Iné

Nové opatrenie o regulácii cien nájmov bytov

  • Vydanie: ULC PRO BONO 3/2008

Nové Opatrenie Ministerstva financií SR č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 1. mája 2008, zrušilo doteraz platný výnos Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. V-1/2003. Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vám prináša podrobnejšie informácie o tom, na ktoré byty sa regulácia cien nájmov vzťahuje a naopak, ktorých bytov sa táto nová právna úprava netýka.
Dňa 1. mája 2008 nadobudlo účinnosť Opatrenie Ministerstva financií SR zo dňa 23. apríla 2008 č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov (ďalej v texte len „opatrenie MF SR“ alebo len „opatrenie“). Opatrenie MF SR zrušilo výnos Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR zo dňa 22. decembra 2003 č. V-1/2003 o regulácii cien nájmu bytov (oznámenie o vydaní tohto výnosu bolo publikované v Zbierke zákonov SR pod č. 4/2004 Z. z., výnos bol uverejnený vo Vestníku MVaRR SR č. 6/2003).
MF SR týmto opatrením podľa § 11 ods. 1 a § 20 ods. 1 a 2 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ustanovilo maximálne ceny nájmov bytov, podmienky pre uplatnenie takejto regulácie cien, rozdelenie bytov, ich zariadení, príslušenstva, vybavenia a podlahových plôch, zvýšenie cien nájmu základného prevádzkového zariadenia bytu ako aj ostatného zariadenia a vybavenia bytu, pričom určuje, na ktoré byty sa opatrenie nevzťahuje.

Podľa § 1 opatrenia MF SR sa maximálna cena nájmu bytu za mesiac, okrem nájmu bytu podľa § 2 a 4 opatrenia MF SR, určuje podľa veľkosti podlahovej plochy bytu, pričom v bytoch I. kategórie je maximálna cena nájmu za mesiac za 1m2 obytnej miestnosti 33,80 Sk a za 1 m2 vedľajšej miestnosti 15,80 Sk, v bytoch II. kategórie je maximálna cena nájmu za mesiac za 1m2 obytnej miestnosti 22,60 Sk a za 1 m2 vedľajšej miestnosti 13,50 Sk, v bytoch III. kategórie je maximálna cena nájmu za mesiac za 1m2 obytnej miestnosti 18,10 Sk a za 1 m2 vedľajšej miestnosti 6,70 Sk a v bytoch IV. kategórie je maximálna cena nájmu za mesiac za 1m2 obytnej miestnosti 11,20 Sk a za 1 m2 vedľajšej miestnosti 4,50 Sk.

Tieto ceny sa zvyšujú o cenu nájmu základného prevádzkového zariadenia bytu za rok, ktorého maximálna cena je pri bytoch I. kategórie určená sumou 6 144 Sk, pri bytoch II. kategórie je určená sumou 5 380 Sk a pri bytoch III. kategórie sumou 3 840 Sk, pričom tieto maximálne ceny sa znižujú najmenej o 100 Sk, ak nie je byt vybavený špajzou alebo špajzovou skriňou, alebo v prípade, ak súčasťou bytu nie je pivnica, najmenej o 220 Sk, ak v byte nie je zavedený plyn alebo elektrina na varenie a tiež v prípade, ak je kúpeľňa vybavená zariadením na ohrievanie vody len na pevné palivo, najmenej o 380 Sk, ak je byt vybavený len kúpeľňovým alebo sprchovým kútom, ktorý netvorí samostatnú miestnosť, alebo v prípade, ak je záchod umiestnený v kúpeľni a tiež v prípade, ak byt tvorí jediná miestnosť, najmenej o 540 Sk, ak je v byte I. a II. kategórie základné príslušenstvo mimo bytu, najmenej o 770 Sk, ak má byt I. kategórie len čiastočné základné príslušenstvo.

Základným prevádzkovým zariadením na účely tohto opatrenia je priestor na uskladnenie potravín a paliva (špajza a pivnica), hygienické zariadenie, rozvod plynu, elektrickej energie a vody a zariadenie na odvádzanie odpadových vôd.

Maximálne ceny nájmu bytu za mesiac sa zvyšujú o ceny nájmu ostatného zariadenia a vybavenia bytu, ktorého životnosť doteraz neuplynula. Pre určenie cien nájmu ostatného zariadenia a vybavenia bytu opatrenie určuje mieru ročného opotrebenia a životnosť v rokoch pri (1) sporákoch, varičoch, (2) kuchynských linkách, (3) vstavaných skriniach, (4) elektrických bojleroch, (5) prietokových ohrievačoch vody, (6) zdrojoch tepla užívaných nájomcom na vykurovanie a pri (7) meracích a regulačných zariadeniach pre tepelnú energiu a vodu, pri ktorých sa mesačná maximálna cena nájmu vypočíta ako jedna dvanástina sumy vypočítanej ročným percentom opotrebenia z obstarávacích nákladov zariadenia a vybavenia bytu. Obstarávacie náklady tvorí cena zariadenia a vybavenia, za ktorú sa zariadenie a vybavenie nakúpilo, pričom pri predmetoch obstaraných po 1. februári 2001 sa do obstarávacích nákladov zahŕňajú aj účelne vynaložené náklady na ich dopravu a montáž v byte. Opatrenie taktiež ustanovuje maximálnu cenu nájmu ostatného zariadenia a vybavenia bytu za mesiac po uplynutí jeho životnosti a tiež pre prípady, ak nie je možné zistiť jeho obstarávaciu cenu.

