Podnikatelia

Nové daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty

  • Vydanie: ULC PRO BONO 11/2008

Ministerstvo financií SR ustanovilo s účinnosťou odo dňa 1. januára 2009 nový vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty. V tomto vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO sme pre Vás pripravili bližšie podrobnosti o novom vzhľade tohto daňového priznania spolu so súhrnom informácií o postupe pri nadmernom odpočte, zaokrúhľovaní a pri vyhotovovaní faktúr, ktoré sa taktiež týkajú nového vzoru daňového priznania a zavedenia meny euro na území SR.

Dňa 1. januára 2009 nadobudne účinnosť Opatrenie Ministerstva financií SR č. MF/18184/2008-73, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty pre fyzické osoby a právnické osoby (ďalej v texte len „opatrenie MF SR“ alebo len „opatrenie“).

Opatrenie vydalo MF SR podľa § 38 ods. 3 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

Nový vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty (ďalej v texte len „daň“) je uvedený v prílohe tohto opatrenia a zohľadňuje zmeny súvisiace so zavedením meny euro v SR, predovšetkým pri vykazovaní základu dane a dane v mene euro. Z uvedeného dôvodu je vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty graficky upravený tak, aby sa základ dane a daň mohli vykazovať na dve desatinné miesta. Tento spôsob vykazovania údajov vychádza zo zmeny zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o dani z pridanej hodnoty“ alebo len „zákon“), o ktorej Vám v tomto vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO taktiež prinášame podrobné informácie.

Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty je podľa § 78 zákona povinný podať platiteľ dane registrovaný pre daň podľa § 4 až 6 zákona do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia a súčasne v tej istej lehote zaplatiť vlastnú daňovú povinnosť, ktorou sa rozumie prevýšenie celkovej výšky dane za príslušné zdaňovacie obdobie (okrem dane pri dovoze tovaru) nad celkovou výškou odpočítateľnej dane za príslušné zdaňovacie obdobie.

Zahraničná osoba, ktorá je platiteľom dane podľa § 5 alebo 6 zákona (teda právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň a ktorá podniká v zahraničí), je povinná podať daňové priznanie, len ak jej vznikla v zdaňovacom období daňová povinnosť alebo právo na odpočítanie dane, alebo ak je povinná platiť preddavok na daň podľa § 78a zákona o dani z pridanej hodnoty.

Zahraničná osoba, ktorá je platiteľom dane a predáva tovar na trhovom mieste, je povinná podľa § 78a zákona platiť preddavok na daň splatnú za príslušné zdaňovacie obdobie pripadajúcu na predávaný tovar. Preddavok sa platí vo výške 50% z dane pripadajúcej na množstvo tovaru určeného na predaj na trhovom mieste v príslušnom zdaňovacom období, najmenej však 165,97 eur (5 000 Sk). Preddavok na daň je splatný najneskôr posledný pracovný deň predchádzajúci dňu, v ktorom platiteľ začne po prvýkrát v príslušnom zdaňovacom období predávať tovar na trhovom mieste.

Daňový zástupca pri dovoze tovaru je povinný podať daňové priznanie za zastúpených dovozcov podľa § 69a zákona, a to do 25 dní po skončení kalendárneho štvrťroka. K daňovému priznaniu je daňový zástupca povinný priložiť zoznam zastúpených dovozcov s uvedením sumy všetkých základov dane ním deklarovaných dodaní tovaru osobitne za každého zastúpeného dovozcu.

Osoba, ktorá je registrovaná pre daň podľa § 7 zákona, teda zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom dane alebo právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou (napríklad rozpočtová a príspevková organizácia, právnická osoba, ktorá nevykonáva podnikateľskú činnosť, medzi ktoré patria napríklad nadácie alebo humanitárne organizácie), je povinná podať daňové priznanie do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom jej vznikla daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu Európskej únie (ďalej v texte len „členský štát“) a v tej istej lehote zaplatiť daň.

Osoba, ktorá nie je registrovaná pre daň podľa § 4 až 7 zákona, a ktorej vznikne povinnosť platiť daň podľa § 69 ods. 2, 3 a 5 zákona, je povinná podať daňové priznanie do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla daňová povinnosť a súčasne v tej istej lehote zaplatiť daň, pričom pôjde o prípady (1) ak je zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko v tuzemsku, povinná platiť daň pri službe a pri tovare dodanom s inštaláciou alebo montážou zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo z tretieho štátu, ak ide o službu alebo tovar s miestom dodania v tuzemsku, (2) ak je zdaniteľná osoba povinná platiť daň pri vybraných službách dodaných zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo z tretieho štátu (napríklad reklamné služby, poradenské, inžinierske, právne, účtovné, audítorské a iné služby, bankové, finančné, poisťovacie služby, prevod alebo postúpenie autorských a im príbuzných práv, pridelenie zamestnancov, telekomunikačné služby v zmysle § 15 ods. 8 zákona), (3) ak osoba, ktorá nie je platiteľom dane, uvedie vo faktúre alebo v inom doklade o predaji daň.

Pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku (motorového vozidla, lode, lietadla) z iného členského štátu je osoba, ktorá nie je registrovaná pre daň podľa § 4 až 7 zákona (napríklad podnikateľ, ktorý nie je platiteľom dane, občan, nezisková organizácia), povinná podľa § 78 ods. 4 zákona podať daňové priznanie do 7 dní od nadobudnutia nového dopravného prostriedku a súčasne v tej istej lehote zaplatiť daň.

