroby ako napr. zníženie zrakovej ostrosti, cukrovka, kardiovaskulárne choroby alebo choroby pohybového aparátu. Ak posudzujúci lekár zistí u žiadateľa niektorú z chorôb uvedených v prílohe č. 1 časti II vyhlášky alebo ak má pochybnosti o zdravotnej spôsobilosti žiadateľa, pošle žiadateľa na vyšetrenie k lekárovi poskytujúcemu špecializovanú ambulantnú starostlivosť. Na výsledky vyšetrenia potom prihliadne pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti.

Žiadateľovi, ktorý trpí chorobami uvedenými v prílohe č. 1 časti II vyhlášky, môže posudzujúci lekár vydať posudok o zdravotnej spôsobilosti pod podmienkou, že tieto kontraindikácie žiadateľovi umožňujú držať alebo nosiť strelnú zbraň a strelivo bez ohrozenia života alebo zdravia svojho alebo iných osôb.

Posudzovanie psychickej spôsobilosti žiadateľa upravuje ustanovenie § 3 vyhlášky. Psychická spôsobilosť žiadateľa sa posudzuje psychologickým vyšetrením, ktoré vykonáva psychológ so špecializáciou v odbore klinická psychológia, ktorý je zdravotníckym pracovníkom s platnou licenciou Slovenskej komory psychológov. Psychológ pri vyšetrení posudzuje kontraindikácie upravené v prílohe č. 4 vyhlášky ako napr. agresivita, emotívna labilita, analfabetizmus, sklon k závislosti na alkohole a pod. Kým podľa predchádzajúcej právnej úpravy sa museli psychologickému vyšetreniu podrobiť len žiadatelia od 15 do 18 rokov, po novom sa mu musia podrobiť všetci žiadatelia. Bližšie upravuje povinnosť podrobiť sa psychologickému vyšetreniu zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive.

Obdobne ako pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti musí žiadateľ predložiť posudzujúcemu lekárovi čestné vyhlásenie. Ak psychológ vyšetrením zistí, že žiadateľ trpí chorobou uvedenou v prílohe č. 4 vyhlášky, vydá posudok o psychickej nespôsobilosti žiadateľa, v opačnom prípade vydá posudok o psychickej spôsobilosti žiadateľa. Vzor psychologického posudku je uvedený v prílohe č. 6 vyhlášky. Psychologický posudok musí obsahovať obdobné náležitosti ako posudok zdravotnej spôsobilosti. Ak bol žiadateľovi vydaný posudok o psychickej nespôsobilosti, ďalší posudok mu môže byť vydaný až po 12 mesiacoch.

Podľa prechodného ustanovenia § 4 vyhlášky sa lekárske posudky a psychologické posudky vydané do 31.júla 2011 považujú za lekárske posudky a psychologické posudky vydané podľa tejto vyhlášky.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....