Iné

Novela autorského zákona

  • Vydanie: ULC PRO BONO 6/2013

Úprava náležitostí licenčných zmlúv, rozšírenie výpočtu súborných diel o noviny alebo predĺženie ochrany práv výkonného umelca je len niekoľko zo zmien, ktoré prinesie novela autorského zákona. Ďalšou zmenou bude napríklad zrušenie povinnej písomnej formy licenčnej zmluvy alebo úprava udelenia licencie neurčitým osobám.

Dňa 21. júna 2013 bola v Národnej rade Slovenskej republiky schválená novela zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) (ďalej len „novela“), ktorá nadobudne účinnosť dňa 1. novembra 2013.

Novela zmení povinné náležitosti licenčnej zmluvy na nepovinné. Povinné náležitosti licenčnej zmluvy upravuje súčasné znenie ustanovenia § 40 ods. 1. Ide o spôsob použitia diela, rozsah licencie, čas, na ktorý autor licenciu udeľuje, alebo spôsob jeho určenia a odmenu alebo spôsob jej určenia, ak sa autor s nadobúdateľom nedohodol na bezodplatnom poskytnutí licencie. Novela nielen upraví uvedené náležitosti ako nepovinné, ale súčasne, ak niektorá z uvedených obsahových náležitostí nebude v licenčnej zmluve dojednaná, novela upraví domnienku existencie predmetnej skutočnosti.

Domnienky existencie skutočností licenčnej zmluvy upravia ustanovenia § 40 ods. 1, § 42, §42a a § 42b. Podľa nového znenia ustanovenia § 41 ods. 1, ak licenčná zmluva neurčí spôsob použitia diela, bude platiť, že licencia je udelená na spôsob použitia diela nevyhnutný na dosiahnutie účelu zmluvy. Pôjde o prípady, keď síce v licenčnej zmluve nebude uvedený spôsob použitia diela, ale z účelu zmluvy bude spôsob použitia diela vyplývať. Ak bude napríklad zapožičaný obraz galérii, účelom zapožičania bude vystavenie obrazu.

Pri neuvedení rozsahu licencie v licenčnej zmluve sa podľa nového znenia ustanovenia § 42 bude tiež vychádzať z účelu licenčnej zmluvy. Autor bude podobne ako v súčasnosti môcť dohodnúť v licenčnej zmluve, že licenciu udeľuje v neobmedzenom rozsahu alebo v územne alebo vecne obmedzenom rozsahu. Ak však bude také dojednanie v licenčnej zmluve absentovať, bude sa vychádzať z účelu licenčnej zmluvy. Ak ani z účelu licenčnej zmluvy nebude možné určiť rozsah licencie, tak (1) územný rozsah licencie bude obmedzený na územie Slovenskej republiky a (2) vecný rozsah licencie bude obmedzený tak, ako je obvyklé pri danom druhu diela a spôsobe použitia diela, napríklad obvyklý počet knižných výtlačkov.

Čas, na ktorý autor udeľuje licenciu alebo spôsob jeho určenia, bude môcť byť po novom upravený buď v licenčnej zmluve alebo bude platiť, že licencia bude udelená na čas nevyhnutný na dosiahnutie účelu zmluvy. Ak čas nebude možné určiť ani z účelu zmluvy, bude v zmysle nového ustanovenia § 42a ods. 2 platiť domnienka, že licencia je udelená na čas obvyklý pri danom druhu diela a spôsobe použitia diela, najviac však na jeden rok od udelenia licencie.

Obsah licenčnej zmluvy alebo jej časť bude podľa nového ustanovenia § 42b možné určiť aj odkazom na licenčné podmienky. Podmienkou použitia odkazu bude, že licenčné podmienky budú stranám známe alebo dostupné v čase uzavretia licenčnej zmluvy. Bude sa to týkať najmä odkazu na licenčné podmienky uvedené na internetovej stránke.

Úprava odmeny autora alebo spôsob jej určenia musí byť podľa súčasného znenia ustanovenia § 45 dohodnutá v licenčnej zmluve, ak nebolo dohodnuté bezodplatné poskytnutie licencie. Právo na odmenu bude po novom zachované aj v prípade, že v licenčnej zmluve nebude určená odmena alebo spôsob jej určenia, ani v nej nebude uvedené, že sa licencia udeľuje bezodplatne a bezodplatnosť nebude vyplývať ani z účelu licenčnej zmluvy. V uvedenom prípade bude mať autor nárok na odmenu vo výške, ktorá je obvyklá v čase uzavretia licenčnej zmluvy pri obdobných zmluvných podmienkach.

Špeciálnu úpravu udelenia licencií najmä v internetovom prostredí zakotví nové ustanovenie § 49a. Predmetné ustanovenie umožní ponúknuť udelenie licencie aj právnym úkonom smerujúcim voči neurčitým osobám, avšak licenciu bude v uvedenom prípade možné udeliť len ako nevýhradnú a bezodplatnú. Dotkne sa to najmä tzv. shrink-wrap licencií a click-wrap licencií.

