Podnikatelia

Nové úpravy týkajúce sa zákona o energetike

  • Vydanie: ULC PRO BONO 12/2008

Zákon č. 283/2008 Z. z., ktorým bola vykonaná novelizácia zákona o energetike, nadobudol účinnosť dňa 1. augusta 2008 s výnimkou ustanovenia, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 1. januára 2009. Prípravu tejto novely sme Vám dali do pozornosti už vo februárovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO. Po ukončení legislatívneho procesu a po vydaní vykonávacích predpisov týkajúcich sa zákona o energetike Vám bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO prináša ďalšie informácie o právnych úpravách v tejto oblasti vrátane informácií o ďalšej novele zákona o energetike, ktorá nadobudla účinnosť dňa 1. januára 2009.

Dňa 1. augusta 2008 nadobudol účinnosť zákon č. 283/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o energetike“ alebo len „zákon“) s výnimkou ustanovenia § 20 ods. 7 zákona spresňujúceho obsah informácie o skladbe jednotlivých zložiek ceny za dodávku elektriny a za dodávku plynu na faktúre pre odberateľa elektriny v domácnosti a odberateľa plynu v domácnosti, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 1. januára 2009 (ďalej v texte len „novela zákona o energetike“ alebo len „novela“).

Prípravu tejto novely sme Vám dali do pozornosti spolu s predchádzajúcou novelizáciou zákona o energetike, ktorá bola vykonaná s účinnosťou odo dňa 1. apríla 2008 zákonom č. 112/2008 Z. z., vo februárovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Návrh novely pôvodne predpokladal skoršiu účinnosť, a to účinnosť odo dňa 1. júla 2008, a v jeho obsahu sa navrhovali len zmeny v § 11 a § 27 zákona. Schválená podoba návrhu tejto novely obsahuje po ukončení legislatívneho procesu mnohé úpravy, o ktorých sa zmienime v ďalšom texte a ktoré v návrhu novely pôvodne neboli zahrnuté, pričom návrh tejto novely neobsahoval ani sprievodné novelizácie ďalších zákonov, s ktorými Vás bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO v nasledujúcom texte taktiež oboznámi.

Dňa 1. decembra 2008 nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 459/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní stavu núdze, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze (ďalej v texte len „vyhláška MH SR“).

S inštitútom stavu núdze ako aj s inštitútom obmedzujúcich opatrení sme Vás podrobne oboznámili už vo februárovom bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO. Prostredníctvom vyhlášky MH SR nadobudli oba inštitúty podrobne upravenú podobu. Vyhláška MH SR vo väzbe na opatrenia zamerané na predchádzanie stavu a pri stave núdze v elektroenergetike (ďalej v texte len „obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike“) ustanovuje, že obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike sa uplatňujú ako (1) plán obmedzovania spotreby (je uvedený v prílohe č. 1 vyhlášky MH SR), (2) havarijný vypínací plán (uvedený v prílohe č. 2 vyhlášky MH SR) a (3) frekvenčný vypínací plán (uvedený v prílohe č. 3 vyhlášky MH SR).

V súvislosti s opatreniami zameranými na odstránenie stavu núdze v plynárenstve vyhláška MH SR zakotvila, že prevádzkovateľ distribučnej siete na riešenie stavu núdze a predchádzanie stavu núdze zabezpečuje štandard bezpečnosti dodávok plynu pre odberateľov plynu v domácnostiach zásobami plynu v zásobníkoch. Dodávateľ plynu zabezpečuje na riešenie stavu núdze a predchádzanie stavu núdze štandard bezpečnosti dodávok plynu pre odberateľov plynu mimo domácností. Koncový odberateľ plynu, ktorý si zabezpečuje dodávky plynu z územia Európskej únie alebo z územia tretích štátov, si zároveň zabezpečuje štandard bezpečnosti dodávok plynu na riešenie stavu núdze a predchádzanie stavu núdze. Dodávateľ plynu pre odberateľov plynu mimo domácností a koncový odberateľ plynu, ktorý si zabezpečuje dodávky plynu z územia Európskej únie alebo z územia tretích štátov, môžu využiť na dosiahnutie štandardu bezpečnosti dodávok plynu najmä nástroje uvedené v prílohe č. 4 vyhlášky MH SR.

