Verejná správa

Nové pravidlá prideľovania evidenčného čísla vozidla

  • Vydanie: ULC PRO BONO 3/2021

Oblasť prideľovania evidenčných čísel vozidla prechádza v tomto obdobím významným prerodom. Rokmi zaužívaná prax sa mení a po novom už označenie evidenčného čísla nášho vozidla nebude reflektovať okres evidencie vozidla. Zmeny v legislatíve by mali priniesť aj zefektívnenie a zhospodárnenie procesu prideľovania evidenčných čísel vozidla.

Dňa 18. marca 2021 Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestnej premávke“) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej spolu len „novela“). Novelou sa okrem zákona o cestnej premávke mení aj zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“) a zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“).

Najdôležitejšími zmenami, ktoré novela prináša sú: (A) viazanie evidenčného čísla vozidla (ďalej aj „EČV“) na vozidlo – zavedenie možnosti prenositeľnosti tabuľky s EČV z pôvodného majiteľa motorového vozidla na nového majiteľa motorového vozidla, pričom pôvodnú tabuľku bude môcť použiť bez ohľadu na to, či má v danom okrese naďalej trvalý pobyt; pôvodný majiteľ motorového vozidla však bude mať aj možnosť ponechať si tabuľku so svojim doterajším EČV a preniesť ho na svoje nové vozidlo; (B) zrušenie viazanosti EČV na okres trvalého pobytu vlastníka vozidla; (C) zrušenie tzv. dvojkrokového oznamovania prevodu držby vozidla na inú osobu – po novom sa tak na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte vykoná kompletná zmena držby vozidla na kupujúceho s vydaním nového osvedčenia o evidencii časť II; ak by sa vykonala zmena držby vozidla na dopravnom inšpektoráte, kedy by bolo potrebné vydávať nové EČV, ktoré nemá tento dopravný inšpektorát na svojom sklade, bude zabezpečené zasielanie nových dokladov a EČV kupujúcemu prostredníctvom kuriérnej služby.

Zrušenie dvojkrokového oznamovania prevodu držby vozidla

Jednou zo základných zmien, ktorú novela do zákona o cestnej premávke priniesla je, ako z vyššie uvedeného vyplýva, zrušenie dvojkrokového oznamovania prevodu držby vozidla na inú osobu. Podľa novej právnej úpravy sa tak bude vykonávať priama zmena držby vozidla, a to aj v prípade, ak má nový držiteľ pobyt alebo sídlo v inom okrese. Po novom bude vykonanie všetkých zmien možné na ktoromkoľvek orgáne Policajného zboru. Uvedená zmena sa prejavila viacerými drobnými úpravami zákona o cestnej premávke. Ide najmä o zmeny ustanovení § 114 ods. 7, § 116 ods. 3 až 13 zákona o cestnej premávke.

Viazanosť EČV na konkrétne vozidlo

Ďalšou, dôležitou zmenou, ktorú novela priniesla, je viazanosť EČV na konkrétne vozidlo. Novela prináša nové ustanovenia § 116 ods. 14 až 19 zákona o cestnej premávke, ktoré umožňujú ponechanie pôvodných tabuliek s evidenčným číslom pri zmenách držby vozidiel, kedy bude mať kupujúci fakultatívnu možnosť požiadať o výmenu tabuliek s evidenčným číslom na orgáne Policajného zboru príslušnom podľa miesta pobytu alebo sídla nového držiteľa vozidla. Zároveň sa ale predávajúcemu umožňuje ponechať si EČV z vozidla, ktoré predáva.

„Pri zmene držby vozidla sa ponechávajú tabuľky s evidenčným číslom na vozidle a to aj v tom prípade, ak má nový držiteľ adresu pobytu, sídla, prevádzkarne alebo organizačnej zložky v pôsobnosti iného orgánu Policajného zboru“ (ustanovenie § 116 ods. 14 zákona o cestnej premávke).

„Ak pri zmene držby vozidla je nový držiteľ vozidla osobne prítomný na orgáne Policajného zboru, doterajší držiteľ vozidla je povinný odovzdať orgánu Policajného zboru osvedčenie o evidencii časť I a časť II; osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II sa neodovzdávajú, ak boli stratené alebo odcudzené“ (ustanovenie § 116 ods. 15 zákona o cestnej premávke).

