Iné

Novela antidiskriminačného zákona

  • Vydanie: ULC PRO BONO 9/2007

Dňa 1. septembra 2007 nadobudla účinnosť novela antidiskriminačného zákona a jeho ďalšia novela, ktorej účinnosť sa navrhuje odo dňa 1. marca 2008, bola v týchto dňoch schválená vládou SR. S najdôležitejšími zmenami v oblasti, ktorá je predmetom tejto právnej úpravy, Vás radi oboznámime v našom pravidelnom bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO.
Dňa 1. septembra 2007 nadobudol účinnosť zákon č. 326/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení nálezu Ústavného súdu SR č. 539/2005 Z. z. (ďalej v texte len „novela“ alebo „ novela antidiskriminačného zákona“).

Dôvodom prijatia predmetnej novely antidiskriminačného zákona bolo ukončenie úplnej transpozície smernice Rady 2000/43/ES zo dňa 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod (tzv. rasová smernica) a ďalej smernice Rady 2000/78/ES zo dňa 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (všeobecná smernica). Pripomienky Komisie k doterajšej právnej úprave obsiahnutej v antidiskriminačnom zákone spočívali najmä v tom, že v antidiskriminačnom zákone nie sú presné pojmy, prípadne výrazy, ktoré by smernice poznali, alebo že sú v ňom obsiahnuté také formulácie, ktoré zužujú možnosť uplatnenia zásady rovnakého zaobchádzania, a teda, že transpozícia citovaných smerníc bola vykonaná neúplne, prípadne nesprávne.

Novými ustanoveniami obsiahnutými v novele sa zakotvilo, že pri dodržiavaní zásady rovnakého zaobchádzania je potrebné prihliadať aj na dobré mravy za účelom rozšírenia ochrany pred diskrimináciou, pričom dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania spočíva aj v prijímaní opatrení na ochranu pred diskrimináciou. Novela vniesla do znenia antidiskriminačného zákona i definovanie pojmu obťažovanie, ktorým sa rozumie také správanie sa, v dôsledku ktorého dochádza, alebo môže dôjsť k zastrašeniu, zahanbeniu, pokoreniu, poníženiu alebo urážke fyzickej osoby, a ktorého úmyslom alebo následkom je, alebo môže byť zásah do slobody alebo ľudskej dôstojnosti. Novela antidiskriminačného zákona priniesla zmenu aj v tom smere, aby sa antidiskriminačný zákon vzťahoval aj na rozdielne zaobchádzanie vyplývajúce z podmienok vstupu a zdržiavania sa občanov členských štátov Európskej únie na jej území, a to tak, aby zahrnul aj občanov EÚ, občanov štátov Schengenského priestoru a osoby bez štátnej príslušnosti a ich rodinných príslušníkov.

V súvislosti so zásadou zaobchádzania z dôvodu zdravotného postihnutia zakotvila novela ustanovenie, v zmysle ktorého sa zamestnávateľom na uplatnenie zásady rovnakého zaobchádzania vo vzťahu k osobe so zdravotným postihnutím ukladá povinnosť prijať také opatrenia, ktoré umožnia takejto osobe prístup k určitému zamestnaniu, k výkonu určitej činnosti v zamestnaní, k funkčnému, či inému postupu v zamestnaní alebo prístupu k odbornému vzdelávaniu okrem prípadu, ak by prijatie takýchto opatrení bolo pre zamestnávateľa neprimerane náročné, pričom súčasne platí, že odmietnutie alebo opomenutie zamestnávateľa prijať takéto opatrenia, sa považuje za nedodržanie zásady rovnakého zaobchádzania z dôvodu zdravotného postihnutia. Novela antidiskriminačného zákona ďalej upravuje prípustné rozdielne zaobchádzanie, keď definuje, že diskrimináciou nie je také rozdielne zaobchádzanie z dôvodu náboženského vyznania alebo viery, zdravotného postihnutia alebo veku, sexuálnej orientácie, rasového pôvodu alebo etnického pôvodu, ktoré je odôvodnené povahou činností vykonávaných v zamestnaní alebo okolnosťami, za ktorých sa tieto činnosti vykonávajú, ak tento dôvod tvorí skutočnú a rozhodujúcu požiadavku na zamestnanie pod podmienkou, že cieľ je oprávnený a požiadavka primeraná. V súvislosti s náboženským vyznaním a vierou novela upravuje prípustné rozdielne zaobchádzanie tak, že definuje, že ak ide o registrované cirkvi, náboženské spoločnosti a iné právnické osoby, ktorých činnosť je založená na náboženstve alebo viere, nie je diskrimináciou rozdielne zaobchádzanie z dôvodu náboženského vyznania alebo viery, ak ide o zamestnanie v týchto organizáciách alebo vykonávanie činností pre tieto organizácie a podľa povahy týchto činností alebo v kontexte, v ktorom sa vykonávajú, tvorí náboženstvo alebo viera osoby základnú oprávnenú a odôvodnenú požiadavku povolania.

V zmysle smerníc musia byť rozdiely v zaobchádzaní z dôvodu veku odôvodnené v kontexte vnútroštátnych predpisov a nakoľko podmienky rozdielneho zaobchádzania z dôvodu veku, ktorénie je diskrimináciou, musia byť vždy upravené osobitným zákonom, novela dopĺňa príslušné ustanovenia o osobitný predpis, ktorým v tomto kontexte je napríklad zákon o advokácii, živnostenský zákon, zákon o sudcoch a prísediacich, zákon o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch, ale i Zákonník práce.

Novela antidiskriminačného zákona ďalej nahradila výraz „určité dávky“ pojmami „dávky starobného alebo invalidného dôchodku“, na ktoré sa vzťahuje výnimka zo zásady rovnakého zaobchádzania nielen v záujme dosiahnutia zhody so smernicami, ale aj preto, aby nedošlo k situácii, že SR bude uplatňovať túto výnimku na širší okruh dávok v zamestnaneckých systémoch sociálneho zabezpečenia.

Ako sme už spomenuli v úvode, vláda SR na svojom rokovaní dňa 24. októbra 2007 schválila ďalšiu novelu antidiskriminačného zákona, ktorá by mala byť účinná odo dňa 1. marca 2008.

Podnetom pre ďalšiu novelizáciu antidiskriminačného zákona bola transpozícia smernice Rady 2004/113/ES zo dňa 13. decembra 2004 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu. Táto ďalšia novela by mala zohľadniť nové pripomienky Komisie, ktoré poukazujú na nejasný vzťah medzi antidiskriminačným zákonom a ďalšími zákonmi, ktoré naň odkazujú (sú to napríklad Zákonník práce, zákon o štátnej službe), ale aj na absenciu osobitnej definície sexuálneho obťažovania a na to, že ustanovenia v súčasnosti platného antidiskriminačného zákona neumožňujú zákaz diskriminácie aj medzi kolegami. Hlavným cieľom tejto ďalšej, pripravovanej, novely antidiskriminačného zákona by teda malo byť rozšírenie ochrany pred diskrimináciou, pričom sa navrhujú aj zmeny v systematike zákona v spojení s úpravou viacerých jeho ustanovení.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....