Pri shrink-wrap licencii nadobúdateľ pretrhnutím priesvitného obalu produktu, pod ktorým je zmluva viditeľná, prejaví súhlas s licenčnou zmluvou. V prípade click-wrap licencii nadobúdateľ vyjadrí súhlas s uzavretím licenčnej zmluvy potvrdením príslušnej počítačovej ikony. Ide o špecifický spôsob vyjadrenia súhlasu s licenčnou zmluvou, pričom súhlas vyplýva už zo samotného úkonu, aj bez jeho oboznámenia sa s licenčnou zmluvou. Uvedenou právnou sa úpravou sa tiež umožní využívať takzvané verejné licencie ako Creative Commons, GNU, GPL, BSD alebo EUPL.

Písomná forma licenčnej zmluvy bude po novom povinná len pri výhradnej licenčnej zmluve, hromadnej licenčnej zmluve a kolektívnej licenčnej zmluve. Ostatné typy licenčných zmlúv môžu mať aj nepísomnú formu. Ak však pôvodná licenčná zmluva bude uzavretá v písomnej zmluve, udelenie sublicencie a postúpenie licencie bude možné tiež len v písomnej forme, ak licenčná zmluva neurčí inak.

Ak licenčná zmluva nebude uzavretá v písomnej forme, podľa nového ustanovenia § 40 ods. 4 bude možné od druhej zmluvnej strany požadovať vydanie písomného potvrdenia o uzavretí licenčnej zmluvy. Písomné potvrdenie bude obsahovať špecifikáciu diela, ktoré je predmetom licencie a údaje, ktoré musí licenčná zmluva obsahovať podľa autorského zákona. Nebude sa to však vzťahovať na licenčné zmluvy na vydanie diela obsiahnutého v periodickej publikácii a na udelenie licencie podľa § 49a.

Ak zmluvná strana nepožiada o vydanie písomného potvrdenia do 15 dní od uzavretia licenčnej zmluvy, nárok na vydanie tohto potvrdenia zanikne. Ak zmluvná strana nevydá písomné potvrdenie do 15 dní od doručenia žiadosti na vydanie potvrdenia, bude sa mať za to, že k uzavretiu licenčnej zmluvy nedošlo.

Novela predĺži dobu ochrany práv výkonných umelcov. Podľa súčasného znenia ustanovenia § 63 majú výkonní umelci právo k umeleckému výkonu po dobu 50 rokov od podania umeleckého výkonu a pri zverejnení záznamu umeleckého výkonu po dobu 50 rokov po zverejnení. Novela zachováva uvedenú lehotu, ak však počas nej dôjde k vydaniu zvukového záznamu alebo verejnému prenosu zvukového záznamu umeleckého výkonu, po novom budú práva výkonného umelca trvať 70 rokov po prvom oprávnenom vydaní alebo verejnom prenose zvukového záznamu. Pri vydaní zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo verejnom prenose takého záznamu bude zachovaných súčasných 50 rokov po vydaní alebo prenose.

Ak umelec uzavrie zmluvu s výrobcom zvukového záznamu, ktorou umelec udelil výhradný súhlas na použitie svojho zaznamenaného umeleckého výkonu za jednorazovú odmenu, bude mať podľa nového ustanovenia § 63 ods. 5 právo aj na ďalšiu – dodatočnú odmenu za použitie svojho zaznamenaného umeleckého výkonu. Dodatočnú odmenu bude môcť poberať za každý celý rok nasledujúci po 50. roku odo dňa prvého oprávneného vydania zvukového záznamu. Umelec sa práva na dodatočnú odmenu nebude môcť vzdať. Výrobca zvukového záznamu bude povinný každoročne vyčleniť na dodatočnú odmenu sumu vo výške 20 % z príjmov kalendárneho roka za použitie zvukového záznamu umeleckého výkonu.

V prípade uzavretia výhradnej zmluvy na použitie zaznamenaného umeleckého výkonu za opakovanú odmenu podľa doplneného ustanovenia § 63 ods. 9 nebude výrobca zvukového záznamu po 50. roku trvania ochrany oprávnený zrážať z opakovanej odmeny žiadne sumy (napr. zrážky na propagáciu diela). Bude sa to týkať obdobia 20 rokov, o ktoré sa predĺži autorská ochrana.

Nové znenie ustanovenia § 82 upraví niektoré nedostatočne upravené otázky ochrany autorských práv. Ide napríklad o jednoznačné určenie aktívne legitimovanej osoby na podanie určovacej žaloby pri uzavretí licenčných zmlúv, skrátenie lehoty na podanie žaloby zo súčasných 60 na 30 dní alebo určenie odmeny autora počas súdneho sporu vo veci licenčnej zmluvy. Ďalšou zmenou bude rozšírenie definície súborného diela o noviny, čím sa aj noviny stanú predmetom ochrany autorského práva.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....