„Ak pri zmene držby vozidla nie je nový držiteľ vozidla osobne prítomný na orgáne Policajného zboru, doterajší držiteľ vozidla je povinný odovzdať orgánu Policajného zboru osvedčenie o evidencii časť II. Orgán Policajného zboru zasiela osvedčenie o evidencii časť I a časť II na adresu určenú vlastníkom vozidla alebo držiteľom vozidla; pri ich prevzatí sa postupuje podľa ustanovenia § 116a ods. 6 zákona o cestnej premávke“ (ustanovenie § 116 ods. 16 zákona o cestnej premávke).

„Pri zmene držby vozidla, odhlásení vozidla do cudziny, vyradení vozidla z evidencie alebo pri výmene tabuľky s evidenčným číslom si môže doterajší držiteľ vozidla ponechať tabuľky s evidenčným číslom; túto skutočnosť je povinný oznámiť orgánu Policajného zboru“ (ustanovenie § 116 ods. 17 zákona o cestnej premávke).

„Ak si pri zmene držby vozidla doterajší držiteľ vozidla ponechal tabuľky s evidenčným číslom a nový držiteľ vozidla je osobne prítomný na orgáne Policajného zboru, doterajší držiteľ vozidla je povinný odovzdať orgánu Policajného zboru osvedčenie o evidencii časť I a časť II; osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II sa neodovzdávajú, ak boli stratené alebo odcudzené. Orgán Policajného zboru pridelí vozidlu nové evidenčné číslo; to neplatí, ak nový držiteľ už mal ponechané tabuľky s evidenčným číslom z iného vozidla, ktoré žiada prideliť predmetnému vozidlu“ (ustanovenie § 116 ods. 18 zákona o cestnej premávke).

„Ak si pri zmene držby vozidla doterajší držiteľ vozidla ponechal tabuľky s evidenčným číslom a nový držiteľ vozidla nie je osobne prítomný na orgáne Policajného zboru, doterajší držiteľ vozidla je povinný odovzdať orgánu Policajného zboru osvedčenie o evidencii časť II. Orgán Policajného zboru pridelí vozidlu nové evidenčné číslo; to neplatí, ak nový držiteľ už mal ponechané tabuľky s evidenčným číslom z iného vozidla, ktoré žiada prideliť predmetnému vozidlu. Orgán Policajného zboru zasiela osvedčenie o evidencii časť I, časť II a podľa potreby aj tabuľku s evidenčným číslom na adresu určenú vlastníkom vozidla alebo držiteľom vozidla; pri ich prevzatí sa postupuje podľa ustanovenia § 116a ods. 6 zákona o cestnej premávke (ustanovenie § 116 ods. 19 zákona o cestnej premávke).

Ďalší postup v prípadoch, kedy si majiteľ vozidla ponechá tabuľku s EČV, prideleným jeho pôvodnému vozidlu je najmä predmetom úpravy ustanovení § 116a a § 123 zákona o cestnej premávke.

„Ak si pri zmene držby vozidla doterajší držiteľ vozidla ponechal tabuľky s evidenčným číslom vozidla, orgán Policajného zboru pridelí vozidlu nové evidenčné číslo; to neplatí, ak nový držiteľ už mal ponechané tabuľky s evidenčným číslom z iného vozidla, ktoré žiada prideliť na predmetné vozidlo. Orgán Policajného zboru zasiela osvedčenie o evidencii časť I, časť II a podľa potreby aj tabuľku s evidenčným číslom na adresu určenú vlastníkom vozidla alebo držiteľom vozidla; pri ich prevzatí sa postupuje podľa ustanovenia § 116a ods. 6 zákona o cestnej premávke“ (ustanovenie § 116a ods. 10 zákona o cestnej premávke).