V predchádzajúcom texte uvedené maximálne ceny určené týmto opatrením sa znižujú (1) pri suterénnych bytoch o 10%, (2) pri bytoch na piatom a vyššom nadzemnom podlaží v domoch bez výťahu s ústredným (diaľkovým) vykurovaním o 5%, (3) pri bytoch na piatom a vyššom nadzemnom podlaží bez ústredného (diaľkového) vykurovania o 10% a (4) pri bytoch s obytnými miestnosťami vyššími ako 3,4 m o 5%.

Ďalšie podrobnosti týkajúce sa tejto časti opatrenia MF SR sú obsiahnuté v prílohe k opatreniu, ktorá zakotvuje podmienky pre uplatnenie regulácie cien nájmov bytov, pričom ustanovuje kvalitatívne rozdelenie bytov, priestorové rozdelenie bytov, ich zariadení, príslušenstva, vybavenia a podlahových plôch.

Rozdielnym právnym režimom sa v zmysle § 2 opatrenia MF SR riadi regulácia maximálnych cien ročného nájmu bytov obstaraných z prostriedkov (1) štátneho rozpočtu, (2) štátnych fondov, (3) rozpočtov obcí a (4) rozpočtov vyšších územných celkov po 1. februári 2001 a (5) bytov obstaraných výstavbou, prestavbou alebo dostavbou bytov a skolaudovaných po 1. februári 2001, pri ktorých sa maximálne ceny ročného nájmu určujú vo výške 5% z obstarávacej ceny bytu. Opatrenie MF SR vymedzuje, aké položky sa zahrnú do obstarávacej ceny bytu, pričom výpočet týchto položiek je stanovený v závislosti od spôsobu obstarania, pri ktorom opatrenie rozlišuje medzi výstavbou, prestavbou, dostavbou alebo kúpou bytu.

Maximálna cena nájmu bytu vypočítaná podľa § 1 opatrenia MF SR sa zvyšuje o 15% v bytových domoch postavených bez účasti verejných prostriedkov alebo v bytových domoch vydaných pri náprave krívd podľa osobitných predpisov (napríklad podľa zákona č. 298/1990 Zb. o úprave niektorých majetkových vzťahov rehoľných rádov a kongregácií a arcibiskupstva olomouckého v znení neskorších predpisov, zákona č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov, zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov, zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, zákona č. 107/1993 Z. z. o vrátení majetku Matici slovenskej v znení nálezu Ústavného súdu SR č. 221/2000 Z. z., zákona č. 282/1993 Z. z. o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam v znení neskorších predpisov) bez ohľadu na to, kto je vlastníkom takýchto bytových domov, okrem bytov v takýchto bytových domoch, na ktoré sa vzťahuje ustanovenie § 4 ods. 1 písm. c) tohto opatrenia, ktorého znenie je uvedené v nasledujúcom odseku v bode (3).

Z § 4 opatrenia MF SR vyplýva, že toto opatrenie sa nevzťahuje na byty (1) bytových družstiev zriadených alebo založených po roku 1958, ak ide o byty postavené podľa predpisov o finančnej, úverovej a inej pomoci poskytnutej podľa predpisov o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej bytovej výstavbe, platných v čase ich výstavby, (2) vo vlastníctve fyzických osôb, (3) preukázateľne voľné v bytových domoch postavených bez účasti verejných prostriedkov alebo v bytových domoch vydaných pri náprave krívd podľa osobitných predpisov (uvedených v predchádzajúcom texte), bez ohľadu na to, kto je vlastníkom takýchto bytových domov, s výnimkou zákonného prechodu nájmu (podľa § 706 až 708 Občianskeho zákonníka) a výmeny bytu (podľa § 715 a 716 Občianskeho zákonníka), (4) v domoch postavených úplne bez účasti prostriedkov štátneho rozpočtu, štátnych fondov, rozpočtov obcí a rozpočtov vyšších územných celkov s kolaudačným rozhodnutím vydaným po 1. februári 2001, (5) v nájme právnickej osoby, ktorá nemá sídlo na území SR, fyzickej osoby, ktorá nemá trvalý pobyt na území SR, zahraničného zastupiteľského úradu alebo diplomatickej misie, (6) užívané na podnikateľskú činnosť so súhlasom vlastníka alebo ich časti užívané na podnikateľskú činnosť so súhlasom vlastníka.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....