Vyhláškou MH SR bola do slovenského právneho poriadku transponovaná Smernica Rady 2004/67/ES zo dňa 26. apríla 2004 o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok zemného plynu (uvedená v prílohe č. 5 vyhlášky MH SR).

Vyhláška MH SR s účinnosťou odo dňa 1. decembra 2008 zrušuje vyhlášku Ministerstva hospodárstva SR č. 206/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní stavu núdze, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení pri stavoch núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v znení neskorších predpisov.

Okrem § 20 ods. 7 zákona doplneného novelou nadobudla dňa 1. januára 2009 účinnosť aj ďalšia novelizácia zákona o energetike vykonaná prostredníctvom článku III zákona č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri požívaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o energetickej efektívnosti“ alebo len „druhá novela zákona o energetike“ alebo len „druhá novela“).

Zákon o energetike nebol spresnený len jeho novelizáciami, spomínanými vyššie, ale aj ďalšími vykonávacími predpismi vydanými Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej v texte len „úrad“ alebo len „ÚRSO“), o ktorých sa v tomto bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO zmienime v ďalšom texte a nadviažeme tak na už spomínané februárové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Regulačné výnosy vydané ÚRSO sme Vám dali do pozornosti už prostredníctvom májového bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

V porovnaní s pôvodným návrhom doručeným do NR SR, novela priniesla zmenu v § 2 písm. b) bode 9 zákona, podľa ktorého tak platí, že preprava elektriny na elektrickom vedení a elektroenergetickom zariadení sa uskutočňuje v režime schválenom (teda už nie odsúhlasenom) ÚRSO. Do ustanovenia § 2 písm. c) zákona novela vložila nový bod 26, v zmysle ktorého je na účely tohto zákona odberateľom plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vyrába teplo a teplú úžitkovú vodu, určené pre domácnosť a vykurované priestory prislúchajúce k domácnosti (vo väzbe na § 2 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov). Novela ďalej spresnila úpravu obsiahnutú v § 5 ods. 5 zákona, ktorá určuje, že na osoby, ktoré vykonávajú činnosti, na ktoré sa nevyžaduje povolenie podľa § 5 ods. 4 zákona (medzi tieto činnosti patria napríklad výroba a dodávka elektriny výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, výroba a dodávka plynu z biomasy, výroba a dodávka plynu z bioplynu), sa vzťahuje oznamovacia povinnosť o začatí každej činnosti, podľa ktorej sú povinné v lehote do 30 dní oznámiť úradu začiatok výkonu činnosti, ukončenie činnosti a každú zmenu vykonávania činnosti, pričom po novele je v tomto ustanovení zakotvené, že takéto oznámenie obsahuje meno, priezvisko, adresu pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno, identifikačné číslo, sídlo a štatutárny orgán právnickej osoby, vymedzenie činnosti podľa § 5 ods. 4 zákona, dátum začiatku, zmeny alebo ukončenia vykonávania činnosti a opis, adresu, náklady na obstaranie a inštalovaný výkon zariadenia, na ktorom sa vykonávajú činnosti podľa § 5 ods. 4 zákona o energetike. Potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti, ktoré vydá úrad, je dokladom o oprávnení podnikať.

Novela v intenciách predloženého pôvodného návrhu zakotvila nové znenie ustanovenia § 11 zákona o energetike, ktoré upravuje podmienky a postup pri vydávaní osvedčenia o súlade investičného zámeru na výstavbu energetického zariadenia s dlhodobou koncepciou energetickej politiky. V zmysle § 11 ods. 1 zákona možno stavať elektroenergetické zariadenie, plynárenské zariadenie, potrubie na prepravu pohonných látok alebo na prepravu ropy a zariadenie na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka (ďalej v texte len „energetické zariadenie“) iba na základe osvedčenia o súlade investičného zámeru s dlhodobou koncepciou energetickej politiky, ktoré vydáva Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej v texte len „osvedčenie“), výnimkou je výstavba energetického zariadenia na (1) výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, (2) výrobu plynu, (3) distribúciu elektriny a distribúciu plynu, ktoré bude prevádzkovať prevádzkovateľ sústavy alebo siete v rámci časti vymedzeného územia.

