Podnikatelia

Nové predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (2. časť)

  • Vydanie: ULC PRO BONO 8/2006

Kým v minulom čísle ULC Čarnogurský Pro Bono sme Vám predstavili nariadenie vlády č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných
ochranných pracovných prostriedkov, v tomto vydaní ULC Čarnogurský Pro Bono sa vrátime k nariadeniu vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.Kým v minulom čísle ULC Čarnogurský Pro Bono sme vám predstavili nariadenie vlády č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, v tomto vydaní sa vrátime k nariadeniu vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Upozorňujeme, že nariadenie sa nevzťahuje na banskú činnosť a na dobývanie ložísk nevyhradených nerastov.

Základné povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) nariadenie ukladá stavebníkovi, ktorým je fyzická osoba alebo právnická osoba, z ktorej podnetu sa uskutočňuje stavba (napr. objednávateľ stavby). Ďalšie úlohy a povinnosti ukladá nariadenie koordinátorovi dokumentácie, koordinátorovi bezpečnosti, zamestnávateľom a fyzický osobám, ktoré sú podnikateľom a nie sú zamestnávateľom, napr. živnostníkom a pracovníkom na základe dohody o dielo (ďalšie osoby zúčastnené na prácach na stavenisku).

Stavebník je najmä povinný poveriť jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých koordinátorov dokumentácie a jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom. Poverením koordinátora sa stavebník nezbavuje svojej právnej zodpovednosti. Pred zriadením staveniska je stavebník povinný zabezpečiť vypracovanie plánu BOZP. Pred začatím prác je ďalej stavebník povinný predložiť miestne príslušnému inšpektorátu práce oznámenie podľa prílohy č. 1 nariadenia, ak (1) plánované trvanie prác na stavenisku bude dlhšie ako 30 pracovných dní a na stavenisku bude súčasne pracovať viac ako 20 fyzických osôb alebo ak (2) rozsah plánovaných prác prekročí 500 osobodní. Ak ide o práce s osobitným nebezpečenstvom podľa prílohy č. 2 nariadenia, stavebník musí pred začatím prác viditeľne umiestniť na stavenisku oznámenie o vykonávaní nebezpečných prác, ktoré v prípade zmeny musí aktualizovať.

Nariadenie kladie požiadavky na projektovú dokumentáciu a jej koordináciu, za ktorú stavebníkovi zodpovedá ním poverený koordinátor dokumentácie, ktorý je projektantom. Už v projektovej dokumentácii a jej zmenách musí koordinátor dokumentácie zohľadniť všeobecné zásady prevencie týkajúce sa BOZP pri (1) architektonických, technických alebo organizačných riešeniach, na základe ktorých sa plánujú práce, ktoré sa budú vykonávať súčasne alebo budú na seba nadväzovať a pri (2) určovaní času trvania jednotlivých prác alebo ich etáp. V projektovej dokumentácii sa musí zohľadniť aj koordinácia projektovej dokumentácie a koordinácia bezpečnosti.

Koordináciu projektovej dokumentácie, ktorá sa musí taktiež zabezpečiť, obsahuje najmä plán BOZP, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku a ktorý obsahuje aj osobitné opatrenia pre jednotlivé práce s osobitným nebezpečenstvom uvedené v prílohe č. 2 nariadenia a vypracovaný podklad obsahujúci príslušné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktoré je potrebné zohľadňovať pri všetkých ďalších prácach.