„Držiteľ vozidla je povinný vydanú tabuľku s evidenčným číslom bezodkladne pripevniť na vozidlo. Tabuľka s evidenčným číslom nesmie byť pripevnená spôsobom, ktorý narušuje jej celistvosť a znemožňuje jej čitateľnosť alebo identifikáciu. Ak boli vozidlu vydané dve tabuľky s evidenčným číslom, držiteľ vozidla je povinný bezodkladne pripevniť na vozidlo obe tabuľky. Ak bol uplatnený postup podľa ustanovenia § 116 ods. 17 zákona o cestnej premávke, je držiteľ tabuľky s evidenčným číslom povinný chrániť tabuľky pred stratou alebo odcudzením; ak už toto evidenčné číslo nebude chcieť prideliť inému vozidlu, je povinný tabuľky s evidenčným číslom bezodkladne odovzdať najbližšiemu orgánu Policajného zboru. Tabuľku s evidenčným číslom si môže jej držiteľ ponechať najdlhšie jeden rok bez toho, aby bola pridelená inému vozidlu; po uplynutí tejto lehoty nesmie byť pridelená inému vozidlu a ak v rámci tejto lehoty nebola pridelená alebo odovzdaná, eviduje sa ako stratená“ (ustanovenie § 123 ods. 4 zákona o cestnej premávke).

„Orgán Policajného zboru pridelí nové evidenčné číslo a vydá tabuľku s evidenčným číslom držiteľovi vozidla alebo vlastníkovi vozidla, ak o to požiada. Orgán Policajného zboru pridelí vozidlu evidenčné číslo, ku ktorému už má držiteľ vozidla ponechané tabuľky s evidenčným číslom z iného vozidla, ak o to držiteľ vozidla požiada. Ak držiteľ vozidla požiadal o pridelenie evidenčného čísla na orgáne Policajného zboru, ktorý nepridelil predchádzajúce evidenčné číslo, orgán Policajného zboru zasiela osvedčenie o evidencii časť I, časť II a tabuľku s evidenčným číslom na adresu určenú držiteľom vozidla; priich prevzatí sa postupuje podľa ustanovenia § 116a ods. 6 zákona o cestnej premávke“ (ustanovenie § 123 ods. 8 zákona o cestnej premávke).

„Na žiadosť držiteľa vozidla, vlastníka vozidla alebo osoby, ktorá požiadala o prihlásenie vozidla do evidencie, možno prideliť evidenčné číslo, ktoré bolo v minulosti pridelené inému vozidlu, ak tabuľka s evidenčným číslom bola orgánom Policajného zboru, osobou oprávnenou na zber starých vozidiel alebo spracovateľom starých vozidiel znehodnotená v súvislosti s evidenčným úkonom; ak sa vozidlu vydávajú dve tabuľky s evidenčným číslom, podmienkou na pridelenie takého evidenčného čísla je znehodnotenie obidvoch tabuliek s evidenčným číslom“ (ustanovenie § 123 ods. 19 zákona o cestnej premávke).

Nový formát EČV

Z pohľadu nového formátu EČV je potrebné pristaviť sa predovšetkým pri ustanoveniach § 124 a § 127 zákona o cestnej premávke.

V ustanovení § 124 ods. 1 zákona o cestnej premávke („Evidenčné číslo tvoria písmená a číslice. Prvá dvojica písmen evidenčného čísla označuje okres, v ktorom je vozidlo evidované. Za prvou dvojicou písmen sa za štátnym znakom Slovenskej republiky uvádzajú tri číslice a dvojica písmen“) sa druhá (zvýraznená) veta vypúšťa. Po novom tak už nebude platiť, že prvá dvojica písmen EČV označuje okres evidencie vozidla.

„Na žiadosť držiteľa vozidla alebo vlastníka vozidla možno prideliť evidenčné číslo, v ktorom sa na prvých dvoch miestach uvádzajú písmená a za štátnym znakom Slovenskej republiky sa uvádzajú písmená, číslice alebo kombinácia písmen a číslic iná ako je uvedená v ustanovení § 124 ods. 1 zákona o cestnej premávke; to neplatí, ak by sa tým vytvorilo evidenčné číslo, ktoré sa prideľuje vozidlu podľa ustanovenia § 125 zákona o cestnej premávke, zvláštne evidenčné číslo alebo osobitné evidenčné číslo“ (ustanovenie § 124 ods. 2 zákona o cestnej premávke).