Na základe doplneného § 11 ods. 13 zákona po novele platí, že osvedčenie je dokladom pre územné konanie a stavebné konanie a dokladom k žiadosti o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny k prenosovej sústave alebo k distribučnej sústave. Osvedčenie na výstavbu distribučnej sústavy alebo distribučnej siete je dokladom pre vydanie povolenia na podnikanie v energetike podľa § 5 a 6 zákona o energetike.

V § 11 ods. 14 zákona novela zakotvila povinnosť Ministerstva hospodárstva SR zverejniť na svojej internetovej stránke a v jeho vestníku kritériá pre vydanie osvedčenia, stanovené na zabezpečenie súladu s dlhodobou koncepciou energetickej politiky, ktorých dodržanie je podmienkou pre vydanie osvedčenia.

Novela zakotvila v zákone o energetike prechodné ustanovenie § 69b, z odseku 1 ktorého vyplýva, že konania o vydanie osvedčenia podľa § 11 zákona začaté pred 1. augustom 2008, teda pred účinnosťou novely, sa dokončia podľa doterajších predpisov.

Znenia § 11 zákona o energetike sa s účinnosťou odo dňa 1. januára 2009 týka aj druhá novela, o ktorej sa zmienime v ďalšom texte.

Ustanovenie § 11 zákona o energetike bolo teda novelou rozšírené o pojem energetické zariadenia, pričom pod týmto pojmom sa rozumejú nielen elektroenergetické zariadenie a plynárenské zariadenie, ktoré zákon o energetike už upravoval, ale aj potrubie na prepravu pohonných látok alebo na prepravu ropy a zariadenie na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka. Vzhľadom na skutočnosť, že pojem energetické zariadenie je pojmom širším, novela zákona o energetike spresnila a rozšírila znenie § 11 ods. 3 písm. b) zákona, ktoré zakotvuje obsahové náležitosti investičného zámeru pre jednotlivé energetické zariadenia spomínané v predchádzajúcej vete. Investičný zámer je súčasťou žiadosti o vydanie osvedčenia, pričom novela pre žiadateľov o vydanie osvedčenia zakotvila povinnosť predložiť k údajom obligatórne uvádzaným v žiadosti týkajúcim sa spôsobu pripojenia a predpokladaného vplyvu na už existujúce potrubia alebo distribučnú sieť aj stanovisko prevádzkovateľa potrubia, ku ktorému bude potrubie na prepravu pohonných látok alebo prepravu ropy pripojené, resp. stanovisko prevádzkovateľa distribučnej siete, ku ktorej bude pripojené zariadenie na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka.

V súvislosti so žiadosťami na vydanie osvedčenia na výstavbu energetických zariadení na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom nad 30 MWe novela prináša pre žiadateľov povinnosť preukázať odbornú spôsobilosť a skúsenosti s prevádzkou obdobného zariadenia a odborným zabezpečením prevádzky takého zariadenia. Skúsenosťou sa rozumie prevádzka rovnakého alebo obdobného energetického zariadenia, na ktoré žiadateľ žiada osvedčenie, pričom žiadateľ svoje skúsenosti preukazuje zoznamom prevádzkovaných energetických zariadení v čestnom vyhlásení. Počet stálych zamestnancov zabezpečujúcich prevádzku energetického zariadenia žiadateľ preukazuje zoznamom zamestnancov s údajmi o ich odbornosti a dobe trvania pracovného pomeru.

Úpravami v § 19 zákona novela na účely zabránenia vzniku diskriminácie a krížových dotácií zakotvila, že (1) výrobca elektriny, (2) výrobca plynu, (3) prevádzkovateľ prenosovej sústavy, (4) prevádzkovateľ distribučnej sústavy, (5) prevádzkovateľ prepravnej siete, (6) prevádzkovateľ distribučnej siete a (7) prevádzkovateľ zásobníka sú povinní viesť oddelenú evidenciu skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, oddelenú evidenciu o nákladoch, výnosoch, aktívach, pasívach, určiť pravidlá na rozvrhovanie aktív, pasív, nákladov, výnosov a určiť pravidlá na odpisovanie samostatne za každú jednu z činností výroba elektriny, prenos elektriny, distribúcia elektriny, výroba plynu, preprava plynu, distribúcia plynu a uskladňovanie plynu a sú taktiež povinní viesť oddelenú evidenciu skutočností aj za inú (ďalšiu, v predchádzajúcom texte neuvedenú) činnosť, ktorú vykonávajú v rámci podnikania a (8) dodávateľ elektriny a (9) dodávateľ plynu je taktiež povinný viesť oddelenú evidenciu skutočností uvedených v predchádzajúcom texte pre dodávku elektriny alebo pre dodávku plynu odberateľovi elektriny alebo odberateľovi plynu mimo domácnosti a pre dodávku elektriny alebo pre dodávku plynu odberateľovi elektriny alebo plynu v domácnosti a za inú činnosť, ktorú vykonáva v rámci podnikania.