Koordináciu bezpečnosti zabezpečuje stavebníkom poverený koordinátor bezpečnosti, ktorým môže byť (1) fyzická osoba oprávnená na výkon činnosti stavby vedúceho, (2) fyzická osoba oprávnená na výkon stavebného dozoru alebo (3) autorizovaný bezpečnostný technik. Fyzická osoba oprávnená na výkon činnosti stavbyvedúceho nesmie byť koordinátorom bezpečnosti na stavenisku, na ktorom vykonáva činnosť stavbyvedúceho. Koordinácia bezpečnosti zahŕňa (1) uplatňovanie všeobecných zásad prevencie a požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na technických alebo organizačných riešeniach, na základe ktorých sa plánujú práce, ktoré sa budú vykonávať súčasne alebo budú na seba nadväzovať a pri určovaní času trvania jednotlivých prác alebo ich etáp, (2) plnenie spomenutých požiadaviek tak, aby zamestnávateľ a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, uplatňovali zodpovedajúcim spôsobom všeobecné zásady bezpečnosti na stavenisku a dodržiavali plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, (3) úpravy plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa koordinácie projektovej dokumentácie a podkladu k nej vyhotovenému, ktoré budú zohľadňovať postup prác so zreteľom na zmeny v priebehu prác, (4) spoluprácu medzi zamestnávateľmi na stavenisku, najmä ak pracujú na spoločnom pracovisku a ak ich činnosť na pracovisku na seba nadväzuje, usmerňovanie práce so zreteľom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku úrazov a iného ohrozenia zdravia, na vzájomné informovanie a zapojenie fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, do tohto procesu, ak je to potrebné, (5) opatrenia na kontrolu správneho uplatňovania pracovných postupov a napokon (6) zabezpečenie vstupu na stavenisko len osobám, ktoré tam plnia pracovné povinnosti.

Počas realizácie stavebných prác platia v zmysle nariadenia pre zamestnávateľov a fyzické osoby, ktoré sú podnikateľom a nie sú zamestnávateľom, teda pre ďalšie osoby zúčastnené na prácach na stavenisku, isté všeobecné zásady. V záujme zaistenia BOZP na stavenisku sú tieto ďalšie osoby povinné vykonávať pracovnú činnosť osobne a zohľadňovať usmernenia koordinátora bezpečnosti. Platí pre nich najmä všeobecná povinnosť zabezpečovať plnenie požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane všeobecných zásad prevencie. Pri napĺňaní tejto povinnosti musia predovšetkým (1) udržiavať poriadok a čistotu na stavenisku, (2) dbať na vhodné umiestnenie pracoviska, jeho prístupnosť, určenie komunikácií alebo priestorov na priechod a pohyb zamestnancov a na prejazd a pohyb pracovných prostriedkov, (3) zohľadňovať podmienky na manipuláciu s rôznymi materiálmi, (4) technicky udržiavať zariadenia a pracovné prostriedky, kontrolovať ich pred uvedením do prevádzky a vykonávať pravidelnú kontrolu s cieľom odstrániť nedostatky, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečnosť a zdravie zamestnancov, (5) určiť a upraviť plochy na uskladňovanie rôznych materiálov, najmä ak ide o nebezpečné materiály alebo látky, (6) dodržiavať podmienky na odstraňovanie použitých nebezpečných materiálov alebo látok, (7) dodržiavať pravidlá uskladňovania, manipulácie alebo odstraňovania odpadu a zvyškov materiálov a (8) prispôsobovať sa času určenému na jednotlivé práce. Fyzické osoby musia vzhľadom na povahu nimi vykonávaných činností dodržiavať bezpečnostné a zdravotné požiadavky uvedené v prílohe č. 3 nariadenia a osobitné predpisy. Musia napríklad, ak ide o práce, pri ktorých sa poskytujú a používajú osobné ochranné pracovné prostriedky, ak sa pri ich vykonávaní vyskytujú nebezpečenstvá, ktoré môžu poškodiť zdravie, nosiť ochrannú prilbu, chrániť sluch, zrak a tvár, nosiť zodpovedajúcu obuv a pod.

K ďalším novým predpisom v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci patria nariadenie vlády č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisku a nariadenie vlády č. 392/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, ktoré Vám predstavíme v ďalšom čísle ULC Čarnogurský Pro Bono. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci tiež upravuje nariadenie vlády č. 393/2006 Z. z, o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....