Osoba, ktorá príležitostne dodá nový dopravný prostriedok (motorové vozidlo, loď, lietadlo) do iného členského štátu, uplatňuje odpočítanie dane podaním daňového priznania podľa § 78 ods. 6 zákona za ten kalendárny mesiac, v ktorom bol nový dopravný prostriedok dodaný a vo výške určenej podľa § 52 zákona. Ak nový dopravný prostriedok príležitostne dodá platiteľ dane, uplatňuje odpočítanie dane vo svojom daňovom priznaní, ktoré podáva za zdaňovacie obdobie, v ktorom dodal nový dopravný prostriedok do iného členského štátu (nepodáva osobitné daňové priznanie). Ak nový dopravný prostriedok dodá príležitostne osoba, ktorá je platiteľom dane, ale pri dodaní nového dopravného prostriedku nekoná ako zdaniteľná osoba, uplatňuje táto osoba odpočítanie dane pri novom dopravnom prostriedku v osobitnom daňovom priznaní, pričom táto osoba podáva osobitné daňové priznanie aj pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku z iného členského štátu.

Zahraničná osoba z tretieho štátu, ktorá dodáva elektronicky služby v rámci Európskych spoločenstiev a je na tento účel identifikovaná pre daň v tuzemsku, nepodáva daňové priznanie podľa vzoru daňového priznania uvedeného v prílohe k tomuto opatreniu MF SR, nakoľko daňové priznanie podáva elektronicky podľa § 68 zákona.

Podľa § 78 ods. 7 zákona sa po zavedení meny euro v SR údaje v daňovom priznaní zaokrúhľujú na najbližší eurocent do 0,005 eura smerom nadol a od 0,005 eura vrátane smerom nahor, teda v daňovom priznaní sa údaje uvedú s dvomi desatinnými miestami.

Ak vznikne daňová povinnosť pri zdaniteľnom obchode v zdaňovacom období pred zavedením meny euro v SR, uvedie sa do daňového priznania daň v slovenskej mene. Ak je faktúra za dodaný tovar alebo dodanú službu vyhotovená po zavedení meny euro v SR v mene euro (nakoľko po zavedení meny euro v SR nie je možné vyhotoviť faktúru v slovenskej mene), prepočíta sa dohodnutá odplata v slovenskej mene konverzným kurzom (30,1260 SKK/EUR). Údaje o základe dane a výške dane sa vo faktúre uvedú v mene euro aj v slovenskej mene.

Platiteľ dane, ktorý uplatňuje odpočítanie dane pri tovare, pri ktorom daňová povinnosť vznikla v zdaňovacom období pred zavedením meny euro v SR, sa môže rozhodnúť, že odpočítanie dane uplatní v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom mu právo na odpočítanie dane vzniklo, alebo v nasledujúcom zdaňovacom období, pričom musí byť splnená podmienka podľa § 51 ods. 2 zákona o dani z pridanej hodnoty, že ku dňu uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, má k dispozícii faktúru.

Pri nadmernom odpočte podľa § 79 zákona o dani z pridanej hodnoty je platiteľ dane povinný najprv ho kompenzovať so svojou vlastnou daňovou povinnosťou v nasledujúcom zdaňovacom období a ak nadmerný odpočet nie je možné odpočítať od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období, daňový úrad vráti neodpočítaný nadmerný odpočet (jeho neodpočítanú časť). Nadmerný odpočet, ktorý vznikol v zdaňovacom období, ktoré sa skončilo pred 1. januárom 2009 (teda pred dňom zavedenia meny euro v SR), sa pred odpočítaním od vlastnej daňovej povinnosti za zdaňovacie obdobie po 1. januári 2009 (teda po zavedení meny euro v SR) prepočíta zo slovenskej meny na menu euro podľa konverzného kurzu (30,1260 SKK/EUR) a zaokrúhli na dve desatinné miesta smerom nahor.

Oznámenie MF SR o vydaní predmetného opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov SR pod č. 309/2008 Z. z., uverejnené bolo vo Finančnom spravodajcovi č. 7/2008 a možno doň nazrieť na MF SR.

Opatrením MF SR sa zrušuje Opatrenie MF SR č. MF/19376/2007-73 zo dňa 1. septembra 2007, ktoré ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty, tento vzor daňového priznania sa však použije (1) pri podávaní daňových priznaní za obdobia, ktoré končia najneskôr 31. decembra 2008 a (2) pri podávaní daňových priznaní podľa § 78 ods. 4 zákona o dani z pridanej hodnoty, ak daňová povinnosť vznikla najneskôr 31. decembra 2008. Opatrenie MF SR č. MF/19376/2007-73 zo dňa 1. septembra 2007, nadobudlo účinnosť dňa 1. októbra 2007. Oznámenie MF SR o vydaní opatrenia č. MF/19376/2007-73 zo dňa 1. septembra 2007 bolo publikované v Zbierke zákonov SR pod č. 424/2007 Z. z., uverejnené bolo vo Finančnom spravodajcovi č. 9/2007 a možno doň nazrieť na MF SR.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....