Spôsob vedenia oddelenej evidencie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, spôsob vedenia oddelenej evidencie nákladov, výnosov, aktív a pasív, formu a termíny predkladania výstupov z oddelenej evidencie ustanovuje s účinnosťou odo dňa 1. januára 2009 vyhláška ÚRSO č. 415/2008 Z. z., ktorú ÚRSO vydal na základe splnomocňovacieho ustanovenia obsiahnutého v § 19 ods. 8 zákona o energetike.

Osoby uvedené v predchádzajúcom texte v bodoch (1) až (9) sú povinné vyhotoviť za každú činnosť samostatný výkaz ziskov a strát a samostatný prehľad aktív a pasív a predložiť ich ÚRSO v lehote do dňa 30. júna kalendárneho roka. Ďalej sú tieto osoby povinné predložiť ÚRSO na schválenie pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov a pravidlá pre odpisovanie v lehote do dňa 31. augusta kalendárneho roka. Úradom schválené pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov a pravidlá pre odpisovanie tieto osoby uplatnia odo dňa 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

V súvislosti s ochranou odberateľa elektriny v domácnosti a odberateľa plynu v domácnosti novela spresnila znenie § 20 ods. 4 zákona o energetike, v zmysle ktorého platí, že prevádzkovateľ distribučnej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej siete na časti vymedzeného územia je povinný za podmienok určených (teda už nie stanovených) úradom a pri dodržaní ceny alebo metodiky jej tvorby určenej úradom zabezpečiť pripojenie odberateľov elektriny v domácnosti a odberateľov plynu v domácnosti do sústavy a siete, ak sú splnené technické podmienky a obchodné podmienky. Zmluva o pripojení musí obsahovať aj lehotu, v ktorej je prevádzkovateľ distribučnej sústavy a distribučnej siete povinný zabezpečiť pripojenie odberného elektrického zariadenia alebo odberného plynového zariadenia.

V ustanoveniach § 21, § 27 a § 28 zákona o energetike novela prináša zmeny v súvislosti s predajom elektriny formou aukcií. Po novele tak z nového znenia § 21 ods. 3 a 4 zákona o energetike vyplýva, že výrobca elektriny, ktorý je aj dodávateľom elektriny, môže predávať elektrinu formou aukcií podľa pravidiel schválených úradom, pričom výrobca elektriny, ktorý je aj dodávateľom elektriny a bude predávať elektrinu formou aukcií podľa pravidiel schválených úradom, je povinný (1) vypracovať návrh pravidiel pre predaj elektriny formou aukcií podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o regulácii v sieťových odvetviach“), (2) predložiť úradu návrh pravidiel pre predaj elektriny formou aukcií na nasledujúci kalendárny rok do 31. októbra kalendárneho roka a (3) dodržiavať úradom schválené pravidlá pre predaj elektriny formou aukcií. Novým znením § 27 ods. 6a 7, § 28 ods. 4 a 5 zákona o energetike novela zakotvuje rovnaké povinnosti aj pre dodávateľa elektriny a pre obchodníka s elektrinou, ktorí rovnako môžu predávať elektrinu formou aukcií podľa pravidiel schválených úradom.

Na základe prechodného ustanovenia § 69b ods. 2 zákona o energetike včleneného novelou do zákona platí, že konania o návrhu pravidiel pre predaj elektriny formou aukcií začaté pred 1. augustom 2008, teda pred účinnosťou novely, sa dokončia podľa doterajších predpisov.