Pôvodné ustanovenie § 127 ods. 4 zákona o cestnej premávke („Dvojica písmen v prvom riadku označuje okres, v ktorom bolo zvláštne evidenčné číslo vydané, okrem zvláštneho evidenčného čísla podľa ustanovenia § 127 ods. 12 zákona o cestnej premávke) sa nahrádza novelizovaným znením ustanovenia § 127 ods. 4 zákona o cestnej premávke („V prvom riadku sa uvádza dvojica písmen; to neplatí ak ide o zvláštne evidenčné číslo podľa ustanovenia § 127 ods. 12 zákona o cestnej premávke).

Pre zhrnutie je teda vhodné uviesť, že po novom už prvé dve písmená EČV nebudú označovať okres, v ktorom je vozidlo evidované.Aktuálne máme v Slovenskej republike desaťročia zaužívaný model evidenčného čísla, ktorý sa viaže na vozidlo a okres. Zloženie tradičného identifikátora vozidla je: prvé 2 znaky – okres, 3 znaky – arabské číslice od 001 – 999, posledné 2 znaky séria AA-ZZ. Ak podľa doteraz platnej legislatívy majiteľ vozidlo predal, a to ostávalo v okrese, ostala na ňom aj rovnaká TEČ-ka a v systéme rovnaké EČV. Ak sa však majiteľ vozidla ako vlastník sťahoval do iného okresu a menil si tým trvalý pobyt, musel zmeniť aj EČV vozidla. Aj to je dôvodom, prečo by mal byť podľa dôvodovej správy zavedený systém prideľovania evidenčných čísel a s tým súvisiacich tabuliek tak, aby bolo viazané striktne na vozidlo. Ak EČV vozidlo raz dostane, môže ho mať do konca svojho využitia. Či sa nachádza adresa trvalého pobytu vlastníka v jednom okrese a o určitý čas v inom okrese, stále bude mať jedno EČV. Ak bude EČV viazané na vozidlo, ide podľa predkladateľov novely nepochybne o najjednoduchšie, najlogickejšie a najlacnejšie riešenie. Pri kúpe nového vozidla sa vygeneruje EČV, ktoré na vozidle ostane do konca životnosti.

Nemenej dôležitou časťou novely je prechodné ustanovenie § 143h zákona o cestnej premávke („Tabuľky s evidenčným číslom podľa predpisov účinných do 28. februára 2022 sa vydávajú do doby vyčerpania ich skladových zásob“).

Zákon o správnych poplatkoch

Zákon o správnych poplatkoch sa novelou mení v reakcii na zmeny v zákone o cestnej premávke. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA položke číslo 65. časti Poznámky sa bod 2 („Poplatníkom je nový držiteľ motorového vozidla alebo prípojného vozidla) vypúšťa. Ďalšia zmena zákona o správnych poplatkoch sa zas prejavila v zmene položky číslo 76 v sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA, kde dochádza k doplneniu časti „Oslobodenie“ („Poplatok za pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom sa nevyberie, ak držiteľ vozidla požiadal o opätovné použitie ponechanej tabuľky s evidenčným číslom podľa osobitného predpisu na iné vozidlo“). Z uvedeného je zrejmé, že poplatok za pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom sa nevyberie, ak držiteľ vozidla požiada o opätovné použitie tabuľky s evidenčným číslom na iné vozidlo.

Zákon o odpadoch

Posledným zákonom, ktorého sa novela dotkla je zákon o odpadoch. K povinnosti osôb oprávnených na zber starých vozidiel a spracovateľov starých vozidiel prevziať od držiteľa starého vozidla tabuľku s EČV osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II a bezodkladne znehodnotiť tabuľku s evidenčným číslom a zabezpečiť jej úplné spracovanie sa pripíja výnimka z uvedenej povinnosti, reflektujúca na zmeny v zákone o cestnej premávke („to neplatí ak si držiteľ vozidla ponechal tabuľky s evidenčným číslom podľa osobitného predpisu“ (ustanovenie § 64 ods. 2 písm. f) a § 65 ods. 1 písm. u) zákona o odpadoch).

Novela nadobudne účinnosť dňa 01. marca 2022.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....