Verejná správa

Nové Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

  • Vydanie: ULC PRO BONO 6/2020

Dňa 14. mája 2020 bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý zákon č. 134/2020 Z. z. (ďalej len „novela“) , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

V zmysle novely vzniká na Slovensku s účinnosťou od 1. júla 2020 nové ministerstvo – „Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky“, úlohou ktorého bude aj využívanie finančných prostriedkov, ktoré poskytne Európska únia na zmierňovanie ekonomických dopadov ochorenia COVID – 19 na Slovensku.

Cieľom novely je v zmysle dôvodovej správy transformácia Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré prevezme pôsobnosť Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu a do pôsobnosti ktorého sa presunie z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pôsobnosť v oblasti regionálneho rozvoja. Cieľom týchto zmien je centralizácia a koncentrácia agendy regionálneho rozvoja a eurofondov na jedno ministerstvo s cieľom zlepšenia koordinácie regionálneho rozvoja, optimalizácie implementačnej štruktúry riadenia eurofondov, posilnenia princípov transparentnosti, efektívnosti, hospodárnosti, účelnosti a výsledkovej orientácie, na ktoré kladie dôraz aj Európska komisia.

Novela okrem uvedeného prináša aj ďalšie zmeny a doplnenia ďalších právnych predpisov, ktorým sa ale vzhľadom na obsahové zameranie tohto článku bližšie nevenujeme.

Prvým bodom, v ktorom novela vymedzuje nové ministerstvo je ustanovenie § 3 písm. (E) kompetenčného zákona, v zmysle ktorého: „V Slovenskej republike pôsobia tieto ministerstvá, na ktorých čele je člen vlády: (E) Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky“.

Novela vznik nového ministerstva zavádza vložením nového ustanovenia § 10 ods. 1 kompetenčného zákona: „Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre (A) riadenie, koordináciu a dohľad nad využívaním finančných prostriedkov z fondov Európskej únie, (B) oblasť investícií v rozsahu strategického plánovania a strategického projektového riadenia, ako aj koordináciu investičných projektov a vypracovanie národného strategického investičného rámca v pôsobnosti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, a vnútroštátnu implementáciu Agendy 2030, (C) koordináciu prípravy politík regionálneho rozvoja, (D) centrálne riadenie informatizácie spoločnosti a tvorbu politiky jednotného digitálneho trhu, rozhodovanie o využívaní verejných prostriedkov vo verejnej správe pre informačné technológie, centrálnu architektúru integrovaného informačného systému verejnej správy a koordináciu plnenia úloh v oblasti informatizácie spoločnosti“.

K uvedenému ustanoveniu § 10 ods. 1 kompetenčného zákona, upravujúceho pôsobnosť nového ministerstva, je potrebné uviesť, že s účinnosťou od 1. októbra 2020 sa bod (C) vyššie citovaného ustanovenia § 10 ods. 1 kompetenčného zákona zmení nasledovne„(C) regionálny rozvoj vrátane koordinácie prípravy politík regionálneho rozvoja.“

Uvedená zmena súvisí s prechodom časti pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky od 1. októbra 2020.

Ďalšou, novelou zavedenou zmenou je úprava ustanovenia § 9 ods. 1 kompetenčného zákona, z ktorého sa s účinnosťou od 1. októbra 2020 vypúšťa písmeno (L) („Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre regionálny rozvoj okrem koordinácie politík regionálneho rozvoja a okrem koordinácie využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie“). Z uvedeného je zrejmé, že agenda regionálneho rozvoja prechádza od 1. októbra 2020 z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na nové Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Ďalšou dôležitou zmenou v súvislosti so vznikom nového ministerstva je úprava ustanovenia § 21 kompetenčného zákona, z ktorého sa s účinnosťou od 1. júla 2020 vypúšťa písmeno (K). Doterajšia právna úprava považovala za ústredný orgán štátnej správy aj (K) Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, ktorý však po novom z výpočtu ústredných orgánov štátnej správy vypadne. Uvedená zmena je realizovaná vzhľadom k tomu, že od 1. júla 2020 sa Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu transformuje na Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Podľa dôvodovej správy sa Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky zo zákona stane zriaďovateľom doterajšej príspevkovej organizácie Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. So zánikom Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu sa spája aj vypustenie ustanovenia § 22 ods. 5 kompetenčného zákona, ktoré s účinnosťou do 1. júla 2020 upravovalo postavenie vedúceho Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu.

Ďalším ustanovením kompetenčného zákona, upravujúcim pôsobnosť nového Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, je ustanovenie § 40ah kompetenčného zákona (účinné od 1. júla 2020): „Pôsobnosť Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky“ (§ 40ah ods. 1 kompetenčného zákona).

„Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pre oblasť podľa § 40ah ods. 1 kompetenčného zákona pojem „Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu“ vo všetkých tvaroch, rozumie sa tým „Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky“ v príslušnom tvare“ (§ 40ah ods. 2 kompetenčného zákona).

„V súvislosti s prechodom kompetencií podľa § 40ah ods. 1 kompetenčného zákona prechádzajú od 1. júla 2020 práva a povinnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu vrátane práv a povinností zo štátnozamestnaneckých pomerov, pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov zamestnancov na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol k 30. júnu 2020 v správe Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, prechádza k 1. júlu 2020 do správy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky“ (§ 40ah ods. 3 kompetenčného zákona).

„V súvislosti s prechodom pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky sa Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky považuje za zriaďovateľa organizácie založenej Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu“ (§ 40ah ods. 4 kompetenčného zákona).

Novela vkladá do kompetenčného zákona aj ustanovenie o prechode časti pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na nové Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. S účinnosťou od 1. októbra 2020 je totiž súčasťou kompetenčného zákona aj jeho nové ustanovenie § 40ak: „Pôsobnosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v oblasti regionálneho rozvoja podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky“ (§ 40ak ods. 1 kompetenčného zákona).

Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pre oblasť podľa § 40ak ods. 1 pojem „Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky“ vo všetkých tvaroch, rozumie sa tým „Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky“ v príslušnom tvare“ (§ 40ak ods. 2 kompetenčného zákona).

V súvislosti s prechodom kompetencie podľa § 40ak ods. 1 prechádzajú od 1. októbra 2020 práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon tejto kompetencie, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol k 30. septembru 2020 v správe Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencie v oblasti podľa § 40ak ods. 1, prechádza k 1. októbru 2020 do správy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.“

Novela prináša aj legislatívno – technickú úpravu ustanovení ďalších zákonov v súvislosti so vznikom Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (napr. zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov, zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení neskorších predpisov, či zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Govermente) v znení neskorších predpisov a mnohé ďalšie).

Novela má delenú účinnosť.

Časť ustanovení novely nadobudla účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (26. mája 2020), časť ustanovení nadobúda účinnosť dňa 1. júla 2020 a časť 1. októbra 2020. Väčšina ustanovení, týkajúcich sa Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky nadobúda účinnosť 1. júla 2020 a 1. októbra 2020.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....