Na základe splnomocňovacieho ustanovenia obsiahnutého v § 5 ods. 7 zákona o regulácii v sieťových odvetviach vydal ÚRSO všeobecne záväzný právny predpis ustanovujúci pravidlá pre predaj elektriny formou aukcií, týmto je vyhláška ÚRSO č. 349/2008 Z. z. o pravidlách pre predaj elektriny formou aukcií, ktorá nadobudla účinnosť dňa 10. septembra 2008. Vyhláška ÚRSO č. 349/2008 Z. z. sa týka výrobcu elektriny, ktorý je aj dodávateľom elektriny, dodávateľa elektriny a obchodníka s elektrinou, pre ktorých ustanovuje (1) spôsob vyhlasovania aukcie, (2) obsah oznámenia o aukcii, (3) podmienky účasti v aukcii, (4) pravidlo určenia najnižšieho podania, (5) obsah ponuky a podklady k ponuke, (6) priebeh aukcie, (7) zriaďovanie komisie, (8) kritéria na vyhodnotenie ponúk, (9) vyhodnocovanie ponúk a (10) oznamovanie výsledku aukcie.

Novela v § 24 ods. 7 zákona pri prevádzkovateľovi distribučnej sústavy zakotvila, že tento je povinný vypracovať podmienky prepravy elektriny distribučnou sústavou v režime prepravy elektriny podľa § 2 písm. b) bodu 9 zákona, ktoré schváli (teda už nie len odsúhlasí) ÚRSO v lehote najneskôr 10 dní pred začiatkom obdobia, na ktoré sa takáto prevádzka požaduje.

Pri inštitúte ochranného pásma zakotveného v § 56 zákona, teda ochranného pásma zriaďovaného na ochranu plynárenských zariadení a priamych plynovodov, novela prináša doplnenie § 56 ods. 2 zákona o určenie ochranného pásma pre sondy a pre iné plynárenské zariadenia zásobníka a ťažobnej siete neuvedené v znení tohto ustanovenia účinnom pred novelou. Novela prináša zmenu aj vo vymedzení technologických objektov obsiahnutom § 56 ods. 3 zákona, z ktorého sa vypustili stanice pre úpravu plynu a novo doplnili trasové ohrevy plynu. Z ustanovenia § 56 novela vypustila odsek 4, ktorý odkazoval na osobitný právny predpis v súvislosti s určením ochranného pásma pre ťažobné sondy.

Doterajší odsek 5 v § 56 zákona, po novele už s označením ako odsek 4 citovaného ustanovenia zákona, novela rozšírila a v jeho zmysle tak po novom platí, že vlastníci pozemkov, ktoré sa nachádzajú v lesných priesekoch, cez ktoré sú vedené plynárenské zariadenia prevádzkované s tlakom nad 0,4 MPa, sú povinní umožniť prevádzkovateľovi siete a po novele aj prevádzkovateľovi ťažobnej siete zachovať voľné pásy v šírke 2 m na obe strany od osi plynovodu distribučnej siete a ťažobnej siete a v šírke 5 m na obe strany od osi plynovodu prepravnej siete a plynovodu, ktorý je súčasťou zásobníka.

Novela v § 57 ods. 2 zákona vymedzuje aj bezpečnostné pásmo pre iné plynárenské zariadenia zásobníka a ťažobnej siete neuvedené v znení tohto ustanovenia účinnom pred novelou. V § 57 ods. 4 zákona novela spresňuje, že rozhodnutie o povolení stavby v bezpečnostnom pásme stavebný úrad vydá na základe súhlasného vyjadrenia prevádzkovateľa siete.

Novela prináša zmenu v zákone o energetike aj pri inštitúte ochranného pásma potrubia upraveného v § 63 zákona a slúžiaceho na zabezpečenie plynulej prevádzky potrubia a na zabezpečenie bezpečnosti osôb a majetku. Novela zmenou v § 63 ods. 2 zákona zakotvuje nové vymedzenie ochranného pásma potrubia, pre ktoré po novele platí, že ochranné pásmo potrubia, okrem ochranného pásma potrubia na prepravu ropy z miesta ťažby do miesta spracovania, je vymedzené zvislými plochami vedenými vo vodorovnej vzdialenosti 300 m po oboch stranách od osi potrubia, pričom v novom odseku 3 § 63 zákona novela vymedzuje aj ochranné pásmo potrubia na prepravu ropy z miesta ťažby do miesta spracovania, ktoré je vymedzené zvislými plochami vedenými vo vodorovnej vzdialenosti 100 m po oboch stranách od osi potrubia.

