Iné

Novela autorského zákona

  • Vydanie: ULC PRO BONO 02/2023

S cieľom určiť spôsob vyjasnenia kompetenčných oprávnení organizácií kolektívnej správy v prípade tzv. prekrytia oprávnení na výkon kolektívnej správy, a to konkrétne v prípade zastupovania tzv. nezastupovaných nositeľov práv dochádza k prijatiu novely Autorského zákona.

Dňa 30. novembra 2022 bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý zákon č. 455/2022 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“).

V nasledujúcom texte sa budeme venovať prehľadu najdôležitejších zmien, ktoré novela do Autorského zákona priniesla. Zároveň odkazujeme aj na plné znenie novely, v ktorom sú uvedené všetky zmeny a doplnenia Autorského zákona.

  • Účel novely

Za účelom určenia spôsobu vyjasnenia kompetenčných oprávnení organizácií kolektívnej správy v prípade tzv. prekrytia oprávnení na výkon kolektívnej správy, a to konkrétne v prípade zastupovania tzv. nezastupovaných nositeľov práv novela uvádza
ako riešenie možnosť dohody medzi jednotlivými organizáciami kolektívnej správy. V záujme transparentnosti sa informácia o dohode zverejní v evidencii vedenej Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Ak k takejto dohode nedôjde, považuje sa za určenú organizáciu kolektívnej správy tá, ktorá zastupuje najviac nositeľov práv podľa ustanovenia § 164 ods. 1 Autorského zákona na území Slovenskej republiky a je takto uvedená v evidencii vedenej ministerstvom (tzv. reprezentatívna organizácia kolektívnej správy).

Najvýznamnejšou zmenou, ktorú novela do Autorského zákona prináša, je modifikácia ustanovenia § 147 ods. 2 Autorského zákona.

„Ak kolektívnu správu práv v odbore podľa ustanovenia § 146 ods. 2 písm. d), f) a g) Autorského zákona k určitému druhu predmetu ochrany vykonáva viacero organizácií kolektívnej

správy, za organizáciu vykonávajúcu správu práv nositeľa práv, ktorý nie je zastupovaný žiadnou organizáciou kolektívnej správy podľa ustanovenia § 164 ods. 1 Autorského zákona sa považuje tá organizácia kolektívnej správy, ktorú tieto organizácie kolektívnej správy určili dohodou. O tejto dohode je určená organizácia kolektívnej správy povinná informovať ministerstvo do 15 dní od uzavretia dohody. Ministerstvo informáciu zverejní v evidencii organizácií kolektívnej správy podľa ustanovenia § 152 ods. 4 Autorského zákona. Ak organizácie kolektívnej správy neurčili dohodou organizáciu kolektívnej správy podľa prvej vety alebo v lehote podľa druhej vety o tejto dohode neinformovali ministerstvo, za organizáciu vykonávajúcu správu práv nositeľa práv, ktorý nie je zastupovaný žiadnou organizáciou kolektívnej správy podľa ustanovenia § 164 ods. 1 Autorského zákona, sa považuje tá organizácia kolektívnej správy, ktorá zastupuje najviac nositeľov práv podľa ustanovenia § 164 ods. 1 Autorského zákona na území Slovenskej republiky a je takto uvedená v evidencii organizácií kolektívnej správy podľa ustanovenia § 152 ods. 4 Autorského zákona. Určenie organizácie kolektívnej správy podľa prvej alebo štvrtej vety platí vo vzťahu k individuálnemu nositeľovi práv, ktorý nie je zastupovaný žiadnou organizáciou kolektívnej správy podľa ustanovenia § 164 ods. 1 Autorského zákona, dovtedy, kým písomne neurčí, že jeho práva bude spravovať iná organizácia kolektívnej správy“ (ustanovenie § 147 ods. 2 Autorského zákona).

Nového znenia sa dočkalo aj ustanovenie § 152 ods. 4 písm. f) Autorského zákona.

„Ministerstvo na svojom webovom sídle vedie evidenciu organizácií kolektívnej správy, ktorým udelilo oprávnenie, vrátane digitálnej rozmnoženiny oprávnenia. Evidencia obsahuje informáciu o tom, ktorá organizácia kolektívnej správy sa považuje za organizáciu vykonávajúcu správu práv nositeľa práv, ktorý nie je zastupovaný podľa ustanovenia § 164 ods. 1 Autorského zákona“ (ustanovenie § 152 ods. 4 písm. f) Autorského zákona).

Novinkou je aj nové prechodné ustanovenie § 190c Autorského zákona.

„V konaní podľa ustanovenia § 165 ods. 8 Autorského zákona začatom podľa predpisov účinných do 31. januára 2023 až do právoplatnosti rozhodnutia súdu o  návrhu podľa ustanovenia § 165 ods. 8 Autorského zákona premlčacia lehota na vydanie bezdôvodného obohatenia alebo zaplatenie odmeny alebo primeranej odmeny neplynie“ (ustanovenie § 190c ods. 1 Autorského zákona).

„Ustanovenie § 36 ods. 4  Autorského zákona sa prvýkrát uplatní vo vzťahu k uhradenej náhrade odmeny za rok 2022“ (ustanovenie § 190c ods. 2 Autorského zákona).

  • Účinnosť novely

Novela nadobudla účinnosť dňa 01. februára 2023.

Publikované dňa 11.04.2023.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....