Novela priniesla zmenu aj v § 64 ods. 2 zákona o energetike, ktoré v súvislosti s obmedzeniami v ochrannom pásme potrubia doplnila tak, že znenie tohto odseku sa vzťahuje na ochranné pásmo potrubia okrem ochranného pásma potrubia na prepravu ropy z miesta ťažby do miesta spracovania a pre ochranné pásmo potrubia na prepravu ropy z miesta ťažby do miesta spracovania zakotvila osobitnú doplňujúcu úpravu v novom odseku 4 § 64 zákona, z ktorého vyplýva, že vykonávať činnosti v ochrannom pásme potrubia na prepravu ropy z miesta ťažby do miesta spracovania môžu fyzické alebo právnické osoby iba so súhlasom prevádzkovateľa potrubia.

Novela s osobitnou účinnosťou pre úpravu v § 20 ods. 7 zákona o energetike rozšírila povinnosť pre dodávateľa elektriny a dodávateľa plynu riadne a úplne informovať na vyhotovenej faktúre odberateľa elektriny v domácnosti a odberateľa plynu v domácnosti o skladbe jednotlivých zložiek ceny za dodávku elektriny a za dodávku plynu o demonštratívny výpočet týchto zložiek a o určenie, že informačná povinnosť zahŕňa aj číselné vyjadrenia týkajúce sa jednotlivých zložiek ceny. Po novele informácia o skladbe jednotlivých zložiek ceny za dodávku elektriny alebo za dodávku plynu uvedená na faktúre odberateľa elektriny v domácnosti a odberateľa plynu v domácnosti musí odo dňa 1. januára 2009 obsahovať najmä cenu za (1) nákup elektriny alebo plynu, (2) obchodnú činnosť dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu, (3) prepravu plynu, (4) distribúciu elektriny vrátane prenosu, alebo distribúciu plynu, (5) skladovanie plynu, (6) straty pri prenose elektriny a distribúcii elektriny, (7) systémové služby v elektroenergetike, (8) prevádzkovanie systému v elektroenergetike.

Novela s účinnosťou odo dňa 1. augusta 2008 priniesla aj novelizácie ďalších právnych predpisov. Prostredníctvom článku II novelizuje zákon o regulácii v sieťových odvetviach a článkom III zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu v znení neskorších predpisov, ku ktorému vydalo Ministerstvo financií SR metodické usmernenie, ktorého znenie bolo uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 8/2008 na strane 441.

V úvode sme sa už zmienili, že dňa 1. januára 2009 nadobudli účinnosť aj zmeny vykonané v zákone o energetike jeho druhou novelou, teda zmeny vykonané prostredníctvom článku III zákona o energetickej efektívnosti. Úpravy zakotvené touto druhou novelou sa týkajú ustanovení § 11 ods. 3 písm. b) bod 3.1 a ods. 4 písm. b) zákona, ktorému sa venovali už aj v predchádzajúcom texte. Druhá novela zákona o energetike sa ďalej dotkla ustanovenia § 22 ods. 1 písm. b) zákona o energetike, na základe ktorého platí, že prevádzkovateľ prenosovej sústavy má (okrem iného) právo nakupovať podporné služby potrebné na zabezpečenie poskytovania systémových služieb na dodržanie kvality dodávky elektriny a na zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti sústavy a po novom v prípade predchádzania ohrozenia bezpečnosti a stability sústavy má právo nakupovať podporné služby od poskytovateľov podporných služieb na vymedzenom území priamo, a to na základe dlhodobej zmluvy o poskytnutí podporných služieb uzavretej v súlade s prevádzkovým poriadkom.

Rozsahu a metódam cenovej regulácie v sieťových odvetviach, ktoré so zákonom o energetike veľmi úzko súvisia, sa budeme venovať v ďalších vydaniach bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO a nadviažeme tak nielen na vyššie spomínané právne úpravy, ale aj na obsah májového a februárového vydania bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....